دانلود پایان نامه

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. مقدمه 3
2-2. بیان مسأله تحقیق 4
1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
1-4. جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 5
1-5. اهداف مشخص تحقیق 6
1-6. بهره‏وران پژوهش 6
1-7. سؤالات تحقیق 7
1-8. قلمرو تحقیق 7


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-9. روش تحقیق 7
1-10. متغیرهای تحقیق 7
1-11. تعریف متغیرها 8
1-11-1. تعریف مفهومی متغیرها 8
1-11-2. تعریف عملیاتی متغیرها 9
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1. مقدمه 11
2-2. گردشگری و دیگر تعاریف در صنعت جهانگردی 12
2-3. انگیزه‌های جهانگردی 15
2-4. انواع جهانگردی 15
2-4-1. جهانگردی از نظر سن: 15
2-4-2. جهانگردی از نظر قصد مسافرت 16
2-4-3. جهانگردی از نظر نحوه مسافرت 16
2-5. جاذبه‌های جهانگردی 17
2-6. عوامل مؤثر بر رونق صنعت گردشگری 20
2-7. موانع توسعه صنعت گردشگری 22
2-7-1. موانع زیربنایی 22
2-7-2. موانع روبنایی 23
2-8. مدلهای گردشگری 24
2-9. اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور 34
2-10. اشتغال و جهانگردی 36
2-11. نقش صنعت توریسم در توسعه اقتصادی و اجتماعی 38
2-12. امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن 40
2-13. جایگاه گردشگری در سند چشم انداز 20 ساله گردشگری 40
2-14. گردشگری در ایران 41
2-15. تحلیفی بر ورود گردشگر بین المللی به ایران طی سال 48 تا 83 42
2-16. علل توسعه نیافتگی صنعت گردشگری در ایران 44
2-17. چگونگی وضعیت ورود جهانگردان غیر مسلمان به ایران 47
2-18. درباره سازمان جهانی جهانگردی 52
2-18-1. مهمترین زمینه های فعالیت سازمان جهانی جهانگردی 52
2-18-2. برنامههای عمومی کار سازمان جهانی جهانگردی 53
2-18-3. ارکان سازمان جهانی جهانگردی 53
2-19. آشنایی اجمالی با جاذبههای گردشگری استان ایلام 53
2-20. چارچوب نظری پژوهش: 56
2-21. مرور ادبیات و سوابق مربوطه 57
2-21-1. پیشینه داخلی 57
2-21-2. پیشینه خارجی 58
2-22. جمع بندی 59
فصل سوم: روش ‌شناسی تحقیق
3-1. مقدمه 61
3-2. جهت گیری پژوهش 61
3-3. روش دلفی 62
3-3-1. هدف فن دلفی 62
3-4. تشکیل و ترکیب پانل 63
3-4-1. فرآیند پژوهش 64
3-5. مقیاس اتفاق نظر 65
3-6. جامعه آماری 66
3-7. روش های گردآوری اطلاعات 67
3-8. ابزار گردآوری اطلاعات 67

 
 
3-8-1. پرسشنامه 67
3-8-1-1. اجزای پرسشنامه 68
3-8-1-2. روایی پرسشنامه 69
3-8-1-3. پایایی 70
3-9. آزمونهای مورد استفاده 71
3-10. نرم افزارهای مورد استفاده 72
3-11. خلاصه فصل 72
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4-1. مقدمه 74
4-2. بخش اول: آمار توصیفی 75
4-2-1. مطالعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه 75
4-2-2. مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت 75
4-2-3. مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن 76
4-2-4. مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان تحصیلات 77
4-2-5. مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر رشته تحصیلی 78
4-2-6. مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تجربه کاری 79
4-3. بخش دوم 80
4-4. نتایج روش دلفی 80
4-4-1. نتایج دور اول روش دلفی 80
4-4-2. نتایج دور دوم روش دلفی 83
4-4-3. نتایج دور سوم روش دلفی 86
4-5. بخش سوم: آمار استنباطی 89
4-6. افزایش مشارکت بخش خصوصی 89
4-6-1. آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای مؤلفه افزایش مشارکت بخش خصوصی 89
4-6-2. تجزیه و تحلیل معنی داری افزایش مشارکت بخش خصوصی 90
4-7. افزایش بازاریابی و تبلیغات 90
4-7-1. آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای مؤلفه افزایش بازاریابی و تبلیغات 91
4-7-2. تجزیه و تحلیل معنی داری افزایش بازاریابی و تبلیغات 91
4-8. توسعه امکانات زیر ساخت 92
4-8-1. آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای مؤلفه توسعه امکانات زیر ساخت 92
4-8-2. تجزیه و تحلیل معنی داری توسعه امکانات زیر ساخت 93
4-9. افزایش سطح تصمیمگیری مدیریت 93
4-9-1. آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای مؤلفه افزایش سطح تصمیمگیری مدیریت 94
4-9-2. تجزیه و تحلیل معنی داری افزایش سطح تصمیمگیری مدیریت 94
4-10. تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی 95
4-10-1. آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای مؤلفه تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی 95
4-10-2. تجزیه و تحلیل معنی داری تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی 96
4-11. رتبه بندی مؤلفه‌های تحقیق 96
4-12. تحلیل عاملی اکتشافی 97
4-12-1. تحلیل عاملی اکتشافی برای شاخصهای افزایش مشارکت بخش خصوصی 100
4-12-2. تحلیل عاملی اکتشافی برای شاخصهای مربوط به مؤلفه افزایش بازاریابی و تبلیغات 103
4-12-3. تحلیل عاملی اکتشافی برای شاخصهای مؤلفه‌ی توسعه امکانات زیر ساخت 106
4-12-4. تحلیل عاملی اکتشافی برای شاخص‌های مؤلفهی افزایش سطح تصمیم گیری مدیریت 109
4-12-5. تحلیل عاملی اکتشافی برای شاخصهای مؤلفه تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی 112
4- 13. مدل مفهومی تحقیق 115
4-13- خلاصه فصل چهارم 117
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1. مقدمه 119
5-2. خلاصه پژوهش 119
5-3. نتایج حاصل از سؤالات پژوهش 120
5-4. یافته‌های تحقیق 121
5-4-1. یافته‌های حاصل از تکنیک دلفی 121
5-4-2. یافته‌های حاصل از بخش آمار استنباطی تحقیق 123
5-4-2-1. نتایج حاصل از آزمونهای تی تک نمونه ای 124
5-4-2-2. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی 125
5-5. پیشنهادهای کاربردی به مراکز تصمیم گیرنده در امور صنعت گردشگری استان با توجه به نتایج حاصل از پژوهش 128
5- 6. پیشنهادها به سایر پژوهشگران 129
5-7. محدودیتهای تحقیق 129
5-8- خلاصه فصل 130
منابع و مآخذ 131
پیوست 133
چکیده انگلیسی 145

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 1-1: بهره وران پژوهش 6
جدول 3-1: تاریخ توزیع و گردآوری پرسشنامه‌ها 64
جدول 3-2: تفسیر مقادیر گوناگون ضریب هماهنگی کندال 64
جدول 3-3: طیف لیکرت 68
جدول 3-4: سؤالات پرسشنامه 68
جدول 3-5: آماره پایایی 71
جدول 4-1: نتایج دور اول روش دلفی: درباره عوامل کلیدی و مؤثر بر صنعت گردشگری استان ایلام – دور اول دلفی 81
جدول4-2: نتایج دور دوم روش دلفی: درباره عوامل کلیدی و موثر بر توسعه صنعت گردشگری ایلام پس از حذف شاخصهای با میانگین پایین ـ دور دوم دلفی 84
جدول4-3: نتایج دور سوم روش دلفی: درباره عوامل کلیدی و موثر بر توسعه صنعت گردشگری ایلام ـ دور سوم دلفی 87
جدول 4-4: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای مؤلفه افزایشمشارکت بخش خصوصی 89
جدول 4-5: نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای مؤلفه افزایش مشارکت بخش خصوصی 90
جدول 4-6: نتایج آزمو کولموگروف اسمیرنوف برای مؤلفه افزایش بازاریابی و تبلیغات 91
جدول4-7: نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای مؤلفه افزایش بازاریابی و تبلیغات 91
جدول 4-8: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای مؤلفه توسعه امکانات زیر ساخت 92
جدول 4-9: نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای مؤلفه توسعه امکانات زیر ساخت 93
جدول 4-10: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای مؤلفه افزایش سطح تصمیمگیری مدیریت 94
جدول 4-11: نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای مؤلفه افزایش سطح تصمیمگیری مدیریت 94
جدول 4-12: نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای مؤلفه تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی 95
جدول 4-13: نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای مؤلفه تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی 96
جدول 4-14: رتبه بندی مؤلفه های پنج گانه تحقیق 97
جدول 4-15: مقدار KMO و مقدار ضریب بارتلت و سطح معنی داری مؤلفه های پنج گانه تحقیق 99
جدول 4-16: عوامل استخراج شده مربوط به مولفه افزایش مشارکت بخش خصوصی 100
جدول 4-17: متغیرهای مربوط به هر یک از عامل‌ها و میزان ضرایب بدست آمده از ماتریس دوران یافته 101
جدول4-18: عوامل استخراج شده مربوط به مؤلفه افزایش بازاریابی و تبلیغات 103
جدول 4-19: متغیرهای مربوط به هر یک از عامل‌ها و میزان ضرایب بدست آمده از ماتریس دوران
یافته 104
جدول4-20: عوامل استخراج شده مربوط به مولفه توسعه امکانات زیر ساخت 106
جدول 4-21: متغیرهای مربوط به هر یک از عامل‌ها و میزان ضرایب بدست آمده از ماتریس دوران یافته 107
جدول 4-22: عوامل استخراج شده مربوط به مولفه افزایش سطح تصمیم گیری مدیریت 109
جدول 4-23: متغیرهای مربوط به هر یک از عامل‌ها و میزان ضرایب بدست آمده از ماتریس دوران یافته 110
جدول 4-24: عوامل استخراج شده مربوط به مولفه تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی 112
جدول 4-25: متغیرهای مربوط به هر یک از عامل‌ها و میزان ضرایب بدست آمده از ماتریس دوران یافته 113
جدول 4-16: مؤلفه ها و شاخصهای اساسی تحقیق 116
جدول 5-1: رتبه بندی مؤلفه‌های پنج گانه تحقیق 121
جدول 5-2: آمار استنباطی آزمون تی هر یک از متغیرهای تحقیق 124
جدول 5-3: عوامل استخراج شده مربوط به مولفه افزایش مشارکت بخش خصوصی 125
جدول 5-4: عوامل استخراج شده مربوط به مولفه افزایش بازاریابی و تبلیغات 126
جدول 5-5: عوامل استخراج شده مربوط به مولفه توسعه امکانات زیرساخت 126
جدول 5-6: عوامل استخراج شده مربوط به مولفه افزایش سطح تصمیم گیری مدیریت 127
جدول 5-7: عوامل استخراج شده مربوط به مولفه تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی 127
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1: توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت 75
نمودار 4-2: توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سن 76
نمودار4-3: توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر میزان تحصیلات 77
نمودار4-4: توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر رشته تحصیلی 78
نمودار 4-5: توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر تجربه کاری 79
نمودار4-6: نمودار تغییرات مقادیر ویژه را در ارتباط با عامل‌ها 102
نمودار4-7: پراکنش متغیرهای مورد بررسی نسبت به عامل‌های اول، دوم و سوم 102
نمودار4-8: تغییرات مقادیر ویژه را در ارتباط با عامل ها 105
نمودار4-9: پراکنش متغیرهای مورد بررسی نسبت به عامل‌های اول، دوم و سوم 105
نمودار4-10: تغییرات مقادیر ویژه را در ارتباط با عامل‌ها 108
نمودار 4-11: نمودار پراکنش متغیرهای مورد بررسی نسبت به عامل‌های اول، دوم و سوم 108
نمودار4-12: تغییرات مقادیر ویژه را در ارتباط با عامل‌ها 111
نمودار 4-13: پراکنش متغیرهای مورد بررسی نسبت به عامل‌های اول، دوم و سوم 111
نمودار4-14: تغییرات مقادیر ویژه را در ارتباط با عامل‌ها 114
نمودار 4-15: پراکنش متغیرهای مورد بررسی نسبت به عامل‌های اول، دوم و سوم 114

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل2-1. دسته بندی انواع جاذبه‌های گردشگری 17
شکل 2- 2. طبقه بندی مدلهای گردشگری 25
شکل2-3. مدل سیستم های ترکیبی برای برنامه ریزی و نظریه های گردشگری 26
شکل2-4. عناصر سیستم گردشگری (سازمان جهانی گردشگری) 27
شکل 2-5. چرخه مستقیم دو سویه گردشگری به عنوان سیستم گردشگری کل 28
شکل2- 6. سیستم گردشگری (ناحیه محور مسافر، مبدا و مقصد گردشگر)– مدل لیپر 29
شکل 2-7. سیستم گردشگری 30
شکل 2- 8. دیدگاه بریونز، تجیدا و مورالس 31
شکل 2-9. سیستم گردشگری (مدل کاسپار) 32

شکل2-10. سیستم گردشگری، چشم انداز محیطی(دیدگاه هولدن) 33
شکل 2-11. چارچوب نظری پژوهش 56
شکل 4-1: مدل مفهومی پژوهش 115
شکل 5-1: مدل مفهومی 123

چکیده:
امروزه ﺻﻨﻌﺖ گردشگری ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻬﺎن و ﺑﻌﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﻗﻮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞدﻫﯽ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی را دارا اﺳﺖ و از اﯾﻨﺮو ﻣﺴﺌﻠﻪ توسعه صنعت گردشگری ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ ویژهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری استان ایلام انجام شده. روش پژوهش پیمایشی که جامعه آماری آن را در بخش اول (تحلیل دلفی)، خبرگان و در بخش دوم (آمار استنباطی)، کلیه کارکنان و مدیران در مراکز خصوصی و دلتی تصمیمگیرنده درباره صنعت گردشگری استان (سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شهرداریهای استان، هتلها و مهمانسراها و اساتید دانشگاهی) تشکیل داده است. تعداد نمونه آماری در بخش اول 20 نفر و در بخش دوم جامعه آماری برابر با تعداد 174نفر میباشد که به علت محدودیت از روش سرشماری استفاده شده است، پرسشنامه کمی تحقیق به صورت تصادفی طبقهای ساده، در میان این افراد توزیع و جمع آوری شد. جهت تجزیه وتحلیل یافته‌ها از ضریب هماهنگی کندال، تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون تی تک نمونهای و آزمون رتبهای فریدمن استفاده شده. یافتهها نشان دادند که پنج مؤلفهی (افزایش سطح تصمیمگیری مدیریت، تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی، توسعه امکانات زیر ساخت، افزایش بازاریابی و تبلیغات و افزایش مشارکت بخش خصوصی) در توسعه صنعت گردشگری استان ایلام نقش دارند.
کلید واژهها: توسعه صنعت گردشگری، توریسم، روش تحقیق پیمایشی، استان ایلام.
فصل اول:
کلیات تحقیق
فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1. مقدمه
در سال‌های اخیر، صنعت گردشگری در جایگاه صنعتی نوپا اثر فراوانی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان داشته است. اهمیت صنعت گردشگری در سطح بین‌المللی، از لحاظ تعداد گردشگران و هم از لحاظ درآمد ارزی همواره و به‌طور بی‌سابقه‌ای در حال افزایش بوده است و پیش‎بینی می‌شود تا سال2020 سالیانه بیش از یک میلیارد و نیم جهانگرد در سراسر جهان سفر کنند. از این‌رو بسیاری از کشورها در رقابت نزدیک و فشرده، در پی افزایش بیش از پیش، منافع و عواید خود از این فعالیت بین‌المللی‌ هستند (اسماعیل پور، 1390).
در کشور ما نیز باید برای توسعه این صنعت و استفاده کامل از فرصت‌های ناشی از ظرفیت موجود برنامه‌ریزی شود. اما این صنعت در ایران به علت پاره‌ای از موانع اقتصادی و زیرساختی مانند: توجه ویژه به درآمدهای نفتی، ناکارامدی زیرساخت‌های اقتصادی گردشگری، ضعف سامانه حمل‌ و نقل کشور و مشکل‌های تأسیسات اقامتی و بهداشتی و … نمی‌تواند به‌ صورت یک صنعت پردرآمد جایگاه مناسبی برای خود در کشور به دست آورد (افشار زاده و همکاران، 1390).
سند چشم انداز بیست ساله گردشگری کشور (به عنوان سند بالا دستی تمام برنامههای گردشگری کشور)، دورنمای روشنی برای رسیدن به جایگاه برتر کشور را نشان میدهد، اما امروزه شاهد عقب ماندگی صنعت گردشگری در کشور و به طور خاص در استان ایلام میباشیم و این نیاز احساس میشود که از منظری متفاوت تر از آنچه که تا امروز به گردشگری ایلام نگریسته میشده، دیده شوند، لذا در این پژوهش محقق سعی دارد از منظر شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعه صنعت گردشگری به استان ایلام بنگرد و سپس با بررسی آنها در رابطه با بهبود نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت پیشنهاداتی را به مسؤلان ارائه دهد.
2-2. بیان مسأله تحقیق
امروزه گردشگری یکی از اقتصادی ترین فعالیتها در چرخه کشورها و استانها به خصوص از جهت اشتغال و رونق منطقه ای تلقی می شود که علاوه بر آن دارای مزایای ارتباطی، سیاسی و فرهنگی خاصی است (استیگیتز، 1386)، به همین دلیل در اغلب نقاط جهان که دارای میراث فرهنگی غنی و نیز مناطق طبیعی هستند از این فعالیت به منزله ابزاری راهبردی در جهت توسعه اقتصادی استفاده می کنند.
همچنین در مسئله گردشگری یکی از عوامل مهم وجود افراد خارجی است که توریست نامیده می شود و با ورود خود، باعث ایجاد رونق اقتصادی ارتباطی و فرهنگی می شود، که باید با برنامه ریزی درست و آگاهانه ورود این افراد را به استان هر چه بیشتر توسعه داد (کاظمی، 1389).
اما در استان ایلام، علی رغم داشتن استعدادهای فراوان، وجود منابع عظیم گردشگری، جاذبه های فرهنگی و طبیعی چنانکه شایسته است، نتوانسته در زمینه بهره گیری از درآمدها و ورودی های گردشگری در عرصه کشوری و بین الملل به جایگاه در خور مقام خود دست یابد. که می توان علت این وضعیت را نشناختن عوامل تاثیر گذار بر توسعه این صنعت (مانند تقویت زیر ساختها،


دیدگاهتان را بنویسید