دانلود پایان نامه

شهید بهشتی، گلدشت حافظ، بزین، گلستان، آرین و… واقع هستند. این محور با توجه به اینکه خروجی شهر، به سمت سپیدان میباشد حائز اهمیت ویژه است.

3-1-3-1- کاربری محدوده مورد مطالعه
کاربری غالب در محدوده مورد مطالعه، کاربری مسکونی می باشد. اما در امتداد محور اصلی کاربری های تجاری ریزدانه ای استقرار یافتهاند. درشت دانه ترین کاربری موجود در محدوده نیز مجتمع صنایع الکترونیک میباشد. در این محدوده نبود مراكز خدماتي محله و ناحيه باعث تولید ترافيك هاي بيهوده بخصوص در محور اصلی مي گردد. همچنین کاربری های پیشنهادی طرح تفصیلی نیز رعایت نشده است.

3-1-3-2- شبکه معابر محدوده مورد مطالعه
محور اصلی محدوده شامل بلوار صنایع و امتداد آن بلوار دکتر محمود حسابی(صنایع الکترونیک) می باشد. کمربندی شیراز نیز این محور اصلی را قطع مینماید. در شهرک های موجود در محدوده با توجه به نوساز بودن بافت، شبکه معابر به شکل شطرنجی و شاخه ای وجود دارد. لازم به ذکر است که این محور، علی رغم اینکه کارکرد شریانی دارد، به دلیل استقرار کاربری های ریز مقیاس در مجاورت آن،کارکرد محلی پیدا کرده است.


دیدگاهتان را بنویسید