دانلود پایان نامه

آنها از این آزمون استفاده می‌شود.
برای ارزیابی یکسان بودن و نبودن میانگین نمونه‌ای با میانگین جامعه در حالتی به کار می‌رود که انحراف معیار جامعه مجهول باشد چون توزیع t در مورد نمونه‌های کوچک با بهره گرفتن از درجات آزادی تعدیل می‌شود، می‌توان از این آزمون برای نمونه‌های بسیار کوچک استفاده نمود. همچنین این آزمون مواقعی که خطای استاندارد جامعه نامعلوم و خطای استاندارد نمونه معلوم باشد، کاربرد دارد برای به کاربردن این آزمون، متغیر مورد مطالعه باید در مقیاس فاصله‌ای باشد، شکل توزیع آن نرمال باشد. چون حجم نمونه بزرگ است، توزیع داده ها نرمال فرض میشود.
در آزمون T باید به دو نکته توجه کرد:
سطح اهمیت یا معنا داری که در سطح اطمینان 95 درصد باید کمتر از 0.05 باشد.
مقدار آماره T که یا باید بیشتر از 1.96 باشد و یا کمتر از -1.96.
البته باید در نظر داشت که معمولاَ این دو اتفاق همزمان روی میدهد.
مقدار آماره T بزرگتر نشان‌دهنده وضعیت بهتر آن متغیر یا سؤال در فرض مورد نظر است.
خلاصه‌ی فصل سوم
در این فصل به ارائه‌ی توضیحاتی همچون روش پژوهش، جامعه‌ی پژوهش، قلمرو زمانی و مکانی، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری و ابزار گردآوری اطلاعات پرداخته شد. سپس در مورد پرسشنامه‌های تحقیق و سنجش روایی و پایایی آن‌ها و همچنین مقیاس پرسشنامه‌ها توضیح داده شد. در ادامه در مورد روش تجزیه و تحلیل داده‌ها با ارائه‌ی توضیحات مختصر مطالبی بیان شد. در نهایت محدودیت‌های پژوهش عنوان شد.
در فصل بعد به ارائه‌ی تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته می‌شود و نتایج در قالب جداول آزمون‌ها بیان می‌شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
پس از تکمیل پرسشنامه‌های خبرگان داده‌های جمع‌آوری شده کدگذاری گردیده و به صورت منظم وارد کامپیوتر شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری علوم اجتماعی یعنی SPSS استفاده شده است. برای توصیف خصوصیات جامعه مورد بررسی از آمارهای توصیفی، جدول‌سازی، و … استفاده شده است و جهت تعیین شاخص‌ها و اولویت‌بندی آن‌ها نوع مناسب آزمون آماری انتخاب گردیده. و در نهایت با بهره گرفتن از آزمون به تحلیل و بررسی هدف‌های تحقیق پرداخته شد.
4-1 یافته‌های مربوط به پرسشنامه‌ی خبرگان
4-1-1 یافته‌های توصیفی جمعیت‌شناختی مربوط به پرسشنامه‌ی خبرگان
نمودارهای زیر نشان‌دهنده‌ی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه‌ی خبرگان است.
نمودار (4-1) وضعیت نمونه خبرگان بر اساس جنسیت
نمودار (4-2) وضعیت نمونه‌ی خبرگان بر اساس تحصیلات

نمودار (4-3) وضعیت نمونه‌ی خبرگان بر اساس سن
نمودار (4-4) وضعیت نمونه‌ی خبرگان بر اساس تخصص
4-1-2 تحلیل داده‌های مربوط به سؤالات پرسشنامه‌ی خبرگان
4-1-2-1 آزمون دوجملهای مربوط به پرسشنامه‌ی خبرگان
فرضیه‌ی آزمون دوجمله‌ای بدین قرار است:
فرض H0: حد اکثر 60 % افراد با این عامل موافقند.
فرض H1: بیش از 60 % افراد با این عامل موافقند.
به عبارت دیگر می‌توان گفت اگر در این آزمون برای هر متغیر بیش از 60% پاسخ‌ها در گروه 2 قرار بگیرند و سطح معناداری کمتر از 0.05 باشد، وضعیت قابل قبول است و متغیر مورد نظر تأیید می‌شود.
جدول (4-1) آزمون دوجمله‌ای مربوط به پرسشنامه‌ی خبرگان
دسته
تعداد
نسبت مشاهده شده
نسبت آزمون
سطح معناداری
وضعیت
سؤال 1
گروه 1
<= 3
0
0
0.6
.000a
قبول
گروه 2
> 3
17
1
جمع
17
1
سؤال 2
گروه 1
<= 3
5
0.3
0.6
.011a
قبول
گروه 2
> 3
12
0.7
جمع
17
1
سؤال 3
گروه 1
<= 3
13
0.8
0.6
0.126
غیر قابل قبول
گروه 2
> 3
4
0.2
جمع
17
1
سؤال 4
گروه 1
<= 3
5
0.3
0.6
.011a
قبول
گروه 2
> 3
12
0.7
جمع
17
1
سؤال 5
گروه 1
<= 3
13
0.8
0.6
0.126
غیر قابل قبول
گروه 2
> 3
4
0.2
جمع
17
1
سؤال 6
گروه 1
<= 3
9
0.5
0.6
.359a
غیر قابل قبول
گروه 2
> 3
8
0.5
جمع
17
1
سؤال 7
گروه 1
<= 3
9
0.5
0.6
.359a
غیر قابل قبول
گروه 2
> 3
8
0.5
جمع
17
1
سؤال 8
گروه 1
<= 3
2
0.1
0.6
.000a
قبول
گروه 2
> 3
15
0.9
جمع
17
1
سؤال 9
گروه 1
<= 3
2
0.1
0.6
.000a
قبول
گروه 2
> 3
15
0.9
جمع
17
1
سؤال 10
گروه 1
<= 3
2
0.1
0.6
.000a
قبول
گروه 2
> 3
15
0.9
جمع
17
1
سؤال 11
گروه 1
<= 3
4
0.2
0.6
.003a
قبول
گروه 2
> 3
13
0.8
جمع
17
1
سؤال 12
گروه 1
<= 3
1
0.1
0.6
.000a
قبول
گروه 2
> 3
16
0.9
جمع
17
1
سؤال 13
گروه 1
<= 3
6
0.4
0.6
.035a
قبول
گروه 2
> 3
11
0.6
جمع
17
1
سؤال 14
گروه 1
<= 3
5
0.3
0.6
.011a
قبول
گروه 2
> 3
12
0.7
جمع
17
1
سؤال 15
گروه 1
<= 3
1
0.1
0.6
.000a
قبول
گروه 2
> 3
16
0.9
جمع
17
1
سؤال 16
گروه 1
<= 3
8
0.5
0.6
.199a
غیر قابل قبول
گروه 2
> 3
9
0.5
جمع
17
1
سؤال 17
گروه 1
<= 3
2
0.1
0.6
.000a
قبول
گروه 2
> 3
15
0.9
جمع
17
1
سؤال 18
گروه 1
<= 3
1
0.1
0.6
.000a
قبول
گروه 2
> 3
16
0.9
جمع
17
1
سؤال 19
گروه 1
<= 3
2
0.1
0.6
.000a
قبول
گروه 2
> 3
15
0.9
جمع
17
1
سؤال 20
گروه 1
<= 3
1
0.1
0.6
.000a
قبول
گروه 2
> 3
16
0.9
جمع
17
1
سؤال 21
گروه 1
<= 3
6
0.4
0.6
.035a
قبول
گروه 2
> 3
11
0.6
جمع
17
1
سؤال 22
گروه 1
<= 3
2
0.1
0.6
.000a
قبول
گروه 2
> 3
15

 
 
0.9
جمع
17
1
سؤال 23
گروه 1
<= 3
2
0.1
0.6
.000a
قبول
گروه 2
> 3
15
0.9
جمع
17
1
سؤال 24
گروه 1
<= 3
10
0.6
0.6
.552a
غیر قابل قبول
گروه 2
> 3
7
0.4
جمع
17
1
سؤال 25
گروه 1
<= 3
4
0.2
0.6
.003a
قبول
گروه 2
> 3
13
0.8
جمع
17
1
سؤال 26
گروه 1
<= 3
5
0.3
0.6
.011a
قبول
گروه 2
> 3
12
0.7
جمع
17
1
سؤال 27
گروه 1
<= 3
4
0.2
0.6
.003a
قبول
گروه 2
> 3
13
0.8
جمع
17
1
سؤال 28
گروه 1
<= 3
6
0.4
0.6
.035a
قبول
گروه 2


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

> 3
11
0.6
جمع
17
1
a. Alternative hypothesis states that the proportion of cases in the first group < .6. همان‌طور که در جدول 4-1 مشاهده می‌شود سطح معناداری برای سؤالات 1، 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 22، 24، 26 و 28 کمتر از 0.05 بوده و بنابر فرض آزمون بیش از 60% پاسخ‌دهندگان این سؤالات جواب موافقم و یا خیلی موافقم را انتخاب کرده‌اند.
همچنین سطح معناداری برای سؤالات 3، 5، 6، 7، 16 و 24 بیشتر از 0.05 بوده و بنا بر فرض آزمون بیش از 60% پاسخ دهندگان به این سؤالات جواب مخالفم و یا خیلی مخالفم را انتخاب کرده‌اند. بنابراین موارد زیر در رده‌ی بی‌اهمیت قرار گرفته‌اند و بنابراین جزو مؤلفه‌های گردشگری حلال محسوب نمی‌شود‌. موارد حذف‌شده در زیر آمده‌اند:
وجود قرآن در جلوی صندلی‌های هواپیما و سایر وسایل نقلیه‌ی عمومی سفر؛
قسمت‌های جداگانه برای زنان و مردان در هواپیما و سایر وسایل نقلیه‌ی عمومی سفر؛
وجود تابلوهای فرودگاه به زبان عربی؛
وجود کارمندان عرب زبان در وسایل نقلیه‌ی عمومی سفر؛
منابع مالی اسلامی هتل (اقتصاد بدون ربا)؛
مجاز بودن شرط‌بندی در سوارکاری و تیراندازی در بین مسابقه‌دهندگان؛
4-1-2-2 آزمون فریدمن یا رتبه‌بندی میانگینها مربوط به پرسشنامه‌ی خبرگان
  فرض آزمون فریدمن بدین قرار است:
فرض H0: تفاوت معنی‌داری بین میانگین‌ها وجود ندارد.
فرض H1: تفاوت معنی‌داری بین میانگین‌ها وجود دارد.
جدول (4-2) کیفیت انجام آزمون فریدمن مربوط به پرسشنامه خبرگان
شاخص
مقدار
تعداد
17
کای دو
138.77
درجه آزادی
27
عدد معنی‌داری
0.000
جدول (4-3) آزمون فریدمن مربوط به پرسشنامه خبرگان
میانگین رتبه
سؤال 1
20.88
سؤال 2
13.03
سؤال 3
7.68
سؤال 4
13.29
سؤال 5
7.85
سؤال 6
10.15
سؤال 7
9.15
سؤال 8
16.41
سؤال 9
19.65
سؤال 10
18.12
سؤال 11
13.65
سؤال 12
19.38
سؤال 13
12.53
سؤال 14
13.21
سؤال 15
19.09
سؤال 16
9.91
سؤال 17
18.53
سؤال 18
18.09
سؤال 19
19.35
سؤال 20
20.47
سؤال 21
11.53
سؤال 22
15.06
سؤال 23
15.26
سؤال 24
9.62
سؤال 25
16.06
سؤال 26
11.29
سؤال 27
13.76
سؤال 28
13
جدول (4-4) رتبه بندی میانگین ها، مرتب شده بر اساس رتبه (بیشترین به کمترین)
رتبه


پاسخی بگذارید