دانلود پایان نامه

بند سوم: تمییز معاونت ازشرط،سببوعلت جرم 14
مبحث دوم: سیرتقنینی معاونت درجرم 18
گفتار اول: سیرتقنینی معاونت درجرم در ایران 18
بند اول: قانون مجازات عمومی 1304 18
بند دوم: قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 18
بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 19
بندچهارم: قانونمجازات اسلامی 1375 – 1370 19
گفتار دوم: سیر تقنینی معاونت درجرم در لبنان 21
فصل دوم: مبانیمجرمیّت معاونت درجرم 22
مبحث اول: مبانی فقهی 22
گفتار اول: قاعده حرمت اعانت براثم 22
گفتار دوم: ادّلهحرمت اعانت براثم 23
بند اول: کتاب 23
بند دوم: سنت 24
بند سوم: عقل 25
مبحث دوم: مبانی حقوقی 26
گفتار اول: استعاره مجرمیّت 26
بند اول: مفهوم استعاره مجرمیّت 27
الف) استعاره مطلق 28
ب) استعاره نسبی 28
بند دوم: آثار استعاره مجرمیّت 29
الف) تأثیرعوامل موجهّه جرم مباشر 29
ب) تأثیرعوامل رافع مسئولیت مباشر 30
ج) تأثیرکیفیّات مخفّفهیا مشدّدهجرم ومباشر 31
د) تأثیرعوامل سقوط مجازات مباشر 34
1- گذشت شاکی خصوصی 32
2- عفو عمومی 35
3- عفو خصوصی 36
4- مرورزمان مجازات 36
5- فوت مباشر 37
گفتار دوم: استقلال در مجرمیّت 38
1- مفهوم استقلال در مجرمیّت 38
2- مصادیق قانونی استقلال در مجرمیّت 39
بخش دوم: پیش شرط ها ومجازات معاونت درجرم درایران ولبنان
فصل اول: پیش شرط های عینی معاونت درجرم 41
مبحث اول: رفتارمجرمانه 41
گفتار اول: رفتارمجرمانه مباشر 41
بند اول: جرم بودن رفتار اصلی 41 بنددوم: ارتکابیافتنرفتار مجرمانهتوسط مباشر 43
1- معاونت در جرم عقیمومحال 43
2- معاونت در شروع به جرم 44
3- معاونت در جرم تام 45
گفتار دوم: رفتار معاون 45
بند اول : ماهیّت رفتار معاون 45
الف) فعلوترک فعل 46
1- فعل 46
2- ترک فعل 46
ب) حصری یا تمثیلی بون رفتار معاون 48
1- دیدگاه حصری بودن 48
2- دیدگاه تمثیلی بودن 48
بند دوم: مصادیق رفتار معاون 49
1- مصادیق عام 49
1-1 – تحریک 49
2-1- ترغیب 53
3-1- تهدید 54
4-1- تطمیع 54
5-1- دسیسه و فریب و نیرنگ 55
6-1- تهیه وسایل ارتکاب جرم 56
7-1- ارائه طریق ارتکاب جرم 57
8-1- تسهیل وقوع جرم 58
2- مصادیق خاص 59
1-2- اکراه درقتل 59
2-2- امربه قتل 60
3-2- امساکدرقتل 61
4-2- نظارت و نگهبانی در قتل 62
مبحث دوم: رابطه سببیّت عرفی میان رفتار معاون و مباشر جرم 63
گفتار اول: مفهوم رابطه سببیّت عرفی 63
بند اول: رابطه سببیّت مستقیم 63
بند دوم: رابطه سببیّت غیر مستقیم 64
گفتاردوم: تقدّم یا تقارنرفتار معاونو مباشر جرم 66
بند اول: دیدگاه اشتراط تقدّم یا تقارن 66
بند دوم: دیدگاه عدم اشتراط تقدّم یا تقارن 67
الف) رفتارمعاون پیش از جرم مباشر 67
ب) رفتار معاون مقارن با جرم مباشر 68
ج) رفتار معاون پس از جرم مباشر 68
فصل دوم: پیش شرط هایذهنیمعاونت در جرم 70
مبحث اول: علم و آگاهی 70
گفتار اول: علم به حکم 70
گفتار دوم: علم به موضوع 70
مبحث دوم: قصد مجرمانه 71
گفتار اول:بررسیدیدگاههایمختلفناظربر قصدمجرمانه 72
بند اول: دیدگاه عدم اشتراط قصد مجرمانه 72
بند دوم: دیدگاه اشتراط قصد مجرمانه 72

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوم: دیدگاه تفصیلی 73
1- عدم اشتراط قصد در مقدّمات قریبه 74
2- اشتراط قصد درمقدّمات بعیده 74
گفتار دوم: وحدت قصد معاون و مباشر جرم 75
بند اول: تمییزوحدت قصد و توافق قصد 75
بند دوم: ضرورت وحدت قصد در جرم معین 76
بند سوم: شخصی یا نوعی بودن وحدت قصد 77
بند چهارم: زمان تطابق قصد 77
گفتار سوم: معاونت در جرایم غیر عمدی 79
بند اول: دیدگاه تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و ادّله ی آن 79

1- اطلاق ماده 43 ق.م.ا 80
2- صدق عرفی 80
3- روّیه قضایی 81
بند دوم: دیگاه عدم تحقق معاونت در جرایم غیر عمدیو ادّله ی آن 81
1- فقدان وحدت قصد 82
2- تفسیر به نفع متهم 82
3- روّیه قضایی 82
فصل سوم: مجازات معاونت درجرم 85
مبحث اول: سیاست کیفری تقنینی تعیین مجازات معاونت درجرم 85
گفتار اول: ایران 85
گفتار دوم: لبنان 87
مبحث دوم: اقسام مجازات معاونت درجرم 88
گفتار اول: مجازات اصلی 88
گفتار دوم: مجازات تکمیلی 89
گفتار سوم: مجازات تبعی 89
مبحث سوم: کیفیّات مخفّفه ومشدّده مجازات معاونت درجرم 90
نتیجهگیری 94
پیشنهادات 96
منابع ومأخذ 97
کتب فارسی 97
مقاله ها و پایان نامه ها 98
تقریرات 99
فرهنگ ها 99
کتب عربی 99
د) پایگاههای اینترنتی 100
چکیده انگلیسی 101
چکیده
معاون جرم شخصی است که عناصر مادی ومعنوی جرم اصلی ارتکاب یافته به وسیله مباشر یا شرکای جرم را انجام نداده است، بلکه درشرایطی معین درارتکاب جرم مذکور مداخله کرده است. در هر دو نظام کیفری ایران و لبنان، معاونت یک عمل مجرمانه مستقل نیست، بلکه امری فرعی و تبعی بوده وتحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است.قواعدمربوط به معاونت درجرم درحقوق جزای ایران به وسیله مواد 43 و 726 ق.م.ا و درحقوق لبنان تحریض بهجرم درمواد 217 و 218 قانون جزای این کشور و متدخّل که همان معاون است در مواد 219 و220 پیش بینی شدهاست.
درحقوق ایران نظریه استعاره مجرمیّت پذیرفته شده است بجز دربرخی ازجرایم خاصکه از نظریه استقلال درمجرمیّت تبعیت نموده است. قانونگذار لبنان مجازات محرّض را در ماده 217 ق.م.ل نظر به استقلال درمجرمیّت دارد،اما درخصوص معاونین اصلی تابع نظریه استعاره مطلق بوده و در خصوص معاونین عادی از نظریه استعاره نسبی مجرمیّت تبعیت نموده است.درایران مصادیق عام رفتار معاون درماده 43 ق.م.ا ونیزدر قانون لبنان درماده 219بطور حصری پیش بینی شده است.مصادیق خاص رفتار معاونت که برگرفتهازمنابع فقهی است عبارتند از اکراه درقتل،امربهقتل،امساک و دیدهبانی میباشد.
درحقوقکیفریایران ترک فعل مصداق معاونت درجرم محسوب نمیگردد، مگردرمواردی که شخص طبق قانون مکلف به جلوگیری از وقوع جرم بوده باشد.که دراین موارد قانونگذار ایران، چنین ترک فعل را تحت عنوان مستقل مجرمانه معاونت، قابل تعقیب ومجازات میداند.درحقوق کیفری لبنان ترک فعل درصورتی که مسبوق به توافق پیشین باشد، معاونت درجرم محسوب میگردد.
وجود رابطه سببیت میان فعل مجرمانه مرتکب اصلی و مساعدت معاون ضروری است.لیکن ارتباط مستقیم میان معاون و مباشرجرم اصلی شرط نیست،بدین جهت معاونت در معاونت درهردو نظام کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است.همچنین معاون و مباشرجرم باید تطابق قصد داشته باشند و هدف مشترکی را دنبال نمایند ومعاون باید نسبت به عملارتکابیخود،عملارتکابی مباشرواوضاع و احوال خاصجرم آگاهی داشته واعمالخویش را با اراده وقصد مجرمانه مرتکب گردد. درحقوقایران برخلاف لبنان معاونت درجرایمغیرعمدی پذیرفته نیست.ودرحقوق لبنان به شرط آنکه نتیجه حاصله عرفاً قابل پیش بینی باشد، معاونت در جرایم غیرعمدی پذیرفته شده است زمان وحدت قصد بینمجرم اصلی ومعاون یا قبل از ارتکاب جرم یا مقارن باارتکاب جرم است وپساز ارتکاب جرم معاونت مصداق پیدا نمیکند اما در حقوق لبنان اخفـایاشیاء و اشخاص جنایتکار چنانچه بنابر توافق قبلی باشد معاونت در جرم محسوب میشود. در حقوق ایران مجازات معاون حداقلمجازات مباشرجرم است.قانونگذار لبنان مجازات معاونین اصلی را همچون شریک در جرم که مجازاتی برابر فاعل دارد، مقرر نموده و مجازات معاونین عادی به مانند حقوق ایران حداقل مجازات آن جرمتعییننموده است.
کلیدواژه: معاونت درجرم، اعانت براثم، همکاریدرجرم، تحریک بهارتکاب جرم، تهیه مقدماتارتکابجرم، تسهیلجرم، تشویق بهارتکاب جرم
مقدمه
الف) بیان موضوع
یکی از علل اختلال امور نابسامانی اجتماعی و کاهش میزان امنیت در جامعه، مساله بزهکاری و مجرمیت است.جرم همیشه نتیجهی اراده فعل شخص واحدی نیست بلکه دراثر همکاری و اشتر اک مساعی عدهای ازاشخاص به منصه ظهورمیرسد. این افراد مباشرمعاون یا شریک یک جرم هستند. بدیهی است اشتراک مساعی واجتماعی افراد ضمن اینکه بر میزان قدرت افراد میافزاید در عین حال نمایانگر یک خطر اجتماعی بارزی است که قانونگذار با تدوین قوانین و مقررات درصدد مقابله وپیشگیری از وقوع این تشریک مساعی و همکاری مجرمانه می پردازد. درعصرحاضر به اقتضای ترقی جامعه بشری، پیشرفت شگرفی علمی وصنعتی وسرعت وسهولت وسایل ارتباط داخلی وخارجی، جرایمی به ظهور رسیده که نقش اصلی و اساسی ارتکاب آن را کسانی ایفاء میکنند که خود صحنهی جرم و محل ار تکاب تا حدود زیادی دور میباشند.
بنابراین تعاون و اشتراک مساعی به همان اندازه که سازندگی واعتلاء و پیشرفت جوامع بشری را تسهیل میکند، اگردراختلال نظام اجتماعی صرف شود، برسرعت سوق دادن آن جامعه به جانب پرتگاه تباهی میافزاید بنابراین شر کت و معاونت چند نفردر ارتکاب جرم، جامعه را با خطرات زیادی مواجه میسازد که کیفیت مبارزه با آن و اتخاذ تدابیر لازم در قبال این بلای اجتماعی درخور بحث و اندیشه و تفکر و تحقیق است.
در زمان معاصر دیگر کمتر مشاهده می شود که مجری به تنهایی به ارتکاب جرم مورد نظر خود اقدام کند، بلکه تبهکاران از یک طرف برای سهولت تبهکاری و از دیگر سو برای فرار از کیفر اعمال ارتکابی خود گرد هم جمع شده و با تقسیم کار بار مسئولیت انفرادی را کاهش میدهند تا از این طریق مسئولیت را متوجه عده بیشتری گردانند و مقامات قضایی و انتظامی را در امر تفتیش جرم و تعقیب دستگیری و محاکمه مجرمین گمراه سازند.
بدین لحاظ لازم است با شناخت زمینه ها، انواع ابعاد و نتایج همکاری مجرمانه و از جمله معاونت در ارتکاب جرم تدابیری جهت پیشگیری و مبارزه با آن اندیشیده شود.

دراین تحقیق ابتدا جایگاه فرعی خاص از همکاری مجرمانه یعنی معاونت درجرم درمیان سایر مداخله کنندگان درجرم مشخص گردیده و سرانجام عنوان معاونت در جرم درحقوق کیفری ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق لبنان برگزیده و مورد تصویب قرار گر فته است.
باید توجه داشت بهترین شیوه برای بررسی و تجزیه و تحلیل موضوع، مقایسه تطبیقی موضوع با سایر موارد مشابه است. همین دلیل به مطالعه تطبیقی موضوع با حقوق کیفری لبنان و در پرتو قانون جزای آن کشور پرداخته شده است. معاون شخصی است که مجرم اصلی را در وقوع جرم کمک و مساعدت نموده است بدون اینکه در عملیات اجرایی جرم مداخله داشته باشد.
ب) سؤالات تحقیق
سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفتهازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤالهای اصلی تحقیق عبارتند از:
1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب میگردد؟
2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟
3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟
4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟
5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟
6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟
پ) فرضیات تحقیق
1- درهردو نظام کیفری معاونت عنوان مستقل مجرمانه نیست بلکه امری تبعی وفرعی بودهو تحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است.
2- رابطه سببیت غیر مستقیم نیز بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر در تحقق معاونت در جرم کفایت می کند.
3- معافیت مباشر جرم از مجازات بعضا موجب معافیت معاون از مجازات می گردد.
4- اصولا معاونت در جرم از طریق ترک فعل قابل تحقق نخواهد بود مگر در موارد خاص که قانونگذار به آن تصریح نموده باشد.
5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است.
6-در حقوق ایران علاوه بر علم و آگاهی، قصد مجرمانه معاون نیز ضرورت دارد.
ج) اهداف وکاربردها
اهداف و کاربردهای این تحقیق را می توان در موارد ذیل ذکر نمود.
1- در میان سایر رشتههای علوم جنایی، حقوق کیفری عمومی دارای اهمیت زیادی است و در حقیقت پایه و اساس دیگر رشتههای علوم جنایی را تشکیل میدهد.در واقع میتوان با بحث و بررسی عناصروخصوصیات عمومی جرایم و ضمانت اجرای کیفری،آن را کلید فهم بسیاری از مسایل حقوقی جنایی و تضمین کننده حقوق و آزادی های طبیعی و مشروع افراد دانست.
2- انتخاب موضوع «معاونت درجرم» از بین تمام مسایل حقوقی کیفری عمومی به این دلیل میباشدکه همکاری ومساعدت درارتکاب جرم بخش مهمی ازحقوق کیفری عمومی راتشکیل میدهد به طوری که در قانون مجازات اسلامی فصلی به شرکاء ومعاونین جرم اختصاص یافته است.
3- گسترش روابط ملل در دنیا، ایجاب می نماید تا ملت های مختلف حقوق و قوانین یکدیگر را بشناسند. بنابراین سعی شد تا بررسی تطبیقی معاونت درجرم با کشور لبنان که تا حدودی دارای نظام حقوقی شبیه نظام حقوقی ماست و تعاملات زیادی درعرصههای مختلف با کشور ما دارد انجام پذیرد. زیرا حقوق هرکشور جزیی از فرهنگ آن کشور به حساب میآید که شناسایی حقوق و تجربیات ملل می تواند برای اصلاح حقوق و رفع مشکلات داخلی نیز به کارآید.
4- تبیین وتوضیح ارتباط معاون و مباشرازحیث عناصر و ارکان تشکیل دهنده جرم و بررسی میزان مسئولیت کیفری معاون با توجه به پذیرش سیستم استعاره مجرمیت و مجازات معاون و مباشردرحقوق کیفری ایران و لبنان ازاهداف این تحقیق می باشد.
ح) روش تحقیق
روش تحقیق در این رساله روش کتابخانهای و فیش برداری از منابع است. پس از تعیین موضوع جهت تهیه فیش از کتب فارسی و عربی به مراجع مختلفی از جمله کتاب شناسیها، فهرست نگارش یافته درکتب و مقالات وکتابخانههای دانشکده های حقوق مراجعه شد که در جهت جمع آوری مطالب، بسیار ارزشمند بود. نهایتاً به تجزیه و تحلیل منابع پرداخته و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به یافتن پاسخ، جهت سؤالات تحقیق و نیزاثبات یا رد فرضیهها پرداخته شد. به طورخلاصه میتوان چنین بیان کرد که روش پژوهش دراین رساله صرفاً مطالعات کتابخانهای بوده و نظرات نهایی ازتجزیه وتحلیل کتب فقهی حقوقی وآرای قضایی ایران و لبنانکه مرتبط با موضوع این تحقیق بوده استخراج گردیده است.

ی) معرفی پلان
این تحقیق در دو بخش تنظیم گردیده که در بخش نخست آن طی دو فصل به تبیین ماهیت، پیشینه و مبانی معاونت درجرم درحقوق ایران و لبنان میپردازد.
ودر بخش دوم هم با دو فصل، پیش شرط ها و مجازات معاونت درجرم درحقوق ایران و لبنان را مورد بحث و بررسی قرار میدهد.

بخش نخست

ماهیت، پیشینه، و مبانی معاونت
درجرم درحقوق ایران و لبنان

فصل اول: ماهیت و پیشینه معاونت درجرم
فصل دوم: مبانی مجرمیت معاونت درجرم
فصل اول: ماهیت وپیشینه معاونت درجرم
دراین فصل ماهیت معاونت و سابقه تقنینیمعاونت در جرم درحقوق کیفری ایران و لبنان مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
مبحث اول: ماهیت معاونت درجرم
فردی که به فکر ارتکاب جرم می افتد، ممکن است آن اندازه از جسار ت برخوردار باشد که بتواند به تنهایی و بدون واسطه دیگری، جرم مورد نظر را درخارج محقق سازد و یا اینکه به هر دلیلی خودش درصحنه جرم حاضر شود، ولی چون خواهان وقوع آن جرم بوده از پس پرده بر کار مباشر جرم نظارت، هم فکری و همکاری می کند و در پی این همکاری جرم مورد نظر نیز واقع می شود و چنین فردی را که به صورت


دیدگاهتان را بنویسید