دانلود پایان نامه

تبط داخلی و خارجی انجام گرفته در این حوزه صورت خواهد گرفت.
مروری بر نظریهها
در این بخش نظریههایی که هر کدام به نحوی با پژوهش حاضر مرتبط هستند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
تعریف نو آوری
معمولاً نوآوری درکسب وکار را ، نوآوری سازمانی می نامند. دقت (1978) پذیرش نوآوری سازمانی رابه عنوان «پذیرش ایده یا رفتاری که قبول آن برای سازمان تازه باشد» تعریف میکند. همچنین بیشتر مطالعات اولیه ، نوآوری سازمانی را به عنوان « محصول جدید» یا « تولید جدید » مورد توجه قرارداده اند . مثلاً کلایـن و زرنبرگ (1986) نوآوری سازمانی را شامل موارد زیر میدانند :
فرآیند جدیدی از تولید
توسعه یک محصول قدیمی (اساساً باجایگزین کردن ماده اولیه ارزانتر در آن )
سازماندهی مجدد تولید و عوامل داخلی یا هدایت نحوه توزیع ، برای افزایش کارایی و پشتیبانی بهتر ازمحصو لو یا کاهش هزینه ها
بهبود ابزارها یا روش های نو آوری
امروزه ، نوآوری تجارت الکترونیک نیزبارها در قالب نوآوری سازمانی مورد بررسی قرارگرفته است . براساس طبقه بندی با تزما و همکاران (1987) ، تجارت الکترونیک ممکن است به عنوان نوآوری فرآیند ، بنیادین ، دانش فن آوری ، کشش بازار، برنامه ریزی شده و پیش بینی نشده نوآوری سازمانی طبقه بندی شود (تانگ ، 1999)
سوانسون ( 1994) نوآوری نظام اطلاعات را در سه طبقه قرارداده است :

 
 
نوآوری هایی که محدود به کارهای فنی هستند .
نوآوری هایی که از اداره بنگاه پشتیبانی میکنند.
نوآوری هایی که موجب تثبیت فن آوری اصلی دربنگاه میشوند .
مروری بر پذیرش نوآوری سازمانی
مطالعات قبلی مرتبط باپذیرش نوآوری ، عوامل موثر بر پذیرش نوآوری توسط یک سازمان را از ابعاد مختلفی شناسایی کرده اند . با توجه به اینکه پذیرش نوآوری شامل فرآیندهای تولید ، توسعه و پیاده سازی ایده ها یارفتارهای جدید است بنابراین یکی از ابزارهای سازمانهای درحال تغییر به شمار می رود ( راجرز، 3-20) . از نظر کان وزماد (1978) 5 فاکتور مؤثر در پذیرش نوآوری توسط یک سازمان عبارت است از :
خصوصیات کاربرد
خصوصیات وظیفه ای
خصوصیات نوآوری
خصوصیات سازمانی
خصوصیات محیطی
کیم برلی و اوانیسکو ( 1981) سه جنبه از عوامل موثر بر پذیرش نوآوری توسط یک سازمان رابه شرح زیر مطرح نموده اند :
ویژگیهای سازمان
ویژگیهای رهبران
ویژگیهای محیط
تعدادی از مطالعات مرتبط با تئوری مدیریت استراتژیک نیز برای بررسی پذیرش نوآوری از اصطلاح ، « ظرفیت جذب » استفاده کردند (کوهن ولونیتال ، 1990 ) برای نمونه ، با نیتون و همکاران (1994) خاطرنشان ساخته اند که پذیرش نوآوری تحت توسعه دانش فن آوری اطلاعات قرار میگیرد. تعداد زیادی از پژوهشگران نشان داده اند که شرایط سازمانی عامل کلیدی است که در توانایی سازمان برای جذب دانش مرتبط با فن آوری موثر است .بر پایه مدلهای نوآوری ، تورناتریک و فلیچر (1990) سه بعد سازمانی ، فن آوری و محیطی پذیرش نوآوری را، به صورت مخصوصی در آورند و یا میتوانیم مدل آنان را که با مدلهای پیشین سازگار است برای هرنوع سازمانی به کار ببریم .
مدل عوامل سازمانی ، فن آوری و محیطی ( oTE) تورناتزکی و فلیچر
برای بررسی عوامل موثر بر پذیرش نوآوری سازمانی ، از مدل OTE تورناتزکی و فلیچر ( 1990) ، استفاده زیادی شده است ( لرت وانک سیشن و وانگ پینون واتانا ، 2003، تانگ ، 1999 ، ژو و همکاران ، 2003) . تورناتزکی و فلیچر (1990) سه بعد موثر در پذیرش نوآوری را شناسایی کردند . این ابعاد و اجزاء آن عبارتست از :

زمینه های سازمانی : اندازه و حیطه شرکت ، تمرکزگرایی ، میزان رسمیت و پیچیدگی ساختار مدیریتی شرکت ، کیفیت منابع انسانی آن ، و مقدار منابع آزاد در دسترس در داخل .
زمینه های فن آوری : فن آوری های موجود در درون شرکت ، همچنین مجموعه فن آوری های در دسترس در بازار .
زمینه های محیطی : عرصه ای که در آن یک شرکت کسب وکار وضعیت فعال در آن را هدایت میکند. رقبا ، دسترسی به منابعی که بوسیله دیگران عرضه میشود و میزان داد وستد با دولت .
همین طور ،راجرز (2003) در نظریه انتشارنوآوری ، سه ویژگی را به عنوان بیشینه پذیرش نوآوری شناسایی کرد که عبارتند از :
ویژگیهای فردی، مثل نگرشهای فردی به تغیر
ویژگیهای داخلی ساختار سازمانی ، همچون تمرکز گرایی ، پیچیدگی ، رسمیت سازی ، وابستگی متقابل و اندازه سازمانی
ویژگیهای خارجی سازمان ، همچون گستردگی سیستم .
نظـریه انتشار :
نظریه انتشار پارا دایمی قوی را برای مفهوم سازی توسعه و پذیرش نوآوری های جدید از خود ارائه می دهد .
این نظریه چارچوب موثری برای برنام ریزی یک تغییر است که میتواند برای کمک به پیش بینی پذیرش یا رد خدمات و یا محصول جدید بکار گرفته شود ، نظریه انتشار علاوه بر نوآور ی ، فرآیند پذیرش نوآوری را نیز در برمیگیرد. همچنین آن فرآیند تغییرات اجتماعی را نیز تبیین میکند . هدف از نظریه انتشار فراهم آوردن چارچوبی برای وضعیتی است که در آن یک نوآوری از مرحله اختراع به مرحله پذیرش و یا رد شدن حرکت میکند .
الگوی پذیرش فن آوری
پژوهشگران تبیینهای گوناگونی برای سطوح پذیرش فن آوریهای جدید ارائه کرده اند که از میان آنها ، الگوی پذیرش فن آوری ، یک چارچوب قدرتمند در این زمینه میباشد .
الگوی پذیرش فن آوری بیان میکند که دو باور ، سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده در نگرش یک فرد نسبت به فن آوری موثر خواهد بود ، و قصد و رفتار افراد را برای استفاده از فن آوری تحت تأثیر قرار خواهد داد . همچنین در الگوی پذیرش فن آوری ادعا شده است که نگرش و نیت رفتاری ، اثرات متغیرهای خارجی را بر روی رفتار واقعی افراد میانجی گری میکنند. به هر حال الگوی پذیرش فن آوری اصطلاحات مفهومی در زمینه باور را دارد و اصطلاح ویژه ، سودمندی ادراک شده وسهولت استفاده ادراک شده ، تغییر داده است . در الگوی پذیرش فن آوری ،اصطلاح سودمندی ادراک شده به ذهنیت مصرف کننده پیرامون این احتمال که یک فن آوری ویژه ، عملکرد شغلی وی را داخل سازمان ارتقاء میدهد ، اشاره دارد .( دیویس و همکاران ، 1989 ) . مقیاس ادراکی دوم در الگوی پذیرش فن آوری، سهولت استفاده درک شده است و به عنوان میزان دورنمایی تعریف میشود که استفاده کننده را انتظار دارد فناوری هدف ، فارغ از هر نوع دردسر در نحوه استفاده باشد ( دیویس و همکاران ، 1989 ) . این سازه یک سازه مهیا شده ای است که در نظریه اقدام منطقی انعکاس نیافته و بنابراین منحصر به زمینه الگوی پذیرش فن آوری است .
بعدها ، پژوهشگران یک الگوی ساده تر را برای تبیین پذیرش فن آوری پیشنهاد کردند که شامل سه قسمت : سودمندی ادراک شده ، سهولت استفاده ادراک شده وقصد است .
این الگو به « الگوی پذیرش فن آوری تجدید نظر شده » معروف گردید. همچنین بعضی از پژوهشگران ، مدل اصلی را با اضافه کردن عامل موثر « لذت ادراک شده » به این مدل اصلاح کردند( ایگباریا و همکاران 1996).
استراتژیهای عمومی پورتر
از آنجایی که فرضیه سوم پژوهش حاضر بر اساس استراتژیهای پورتر فرمول بندی گردیده ، لذا در اینجا مروری بر این نظریه خواهیم داشت .
از دیدگاه مایکل پورتر استراتژیهای سازمان این امکان را میدهند که از سه مبنای متفاوت از مزیت های رقابتی بهره گیرد و آنها عبارتند از :
رهبری هزینه ها
متمایز ساختن محصولات و خدمات چ
تمرکز برمحصولات و خدمات خاص ( دیوید ، 1382)
استراتژیهای رهبری هزینه ها
در رهبری هزینه ها ، شرکت اقدام به تولید وعرضه ی محصولات استانداردی میکند که بهای تمام شده هر واحد برای مشتری کاهش می یابد . هدف این است که محصولاتی با قیمت پایین تر از شرکت های رقیب به بازار عرضه شده و بدان وسیله ، سهم بیشتری از بازار را به دست آورد و آنگاه با بالا بردن فروش ، تلاش شود شرکت های رقیب را به کلی از بازار خارج نمود . ( دیوید ، 1382)
در زمینه استراتژی رهبری هزینه فلوید ( 1378) چنین مطرح میکند که ، همزمان با ورود محصولات به مرحله بلوغ دوره عمر خود ، کسب و کارهای مرتبط با آن محصولات ، زمینه مساعد برای تداوم استراتژی متمایز سازی خود را از دست میدهند . در محصولاتی که بصورت عام در می آیند از جمله بسیاری از کالاهای اولیه از قبیل فولاد و آلومینیم ،مواد شیمیایی پایه و برخی از پلیمرهای تأکید تکنولوژی برروی کاهش هزینه ها قرار میگیرد که یکی از راه های اصلی بهبود عملکرد این کسب و کارها ، کاهش هزینه ها از طریق کاربرد فن آوری برتر است .
استراتژیهای تمایز
با متمایز ساختن محصول یا خدمت باید محصول یا خدمتی منحصر به فرد به بازار عرضه کرد که دارای ویژگیهای مورد نظر مشتریان باشد به همین منظور می بایست بین واحدهای بازاریابی و تحقیق و توسعه هماهنگی ایجاد شود. ( دیوید ، 1382) .
متمایز سازی محصولات ، روشن ترین کاربرد فن آوری در کسب و کار میباشد توسعه محصولاتی که میتوانند کاربردی داشته باشند ، و اینکه این کاربرد از سایر محصولات ساخته نیست ، نیاز به استفاده از نوعی فن آوری بدیع دارد ( فلوید ، 1378)
استراتژی تمرکز
سازمانی که از استراتژی
مبتنی بر تمرکز بر گروه خاصی از مشتریان استفاده میکند میکوشد ، خدمات خاصی را به بازاری محدود یا بخش خاصی از بازار عرضه کند که این بازار میتواند به صورت منطقه جغرافیایی ، بخش خاصی از مصرف کنندگان یک محصول یا گروه های ویژه ای از مشتریان باشد . در حالیکه شرکت های رقیب در بازارهای گسترده تر فعالیت میکنند ( دیوید ، 1382)
درمورد پژوهشهای مورد مطالعه توسط پژوهشگر ، در هیچ کدام ارتباط استراتژی تمایز با پذیرش نوآوری را مدنظر قرار نداده بودند ، لذا در این پژوهش این استراتژی نیز درسوالات پرسشنامه درج گردید.
تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک در کشورهای توسعه یافته ، به وسیله ای عادی برای انجام تجارت داخلی و خارجی تبدیل شده است و اثرات مثبت آن در تعدادی از کشورهای در حال توسعه که برنامه ریزی لازم را در جهت اشاعه و تلفیق آن با فرهنگ تجاری خود ، آغاز نموده اند ، نمایان شده است .

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در کشور ما نیز در راستای اشاعه تجارت الکترونیک و ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه آن اقداماتی صورت پذیرفته ولی تا توسعه کامل ، آن راه زیادی در پیش رو است . (ابراهیمی ،عبدالحمید ، 1358) . تا کنون تعاریف زیادی را از تجارت الکترونیک مطرح شده است که ما در اینجا تنها به چند مورد از این تعاریف اکتفا میکنیم .
تجارت الکترونیک استراتژی تجاری جدیدی است که موجب بهبود کیفیت محصولات و خدمات و بهبود سرعت ارائه خدمات شده است و ضمن پیوند دادن نیازهای سازمان ها ، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان ، کاهش هزینه ها را موجب میگردد . (…..)
تجارت الکترونیک عبارت است از فعالیتهای تجاری آن لاین (بر خط ) با بهره گرفتن از اینترنت وتورجهان گستر ( www) ، د رجهت تبادل اطلاعات با ارزش است ( Muir&Dout ،) گسترش سریع وتورجهان گستر ، پدیده های جدیدی از جمله تجارت الکترونیک را به زندگی ما آورده است و عموما ً بدین صورت قابل تعریف است : تبادل بین دوطرف یا بیشتر ، از طریق یک رسانه ی الکترونیکی ً . (2002 ، Kin & Lee) .
تجارت الکترونیک را می توان ً انجام کسب و کار به صورت الکترونیکی تعریف نمود . این تجارت شامل تجارت کالاهای ملموس و فیزیکی و کالاهای ناملموس از قبیل اطلاعات است و در برگیرنده بازاریابی آن لاین ، سفارش ، پرداخت ، ترخیص وتحویل کالا را در میباشد . ( 2001Hardaker& Gratam ) .
تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک
زمان شروع تجارت الکترونیک، سال 1965 است . هنگامی که مصرف کنندگان از دستگاه های خود پرداز ،پول برداشت می کردند و خرید خود را با بهره گرفتن از کارتهای اعتباری وپایانه های فروش pos انجام میدادند . این وسائل به همراه سیستم های نوین ، مرزهای سازمانی را درهم نوردیدند و سازمانها را قادر ساختند تا تبادل اطلاعات و انجام کسب وکار را به صورت الکترونیکی انجام دهند. تا قبل از بکارگیری فن آوری های مبتنی بر اینترنت در اوایل دهه 1990 ، موسساتی که از تجارت الکترونیک استفاده میکردند ، منحصرا ً از فرمهای محدود و استاندارد بین کامپیوتری معروف به مبادله الکترونیکی داده مورد استفاده قرار می دارند .
در واقع واژه تجارت الکترونیک ، مترادف مجازی EDL و شکل تجاری شده اینترنت می باشد . لذا درتکامل تجارت الکترونیک ، بین تجارت الکترونیک سنتی و تجارت الکترونیک مبتنی بر اینترنت ،تمایز وجود دارد .(2001 Molla & Lickert ) .
در سالهای آغازین دهه 1990 لفظ تجارت الکترونیک مترادف بامبادله الکترونیک بود .ایجاد و توسعه اینترنت و تور جهان گستر www ، باعث خلق فرصتهای زیادی برای توسعه و پیشرفت زیر – ساختها و کاربرد تجارت الکترونیک ،هم در سطح سازمانی و هم درسطح ملی گردید. سران توسعه تجارت الکترونیک رابا گسترش قابلیتهای فن آوری اطلاعات مرتبط می دادند و با کاهش هزینه های بکارگیری فن آوری اطلاعات متناسب است . از دیدهای جهش فن آوری اطلاعات ، دو دوره بیست ساله راپشت سرگذاشته و اکنون وارد دوره سوم شده است . این سه دوره به قرار زیر هستند :
1974- 1955 : عصر پردازش الکترونیک
1975- 1994 : عصر سیستم های اطلاعات مدیریت
2014- 1995 : عصر اینترنت
هر دوره بیست ساله ،امکانات تجارت الکترونیک را متناسب با توانائی های فن آوری اطلاعات آن عصر فراهم آورده است . کاربردهای تجارت الکترونیک از اوایل دهه 1970 با ایجاد نو آوری هائی تحت عنوان انتقال الکترونیک وجوه شروع شد، هر چند این کاربردها به شرکت های عظیم الجثه و تعداد کمی از کسب و کارها محدود میشد.پس مبادله الکترونیکی (EDI) وارد صحنه شد و تجارت الکترونیک را از تبادلات مالی به سایر تبادلات ، توسعه داد . باپیدایش EDI ، علاوه بر موسسات و نهادهای مالی ، تولید کنندگان ، خرده فروشان و ارائه دهندگان خدمات نیز در تبادلات ، مشارکت پیدا میکردند.با تجاری سازی اینترنت و پیدایش وب در اوائل دهه 1990 ، کاربردهای تجارت الکترونیک به سرعت گسترش یافت ، در طی چند سال گذشته شاهد طیف گسترده ای از نو آوری ها از قبیل ، بازاریابی مستقیم در مقیاس وسیع تا حراج و تدارکات الکترونیک بوده ایم . ( 2002 Turbanetal. ).
مقدسی اعتقاد دارد تاریخچه تجارت الکترونیک بیشتر به تعریفی که از آن میشود، بستگی دارد . یک عقیده این است که اولین داد وستدی که توسط تلفن ویا فکس انجام گرفت ، اولین دادوستـد به شکل تجارت الکترونیک است . اما تجـارت الکترونیک به شیوه امـروزی در دهه ی 1960 میـلادی و بر مبنـای ” مبادله الکترونیک داده ها ” ، یعنی تبادل الکترونیک اسناد استاندارد شده از یک رایانه به رایانه دیگر ، شکل گرفت ( مقدسی ، 1383) . مبادله الکترونیک اطلاعات زمینه انتقال الکترونیکی اسناد تجاری را برای شرکت فراهم نمود ، به


دیدگاهتان را بنویسید