دانلود پایان نامه

تقديم به

ارواح پاک شهداي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
و
پدر و مادر عزيزم

با قدرداني و تشکر از
همسر خوب و مهربانم

و
دوستان گرامي
مهندس جواد مالکي
مهندس ايوب خيرالهي
مهندس مسيح تفرشي
چکيده
اهميت ايجاد انگيزش در كاركنان به عنوان عاملي مهم و موثر در افزايش كارايي، امري روشن است اما هنوز ايجاد انگيزش بخصوص در كشور ما، مشكلي جدي است كه علت آن در شيوه‌هاي بكارگيري و اجراي روش‌هاي موفق ايجاد انگيزش است. بطوريكه در موارد بسياري مديران از روشهايي استفاده مي‌كنند كه نهايتاً “ضد انگيزه” شده و موجب سردرگمي و كاهش كارآيي مي شود.
در اين تحقيق تلاش شد شيوه‌هاي مختلف پاداش‌دهي بر مبناي مدل چارچوب مديريت پاداش برپايه ملاک (EBRM) در شرکت پارس خودرو بررسي شود.
نتايج تحقيق مشخص کرد که روشهاي کنوني پاداش دهي در اين شرکت اثربخش نبوده و تدوين سامانه جديد پاداش بر اساس استراتژي پاداش نشأت گرفته از استراتژي کسب و کار، بر پايه ملاکهاي روشن و قابل اندازه گيري و با استفاده از نظرات مديران و کارکنان لازم است. همچنين لزوم به رسميت شناساندن پاداش هاي دروني و پاداش هاي غير نقدي براي کارکنان، جلوگيري از يکنواخت شدن پاداش ها، توجه به نيازهاي کارکنان در پاداش ها، اعطاي امکان انتخاب نوع پاداش در سطوحي خاص، شناسايي و تعريف پاداش هاي معنوي (دروني)، تعريف ابزارهاي متناسب تنبيه به عنوان حلقه مکمل سامانه پاداش، قراردادن برخي از تسهيلات و امکانات کنوني شرکت در طيف پاداشهاي غير نقدي و استفاده از ذهنيت مثبت غالب در شرکت درباره مقوله پاداش به عنوان پتانسيلي خوب براي اجراي اصلاحات سازماني از نتايج اين تحقيق است.

واژگان کليدي:
پاداش ، استراتژي پاداش ، سامانه پاداش ، ارزيابي عملكرد ، انگيزش‌ ، اثربخشي
معادل لاتين واژگان کليدي:
Reward , Reward Strategy , Reward System , Performance Appraisal , Motivation , Effectiveness

فهرست مطالب
فصل اول؛ طرح و کليات تحقيق 2
1-1-مقدمه 3
1-2- بيان مسأله 4
1-3- اهميت موضوع 4
1-4- دلايل انتخاب موضوع 5
1-5- سوابق تحقيق 6
1-6- چارچوب نظري تحقيق 8
1-7- انواع پاداش 9
1-7-1- پاداش هاي دروني 9
1-7-2- پاداش‌هاي بيروني 10
1-7-3- پاداش‌هاي نقدي و غير نقدي 11
1-8- سوالهاي تحقيق 13
1-8-1- سوال اصلي 13
1-8-2- سوالهاي فرعي 13
1-9- اهداف تحقيق 13
1-10- روش شناسي 13
1-10-1- نوع روش تحقيق 13
1-10-2- روش گردآوري اطلاعات و داده ها 14
1-10-3- جامعه آماري 14
1-10-4- روش تجزيه و تحليل داده ها 15
1-11- تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي تحقيق 15
1-11-1- پاداش 15
1-11-2- استراتژي پاداش 15
1-11-3- ارزيابي عملكرد 15
1-11-4- انگيزش 16
1-11-5- نياز 16
1-11-6- اثربخشي 16
1-12- مشکلات و تنگناهاي احتمالي تحقيق 16
1-13- خلاصه فصل 16
فصل دوم؛ مباني نظري پژوهش و مروري بر تحقيقات پيشين 17
2-1- مقدمه 18
2-2- اهداف مديريت منابع انساني 18
2-2-1- هدفهاي اجتماعي 18
2-2-2- هدفهاي سازماني 18
2-2-3- هدفهاي عملياتي 19
2-2-4- هدفهاي فردي 19
2-3- جايگاه نظام پاداش در مديريت منابع انساني 19
2-4- رابطه پاداش و انگيزش 20
2-5- تعريف انگيزش 22
2-6- نشانه‌هاي انگيزش 23
2-7- نظريات انگيزشي 23
2-7-1- نظريه‌هاي محتوايي 23
2-7-2- نظريه‌هاي فرآيندي 28
2-8- انواع پاداش 33
2-8-1- پول 33
2-8-2- مزايا 34
2-8-3- مزاياي غيرنقدي 34
2-8-4- پاداش دروني 34
2-8-5- پاداش بيروني 35
2-8-6- نکاتي درباره اعطاي پاداش دروني و بيروني 36
2- 9- ارزيابي عملکرد و پاداش 37
2-9-1- تعريف ارزيابي عملکرد 37
2-9-2- خطاهاي ارزيابي عملکرد 38
2-9-3- روشهاي ارزيابي عملکرد 38
2-9-4- ارتباط سيستم ارزيابي عملکرد با پاداش 38
2-9-5- مدل جامع رابطه بين پاداش و عملکرد 40
2-9-6- فرايند مبادله 43
2-10- مباني اعطاي پاداش 44
2-10-1- عضويت در سازمان 44
2-10-2- حضور در سازمان 45
2-10-3- عملکرد 45
2-10-4- ارشديت 46
2-10-5- تخصص 46
2-10-6- دشواري کار 46
2-10-7- قضاوت و تصميم گيري 46
2-11- سيستمهاي پاداش 47
2-11-1- محرمانه بودن پرداخت 47
2-11-2- سيستمهاي پرداخت مشارکتي 48
2-11-3- سيستمهاي پاداش قابل انعطاف 48
2-12- مديريت پاداش کارکنان 49
2-12-1- اهداف مديريت پاداش 49
2-12-2- مدل مديريت پاداش کارکنان 49
2-12-3- عوامل اثر گذاري برخط مشي هاي مديريت پاداش 51
2-13- ويژگيهاي سيستم پاداش مؤثر 52
2-13-1- اهميت 52
2-13-2- انعطاف 53
2-13-3- فراواني(دفعات) 53
2-13-4- آشکاري 53
2-13-5- توزيع منصفانه 54
2-14- برخي دلايل ناکام بودن پرداخت پاداش 55
2-14-1- چرا غالبا پاداشها ايجاد انگيزه نمي کنند؟ 55
2-14-2- چرخه معيوب 56
2-15- سيستمهاي مشوق 57
2-16- برخي روشهاي متداول پرداخت پاداش به مديران 58
2-16-1- روشهاي سنتي 58
2-16-2- روش هاي تعديل شده 61
2-16-3- شيوه هاي متداول اعطاي پاداش به مديران شرکتها در ايران 62
2-17- چارچوبي براي مديريت پاداش برپايه ملاک(EBRM) 63
2-18- نگاهي به وضع کنوني پرداخت پاداش در شرکت پارس خودرو 68
2-19- خلاصه فصل 69
فصل سوم؛ روش تحقيق 71
3-1- مقدمه 72
3-2- روش تحقيق 72
3-3- روشهاي جمع‌آوري اطلاعات 73
3-3-1- روش كتابخانه‌اي 73
3-3-2- روش ميداني 73
3-4- مقياس اندازه‌گيري 73
3-5- سوالهاي تحقيق 74
3-5-1- سوال اصلي 74
3-5-2- سوالهاي فرعي 74
3-6- متغيرهاي تحقيق 74
3-7- جامعه آماري 75
3-8- روش نمونه‌گيري و تعيين حجم نمونه 75
3-9- تعداد حجم نمونه 76
3-10- ابزار اندازه‌گيري تحقيق 76
3-11- بررسي روايي و پايايي ابزارسنجش 78
3-11-1- روايي پرسشنامه 78
3-11-2- پايايي پرسشنامه 79
3-12- نحوه توزيع سؤالات پرسشنامه 80
3-13- روشهاي آماري مورد استفاده 81
3-13-1-آزمون مقايسه ميانگين تک نمونه‌اي 82
3-13-2- آزمون t براي مقايسه ميانگين دو نمونه مستقل 83
3-13-3- آزمون تحليل واريانس( (ANOVA 84
3-13-4- آزمون فريدمن 86
3-13-5-آزمون کولموگروف- اسميرنوف (k-s) 87
3-14- خلاصه فصل سوم 87
فصل چهارم؛ تجزيه و تحليل آماري يافته هاي تحقيق 88
4-1- مقدمه 89
4-2- بررسي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان 90
4-2-1- جنسيت 90
4-2-2- سن 91
4-2-3- تحصيلات 92
4-2-4- سابقه کار 93
4-2-5- نوع استخدام 94
4-2-6-شغل 95
4-3- بررسي و تجزيه و تحليل داده ها 96
4-3-1-آزمون نرمال بودن توزيع داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسميرنوف 96
4-3-2-آزمون فرضيه اصلي با استفاده از آزمون t 97
4-3-3- آزمون عوامل 10گانه مستقل چارچوب مديريت پاداش برپايه ملاک با استفاده از آزمون t 99
4-3-4-آزمون تحليل واريانس براي بررسي رابطه ميان نظرات مديران، کارکنان و مديرعامل 102
4-3-5-آزمون فريدمن براي رتبه بندي عوامل 10 گانه بر اساس نظرات مديران 105
4-3-6-آزمون فريدمن براي بررسي تفاوت رتبه بندي عوامل 10 گانه براساس نظرات مديران و مديرعامل 107
4-3-7-آزمون فريدمن براي بررسي تفاوت رتبه بندي عوامل 7 گانه براساس نظرات کارکنان، مديران و مديرعامل 110
4-4- خلاصه نظرات و پاسخ ها براي سؤال باز 112
4-5- خلاصه فصل 115
فصل پنجم؛ نتيجه گيري و پيشنهادها 117
5-1-مقدمه 118
5-2- بحث و بررسي يافته هاي تحقيق 119
5-3- نظرات محقق در تحليل برخي از يافته هاي تحقيق 124
5-4- پيشنهادها 129
5-4-1- پيشنهادها بر مبناي يافته هاي تحقيق 129
5-4-2- پيشنهادات براي تحقيقات آتي 132
5-5- خلاصه فصل 132
منابع تحقيق 134
پيوست ها 140
پرسشنامه الف 141
پرسشنامه ب 143

فهرست جدول ها
جدول 1-1- مثال‌هايي از پاداش‌هاي دروني و بيروني 9
جدول 2-1- ميزان استفاده از ارزيابي عملکرد در سازمانها 39
جدول 2-2- شيوه هاي پاداش دهي در ايران 62
جدول 2-3- روشهاي استفاده شده توسط پاسخ دهندگان به تحقيق سايت اي ريوارد درباره ارزيابي اثربخشي پاداش 63
جدول 2-4- مؤلفه هاي مديريت پاداش برپايه ملاک (EBRM) 66
جدول 2-5- اهداف پاداش و ضوابط موفقيت 67
جدول 3-1- ارزش گذاري پاسخها بر اساس طيف ليکرت 77
جدول 3-2- نحوه توزيع سؤالات پرسشنامه 81
جدول 3-3- تحليل واريانس براي مقايسه ميانگين K گروه 85
جدول 4-1- توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب جنسيت 90
جدول 4-2- توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب سن 91
جدول 4-3- توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب ميزان تحصيلات 92
جدول 4-4- توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کار 93
جدول 4-5- توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب نوع استخدام 94
جدول 4-6- توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب شغل 95
جدول 4-7-نتايج آزمون کولموگروف- اسميرنوف (k-s) 97
جدول 4-8-نتايج آزمون فرض ميانگين يک متغير با يک مقدار ثابت براي مجموع عوامل 98
جدول 4-9- عوامل 10گانه آزمون شده بطور مجزا با آزمون فرض ميانگين يک متغير با يک مقدار ثابت 100
جدول 4-10-نتايج آزمون فرض ميانگين يک متغير با يک مقدار ثابت براي هر يک از عوامل 10گانه 101
جدول 4-11- تحليل واريانس براي مقايسه ميانگين Kگروه 103
جدول 4-12-نتايج آزمون تحليل واريانس براي مقايسه ميانگين نظرات مديران و کارکنان و مقايسه آنها با مديرعامل 104
جدول 4-13-رتبه بندي ميانگين نظرات کارکنان و مديران با مديرعامل 104
جدول 4-14-رتبه هاي عوامل دهگانه از ديدگاه مديران 106
جدول 4-15-آزمون فريدمن براي رتبه بندي عوامل دهگانه از ديدگاه مديران 106
جدول 4-16-رتبه بندي عوامل دهگانه در اثربخشي سيستم پاداش از ديدگاه مديران 107
جدول 4-17-آزمون فريدمن براي بررسي تفاوت رتبه بندي عوامل 10 گانه براساس نظرات مديران و مديرعامل 108
جدول 4-18- رتبه بندي عوامل دهگانه EBRM براساس نظرات مديران و مديرعامل با آزمون فريدمن 109
جدول 4-19-مقايسه رتبه بندي عوامل دهگانه در اثربخشي سيستم پاداش از ديدگاه مديران و مديرعامل 109
جدول 4-20-آزمون فريدمن براي بررسي تفاوت رتبه بندي عوامل 7 گانه از ديدگاه کارکنان، مديران و مديرعامل 110
جدول 4-21- رتبه بندي عوامل 7 گانه در اثربخشي سيستم پاداش از ديدگاه کارکنان، مديران و مديرعامل 111
جدول 4-22-مقايسه رتبه بندي عوامل 7 گانه در اثربخشي سيستم پاداش از ديدگاه کارکنان، مديران و مديرعامل 112
جدول 4-23-خلاصه نتايج آزمون فرضيات 116

فهرست شکلها و نمودارها
شكل1-1- طبقه بندي انواع پاداش 12
شکل2-1- نارضايتي هاي ناشي از يک سيستم پرداخت 20
شکل2-2- مقايسه تئوري‌هاي محتوايي انگيزش 28
شکل2-3- فرآيند ذهني نظريه برابري 30
شکل 2-4- مدل پورتر و لاولر 41
شکل2-5- مدل مديريت پاداش کارکنان 51
شکل 2-6-عوامل اثرگذار بر خط مشي هاي مديريت پاداش 52
شکل2-7- چرخه معيوب عدم توجه به منافع مدير 57
شکل2-8- چارچوب مديريت پاداش برپايه ملاک (EBRM) 65
شکل 3-1- ناحيه رد و قبول آزمون مقايسه ميانگين تک نمونه‌اي 83
شکل 3-2- ناحيه رد و قبول آزمون t براي مقايسه ميانگين دو نمونه مستقل 84
شکل3-3-ناحيه رد و قبول آزمون تحليل واريانس 86
نمودار 4-1-جنسيت پاسخ دهندگان 90
نمودار 4-2- نمودار سن پاسخ دهندگان 91
نمودار 4-3- نمودار دايره اي تحصيلات پاسخ دهندگان 92
نمودار 4-4- نمودار ميله اي تحصيلات پاسخ دهندگان 93
نمودار4-5- سابقه کار پاسخ دهندگان 94
نمودار 4-6-نوع استخدام پاسخ

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید