دانلود پایان نامه

1- 1- رکن قانونی 48
1-2- رکن مادی 49
1-2-1- رفتار مجرمانه 50
1- 2-2- مرتکب جرم 52
1- 3-2- موضوع جرم 53
1- 4-2- نتیجه مجرمانه 54
1- 5-2- شروع در جرم 54
1- 3- رکن روانی 55
1-3-1- سوءنیت عام 56
1-3-2- سوءنیت خاص 56

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- 3-3- انگیزه در تروریسم 57
2- جرایم علیه تأسیسات خاص 57
2-1- تروریسم فضایی 58
2-1-1- تصرف غیر قانونی هواپیما 58
2-1-2- گونه‌های ارتکاب جرم تصرف غیر قانونی هواپیما 59
2-1-3- مجازات تصرف غیر قانونی هوا پیما 62
2-1-4- .جرایم علیه امنیت پرواز هواپیما 62
2-1-4-1- گونه‌های ارتکاب جرایم علیه امنیت پرواز 63
2-1-4-2- مجازات جرایم علیه امنیت پروازدر قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی 67
2-1-5- جرایم علیه فرودگاه ها 68
2-1-5-1- گونه‌های ارتکاب جرایم علیه فرودگاه ها 68
2-1-5-2- جرایم علیه کارکنان و تأسیسات فرودگاه‌ها 70
2-1-5-3- مجازات جرایم علیه فرودگاه‌ها 71
2-2- تروریسم دریایی 71
2-2-1- گونه‌های ارتکاب جرایم تروریسم دریایی 73
2-2-2- مجازات تروریسم دریایی 80
2-3- جرایم علیه (تخریب) تأسیسات زیر بنایی 81
2-3-1- گونه‌های ارتکاب جرایم علیه تأسیسات زیر بنایی 82
2-3-2- مجازات جرایم علیه تأسیسات زیر بنایی در قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی 82
3- جرایم علیه اشخاص 82
3-1- جرایم علیه اشخاص عادی 83
3-1-1- قتل یا جراحت شدید 84
3-1-2- فشار جسمی یا روحی 85
3-1-3- گروگان‌گیری 87
3-1-4- مجازات جرایم علیه اشخاص عادی 89
3-2- جرایم علیه اشخاص دارای مصونیت بین‌المللی 90
3-2-1- افراد دارای مصونیت بین المللی 91
3-2-2- گونههای ارتکاب جرایم علیه این اشخاص 92
3-2-3- مجازات جرایم علیه این اشخاص 93
بخش دوم: استفاده از مواد خاص، تمویل مالی تروریسم وچالش های حقوق بشر دربرابر تروریسم 94
فصل اول:تروریسم با استفاده از مواد خاص و جرم تامین مالی تروریسم 97
1- ارتکاب جرایم تروریستی به وسیله مواد هسته‌ای 98
1-1- گونه‌های ارتکاب جرایم مربوط مواد هسته‌ای 104
1-2- دست‌یابی، استعمال و انتشار مواد هسته ای 104
1-3- تهدید به بدست آوردن و استعمال مواد هسته ای 105
2- مجازات جرایم مربوط مواد هسته ای 106
3- بمب گذاری تروریستی 107
3-1- گونه‌های ارتکاب جرم بمب گذاری 110
3-2- مجازات جرم بمب گذاری 111
4- استفاده از مواد شیمیایی و میکروبی 111
5- سایبر تروریسم 112
6- جرم تأمین مالی تروریسم 112
6-1- گونه‌های ارتکاب جرم تأمین مالی تروریسم 116
6-2- مجازات تمویل مالی تروریسم 117
6-3 فرمان تقنینی جدیدریس جمهوردرموردجرایمتروریستی 119
7- تکالیف مشترک دولت‌های عضو کنوانسیون‌های ضد تروریسم 120
فصل دوم: مبارزه با تروریزم وچالشهای حقوق بشر 133
1- توازن جنگ بین تروریسم و حقوق بشر 133
1-1- حقوق بشر قربانی جنگ علیه تروریسم 137
1-2- آیا جنگ علیه تروریسم خارج از چارچوب حقوق بشر و فرا قانونی است؟ 138
1-3- برخورد تبعیض آمیز با متهمان تروریسم 140
1-4- ضرورت مبارزه با تروریسم در چار چوب حقوق بشری 143
1-5- تامین حقوقی حیاتی و امنیت افراد در مبارزه علیه تروریسم 143
1-6- کافی نبودن چارچوب حقوق بشری در جنگ علیه تروریسم 145
1-7- ضرورت چارچوب حقوق بشری برای امنیت واقعی انسان 147
1-8- جنگ با تروریسم و توجیه نقض حقوق بشر 149
2- تشکیل دادگاه های نظامی مبارزه با تروریسم؛ نقض آشکار حقوق بشر 152
2-1- سابقه این دادگاه‌ها در آمریکا 153
2-2- ماهیت و ضرورت تشکیل دادگاههای نظامی 153
2-3- آیین داد رسی دادگاه های نظامی 154
2-4- استدلال موافقان تشکیل دادگاه‌های نظامی 155
2-5- عدم مشروعیت دادگاههای نظامی 156
2-5-1- مغایرت با قانون اساسی آمریکا 157
2-5-2- مغایرت با اعلامیه حقوق بشر ۱۹۴۸ 160
نتیجه گیری: 162
فهرست منابع و ماخذ 167

مقدمه
تروریسم به عنوان یک پدیده که تمام مرزهای جغرافیایی را در سطح ملی و مطقه‌ای در نوردیده و خود را به عنوان یک پدیده جهانی و بین المللی مطرح نموده است، امروز هیچ کشوری در گوشه و کنار جهان حتی قدرتمندترین کشورهای دنیا نمی‌تواند از شر اینپدیده بین المللی احساس امنیت کند.
در عرصه های مختلف انسانی، اقتصادی، سیاسی، بحران وسیع و عمیق را بوجود آورده است. عامل مهاجرت میلیونها انسان از سر زمین‌های شان گردیده و میلیونها انسان بی‌گناه وبی‌دفاع از زن و مرد و کودک، جوان و نوجوان را به صورت بسیار فجیع و اسفناک و غیر انسانی قتل عام و کشتار دسته جمعی نموده‌اند.
متأسفانه ما هر روز شاهد گونه‌های نوین و فراگیر از پدیده تروریسم در سطح منطقه و جهان هستیم، نسل‌های جدید از افراطیت که اندیشه و تفکر و نحوه رفتار آنها با هیچ آئین بشری همخوانی ندارد، نشاندادن اوج توحش و بربریت از جانب گروه‌های تروریستی، خود نشان دهنده فاصله آنها از اخلاق و روحیه انسانی است.
سربریدن همنوعان و هم کیشان و به آتش کشیدن انسانهای زنده، پاره کردن شکمهای زنان حامله، به جرم که ممکن است آنها مثل گروههای تروریستی حاکم فکر نکنند و ممکن است یک نوزاد بعد از تولدو بلوغ نتوانند با این گروه‌های تروریستی همفکر باشد از شکم مادرش در آورده شده به قتل می‌رسانند.
برای یک چنین پدیده جهانشمول که انواع جنایت وحشتناک را آفریدند و مرتکب تمام جرایم ضد بشری گردیدند، تمام کشورها و سازمان ملل متحد و شورای امنیت و همه مجموعه‌های منطقه‌ای خود را موظف میدانند که روشهای و مصادیق جرایم تروریستی را که توسط گروه‌های تروریستی مرتکب می‌شود مجازات و چارچوب حقوقی مشخصی را تصویب کند.
امروزه جامعه جهانی خوشبختانه در این جهت به سمت یک همگرایی بین المللی و منطقه‌ای روان است و در سطح جهانی، منطقه‌ای دارای چارچوبه‌های حقوقی مشخص است.
آنچه سازمان ملل و بسیاری از نهادهای بین المللی نسبت به آن عاجز مانده، رسیدن به یک تعریف جاممع و قابل پذیرش همه اعضای سازمان ملل و جامعه بین المللی است که متأسفانه برای تعیین مجازات جامع برای جرایم تروریستی یک چالش جدی است.
اکنون به این نتیجه رسیده اند فعلا تا رسیدن به تعریف جامع باید مصادیق جرایم تروریستی هر کدام جداگانه جرم نگاری و برای آنها مجازات تعیین کنند.
این تحقیق با موضوع «پاسخ کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای بین الملل و حقوق جزای افغانستان» در دو بخش و چهار فصل حول همین موضوع تدوین شده است.
طرح تحقیق
الف) تبیین مسئله تحقیق
در شرایط فعلی پدیده تروریسم به یک فاجعه جهانی، ملی و بین المللی تبدیل گردیده است. صاحب نظران و کار شناسان علوم مختلف تروریسم را بلحاظ خواستگاه، نفوذ، گسترش، محل ارتکاب، شیوه‌ها و ابزارهای اجرایی آن و نیز اهداف و انگیزه‌های ارتکاب،، ریشه‌ها و عوامل گسترش تروریسم در ابعاد مختلف، مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده اند؛ و ضمن شناسایی آن، راهکارهای موثر در جهت جلوگیری از تروریسم وضع و به مرحله اجرا گذاشته است؛ اما معضل جدی جامعه ای جهانی شناسایی و ارایه تعریف جامع و مورد پذیرش همه گانی از پدیده ای تروریسم به منظورجلوگیری این پدیده است؛ که با تلفیق دیدگاه های سازمانهای بین المللی و کشورها در زمینه ای تروریسم می توان به ماهیت و مصادیق آن دست یافته و راهکارهای لازم را در جهت جلوگیری از تروریسم ارایه نمود.
آنچه که در این تحقیق مورد کنکاش و پژوهش قرار گرفته، واکنش مناسب کیفری با گونه‌های تروریسم از نظر حقوق جزای بین المللی و حقوق جزای افغانستان ـ که متأثراز کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی است ـ و هم چنین جرم انگاری این پدیده، با نگاهی جهانی، ملی و منطقه‌ای می‌باشد.
ب) ضرورت تحقیق
این تحقیق جرایم تروریستی را با ابعاد مختلف آن در قوانین جزایی افغانستان و قوانین جزایی و کنوانسیونهای بین المللی مورد بررسی ومداقه قرار می‌دهد، از سوی مبارزه با تروریسم یکی از مسایل مبتلابه در سطح ملی و بین المللی، به ویژه در کشور افغانستان ـ که مردم ان بیشترین رنج و قربانی را از این پدیده مجرمانه متحمل شده‌اند ـ می‌باشد. با توجه به اینکه پدیده تروریسم هر روز در سراسر جهان از طرف دشمنان انسانیت گسترش یافته، خسارات سنگین و قربانیان بی شماری را در پی دارد، ضرورت دارد که کیفیت و چگونگی مجازات و پاسخ کیفری مناسب با این پدیده شوم بررسی گردد که بدور از عوارض و پی آمد های منفی مانند نقض حقوق بشر و سایر عوارضات اجتماعی در سطح ملی و بین المللی باشد.
ج) نو آوری در تحقیق
پژوهش پیش‌رو، در نوع خود یک موضوع جدید و دارای نوآوری های خاص است که بررسی قوانین جزای افغانستان در یک ترکیب مزجی با کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی و منطقوی بر غنامندی قانونگذاری و جرم انگاری پدیده تروریستی می‌افزاید. در حقیقت یک دستاورد کلانی حقوقی، در سطح بین المللی در سرکوب و مبارزه علیه تروریسم می‌باشد. رعایت و حفظ حقوق بشر در مبارزه علیه تروریسم،بررسی تبعیض در دادگاه‌های نظامی میان متهمان عملیات تروریستی و نقض حقوق آنها از دست‌آوردهای برجسته این تحقیق است.
د) موانع تحقیق
یکدست نمودن موضوعات پراکنده و ابعاد مختلف این بحث که دقت و تمرکز لازم را می‌طلبد اندکی محتوای تحقیق را درهم ریخته و یک تحقیق به این گستردگی را بی مفهوم می‌سازد.
نبود پیشنه تحقیقات و کتب و مقالات در مجموع منابع لازم مرتبط به پاسخ کیفری مناسب از نظر حقوق جزای افغانستان که یک بخش مهم از این تحقیق را تشکیل می‌دهد، بر دشوار و سختی کار پژوهشی ما می‌افزاید، علاوه بر آنکه در مجموع کاری پژوهشی و تحقیقی در افغانستان به علت کمیاب و محدود بودن منابع و عدم تعادل و آرامش روحی و روانی در فضای جنگ و انتحار، پژوهشگر با دشواری مجدد روبرو می‌شود.
ه) هدف تحقیق
نکات و موارد ذیل هدف این تحقیق را تشکیل می‌دهد که به طور اختصار می‌توان به آن اشاره کرد:
1. بررسی و شناسای ابعاد مختلف حقوقی پدیده تروریسم و جرایم تروریستی در بعد ارتکاب مستقیم و غیر مستقیم و نیز در بعد تأمین و حمایت مالی از جرایم تروریستی
2. اطلاع از واکنشها و تدابیر توصیه شده در اسناد بین المللی در جهت جرم انگاری و سرکوب تروریسم در مقایسه با تدابیر و پاسخ های کیفری مصوب در قوانین افغانستان.
و) سوال‌‌های تحقیق
1- سوال اصلی:
پاسخ های کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای افغانستان و حقوق جزای بین المللی با توجه به ابعاد وسیع تروریستی چگونه است ؟
2- سوال‌های فرعی:
1-2- حقوق جزای بین المللی در واکنش به جرم تروریسم چه اصول راهبردی را پیشنهاد می‌کند؟
2-2- نظام حقوقی افغانستان تا کنون چه قوانینی در مبارزه با تروریسم تدوین نموده است و به چه میزان این قوانین از اسناد بین المللی تبعیت کرده است؟
3-2- تعریف که تا کنون از پدیده تروریسم شده قابل قبول همه حقوقدانان است ؟
4-2- پدیده تروریستی از منظر فقه و حقوق اسلامی چگونه است ؟
5-2- مبارزه با تروریسم تا چه حد حقوق بشر را تحت تأثیر قرار داده است ؟
ز) فرضیه‌های تحقیق
– نظام بین المللی کنوانسیون های متعددراتصویب کرده و افغانستان نیزقوانین متعدد درباره تروریسم به تصویب رسانده آماباچالشومشکلات روبرواست.
– دین اسلام به علت توجه زیاد به مسئله امنیت عمومی احکام خاصی نسبت به نهاد های کیفری مشابه بر جرایم تروریستی را دارد و به نظر می رسد قوانین این کشور از این رویکرد تبعیت لازم را نکرده است، بیشتر از قوانین کنواسیون های بین المللی که بعدا به تصویب رسیده است متابعت کرده است .
– تا کنون حقوقدانان به تعریف درستی واحدی از تروریسم نرسیده اند.
– مبارزه و جنگ با تروریسم به میزان زیادی حقوق بشر را تحت تأثیر قرار داده تا حدی که در بسیاری از موارد حقوق بشر تعطیل یا نقض گردیده است .
ح) روش تحقیق :
این تحقیق از طریق مطالعات کتاب خانه ای و معلومات اطلاعات موجود در کتاب خانه ها ، مقالات ، پایان نامه ها ، سایت ها ، نشریات ،‌ اسناد بین المللی و قوانین افغانستان که مرتبط با پدید ه ی و جرایم تروریستی است انجام گرفته است در روش گرد آوری اطلاعات بیشتر از روش فیش برداری اطلاعات از طریق مطالعات کتاب خانه ای استفاده شده است
ط) پیشنه تحقیق
سیاسی شدن پدیده تروریسم سبب شده مبارزه با این پدیده با مشکلات متعدد روبرو شود. از سوی کارهای پژوهشی، تحقیقاتی و فکری قابل توجهی انجام نشود.
بیشتر آثار و تحقیقات مربوطه به تروریسم در افغانستان و جهان، جنبه‌های سیاسی آن را مورد توجه قرار داده است و متأسفانه کمتر به رویکرد های حقوقی آن پرداخته شده است.
تنها برخی کشورها و نهادهای بین المللی اندک توجهی به جنبه‌های حقوقی آن داشته است که به تعداد این آثار اشاره می‌گردد.
1. چهار چوب حقوق جهانی بر ضد تروریسم، تهیه کننده دفتر مبارزه با مواد مخدر و تروریسم سازمان ملل متحد سال 2010 میلادی، نیویورک.
2. تحلیل قضایای تروریستی، تهیه کننده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، سال2010 میلادی، نیویورک
3. تروریسم از نظر حقوق اسلام و اسناد بین المللی، نگاشته سید حسین‌هاشمی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1390شمسی.
4. تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی، مجموعه مقالات سخنرانی های ارائه شده در همایش پنجم و ششم دیماه 1380، مرکز مطالعات توسعه قضایی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری.

5. سرکوب تروریسم در حقوق بین المللی معاصر، محسن عبدالهی و فاطمه کیهانلو، معاونت پژوهش،تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری.
6. تروریسم شناسی،تألیف علی عبداللهی خانی، انتشارات ابرار معاصر، 1386 شمسی.
7. تروریسم، حقوق و حقوق بشر دوستانه، دکتر محسن عبداللهی، نشر شهر دانش، 1388 شمسی.
8. سیاست کیفری ایران در قبال تروریسم، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق جزا و جرم شناسی، سید هادی نظامی الحسین، دانشگاه تهران، پردیس قم 1387 شمسی.
9. تروریسم در نظام حقوقی بین الملل و نظام حقوقی عراق، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوقی جزا و جرم شناسی، سید احمد بهرانی، مرکز آموزش عالی اهلبیت، 1387 شمسی.
10. تروریسم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی، رساله دکتری، رشته حقوق جزا و جرم شناسی، سعید حکیمی ها، دانشگاه تربیت مدرس، 1385شمسی.
11. تروریسم بین المللی و دفاع مشروع، پایان نامه کارشناسی رشته حقوق بین المللی، محسن شریفی، دانشگاه شهید بهشتی، 1384شمسی.
12. جایگاه و نقش سازمان ملل متحد در مبارزه با تروریسم بین المللی، پایان نامه کار شناسی ارشد رشته حقوق بین المللی، علی اصغر کاظمیان،دانشگاه شهید بهشتی 1383شمسی.
13. الارهاب رویه فلسفیه معاصره،رساله ماجستر، مقدمه فی الفلسه، ناجی علی محمد الصاعی، کلیه الاداب جامعه عدن 1426 قمری
ی) ساماندهی تحقیق :
این پژوهش مشتمل بر دو بخش است ، بخش اول دارای دو فصل است . در فصل اول کلیات و در فصل دوم مفاهیم و تعریفها ، بخش دوم نیز دارای دو فصل است فصل اول تدابیر و مجازات در اسناد بین المللی و قوانین افغانستان . فصل دوم مباره با تروریسم و حقوق بشر

بخش اول: کلیات وجرایم خاص تروریستی
فصل اول: مفاهیم وکلیات
1- تعریف تروریسم
1-1 – تعریف تروریسم در دکترین حقوقی
یکی از محققان معروف بنام اشمیت با همکاری گرو های تحقیقاتی،بیش از صد تعریف را برای تروریسم مطرح کرده است که:
تروریسم، شیوه اقدامات تکراری به منظور ایجاد دلهره و رعب و وحشت است که به دلایل سلیقه ورزی جنایی یا سیاسی، توسط گروه‌های مختلف به کار گرفته می‌شود.
در این تعریف چند ایراد وارد است:
1. تروریسم «،شیوه» نیست؛، بلکه خود عمل است؛ بنابراین، بهتر است واژه شیوه حذف شود؛
2. اگر دلیل و یا به عبارتی، انگیزه تروریسم، «جنایی» یا «سلیقه ورزی» باشد، در این صورت چه تفاوتی با جرایم عادی دارد؟ به علاوه در این صورت بهتر بود به جای عبارت«به دلایل سلیقه ورزی، جنایی و یا سیاسی» از این عبارت:: «به هر انگیزه‌ای» استفاده می‌گردید؛ زیرا ذکر این سه مورد ممکن است چنین توهمی را به وجود می‌آورد که ترور باید تنها به سه


دیدگاهتان را بنویسید