دانلود پایان نامه

معاونت پژوهش و فناوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اينکه عالم محضر خداست وهمواره ناظر براعمال انسان وبه منظور پاسداشت مقام بلنددانش و پژوهش ونظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ وتمدن بشري ما دانشجويان و اعضاء هيئت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي گرديم اصول زير را در انجام فعاليت هاي پژوهشي در نظر قرارداده و از آن تخطي نکنيم :
1-اصل حقيقت جويي : تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن ودوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.
2-اصل رعايت حقوق : التزام به رعايت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان ،حيوان ونبات ) وساير صاحبان حق .
3- اصل مالکيت مادي و معنوي : تعهد به رعايت کامل حقوق مادي ومعنوي دانشگاه و کليه همکاران پژوهش.
4-اصل منافع ملي :تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد وتوسعه کشور در کليه مراحل پژوهش.
5-اصل رعايت انصاف وامانت : تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غيرعلمي و حفاظت از اموال ، تجهيزات و منابع در اختيار .
6- اصل رازداري :تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد ، سازمان ها وکشور وکليه افراد و نهاد هاي مرتبط با تحقيق.
7-اصل احترام : تعهد به رعايت حريم ها ،حرمت ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شکني.
8- اصل ترويج : تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همکاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي که منع قانوني دارد.
9-اصل برائت : التزام به برائت جئيي از هرگونه رفتارغير حرفه اي واعلام موضع نسبت به کساني که حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غيرعلمي مي آلايند.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقيقات

تعهدنامه اصالت پايان نامه
اينجانب آرزو قاسم پور دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته مشاوره و راهنمايي که در تاريخ 16/10/91 از پايان نامه خود تحت عنوان مقايسه ي ويژگيهاي شخصيتي، سبکهاي مقابله اي و ميزان استرس والدين نوجوانان داراي اختلال سلوک با والدين نوجوانان عادي با کسب نمره 18
دفاع نمودم بدينوسيله متعهد مي شوم :
1)اين پايان نامه حاصل تحقيق وپژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و درمواردي که از دستاورد هاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه ، کتاب ، مقاله و …) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط ورويه موجود ،نام منبع مورد استفاده و سايرمشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2)اين پايان نامه قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي (هم سطح ، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش ارائه نشده است.
3)چنانچه بعد از فراغت از تحصيل ، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب ،ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4) چنانچه در هرمقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم وواحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچ گونه ادعايي نخواهم داشت .

نام ونام خانوادگي
آرزو قاسم پور
تاريخ وامضا

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقيقات کرمان

پايان نامه براي دريافت درجه ي کارشناسي ارشددر رشته ي مشاوره وراهنمايي(M.A)
عنوان:
مقايسه ي ويژگيهاي شخصيتي، سبکهاي مقابله اي و ميزان استرس والدين نوجوانان داراي اختلال سلوک با والدين نوجوانان عادي

استاد راهنما:
دکتر سيد مهدي حسيني فرد

استاد مشاور:
دکتر ويدا رضوي نعمت اللهي

نگارش:
آرزو قاسم پور

زمستان 1392

با سپاس
و با تقدير و تشکر شايسته از استاد فرهيخته و فرزانه جناب آقاي دکتر سيد مهدي حسيني فرد
که با نکته هاي دلاويز و گفته هاي بلند ، صحيفه هاي سخن را علم پرور نمود و
همواره راهنما و راه گشاي اينجا نب در اتمام واکمال پايان نامه بوده است
و استاد عزيز سرکار خانم دکتر ويدا رضوي وتمامي عزيزاني که مرا در نگارش اين مجموعه ياري دادند.

تقديم به

روح پاک پدر که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگي، ايستادگي را تجربه نمايم
و به مادرم، درياي بي کران فداکاري و عشق که وجودم برايش همه رنج بود و وجودش برايم همه مهر
که همواره در طول تحصيل متحمل زحماتم بود وهمسرم، اسطوره زندگيم، پناه خستگيم و اميد بودنم
به خواهرم که وجودش شادي بخش و صفايش مايه آرامش من است

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکيده……………………………………………………………………….. 1
فصل اول:کليات تحقيق
1- 1-مقدمه …………………………………………………………………
3
1- 2-بيان مسئله……………………………………………………………… 4
1- 3-اهميت وضرورت تحقيق…………………………………………………… 7
1- 4-اهداف تحقيق…………………………………………………………… 9
1-4-1 -هدف کلي………………………………………………………… 9
1-4-2 -اهداف ويژه ………………………………………………………… 9
1-4- 3-هدف کاربردي……………………………………………………… 9
1-5 -سوالات تحقيق…………………………………………………………… 9
1-6 -فرضيات تحقيق………………………………………………………….. 10
1-7 – تعريف اصطلاحات به صورت مفهومي و عملياتي………………………………… 10

فصل دوم:مروري برادبيات تحقيق وپيشينه تحقيق
2-1- مقدمه…………………………………………………………………. 13
2- 2-اختلال سلوک…………………………………………………………… 14
2-3-علل اختلال سلوک………………………………………………………… 16
2-4 -سبب شناسي اختلالات رواني……………………………………………….. 16
2 -4-1 -عوامل زيستي……………………………………………………… 16
2-4-2 -ناهنجاريهاي کروموزومي……………………………………………… 17
2-4-3- ژن هاي معيوب…………………………………………………….. 17
2-4-4-آسيب زاها………………………………………………………….. 17
2-4-5- آمادگي……………………………………………………………. 18
2-4-6 -عوامل رواني ،اجتماعي،فرهنگي…………………………………………. 19
2-5- تعريف شخصيت…………………………………………………………. 20
2-6- مفهوم شخصيت………………………………………………………….. 20
2-7-نظريه هاي مربوط به ويژگي هاي شخصيت…………………………………….. 22
2-7-1- نظريه گوردون آلپورت………………………………………………… 23
2-7-2-خودمختاري کنشي……………………………………………… 24
2-7-3- تحقيق فردنگر………………………………………………………. 25
2-7-4-نظريه کتل………………………………………………………….. 25
2-7-5-هانس.جي آيزنک……………………………………………………… 27
2-7-6- ا ندازه گيري صفت:تحليل عاملي………………………………………… 29
2-7-7- مک کري وکوستا(مدل پنج عاملي)……………………………………… 29
2-8- طرح پنج عاملي شخصيت………………………………………………….. 34
2-9- پنج عامل شخصيتي نئو……………………………………………………. 36
2-9-1-عصبيت يا شاخص هيجان(N)……………………………………………. 36
2-9- 2- برونگرايي(E)………………………………………………………… 37
2-9- 3 -باز بودن(O)………………………………………………………… 38
2-9- 4-توافق(A)…………………………………………………………… 40
2-9- 5 -وجداني بودن(C)…………………………………………………….. 41
2- 10-مقياس هاي آزمون NEO PIR …………………………………………… 42
2-10-1-مقياسهاي عصبيت يا هيجاني …………………………………………. 44
2-10-2- مقياس برون گرايي ………………………………………………… 46
2-10-3-مقياس هاي باز بودن ………………………………………………… 47
2-10-4-مقياس هاي توافق ………………………………………………….. 50
2-10-5-مقياسهاي وجداني بودن ……………………………………………… 52
2-11-پيشينه شناسي عامل ها در ساير مدل هاي شخصيت …………………………… 54
2-12 -پايه هاي تجربي ومفهومي نظريه پنج عاملي ………………………………….. 54
2- 13-نظريه صفات ومدل پنج عامل(FFM) ………………………………………. 55
2- 14-شواهد ارثي بودن عامل ها ………………………………………………… 56
2-15 -سيستم همگاني شخصيت ………………………………………………… 57
2- 16-کاربرد مدل پنج عاملي …………………………………………………… 59
2- 17-موافقين ومخالفين مدل پنج عاملي ………………………………………… 59
2- 18-مدل پنج عاملي در فرهنگ هاي مختلف …………………………………….. 61
2-19- نقش خانواده در بهداشت رواني و اختلال رواني ……………………………….. 62
2-20 -تعريف فشار رواني (استرس واسترسور) ……………………………………… 63
2-21 -فرايند عوامل محيطي وعوامل درون فردي استرس وپيامدهاي آن …………………. 64
2-22 -نخستين نشانه ها در تشخيص فشار رواني …………………………………… 67
2-23-انواع استرس……………………………………………………………. 67
2-24-علل استرس…………………………………………………………….. 68
2-24-1-تغييرات زندگي…………………………………………………….. 68
2-24-2-درگيري هاي زندگي روزانه……………………………………………. 68
2-24-3- فشار رواني مربوط به سن …………………………………………… 69
2-24-3-1- گذر اوان کودکي ………………………………………………. 69
2-24-3-2 -اوان بزرگسالي ………………………………………………… 69

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید