دانلود پایان نامه

به روح پاک و بزرگوارش که وجودش کوهي استوار و چراغي روشن در برابر ديدگانم بود.
مادر عزيزتر از جانم؛
او که هر چه دارم بعد از خدا، از دعاي خير اوست.
خواهران و برادرانم:
که در طول عمر و مراحل مختلف تحصيل، همواره مشوق و راهنماي من بودند و در موفقيتهاي زندگيام سهم بسيار ارزشمندي را عهده دار بوده و هستند.
تقدير و تشکر
خداوند قادر و متعال را شاکر و سپاسگزارم که مرا در اين مرحله از زندگي نيز، ياري نمود. حال که با عنايت خداوند متعال، اين دوره علمي به پايان رسيده است، وظيفه خود ميدانم که مراتب تشکر و قدرداني خودم را نثار استادان و سروران محترمي کنم که انجام اين پژوهش مرهون کمک هاي بي شائبه آنان است.
– کمال تشکر و امتنان خود را به محضر استاد ارجمندم آقاي دکتر امير رشيد لمير که همواره راهنما و مشوق من بوده و هستند عرضه نموده و توفيق هر چه بيشتر ايشان را در خدمت به علم و دانش و اعتلاي آن از درگاه مطلق آرزومندم و اميدوارم که در آينده نيز راهنمايي هاي ارزشمند و گرانقدر ايشان چون چراغي فروزان روشنگر راهم باشد؛
– از استاد محترم مشاور آقاي دکتر مهرداد فتحي که با همکاري هاي صميمانه و ارائه نظرات با ارزش خويش به انجام اين پژوهش کمک فراواني نمودند.
– از اساتيد ارجمند آقاي دکتر يثربي و سرکار خانم دکتر بيژه که با حوصله و شكيبايي، مسئوليت داوري پايان‌نامه را بر عهده گرفتند، سپاسگزارم.
– از آقاي دکتر نيکفرجام مدير آزمايشگاه شهرستان تايباد جهت همکاري در انجام اين پژوهش، سپاسگزارم.
– هم چنين از زحمات آقايان ياسر عليخواجه، ناصر محمدرحيمي، غلام رسول محمدرحيمي؛ و خانم ها رضايي، ترابي و مصطفي خواه و کليه افراد شرکت کننده در تحقيق و خانواده هاي محترم ايشان که از ابتدا تا انتهاي تحقيق با تمام وجود همکاري کردند، صميمانه تشکر مي کنم.
باشد که اين خردترين، بخشي از زحمات آنان را سپاس گويد.
تعهدنامه
اينجانب محمد عليمحمدي دانشجوي دوره کارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي پرديس بين‌الملل دانشگاه فردوسي مشهد نويسنده پايان‌نامه “تأثير هشت هفته تمرين هوازي و رژيم غذايي كاهش وزن بر نيمرخ ليپيدي خون و آديپونکتين زنان غيرفعال ميانسال” تحت راهنمايي دکتر امير رشيدلمير متعهد مي‌شوم:
* تحقيقات در اين پايان‌نامه توسط اينجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است.
* در استفاده از نتايج پژوهش‌هاي محققان ديگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است.
* مطالب مندرج در پايان‌نامه تا کنون توسط خود يا فرد ديگري براي دريافت هيچ نوع مدرک يا امتيازي در هيچ جا ارائه نشده است.
* کليه‌ي حقوق معنوي اين اثر متعلق به دانشگاه فردوسي مشهد مي‌باشد و مقالات مستخرج با نام “دانشگاه فردوسي مشهدـ پرديس بين الملل” و يا
* “Ferdowsi University of Mashhad – International Campus” به چاپ خواهد رسيد.
* حقوق معنوي تمام افرادي که در به دست آمدن نتايج اصلي پايان‌نامه تأثير گذار بوده‌اند در مقالات مستخرج از رساله رعايت شده است.
* در کليه‌ي مراحل انجام اين پايان‌نامه، در مواردي که از موجود زنده (يا بافت‌هاي آنها) استفاده شده است ضوابط و اصول اخلاقي رعايت شده است.
* در کليه‌ي مراحل انجام اين پايان‌نامه، در مواردي که به حوزه اطلاعات شخصي افراد دسترسي يافته يا استفاده شده است، اصل رازداري، ضوابط و اصول اخلاق انساني رعايت شده است.
امضاء دانشجو:

مالکيت نتايج و حق نشر
•کليه حقوق معنوي اين اثر و محصولات آن (مقالات مستخرج، کتاب، برنامه‌هاي رايانه‌اي، نرم‌افزارها و تجهيزات ساخته شده)متعلق به دانشگاه فردوسي مشهد مي‌باشد. اين مطلب بايد به نحو مقتضي در توليدات علمي مربوطه ذکر شود.
•استفاده از اطلاعات و نتايج موجود در پايان‌نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمي‌باشد.
متن اين صفحه نيز بايد در ابتداي نسخه‌هاي تکثير شده وجود داشته باشد.

فهرست مطالب
فصل اول: طرح تحقيق
مقدمه 2
بيان مسأله 3
ضرورت و اهميت تحقيق 6
اهداف تحقيق 8
هدف کلي 8
اهداف ويژه 8
فرضيه هاي تحقيق 10
تعريف واژه ها 11
فصل دوم: ادبيات تحقيق
مباني نظري 14
چاقي و بيماريزايي 14
چاقي و حساسيت به انسولين 14
چاقي و بيماري عروق کرونر قلب 14
چاقي و سرطان 15
چاقي و استئوآرتريت 15
چاقي و تعادل انرژي 15
اتيولوژي چاقي 16
تأثير سن بر چاقي 16
سبک زندگي 18
عوارض چاقي 21
ترموديناميک چاقي و از دست دادن وزن 24
عدم تحرک بعنوان دليل براي چاقي 26
تعادل درشت مغذي هاي رژيم 26
کاهش مطلوب وزن 26
اثرات ورزش بر کاهش وزن 27
روش هاي مرسوم کاهش وزن در افراد چاق 27
منشأ ليپوپروتئين هاي خون و طبقه بندي آنها 30
طبقه بندي ليپوپروتئين ها 31
شيلوميکرون ها 31
ليپوپروتئين با دانسيته بسيار پايين(VLDL) 31
ليپوپروتئين با دانسيته پايين(LDL) 31
ليپوپروتئين داراي دانسيته متوسط (IDL) 32
ليپوپروتئين با دانسيته بالا (HDL) 32
اثر فعاليت ورزشي بر کلسترول پلاسما 34
آثارکوتاه مدت 34
آثار بلند مدت 35
عوامل موثر بر غلظت کلسترول بدن 36
موارد استعمال ويژه کلسترول 37
اثر فعاليت ورزشي بر تري اسيل گليسرول هاي پلاسما 39
آثار کوتاه مدت 39
آثار بلند مدت 41
کلسترول 42
کنترل غلظت کلسترول داخل سلولي 42
کنترل سنتز کلسترول توسط کبد 43
آديپونکتين: 44
انواع آديپونکتين: 44
عملکرد آديپونکتين و کبد: 45
آديپونکتين و ورزش: 47
تحقيقات انجام شده در داخل کشور 49
تحقيقات انجام شده در خارج کشور 58
فصل سوم: روش تحقيق
روش تحقيق 68
جامعه آماري، نمونه آماري و نحوه ي گزينش آزمودني ها 68
معيارهاي ورود به تحقيق:. 69
متغيرهاي تحقيق : 70
ابزار و روش جمع آوري داده ها: 70
شاخص هاي پيكرسنجي: 71
برنامه تمرين هوازي: 72
روش تعيين شدت تمرين : 72
رژيم کاهش وزن پلکاني : 73
روش هاي آزمايشگاهي 75
محدوديت هاي تحقيق : 76
ملاحظات اخلاقي: 76
روش هاي آماري 77
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق
مقدمه 79
الف) توصيف داده هاي تحقيق 79
ب) آزمون فرضيه هاي تحقيق 82
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري تحقيق
خلاصه تحقيق: 98
يافته هاي تحقيق: 99
بحث و نتيجه گيري 101
نتيجه گيري کلي 105
پيشنهادات کاربردي برگرفته ازتحقيق 106
پيشنهادات براي تحقيقات آينده 107

فهرست جداول
جدول 2- 1: غلظت هاي مطلوب، مرز و نامطلوب چربي سرم درپلاسما( mg/dl ) 36

جدول 3- 1: پروتكل كاهش وزن پلكاني در هشت هفته…….. 74

جدول 4- 1: توصيف سني آزمودني ها 79
جدول 4- 2: توصيف قد آزمودني ها 79
جدول 4- 3: توصيف وزن آزمودني ها 79
جدول 4- 4: نتايج آزمون کلوموگروف اسميرنف مربوط به متغيرهاي آنترپومتريكي 80
جدول 4- 5: نتايج آزمون کلوموگروف اسميرنف مربوط به متغيرهاي اندازه گيري شده 80
جدول 4- 6: ميانگين تري گليسريد پس از هشت هفته تمرين هوازي 82
جدول 4- 7: ميانگين كلسترول پس از هشت هفته تمرين هوازي 83
جدول 4- 8: ميانگين HDL پس از هشت هفته تمرين هوازي 84
جدول 4- 9: ميانگين LDL پس از هشت هفته تمرين هوازي 85
جدول 4- 10: ميانگين آديپونکتين سرم پس از هشت هفته تمرين هوازي 86
جدول 4- 11: ميانگين تري گليسريد پس از هشت هفته تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني 87
جدول 4- 12: ميانگين كلسترول پس از هشت هفته تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني 88
جدول 4- 13: ميانگين HDL پس از 8 هفته تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني 89
جدول 4- 14: ميانگين LDL پس از 8 هفته تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني 90
جدول 4- 15: ميانگين آديپونکتين سرم پس از 8 هفته تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني 91
جدول 4- 16: تغييرات مربوط به تري گليسريد گروه‏هاي تمرين هوازي و تمرين هوازي همراه با رژيم پلكاني 92
جدول 4- 17: تغييرات مربوط به كلسترول گروه‏هاي تمرين هوازي و تمرين هوازي همراه با رژيم پلكاني 93
جدول 4- 18: تغييرات مربوط به HDL گروه‏هاي تمرين هوازي و تمرين هوازي همراه با رژيم پلكاني 94
جدول 4- 19: تغييرات مربوط به LDL گروه‏هاي تمرين هوازي و تمرين هوازي همراه با رژيم پلكاني 95
جدول 4- 20: تغييرات مربوط به آديپونکتين سرم گروه‏هاي تمرين هوازي و تمرين هوازي همراه با رژيم پلكاني 96

فهرست نمودارها
نمودار 4- 1: تغييرات تري گليسريد در گروه تمرين هوازي 82
نمودار 4- 2: تغييرات کلسترول در گروه تمرين هوازي 83
نمودار 4- 3: تغييرات HDL در گروه تمرين هوازي 84
نمودار 4- 4: تغييرات LDL در گروه تمرين هوازي 85
نمودار 4- 5: تغييرات آديپونکتين در گروه تمرين هوازي 86
نمودار 4- 6: تغييرات تري گليسريد در گروه تمرين هوازي و رژيم غذايي 87
نمودار 4- 7: تغييرات كلسترول در گروه تمرين هوازي و رژيم غذايي 88
نمودار 4- 8: تغييرات HDL در گروه تمرين هوازي و رژيم غذايي 89
نمودار 4- 9: تغييرات LDL در گروه تمرين هوازي و رژيم غذايي 90
نمودار 4- 10: تغييرات آديپونکتين در گروه تمرين هوازي و رژيم غذايي 91
نمودار 4- 11: تغييرات تري گليسريد بين دو گروه 92
نمودار 4- 12: تغييرات کلسترول بين دو گروه 93
نمودار 4- 13: تغييرات HDL بين دو گروه 94
نمودار 4- 14: تغييرات LDL بين دو گروه 95
نمودار 4- 15: تغييرات آديپونکتين بين دو گروه 96

فصل اول:
طرح تحقيق

مقدمه
چاقي يک بيماري مزمن است که شيوع آن در بالغين، نوجوانان، و کودکان در حال افزايش بوده و در حال حاضر به عنوان يک اپيدمي جهاني در نظر گرفته مي شود. در بسياري از جوامع شيوع اضافه وزن و چاقي طي دو دهه اخير افزايش يافته است. در ايالات متحده آمريکا ريسک ابتلا به اضافه وزن و چاقي در طول مدت زندگي هر فرد به ترتيب 50 و 25 درصد است. همچنين، چاقي به عنوان يک مشکل مهم سلامتي در تمام کشورها مطرح است که تحت تأثير عوامل محيطي و ژنتيکي مي باشد. از سويي ديگر، چاقي مهمترين بيماري تغذيه اي در كشورهاي پيشرفته بوده به طوري كه در دو دهه اخير به سرعت شيوع پيدا كرده است. اين عارضه خطر ابتلا به بيماري هاي گوناگون از قبيل خطر حمله قلبي، آرتروز، ديابت نوع 2، سکته مغزي، فشار خون بالا و ساير بيماري ها را افزايش داده و در نهايت با کاهش طول عمر و مرگ زودرس همراه مي باشد و در نتيجه هزينه هاي هنگفتي را به سلامتي افراد تحميل مي کند. لذا پيشگيري از چاقي و تلاش براي کاهش اضافه وزن منجر به کاهش بيماريهاي وابسته به آن، بهبود کيفيت زندگي و کاهش هزينههاي مرتبط با مراقبتهاي سلامتي خواهد شد. بنابراين توجه جدي و فوري مراقبين سلامت، پژوهشگران و سياست گذاران هر جامعه به موضوع چاقي امري ضروري است. در همين راستا، مطالعات و تحقيقات بسياري جهت بررسي روش‌هاي گوناگون کاهش وزن انجام گرفته و افراد چاق نيز روش‌هاي متفاوتي را جهت کاهش وزن در پيش مي‌گيرند که ممکن است عوارض خطرناکي را برايشان در پي داشته باشد. در اين بين، روشي که تأثيرات مثبت بسياري بر کاهش وزن افراد چه از لحاظ عوارض جانبي و چه از لحاظ ماندگاري داشته است، داشتن يک رژيم غذايي مناسب به همراه برنامه ورزشي منظم و منطبق بر اصول دقيق علمي‌ است. توجه به نوع ورزش اهميت ويژه اي داشته و ورزش هوازي به سبب تاثير فراواني که بر چربي سوزي دارد، ميتواند در اين زمينه انتخاب مناسبي باشد.

بيان مسأله
چاقي يکي از شايع ترين اختلالات متابوليکي در کشورهاي صنعتي و در حال توسعه است. از پيامدهاي پاتولوژيکي چاقي مي توان به بيماري هاي قلبي ـ عروقي و سندرم متابوليک اشاره کرد (1). چاقي عوارض زيادي در پي دارد به طوري که شايع ترين عوارض چاقي عبارتند از: افزايش تري گليسريد، کاهش ميزان کلسترول ليپوپروتئين با چگالي بالا، افزايش کلسترول ليپوپروتئين با چگالي

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید