دانلود پایان نامه

ب- زیان وارد به اشخاص حقوقی 32
1- مفهوم شخص حقوقی 32
2- قواعد مشترک اشخاص حقوقی 32
2-1- انجام اعمال اشخاص حقوقی توسط شخص حقیقی 32
2-2- اصل صلاحیت منحصر و تخصص 33
2-3- اصل حاکمیت قانون 34
3- اقسام اشخاص حقوقی 34
3-1- اشخاص حقوقی حقوق عمومی 34
3-2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 35
3-2-1- شرکت‌های تجاری 35

3-2-2- مؤسسات غیرتجاری 36
3-2-3- موقوفات 37
3-2-3-1- وقف عام 38
3-2-3-2- وقف خاص 38
4- حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی 38
5- مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی 39
6- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 40
6-1- نظریه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 40
6-2-نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 41
6-3- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق سایر کشورها 42
6-4- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران 43
بند سوم- اقسام ضرر به اعتبار تعداد زیان دیدگان و قابلیت تعیین آنها 44
الف- ضرر شخصی 44
ب- ضرر جمعی 45
بند چهارم-شرایط ضرر قابل مطالبه 46
گفتار دوم- ارتکاب فعل زیانبار 50
بند اول – لزوم نامشروع بودن فعل زیانبار 50
بند دوم – شرایط توجیه کننده عمل زیانبار 50

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم- احراز رابطه سببیت 51
بند اول- نظریه برابری اسباب 52
بند دوم- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب 53
بند سوم- نظریه سبب متعارف اصلی 54
بند چهارم- نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه 55
بند پنجم- نظریه سبب مقدم در تاثیر 56
فصل دوم : مبانی و احکام زیانهای جمعی در حقوق ایران
مبحث اول- ضرر جمعی و مبانی آن 59
گفتار اول- مفهوم ضرر جمعی 59
گفتار دوم- رابطه حقوق شخصی و ضررهای جمعی 62
گفتار سوم- رابطه ضرر جمعی و ضرر شخصی 64
بند اول- وجوه اشتراک 64
بند دوم- وجوه تمایز 64
گفتار چهارم-فلسفه و مبانی زیانهای جمعی 66
بند اول-مفهوم معاصر حق 67
الف-نسل اول حق‌ها 67
ب-نسل دوم حق‌ها 68
ج-نسل سوم حق‌ها 69
بند دوم-نقد نظریه حقوق نَسلی 69
مبحث دوم- اقسام و گستره ضررهای جمعی 74
گفتار اول- ضرر جمعی اشخاص غیرمتشکل 75
بند اول- ضرر معنوی به اشخاص غیرمتشکل 75
بند دوم- ضرر مادی به اشخاص غیر متشکل 76
گفتار دوم- ضرر جمعی اشخاص متشکل 77
گفتار سوم- مصادیق ضررهای جمعی 77
بند اول-ضررهای زیست- محیطی 77
الف-زمینه اجتماعی تحقق حق بر محیط‌زیست 79
ب-نقد نظریه جمعی بودن حق بر محیط‌زیست 81
1-گستردگی صاحبان حقوق 81
2-گستردگی موضوع 81
3-نفی تعلق حق بر جامعه 82
4-تضعیف حقوق بشر 82

ج- دفاع طرفداران نظریه جمعی بودن حق بر محیط زیست 83
1-مقتضیات زندگی مدرن و حق‌های جدید 83
2-مفهوم حقوقی جامعه و فرد 83
3-شکل‌گیری مؤلفه‌های جدید حق بر محیط‌زیست 84
بند دوم -مصادیق زیانهای جمعی مورد حمایت حقوق جزای ایران 85
الف- تخریب محیط زیست 85
1- مفهوم جرم تخریب: 85
2- عنصر مادی جرم تخریب 86
ب- شکار و صید غیرقانونی 87
ج-تخریب جنگل‌ها، درختان و مراتع 89
د-خرابکاری در وسائل و تأسیسات مورد استفاده عمومی 90
هـ-اقدامات علیه بهداشت عمومی 91
و-تخریب اموال تاریخی و فرهنگی 92
بند دوم- نقض حقوق و آزادی های اساسی جمعی 93
الف-آزادی تجمع و تظاهرات 93
ب-آزادی تشکل 94
ج-تشکل های خاص 94
د-آزادی فکری 94
هـ-آزادی اطلاعات 95
و- آزادی اندیشه و عقیده 96
ز- آزادی بیان 96
گفتار اول- شیوه های جبران 97
بند اول- پرداخت پول 97
بند دوم- فراهم ساختن معوض به عنوان جبران 100
بند دوم- فراهم ساختن معوض به عنوان جبران 102
بند سوم- قطع آثار زیان به وسیله از بین بردن منشا آن 102
گفتار دوم- اصول حاکم بر جبران زیان های جمعی 102
بند اول- اصل پیشگیری 102
بند دوم- اصل احتیاط 102
مبحث چهارم- دعوای جمعی 104
گفتار اول- مفهوم و مزایای دعوای جمعی 104
بند اول-مفهوم و مبنای دعوای جمعی 104
بند اول- خواهان در دعوای جمعی 110
الف-در حقوق ایران 110
ب- در اسناد بین المللی 112
ج- عدم انتفاع مستقیم اشخاص در دعوای جمعی 116
بند دوم- خوانده دعوای جمعی 117
گفتار سوم- دیدگاه حقوق تطبیقی 119
بند اول- حقوق امریکا 120
بند دوم- حقوق انگلستان 120
بند سوم- حقوق فرانسه 120
بند چهارم- کبک کانادا 124
گفتار چهارم- رویه قضایی حاکم بر ضررهای جمعی اشخاص متشکل در حقوق ایران 125
فصل سوم خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات
مبحث اول:خلاصه فصول 129
گفتار اول: خلاصه فصل اول 129
گفتار دوم- خلاصه فصل دوم 132
مبحث سوم: پیشنهادات 140
منابع و مآخذ 142
چکیده انگلیسی II

چکیده
«ضرر جمعی» اصطلاحی است که به تازگی در حقوق ایران ورود پیداکرده. این عبارت درمقابل ضرر شخصی قرار دارد. اگر عاملی آسیب و زیان مادی یا معنوی به شخص و یا اشخاص محصور، محدود و معینی برساند، ضرری که وارد می‌شود، «ضرر شخصی» محسوب می‌گردد و چنانچه مقصود از مطالبه‌، جبران زیان شخصی باشد، مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی به آن رسیدگی می‌شود. اما «ضرر جمعی» جماعت کثیری را هدف زیان (معنوی یا مادی) قرار می‌دهد. در ضرر جمعی، زیان به عده‌ای از افراد جامعه یا کل افراد جامعه و یا گروهی از آنان که عضو تشکل‌ها، احزاب، سندیکاها، اتحادیه‌ها، … هستند، وارد می شود؛ بر این مبنا می‌توان ضرر جمعی را به «ضرر جمعی اشخاص متشکل» و «ضرر جمعی اشخاص غیرمتشکل» تقسیم نمود. در مورد اول، ضرر به تشکل‌هایی وارد می‌آید که دارای شخصیت حقوقی‌اند و قسم دوم زیان به جمعیت‌هایی می رسد که دارای شخصیت حقوقی نیستند، زیان . حقوق ایران تاکنون قوانین خاصی راجع به جبران این دسته از زیان‌ها تصویب نکرده و در رویه قضایی هم آراء قابل اعتنایی که بتواند مبنای مطالبه و جبران این‌گونه زیان‌ها قرار گیرد، به چشم نمی‌خورد. حال آنکه ضرر جمعی، ضرری است محقق و مسلم که مطالبه آن منطبق با قواعد حقوقی است. بنابراین، نیاز به وضع قوانینی روزآمد و کارآمددارد که بتواند جوابگوی نیازهای کنونی جامعه دررابطه با ، زیانهای جمعی باشد، بشدن احساس می شود.
کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، ضرر، ضررهای جمعی، ضرر معنوی، ضرر مادی.

مقدمه
الف- بیان مسأله
همواره زیان متوجه شخص یا اشخاص معین و محصور نیست. گاه قربانیان یک عمل یا زیان دیدگان محدود ومعین نیستند و حداقل به جمع گسترده ای از اشخاص ضرر وارد می آید. جبران ضرر های شخصی که مشمول قواعد عمومی است، اما در رابطه با چگونگی و مرجع ذیحق در مطالبه جبران ضررهای جمعی، حقوق ایران دارای ابهامات چشمگیری است. بنابراین، لازم است موارد بسیاری در این زمینه مورد بررسی واقع شود
موضوع ضررهای جمعی و پیامدهای آن، در میان مباحث مسئولیت مدنی از جمله مسائل بحث برانگیزی است که امروزه در محافل حقوقی مورد نقد و بررسی جدی قرار گرفته است . از آنجا که به طور کلی، مسئولیت مدنی وسیله ای برای جبران ضرر و حفظ حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی شناخته شده است، و به رغم اینکه این نوع جبران تا کنون نتوانسته حقوق حقه و تضییع شده افراد را بطور کامل جبران نماید، اما کشورهای مختلف گام های مؤثری در این راستا برداشته اند.
در حقوق کشور ما نیز، در حال حاضر جبران ضررهای جمعی ، توسط تعداد اندکی از اساتید حقوق مطرح شده است. برهمین اساس، در این تحقیق سعی گردیده تا روشی مناسب برای جبران این نوع خسارت ارائه شود و همچنین تلاش شده تا از نظرات و پیشنهادات اهل فن در ایران و تعدادی از کشورهای دیگر جهت ارائه راهکارهای مناسب و رفع ابهام های موجود، در حد امکان و توان و با توجه به منابع تحقیقی موجود، به گونه ای مناسب ارائه گردد.
ب ضرورت تحقیق
مساله جبران ضررهای جمعی و مسئولیت های مدنی آن در عصر کنونی یکی از مسائل مهم ومبتلابه است که ضرورت انجام تحقیقی مناسب را می طلبد و نیز با توجه به این که در حال حاضر رویه قضایی واحدی در این زمینه وجود ندارد، در این تحقیق سعی گردیده تا راهکارهای مناسب برای جبران ضررهای جمعی و مسئولیت های مدنی ارائه گردد. در واقع، این موضوع توجه وافری را می طلبد تا بتوان حقوق ازدست رفته جامعه ای را که اشخاص به تنهایی قدرت استیفای حق خودرا ندارندرامطالبه و برای گروهی خاص این توانایی قانونی را پذیرفت،

ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه
با عنایت به این که در مورد موضوع ارائه شده کتابی خاص تا کنون به چاب نرسیده و نیز مقاله ای در داخل کشور دراین باره منتشر نگردیده است و تنها برخی از حقوقدانان اشاره ای گذرا به موضوع داشته اند؛ سعی برآن است، که تحقیقی در خور و مناسب برای مجامع علمی ارائه شود.
د–نوآوری در تحقیق
با توجه به نیاز جامعه این، تحقیق در پی آن است که با طرح موضوع تازه و به روز مسئولیت جمعی، در راستای توسعه قواعد و مباحث مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی قدم برداشته، و با استفاده از نظر حقوقدانان برجسته وبا ارائه راهکارهای مناسب، این نیاز واقعی و ضروری جامعه را پاسخ مناسب دهد.
ه- اهداف مشخص تحقیق
ارائه مقاله ای مناسب در خصوص جبران ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی در حقوق ایران .
ایجاد انگیزه برای پیشبرد و تقویت جبران های مربوط به ضررهای جمعی در حقوق ایران .
ارائه راهکارهای مناسب در برخورد با دعاوی مربوط به زیانهای جمعی در محاکم قضایی ایران .
ارائه تحقیقی کاربردی و مناسب برای مراکز علمی و پژوهشی و رفع نسبی نواقص پژوهشی درباره موضوع.
آگاهی بخشیدن به جامعه حقوقی در خصوص جبران این نوع ضررها و پیامدهای آن در مسئولیت مدنی.
و – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران
هدف از ارائه این تحقیق کمک به جامعه علمی و حقوقی کشور و ارائه راهکارهای مناسب و قابل استفاده در محاکم قضایی می باشد.
ز- سؤالات اصلی تحقیق
مفهوم ضررجمعی در رابطه با ضرر شخصی چیست؟
ارکان مسولیت مدنی در وقوع ضرر جمعی به چه صورت است؟
در دعاوی ضررجمعی، دادگاه باید به نفع چه کسی عامل زیان را محکوم به جبران خسارت کند؟
راهکارهای جبران زیانهای جمعی کدامند ؟
ح- فرضیه‏های تحقیق
ضرر جمعی و ضرر شخصی از حیث محصور و معین بودن یا نبودن زیان دیدگان از یکدیگر متمایزند، زیرا ضرر جمعی، به همه یا عده‌ای از افراد جامعه و یا گروهی که عضو تشکل‌ها، احزاب، سندیکاها، اتحادیه‌ها و … هستند، وارد می شود.
ارکان مسولیت مدنی درضررهای جمعی، همان ارکان عام مسولیت مدنی است. اما تطبیق این ارکان گاه نیازمند توجیهات و ارائه مبانی جدید است.
درضررهای جمعی دادگاه باید به نفع شخص حقوقی که اعضای آن از زیان جمعی متضرر شده اند، حکم صادر کند.
برای جبران زیانهای جمعی، می توان بسته به مورد، از الزام عامل زیان به از بین بردن منشا زیان و جلوگیری از تداوم زیان، انتشار آگهی عذرخواهی، پرداخت مال به شخص حقوقی که اعضای آن از عمل زیان دیده اند، انجام کارهای دارای منفعت عمومی و کاهش آثار ناشی از زیان و … بهره برد.
ط-روش شناسی تحقیق
اساساً روش تحقیق روش کتابخانه ای است و تحلیل و تجزیه اطلاعات، به صورت تحلیلی و توصیفی و در آن از شیوه های زیر بهره برداری شده است:
استفاده از کتابهای موجود در کتابخانه شخصی و کتابخانه دانشگاه .
استفاده از مجلات و جزوات تخصصی حقوقی و سایت های حقوقی تخصصی.
استفاده از نرم افزارهای حقوقی قابل دسترس.
بهینه سازی مساله مورد تحقیق از تئوری تا نظریه در قالب ارائه راهکارهای مناسب.

فصل اول :
مسئولیت مدنی،ضرروزیاندیدگان

مبحث اول- مسئولیت مدنی
از آنجا که موضوع تحقیق حاضر از مباحث مسئولیت مدنی است، نخست لازم است تا مفهوم مسئولیت مدنی را مورد بررسی قرارداده و معانی مختلف این اصطلاح را ارزیابی و تفاوتهای آن را با مسئولیت کیفری و اخلاقی بیان نماییم.
گفتار اول- مفهوم مسئولیت مدنی و تمایز آن از مفاهیم مشابه
قبل از ورود به بحث پیرامون واژه مسئولیت، باید مروری اجمالی نسبت به سابقه و مفهوم این اصطلاح داشته باشیم. در قانون ایران که غالباً بر گرفته از حقوق فرانسه و فقه اسلامی است این واژه مسیر پر فراز و فرودی را طی نموده است، تا اینکه امروز توانسته آرام آرام رد پایی از عدالت اصلاحی را در حقوق مدون ایران به جا گذارد.
واژه مسئولیت نه در حقوق روم و نه در حقوق فرانسه، تا اواخر قرن هجدهم به مفهوم امروزی مورد استفاده قرار نگرفته بود. در حقوق روم واژه (Respondere) که به معنی ضامن بکار رفته استنباط متفاوتی از معنای مسئولیت را در بر داشته و معنای نزدیک تر به واقعیت آن مکافات دادن بوده است. اما از اواخر قرن سیزدهم میلادی در شرایطی که حقوق تابع مذهب و اخلاق بوده اصطلاح «مسئول» به معنای کسی که در مقابل خداوند نسبت به زندگی و اعمالش می بایست پاسخگو باشد، در اخلاق مذهبی رواج داشته و بعدها در جریان غیر مذهبی شدن اخلاق، وارد اخلاق عرفی شد و معنای پاسخگو در مقابل وجدان را گرفت. در نهایت به معنی کسی که در مقابل دادگاه نسبت به نتایج اعمال، رفتار و تقصیرش می بایست پاسخگو باشد وارد علم حقوق شد.
شاید بتوان ادعا کرد که اصطلاح مسئولیت به مفهوم امروزی آن در حقوق خصوصی ساخته و پرداخته ذهن حقوقدانان قرن نوزدهم بوده است. امروزه در قلمرو حقوق هنگامی که این اصطلاح به کار می رود بیانگر تکلیفی است که وارد کننده زیان در مقابل شخص زیان دیده (مسئولیت مدنی) یا در قبال جامعه (مسئولیت کیفری) به عهده دارد .
در اسلام معنای مسئولیت حقوقی، را باید در کلمه ضمان جستجو کرد. ضمان به معنای بر عهده گرفتن، ملزم و کفیل شدن است که در معنای عام، ضمان یعنی اشتغال ذمه ای که به سببی از اسباب شرعی به وجود آمده باشد و نزدیک به معنای ( تعهد ) و ( الزام و التزام ) در حقوق است . در قانون مدنی ایران در عنوان های باب اول و دوم قانون مذکور، که در ارتباط با عقود و معاملات و الزامات خارج قرار داد است، واژه مسئولیت مشاهده نمی گردد. اما در برخی از قوانین مختلف می توان به این واژه اشاره کرد. این اصطلاح امروزه در قانون بابی تازه را برای خود گشوده، تا بتواند مدافع بیشتر و بهتر حقوق شهروندی باشد .
به هرحال، حقوق مسئولیت مدنی دارای دو معنای عام و خاص است، که در ادامه به تبیین بیشتر آن می پردازیم.
بند اول- مفهوم عام مسئولیت مدنی
در مفهوم عام، مسئولیت مدنی به هرگونه تعهدی اطلاق می گردد، که قانون برعهده شخص قرار داده باشد تا زیان وارده به دیگری را جبران کند، اعم از اینکه این تعهد ریشه قراردادی داشته یا نداشته باشد. پس مسئولیت به این معنا هم شامل مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد می گردد که متعهد، متحمل آن می شود و هم دربرگیرنده مسئولیت مدنی غیر قراردادی است که تابع قواعد عمومی است.
بند دوم- مفهوم خاص مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی به معنای خاص تنها شامل مسئولیت غیر قراردادی است. در حقوق ایران مشهور حقوقدانان در نوشته های خود معنای خاص مسئولیت مدنی را مد نظر قرار داده اند. از دیدگاه حقوقدانان در خصوص تعریف مسئولیت مدنی به معنای خاص که موضوع اصلی مسئولیت مدنی است در نظام های حقوقی متفاوت تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده که غالباً کافی و وافی به نظر نرسیده و حتی دشواری تعریف به حدی مشهود بوده که عده ای از حقوقدانان را از ارائه تعریف مسئولیت مدنی منصرف نموده و ترجیح داده اند تا مستقیماً وارد بحث ماهوی مسئولیت مدنی شوند. همچنین به نظر می رسد که حقوق دانان هنوز در این زمینه نتوانسته اند به اتفاق نظر و اجماع برسند. به عنوان مثال مسئولیت مدنی را گاه التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی که درنتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است، تعریف نموده اند. و در جای دیگرگفته اند: «مسئولیت مدنی هر موردی که شخص ناگزیر به جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد.»
آنچه مسلم است این دسته از تعاریف


دیدگاهتان را بنویسید