دانلود پایان نامه

……………………………………………………………… 82
فصل سوم- سرمایه داری و تروریسم
مقدمه فصل سوم ………………………………………………………………………………………… 89
مبحث اول- سرمایه داری به عنوان یک ایدئولوژی ……………… …… ………. 91

گفتار اول- ماهیت سرمایه داری ………………………………………………. …… ……………… 91
بند اول – تعریف سرمایه داری ………………………………………………………………………………… 91
بند دوم- مؤلفه های سرمایه داری ………………………………………………………… …………………. 93
2-1) اصالت فرد و مالکیت فردی ………………………………………………………. …………………. 93
2-2) اقتصاد بازار ………………………………………………………………………….. ……………………. 94
2-3) رقابت آزاد ……………………………………………………………………………… ………………….. 95
2-4) سود …………………………………………………………………………………………………………….. 96
گفتار دوم – مخالفان و منتقدین سرمایه داری ………………………………. …… ………. 98
بند اول – توزیع نابرابر ثروت و قدرت ……………………………………………………… …………….. 98
بند دوم – گرایش به انحصارطلبی و امپریالیسم ……………………………………… …………. …………. 105
مبحث دوم- نحوه تعامل سرمایه داری و تروریسم …………. …. …… ………….. 109
گفتار اول- نقش موثر تسلیحات نظامی در اقتصاد سرمایه داری ……….. …… ……..109
بند اول- سود کلان صنایع نظامی …………………………………………………………………………….. 110
بند دوم- کنترل بحرانهای اقتصادی با توسل به صنایع نظامی ……………………………….. ………….. 112
2-1) کنترل اضافه تولید و تسلط بر بازار داخلی و بین المللی ………………………… ………………… 112
2-2) اشتغالزایی …………………………………………………………………………………………………. 115
گفتار دوم- تاثیر متقابل سرمایه داری و تروریسم ……………….. …… …… …………… 117
بند اول – توجیه بودجه های کلان نظامی ……………………………………………………. …………….. 117
بند دوم – افزایش فروش تسلیحات ………………………………………………………………………… 122
بند سوم – دسترسی و تسلط بر منابع ………………………………………………………………………. 124
نتیجه گیری فصل سوم …………………………………………………………… …… ………………… 127
ضمائم فصل سوم …………………………………………………………… …………………………… 130
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. 144
پیوست ………………………………………………………………………………………………………… 148
فهرست منابع و ماخذ ………………………………………………….. ……………………………… 150
فهرست نقشه ها ، شکل ها و جداول
عنوان صفحه
نقشه 2-1) وقایع تروریستی در جهان،2008 ……………………………………………………….. …………83
نقشه 2-2) رویدادهای تروریستی در جهان 2001-2008 ………………………………. ………………. 83
نقشه 2-3) مناطق آسیب دیده از جنگ(داخلی و بین المللی) ………………………… ……………………84
نقشه 2-4) درگیریها و منازعات در دهه 1990 ……………………………………………… ………………. 84
نقشه 2-5-1) نرخ بیکاری در کشورهای جهان ……………………………………….. …………………… 85
نقشه 2-5-2) تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان …………………………………………………….. 85
نقشه 2-5-3 ) آمار مربوط به تولید ناخالص کشورهای جهان …………………… ……………………. 86
نقشه 2-5-4) آمار مربوط به تولید ناخالص کشورهای جهان ………………….. ……………………… 86
نقشه 2-5-5) امنیت اقتصادی در کشورهای جهان ………………………………. …………………………. 87
نقشه 2-5-6) آمار مرگ ومیر نوزادان و کودکان ………………………………….. ……………………….. 87
شکل 2-5-7 ) سطح رفاه در مناطق مختلف جهان در سال 2000 …………….. ……………………….. 88
شکل 2-5-8) سطح رفاه در مناطق مختلف جهان در سال 2000 ……………. ……………………….. 88
جدول 3-1) لیست مداخلات نظامی ایالات متحده آمریکا در جهان …………. …………………….. 130
شکل 3-2-1) هزینه های نظامی در جهان 1988- 2006 ……………………………………………….. 138
شکل 3-2-2) هزینه های نظامی در خاورمیانه 1988- 2006 …………………………………………..138

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شکل 3-2-3) هزینه های نظامی در آمریکای شمالی 1988- 2006 ………………………………… 139
شکل 3-2-4) هزینه های نظامی در اروپای غربی 1988- 2006 …………………………………….. 139
شکل 3-2-5) میزان صدور تسلیحات در جهان 2002 ………………………………………………….. 140
جدول 3-2-6) میزان هزینه های نظامی در کشورهای مختلف جهان ……………………………….. 141

شکل 3-3-1) میزان ذخائر نفتی در مناطق جهان …………………………………………………………. 142
نقشه 3-3-2) مناطق نفت خیز جهان …………………………………………………………………………… 142
نقشه 3-3-3) میزان مصرف انرژی در کشورهای جهان 2003 ………………………………………… 143
چکیده
تروریسم به عنوان یکی از بحث برانگیزترین پدیده های اجتماعی معاصر از جنبه های گوناگونی مورد بررسی بوده از جمله بعد جرم شناسی آن مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. در این تحقیق نیز از منظر جرمشناسی به بررسی یکی از ریشه های تروریسم یعنی ریشه های اقتصادی آن پرداخته شده است. دو عامل اقتصادی بر رشد و توسعه تروریسم موثر واقع شده اند. عامل اول فقر و نابرابریهای اقتصادی حاکم بر کشورهای محروم جهان در کنار سابقه استعمار و استثمار تاریخی در این کشورها است که آسیبهای جسمی، فکری و روحی خاصی را پدید آورده است که موجب گرایش گروهها و افراد این کشورها به رفتارهای خشونت آمیز و مبارزات تروریستی شده است. بنابراین یکی از گامهای اساسی در راستای مبارزه با تروریسم، بررسی و حل بحرانهای اقتصادی و محرومیت و نابرابری حاکم بر این کشورها است. عامل دوم سیر تحولات نظام سرمایه داری است. این تحولات، نظام سرمایه داری را به سمت هرچه بیشتر میلیتاریزه شدن پیش برده است و در دهه های اخیر وابستگی پیچیده ای میان توسعه و حتی بقای سیستم سرمایه داری با رشد و گسترش صنایع نظامی به وجود آمده است. وابستگی سرمایه داری به تولید تسلیحات و نیاز به بودجه های کلان نظامی از یک طرف و نیاز روزافزون جوامع صنعتی به موادخام و بازار فروش کشورهای در حال توسعه موجب شده است که رشد و توسعه تروریسم بین المللی بیش از آنکه موجب وارد آمدن آسیب و خسارت به نظام سرمایه داری شود؛ منافع خاصی را برای این نظام فراهم آورد. به این ترتیب تعامل پیچیده و خاصی بین تروریسم و سرمایه داری به وجود آمده است که این تعامل یکی از موانع اساسی در راستای مبارزه با تروریسم است.
پیشگفتار
« ترور و تروریسم یک پدیده بشری بوده است که همراه و همزاد با فرزندان حضرت آدم (ع) یعنی با کشتن هابیل توسط قابیل بوسیله ابزار سنگی به خاطر بی عدالتی و حسادت به عنوان منشا خشونت انسانی در مسیر زندگی انسانها قرار گرفت» روند فزاینده وقایع تروریستی در عصر حاضر، موجب شده است که محققین و پژوهشگران در سراسرجهان به نحو گسترده ای به تحقیق در این زمینه بپردازند. حقوقدانان نیز همگام با سایر اندیشمندان به این مساله توجه داشته اند و تحقیقات وپژوهشهای بسیاری در این زمینه انجام داده اند. دربسیاری از کشورها نیز قوانین گوناگونی جهت پیشگیری از وقایع تروریستی و مجازات تروریستها، تدوین و تصویب شده است؛ و امروزه در جهان ترور را نه فقط مساله ای سیاسی بلکه به عنوان یک جرم مورد توجه قرار داده و از منظر حقوق کیفری و خصوصا جرمشناسی به بررسی آن می پردازند.
مطالعات و مبارزات با تروریسم بعد از وقایع 11سپتامبر 2001 افزایش چشمگیری داشته است. بااینکه تروریسم یک مفهوم گنگ و مبهم است اما 11 حادثهسپتامبر همیشه عنوان و مفهوم تروریسم را بردوش خود می کشد وبی شکبعد از حوادث11سپتامبر، تروریسم یکی ازمسائل ومشکلات مهم جامعه جهانی شمرده شده . بعد ازاین تاریخ بود که بسیاری از دولتها تروریسم را تهدید جدی علیه کشور خود دانستند. این وقایع موجب گشت تا جهان از طرفی به قدرت تخریب بسیار بالای عملیات تروریستی توجه کند و ازطرف دیگر به این مساله پی ببرد که هیچ نقطه ای از خطر تروریستها در امان نیست. تاثیرات روزافزون این پدیده بر افکار عمومی و آرای اندیشمندان و حتی تصمیم گیریهای سیاسی، شناخت آن را بیش از پیش ضروری می سازد. از طرف دیگر بعداز این انفجارها و ماجراهایی که در پی داشته اند، مسلمانان به طور جدی درمعرض اتهام قرارگرفته اند ودین اسلام به عنوان حامی خشونت و ترور به جهانیان معرفی می شود . ایران نیز به عنوان کشوری مسلمان که دارای موقعیت استراتژیک ویژه ای است، از این اتهامات به دور نبوده است . خصوصا با وقوع بمب گذاریها و ترورها در کشور عراق بعد از سقوط صدام حسین، ایران بیش ازپیش در معرض سوء ظن و اتهام قرارگرفته است. مساله قابل توجه دیگر اینکه خاورمیانه ، ایران و مسلمانان در گذشته وحتی در زمان حال نیز، خود قربانی تروریسم بوده و تلفات بسیاری را از جانب تروریستها متحمل شده اند. اما عاملین این عملیاتهای تروریستی هرگز به عنوان تروریست محاکمه و مجازات نشدند. اینگونه امورحضور محققین ایرانی و اسلامی را در عرصه پژوهشهای جهانی، بسیار ضروری می سازد. با این وجود، بسیار جای تاسف است که تاکنون پژوهشها و تالیف های نادری دراین مورد، توسط حقوقدانان ایرانی ارائه شده است. با توجه به این مسائل، توجه به تروریسم و بررسی حقوقی و جرمشناسی آن یک ضرورت است. همین احساس نیاز و ضرورت،یکی از انگیزه اصلی نگارش این متن بوده است.
مقدمه
چنانچه در صدد درک ویژگیهای جنگهای نوین باشیم، باید بیش از هر چیز به زیرساختهای اقتصادی آنها توجه کنیم.
1- تبیین موضوع
تروریسم هم به صورت داخلی هم به صورت بین المللی، هم فردی و هم سازمان یافته و… رخ داده است. هریک از این موارد نیز با انگیزه های مختلف و متعدد صورت گرفته اند. محققین در بررسیهای خود به دلائل و ریشه های مختلف تروریسم مانند مسائل ایدئولوژیک یا مسائل سیاسی و … اشاره داشته اند. ازجمله مسائلی که مورد اشاره برخی محقین قرارگرفته، ریشه های اقتصادی تروریسم است. تحقیق حاضر نیز به این جنبه پرداخته است. مسائل اقتصادی یکی ازموضوعاتی است که ازدیر زمان به صورمختلف همیشه مورد بحث محققان ومتفکران بوده وبارها دراین مورد اظهارنظرهای گوناگونی به عمل آمده ورابطه آن با بزهکاری مورد بررسی وسپس تائید قرار گرفته است. شاید کمتر نوشته وکتابی یافت شود که نسبت به این امر اشاره ای نداشته واقتصاد، این پدیده موثر را نادیده انگاشته باشد وکمتر دانشمند ومحققی یافت شود که رابطه میان اقتصاد و بزهکاری را نفی کند. بنابراین،این دو پدیده وابستگی کامل به یکدیگر دارند که مورد قبول همگان است واگر گاهی اختلاف مشاهده می شود مربوط به نحوه تاثیر جنبه های مختلف شرایط اقتصادی بر جرم است. بدین صورت که عده ای فقر،برخی طمع ثروت بیشترو تجمل پرستی یا بعضی تضاد طبقاتی و عدم توزیع عادلانه ثروت،دسته ای ترس ازدست دادن آنچه که دارند،گروهی بیکاری وقرض وعدم توانایی لازم برای برآوردن خواسته ها ونیازها و بالاخره برخی بحرانهای اقتصادی و نوسانات قیمتها و گرسنگی را ریشه بزهکاری دانسته وعلت اساسی جرائم مختلف مخصوصا سوء قصد علیه اموال ومالکیت به شمار آمده اند . اندیشمندانی از جمله بونکر، مارکس ، انگلس وتوماس مورس بر تاثیر شرایط و عوامل اقتصادی در وقوع بزهکاری توجه کرده و برای پیشگیری از بزهکاری ، بهبود وضع اقتصادی ، تعدیل ثروت ، رفع اختلافات طبقاتی ، اشتغال به کار بیکاران و بزهکاران را راهکار اصلی می دانند. البته تاکید بر انگیزه ها و ریشه های اقتصادی به معنای نادیده گرفتن سایر عوامل یا نفی تاثیر آنها نیست بلکه تاکید و تمرکز بر این مساله از آن جهت است که به نظر می رسد یکی از مهم ترین عوامل که حتی می توان آن را ریشه بسیاری از دیگرعوامل شکل گیری تروریسم بین المللی دانست، همین مسائل اقتصادی است.
بحث از تروریسم در عصر حاضر نمی تواند بدون توجه به حادثه 11سپتامبر انجام شود. این واقعه دارای چنان وسعت و پیچیدگی است که می توان گفت تمام ویژگیهای اساسی تروریسم به عنوان یک جرم، در آن مشهود است و بررسی آن می تواند بسیاری از مسائل مرتبط با تروریسم را آشکار سازد. در واقع حادثه 11سپتامبر بود که بیشتر جهانیان را به این نتیجه رساند که تروریسم را علاوه بر یک مبارزه یا استراتژی سیاسی به عنوان یک جرم بشناسند. به همین دلیل در این پژوهش تاکید و تمرکز روی این واقعه و علت و معلولهای آن خواهد بود. در بررسی تروریسم و11سپتامبر، ناگزیر به خاورمیانه می رسیم؛ جاییکه گفته شد پایگاه تروریستها و کانون تروریسم جهانی است. منطقه ای که بدون شک بیشترین آسیب ها و هزینه ها را پس از 11سپتامبر متحمل شد. زیرا گفته می شود که زادگاه و پناهگاه تروریستها این منطقه است.
2- اهداف تحقیق
یکی از سخت ترین مسائل در رابطه با تروریسم، تنوع ، پیچیدگی و چند بعدی بودن آن است. این پیچیدگی باعث شده که حتی در تعریف تروریسم نیز اختلاف نظرهای بسیاری بروز کند. در کشور ما بحث تروریسم، بحث نسبتا جدیدی است و حتی کلیات مربوط به آن نیز هنوز مبهم باقی مانده است. یکی از آسیب هایی که هر بحث و تحقیق علمی را تهدید می کند، مبهم بودن و عدم وضوح کلید واژه های اصلی آن است.به همین دلیل و جهت دوری از چنین آسیبی در این تحقیق علاوه بر مساله اصلی مورد بحث ، کلیات مربوط به تروریسم نیز به صورت مختصر بررسی می شود.
هدف اصلی در این پژوهش عبارت است از نگاه جرمشناسی به تروریسم بین المللی خصوصا تروریسم مرتبط با خاورمیانه و 11سپتامبر و بررسی مسائل اقتصادی که منجر به رشد و توسعه این پدیده شده است. تاکید


پاسخی بگذارید