دانلود پایان نامه

………………………………………………………….. 38

2-8) آمیخته بازاریابی دیجیتال ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40
2-9) انواع کالا در خرید و فروش اینترنتی ………………………………………………………………………………………………………………….. 41
2-10) عوا مل موثر بر تصمیم خرید در خرید ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ………………………………………………………………………………………………… 44
2-10-1) ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 45
2-10-2) شرایط تحویل کالا …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47
2-10-3) خدمات مشتری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
2-10-4) عوامل مربوط به کیفیت اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………. 49
2-10-5) تمایل یا نگرش مصرف کننده ………………………………………………………………………………………………………………………… 50
2-10-6) عوامل برانگیزاننده ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
2-10-7) جنبه تجربی خرید ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52
2-10-8) عوامل موقعیتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
2-10-9) قیمت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
2-10-10) کیفیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56
2-10-11) امکانات پشتیبانی سایت ……………………………………………………………………………………………………………………………. 57
2-10-12) اعتماد الکترونیکی یا اعتماد به وب سایت ………………………………………………………………………………………………… 58
2-10-12-1) اعتماد الکترونیک و توسعه تجارت الکترونیک ………………………………………………………………………………………. 60
2-11) پیشنه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63
الف) پیشینه داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
ب) پیشینه خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
2-12) خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 70
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
3-2) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73
3-3)جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74
3-4)روش ها و ابزار جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………… 77
3-5) روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………….. 78
3-5-1)روایی ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 78
3-5-2) پایایی ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………… 80


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی …………………………………………………………………………………………………………………….. 84
4-2-1) جنسیت پاسخگویان ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84
4-2-2) سن پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85
4-2-3) میزان تحصیلات پاسخگویان …………………………………………………………………………………………………………………………… 86
4-3) توصیف متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
4-3-1) توصیف متغیر خواستههای فردی مصرف کننده …………………………………………………………………………………………….. 87
4-3-2) توصیف متغیر نگرش مصرف کننده ………………………………………………………………………………………………………………… 88
4-3-3) توصیف متغیر قیمت محصولات ………………………………………………………………………………………………………………………. 89
4-3-4) توصیف متغیر کیفیت محصول ……………………………………………………………………………………………………………………….. 90
4-3-5) توصیف متغیر اعتماد به وب سایت …………………………………………………………………………………………………………………. 91
4-3-6) توصیف متغیر تصمیم خرید آنلاین …………………………………………………………………………………………………………………. 92
4-3-7) توصیف متغیر تکرار رفتار خرید …………………………………………………………………………………………………………………….. 93
4-4) بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………… 94
4-5) آزمون فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………… 95
4-5-1) فرضیه اول: بین قیمت محصولات و تصمیم خرید آنلاین مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ………. 95
4-5-2) فرضیه دوم: بین کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ……….. 97
4-5-3) فرضیه سوم: بین اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد … 98
4-5-4) فرضیه چهارم: بین نگرش مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین وی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد …….. 99
4-5-5) فرضیه پنجم: بین خواسته مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین وی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ……. 100
4-5-6) فرضیه ششم: تصمیم و تمایل به خرید آنلاین تاثیر مثبت و معناداری بر تکرار رفتار خرید مشتریان دارد …… 101
4-6) سایر یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 102
4-7) خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 109
5-2) نتایج آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110
5-2-1) یافته های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110
5-3) آمار استنباطی … ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 114
بررسی فرضیه اول …. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 114
بررسی فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 115
بررسی فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 115
بررسی فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 116
بررسی فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 117
بررسی فرضیه ششم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 117
5-4) پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 119
الف) پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 119

 
 
ب) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 122
5-5 محدودیتهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 123
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 133

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1) فرایند سه مرحله ای خرید ……………………………………………………………………………………………………………………….. 24
جدول (2-2) رفتار خرید و انواع آن …………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
جدول (2-3) دلایل مصرف کنندگان از عدم انجام خریدهای اینترنتی …………………………………………………………………………. 43
جدول (2-4) تعاریف متخصصان علوم تجاری از اعتماد ………………………………………………………………………………………………….. 60
جدول (2-5) خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در مورد متغیرهای پژوهش


دیدگاهتان را بنویسید