دانلود پایان نامه

2-2-6 مدل ها و نظریه های هوش هیجانی 54
2-2-6-1 نظریه های هوش هیجانی 54
2-2-6-2 نظریه های های توانایی 55


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-6-3 نظریه های ترکیبی 55
2-2-7 مدل های هوش هیجانی 55
2-2-7-1 مدل توانایی مایر و سالووی ( 1997 ) 55
2-2-7-2 مدل ترکیبی گلمن ( 1995 ) 58
2-2-7-3 مدل ترکیبی بار-آن ( 1997 ) 59
2-2-8 مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس 63
2-2-9 هوش هیجانی در سازمان و مدیریت 64
2-2-10 کاربردهای هوش هیجانی در محیط 66
2-2-11 اصطلاحات مرتبط با هوش هیجانی 67
2-2-11-1 هوش های چند گانه 67
2-2-11-2 هوش سازمانی 67
2-2-11-3 هوش اجتماعی 68
2-2-11-4 هوش اخلاقی 68
2-2-11-5 هوش معنوی 69
2-2-11-6 هوش فرهنگی 69
2-2-12 هوش رقابتی 70
2-2-13 تقویت هوش هیجانی 70
2-2-14 جمع بندی تئوری های هوش هیجانی 71
2-2-15 ویژگی مدیر با هوش هیجانی 72
2-2-16 رابطه هوش هیجانی و عملکرد 74
بخش سوم : پیشینه تحقیق 76
2-3-1 تحقیق های انجام شده 76
فصل سوم : روش اجرای تحقیق 80
3-1 مقدمه 81
3-2 روش اجرای تحقیق 81
3-3 جامعه آماری 82
3-4 روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه 83
3-5 روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات 84
3-6 روایی و پایائی ابزار اندازه گیری 86

 
 
3-6-1 روایی پرسشنامه 86
3-6-2 پایایی پرسشنامه 86
3-7 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 88
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 89
4-1 مقدمه 90
4-2 توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 91
4-2-1 توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان 91
4-2- 2 توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان 92
4-2-3 توصیف متغیر سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 93
4-2-4 توصیف متغیر سابقه مدیریتی پاسخ دهندگان 94
4-3 توصیف متغیر های تحقیق 95
4-3-1 توصیف هوش هیجانی 95
4-3-2 توصیف خودآگاهی 96
4-3-3 توصیف خودمدیریتی 97
4-3-4 توصیف آگاهی اجتماعی 98
4-3-5 توصیف مدیریت روابط 99
4-3-6 توصیف متغیر عملکرد 100
4-3-7 توصیف ابعاد عملکرد 101
4-4 بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق 102
4-5 آزمون فرضیه های تحقیق 103
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد 110
5-1 مقدمه 111
5-2 نتایج آمار توصیفی 111
5-2-1 نتایج بررسی توصیفی داده ها 111
5-3 نتایج آزمون فرضیه ها 112
5-4 پیشنهادهای تحقیق 115
5-5 پیشنهادهای تحقیق های آتی 117
5-6 محدودیت های تحقیق 117
منابع 118
پیوست ها 128

فهرست جداول
جدول2-1 مقایسه استراتژی‌هایی که با و بدون استفاده از الگوبرداری 29
جدول 2-2 ارزیابی عملکرد بانک های خارجی و معرفی شاخص های عملیاتی 42
جدول 2-3 مدل هوش هیجانی دانیل گلمن و همکاران 52
جدول 2-4 مدل هوش هیجانی مایر و سالووی ( 1997 ) 57
جدول 2-5 مولفه های پیشنهادی گلمن برای هوش هیجانی 59
جدول 2-6 مدل ترکیبی هوش هیجانی بار-آن 60
جدول 3-1 جدول پرسشنامه توزیع شده بین شعب بانک ها 84
جدول 3-2 صفات کمی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه 85
جدول 3-3 سهم هر یک از مولفه ها و زیر سازه ها 85
جدول 3-4 ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق 87
جدول 4- 1 توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان 91

جدول 4- 2 توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان 92
جدول 4- 3 توصیف متغیر سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 93
جدول 4- 4 توصیف متغیر سابقه مدیریتی پاسخ دهندگان 94
جدول4-5 توصیف متغیر هوش هیجانی 95
جدول4-6 توصیف متغیر خودآگاهی 96
جدول4-7 توصیف متغیر خودمدیریتی 97
جدول4-8 توصیف متغیر آگاهی اجتماعی 98
جدول4-9 توصیف متغیر مدیریت روابط 99
جدول4-10 توصیف متغیر عملکرد 100
جدول4-11 توصیف ابعاد عملکرد در سال های 90،91 و 92 101
جدول4-12 آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق 102
جدول 4-13 خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین هوش هیجانی و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار 103
جدول4-14 ضرایب مدل های رگرسیون بین هوش هیجانی و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار 103
جدول4-15همبستگی بین خود آگاهی و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار 104
جدول4-16 ضرایب مدل های رگرسیون بین خود آگاهی و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار 105
جدول4-17 همبستگی بین خود مدیریتی و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار 105
جدول4-18 ضرایب مدل های رگرسیون بین خود مدیریتی و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار 106
جدول4-19 همبستگی بین آگاهی اجتماعی و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار 106
جدول4-20 ضرایب مدل های رگرسیون بین آگاهی اجتماعی و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار 107
جدول4-21 همبستگی بین مدیریت روابط و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار 108
جدول4-22 ضرایب مدل های رگرسیون بین مدیریت روابط و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار 108
فهرست نمودارها
نمودار 4- 1 نمودار میله ای میزان سن پاسخ دهندگان 91
نمودار 4- 2 نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان 92
نمودار4- 3 نمودار میله ای میزان سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 93
نمودار4- 4 نمودار میله ای میزان سابقه سازمانی پاسخ دهندگان 94
نمودار4-5 هیستوگرام متغیر هوش هیجانی 95
نمودار4-6 هیستوگرام متغیر خودآگاهی 96
نمودار4-7 هیستوگرام متغیر خودمدیریتی 97
نمودار 4-8 هیستوگرام متغیر آگاهی اجتماعی 98
نمودار 4-9 هیستوگرام متغیر مدیریت روابط 99
نمودار4-10 هیستوگرام متغیر عملکرد 100
نمودار 4-11 نمودار میله ای میانگین ابعاد عملکرد در سال های 90،91 و 92 101
فهرست اشکال
شکل 1-1 مدل مفهومی تحقیق 10
شکل2-1 چرخه عملکرد (الهی ،1378، ص 53) 19
شکل2-2 نهاده ها و ستانده های محسوس (آذر و مؤتمنی ،1383،ص44) 28
شکل2- 3 فرآیند AMBITE (Bradley, 1996,P10) 31
شکل2-4 فرآیند تحلیل اطلاعات در مدل بالدریج 32
چکیده :
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک ها است. جامعه آماری تحقیق ، مدیران شعب بانک های (سامان ، سپه ، تجارت) استان گیلان است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین آنها نمونه گیری انجام شد. جمع آوری اطلاعات در خصوص متغیر هوش هیجانی با بهره گرفتن از پرسشنامه استـاندارد و به صــورت میــدانی و در خصوص متغیر عملکرد با جمع آوری اطلاعات مالی بانک ها در دوره سه ساله 90 تا 92 از شعبات دریافت شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک های آماری رگرسیون چندگانه و همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. بررسی فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین هوش هیجانی که در آن مؤلفه های خودآگاهی، خود مدیریتی ، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط در نظر گرفته شده است و عملکرد مالی مدیران بانک ها بدون در نظر گرفتن سابقه کاری مدیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد که با ورود سابقه کاری به عنوان متغیر تعدیل گر کلیه فرضیه ها رد می گردد.
واژگان کلیدی :
هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی ، آگاهی اجتماعی ، مدیریت روابط، عملکرد.
فصل اول : کلیات
کلیات
1-1 مقدمه
تغییرات فن آوری، اقتصادی، سیاسی، نیازها و توقعات مشتریان عملکرد سازمان ها را به شدت تحت تأثیر قـرار داده و سازمان ها برای بقا مجبور هستـند خود را با ایـن تغییرات تطبیق دهند. هم اکنون تمامی سازمان ها از جمله بانک ها شروع به تفکر مجدد در خصوص چیستی و چگونگی خدمت رسانی به مشتریان مطلع و متوقع نموده اند (بابائی و شفائی،1391،ص171) . در این میان بانک ها نهادهائی مالی هستند که دارایی ها را از منابع گوناگون جمع آوری می کنند و آن ها را در اختیار بخش هایی قرار می دهند که به وجوه نیاز دارند . از این رو بانک ها شریان حیاتی هر کشور محسوب می شوند. به موازات ورود بانک های خصوصی در بازارهای مالی، تقاضا برای انواع خدمات بانکی نیز افزایش چشمگیر یافته است. بانک ها برای رقابت با یکدیگر در جهت افزایش سهم بازار و سودآوری به دنبال استفاده از انواع روش های بهبود عملکرد در جذب مشتریان هستند ، این روند باعث شده که عملکرد بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار شود و به یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران بانک ها تبدیل شده است (موتمنی و همکاران،1389،ص142)، زیرا مدیران بانک ها جزء ذینفعانی هستند که اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل عملکرد مالی برای آن ها حائز اهمیت است. در این راستا، آن ها با در نظر گرفتن اطلاعات مالی ارزشمند، موقعیت بانک را ارزیابی و براساس آن تصمیم مناسب را اتخاذ می نمایند .
بانک های تجاری موسسات مالی هستند که وجوه راکد مردم را جمع آوری کرده و به تجار، صاحبان صنایع و سایر متقاضیان تسهیلات اعطاء می کنند. در واقع، بانک با عملیات خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که به علل مختلف مانند فقدان دانش و تخصص، کمبود سرمایه و ترس از ریسک سرمایه گذاری، نمی خواه
ند یا نمی توانند در فعالیت های اقتصادی مشارکت نمایند به اشخاصی که برای سرمایه گذاری به منابع مالی محتاجند، فراهم می سازد و از آن جایی که هدف بانک تجاری کسب سود است، طبیعی است بانک بایستی منابع را هرچه ارزان قیمت تر جذب کرده و با حداکثر نرخ سود به متقاضیان تسهیلات دهد. از این رو، هدف اولیه و اساسی بانک همانند سایر سازمان های انتفاعی، حداکثر کردن ثروت صاحبان آن می باشد. در افزایش ثروت صاحبان سهام، مدیریت بانک باید تصمیم بگیرد که آیا دارایی ها با کیفیت پایین تر و درآمد بیشتر و یا دارایی ها با کیفیت بالاتر و ریسک کمتر را کسب کند و یا آیا بانک باید سرمایه گذاری کند و تسهیلات با سررسیدهای طولانی اعطاء نموده و نقدینگی را کاهش دهد و یا دارایی هایی با سررسیدهای کوتاه مدت تر را انتخاب و درجه بالایی از نقدینگی را تامین نماید؟ این ها سؤالاتی هستند که مدیران بانک ها همیشه با آن ها درگیرهستند (رستمی و همکاران ، 1390، ص 20).
باید توجه نمود که مدیران، به عنوان سرمایه های انسـانی، حیاتی ترین عنصر راهبـردی و اساسی ترین راه بـرای افـزایش اثربخـشی و کارائی سازمان هستند. در این میان هوش هیجانیبه عنوان ابزاری نوین و شایستـه در اختیار مدیران بانـک ها برای هدایت افراد درون سازمان و مشتریان برون سازمانی و تامین رضایت این افراد محسوب می شود. گلمن معتقد است هوش هیجانی در تمامی رده های سازمانی کاربرد زیاد دارد، اما در رده های مدیریتی اهمیتی حیاتی می یابد . زیرا شرایطی که در رأس سلسله مراتب سازمانی به وجود می آید، سریع تر گسترش می یابد، چرا که افراد به مدیر و فرد بالا دست خود نگاه می کنند(ودادی و همکاران ،1388،ص3). بنابراین هوش هیجانی مدیران می تواند پشتیبانی باشد برای این که بتوانند کارکنان را به صورت خودجوش به سمت هدفی خاص پیش ببرند (ناظم و لاجوردی ،1390، ص 129) . مدیران برخوردار ازهوش هیجانی، رهبران مؤثری هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری، رضایت مندى و تعهد کارکنان محقق می سازند (کیوان لو و همکاران،1389،ص 48).
محقـقان اعتقـاد دارند که از روی هـوش هیـجانی می تـوان عملکـرد شغلی را نیز پیش بینـی کرد (Day and Carroll,2004,P.1443). گلمن (1998)، براین باور است که هوش هیجانی نوع دیگری از هوش است که مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده ازآن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است (et. al.,2013,p.658 Sanchez-Ruiz) . به عبارت دیگر هوش هیجانی بیانگر توانائی اداره مطلوب خلق و خو، وضع روانی و کنترل استرس ها است و در واقع عاملی است که به هنگام ناکامی در دستیابی به هدف، در شخص ایجاد انگیزه و امید می کند (رضائیان و کشته گر،1387،ص30 ).
نتایج تحقیقات نشـان می دهـد که سطــح بالاتری از هوش هیجانی منجر به ارائه سطح بالاتری از عملکرد در افراد می گردد (Lyons&Schneider,2005,P.693) و بـا افزایش سابقـه کاری، هوش هیجـانی در افراد بیشتر شکل می گیـرد و به تکـامل می رسد (راد و همکاران ، 1389، ص174) . با این توضیحات تحقیق حاضر می کوشد به بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استـان گیلان بپردازد.
1-2 بیان مسأله
در حال حاضر با توجه به تعداد قابل توجه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در کشور، همچنین با توجه به این که بسیاری از بانک های دولتی ونیز تبدیل تعاونی های اعتبار و موسسات مالی اعتباری به بانک، ارزیابی عملکرد مالی آن ها اهمیت ویژه ای پیدا کرده است ( موتمنی و همکاران، 1389،ص141) . عموماً منظور از عملکرد شعب بانک ها، افزایش حجم سپرده (جذب سپرده،فرآیند جمع آوری و جذب نقدینگی در قالب انواع سپرده های مردمی اعم از دیداری، غیر دیداری، کوتاه مدت و بلند مدت) می باشد، که به عنوان شاخص عملکردی در نظـر گـرفتـه می شود .رابینز معتقد است عملکرد یعنی محاسبه و یا سنجش نتیجه ها. به طور کلی عملکرد سازمانی به عنوان شاخصی است که میزان دستیابی یک سازمان به اهداف خود را مورد سنجش قرار می دهند et. al ,2012,P.3) .( Wagner
برای ارزیابی عملکرد معیارهای متعدّدی وجود داشته ولی در گذشته بیشتر از معیارهای مالی استفاده شده است، از دهه 1980 بسیاری از محققان معیارهای مالی و مبتنی بر عملکرد را مورد تأکید قرار داده اند (رهنورد ، 1387، ص110).
نیلی و همکارانش اندازه گیری عملکرد را به عنوان فرآیند کمی سازی فعالیت تشریح می کنند. در این تعریف اندازه گیری، فرآیند کمی سازی است و فعالیت با عملکرد مرتبط است. یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک زمینه شفاف بین شاخص های عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان است به گونه ای که هریک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان تلاش کنند . اجرای مؤثر برنامه ها و ارزیابی عملکرد در هر سازمانی ضروری است. عملکرد سازمانی شیوه ای است که سازمان بتواند کارها یا وظایف خود را به نحو عالی انجام دهد (روستا ، 1383،ص25). به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست ( عفتی داریانی و دیگران، 1386،ص5).یکی از عواملی که عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار می دهد هوش هیجانی می باشد (سرافرازی و معمارزاده، 1389، ص64)، در این میان هوش هیجانی به عنوان ابزاری نوین و شایستـه در اختیار مدیران بانـک ها برای هدایت افراد درون سازمان و مشتریان برون سازمانی و تأمین رضایت این افراد محسوب می شود.
هوش هیجانی مهارتی است که دارنده آن می تواند از طریق خوآگاهی روحیات خود را کنترل کند، از طریق خود مدیریتی آن را بهبود بخشد، از طریق همدلی تأثیر آن
ها را درک کند و از طریق مدیریت روابط به شیوه ای رفتار کند که روحیه خود و دیگران را بالا برد. هوش هیجانی اشاره به رفتارهای مربوط به احساسات و توانایی های خود درک شده افراد دارد و در واقع مربوط به درک، بیان، جذب و تنظیم احساسات افراد است که منجر به رشد عاطفی و فکری می گردد (Day & Carroll,2004,P.1444) که در زمینه قابلیت های شخصی با مؤلفه های خود آگاهی (آگاهی هیجانی، خودارزیابی صحیح و اعتماد به نفس) و خود مدیریتی (خود کنترلی، وظیفه شناسی، قابل اعتماد بودن، انطباق پذیری و نوآوری) و در زمینه قابلیت های اجتماعی با مولفه های آگاهی اجتماعی (نفوذ گذاری، ارتباطات، مدیریت تضاد، رهبری، تسریع تغییر، پیوند سازی، تشریک مساعی، مشارکت و ظرفیت های گروهی) و مدیریت روابط ( شناخت و درک دیگران، بالندگی دیگران، خدمت مداری، هدایت تنوع و آگاهی سیاسی) بیان می گردد (قورچیان و محمدخانی ، 1389 ، ص134) .
گلمن معتقد است هوش هیجانی در تمامی رده های سازمانی کاربرد زیادی دارد اما در رده های مدیریتی اهمیتی حیاتی می یابد زیرا شرایطی که در رأس سلسله مراتب سازمانی به وجود می آید سریع تر گسترش می یابد چرا که هر فردی به مدیر و فرد بالادست خود نگاه می کند، در سازمان های خدماتی به خصوص بانک ها ، نیروی انسانی و به خصوص مدیران از اهمیت ویژه ای برخوردارند، مدیران با کارکنان در ارتباط نزدیک هستند و کارکنان نیز با مشتریان ارتباط نزدیک


دیدگاهتان را بنویسید