دانلود پایان نامه

38/24317 386 99/62

کل 45/47713 389

متغیرهای پیشبین (حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی، ذهن آگاهی) در مجموع، 48 درصد از واریانس مربوط به اضطراب اجتماعی را تبیین میکنند. نگاهی به جدول 4-13 نشان میدهد که F مشاهده شده، ناشی از تحلیل واریانس و رگرسیون، در مقایسه با مقادیر بحرانی، معنادار میباشد. بر این اساس میتوان وجود رابطه خطی بین متغیرها را تائید کرد. به عبارت دیگر با توجه به 48/0=R2، میتوان نتیجهگیری کرد که 48 درصد از واریانس اضطراب اجتماعی، توسط یک ترکیب خطی از متغیرهای متعدد پژوهش تبیین میشود.

جدول4-14 تعیین پیشبینی اضطراب اجتماعی براساس متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی
شاخص
متغیر B خطای استاندارد Beta t معناداری
مقدار ثابت مدل 92/18 16/5
66/3 000/0
حساسیت اضطرابی 27/0 02/0 46/0 11/11 000/0
عدم تحمل بلاتکلیفی 13/0 02/0 21/0 01/5 000/0
ذهن آگاهی 17/0- 03/0 20/0- 16/5- 000/0
نتایج مندرج در جدول 4-14 نشان میدهد که بتای مربوط به هر سه متغیر حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی، معنادار است. به عبارت دیگر، تغییر یک واحد بر روی انحراف معیار، مربوط به متغیر حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی، میتواند میزان اضطراب اجتماعی را به ترتیب 46/0، 21/0 و 20/0- تغییر دهد.
بنابراین فرضیه چهارم (حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی، و ذهن آگاهی سهم قابل توجهی از تغییرات نشانه های اضطراب اجتماعی را در دانشجویان تبیین میکنند) تائید میشود.
البته این نکته حائز اهمیت است که جهت روابط فوق، در تبیین واریانس اضطراب اجتماعی، یکسان نیست. درمورد میزان مشارکت هر یک از متغیرها در تبیین واریانس اضطراب اجتماعی به ترتیب اولویت میتوان، متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی را ذکر کرد.
فرضیه پنجم با بهره گرفتن از روش رگرسیون چندمتغیره مورد آزمون قرار گرفت. قبل از ورود متغیرها به معادله همبستگی، تمامی متغیرهای پیشبین از لحاظ احتمال وجود هم خطی بودن چندگانه، مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به اینکه هیچ یک از ضرایب همبستگی، بالاتر از 70/0 نبودند، بنابراین احتمال هم خطی بودن چندگانه مطرح نیست (تاباچنیک و فیدل، 1989).

نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره بهصورت جداگانه در دو گروه دانشجویان پسر و دانشجویان دختر ارائه شده است.

الف) گروه دانشجویان پسر

جدول 4-15 خلاصه مدل رگرسیون
R R2 R2 تعدیل شده خطای معیار برآورد
67/0 45/0 44/0 25/8

جدول 4-16 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیونهای متعدد و اضطراب اجتماعی در دانشجویان پسر
منبع تغییرات مجموع مجذورات df میانگین مجذورات F معناداری
رگرسیون 60/8497 3 53/2832 58/41 000/0
باقیمانده 32/10353 152 11/68

کل 92/18850 155

متغیرهای پیشبین (حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی، ذهن آگاهی) در مجموع، 44 درصد از واریانس مربوط به اضطراب اجتماعی را در دانشجویان پسر، تبیین میکنند. نگاهی به جدول فوق نشان میدهد که F مشاهده شده، ناشی از تحلیل واریانس و رگرسیون، در مقایسه با مقادیر بحرانی، معنادار میباشد. بر این اساس میتوان وجود رابطه خطی بین متغیرها را تائید کرد. به عبارت دیگر با توجه به 44/0 R2=، میتوان نتیجهگیری کرد که 44 درصد از واریانس اضطراب اجتماعی در دانشجویان پسر، توسط یک ترکیب خطی از متغیرهای متعدد پژوهش تبیین میشود.

جدول4-17 تعیین پیشبینی اضطراب اجتماعی براساس متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان پسر
شاخص
متغیر B خطای استاندارد Beta t معناداری
مقدار ثابت مدل 30/15 18/8
87/1 063/0
حساسیت اضطرابی 25/0 04/0 42/0 43/6 000/0
عدم تحمل بلاتکلیفی 17/0 04/0 26/0 01/4 000/0
ذهن آگاهی 16/0- 05/0 18/0- 91/2- 004/0
نتایج مندرج در جدول 4-17 نشان میدهد که بتای مربوط به هر سه متغیر حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان پسر، معنادار است. به عبارت دیگر، تغییر یک واحد بر روی انحراف معیار مربوط به متغیر حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی، میتواند میزان اضطراب اجتماعی را به ترتیب 42/0، 26/0 و 18/0- تغییر دهد. البته این نکته حائز اهمیت است که جهت روابط فوق، در تبیین واریانس اضطراب اجتماعی، یکسان نیست. در مورد میزان مشارکت هر یک از متغیرها در تبیین واریانس اضطراب اجتماعی به ترتیب اولویت میتوان، متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی را ذکر کرد.

ب) گروه دانشجویان دختر
جدول 4-18 خلاصه مدل رگرسیون
R R2 R2 تعدیل شده خطای معیار برآورد
71/0 51/0 50/0 73/7

جدول 4-19 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیونهای متعدد و اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر
منبع تغییرات مجموع مجذورات df میانگین مجذورات F معناداری
رگرسیون 36/14540 3 78/4846 96/80 000/0
باقیمانده 73/13768 230 86/59

کل 09/28309 233

متغیرهای پیشبین (حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی، ذهن آگاهی) در مجموع، 50 درصد از واریانس مربوط به اضطراب اجتماعی را در دانشجویان دختر، تبیین میکنند. اطلاعات جدول فوق نشان میدهد که F مشاهده شده، ناشی از تحلیل واریانس و رگرسیون، در مقایسه با مقادیر بحرانی، معنادار میباشد. بر این اساس میتوان وجود رابطه خطی بین متغیرها را تائید کرد. به عبارت دیگر با توجه به 50/0R2=، میتوان نتیجهگیری کرد که 50 درصد از واریانس اضطراب اجتماعی، توسط یک ترکیب خطی از متغیرهای متعدد پژوهش تبیین میشود.

جدول 4-20 تعیین پیشبینی اضطراب اجتماعی بر اساس متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان دختر
شاخص
متغیر B خطای استاندارد Beta t معناداری
مقدار ثابت مدل 13/23 72/6
43/3 001/0
حساسیت اضطرابی 27/0 03/0 47/0 93/8 000/0
عدم تحمل بلاتکلیفی 10/0 03/0 16/0 96/2 003/0
ذهن آگاهی 20/0- 04/0 24/0- 49/4- 000/0
نتایج مندرج در جدول 4-20 نشان میدهد که بتای مربوط به هر سه متغیر حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی، معنادار است. به عبارت دیگر، تغییر یک واحد بر روی انحراف معیار، مربوط به متغیر حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی، میتواند میزان اضطراب اجتماعی را به ترتیب 47/0، 16/0 و 24/0- تغییر دهد. البته این نکته حائز اهمیت است که جهت روابط فوق، در تبیین واریانس اضطراب اجتماعی، یکسان نیست. درمورد میزان مشارکت هر یک از متغیرها در تبیین واریانس اضطراب اجتماعی به ترتیب اولویت میتوان، متغیرهای حساسیت اضطرابی، ذهن آگاهی و عدم تحمل بلاتکلیفی را ذکر کرد.
در مجموع با توجه به متفاوت بودن میزان R2 در دو گروه دانشجویان پسر (44/0=R2) و دختر (50/0=R2) میتوان نتیجهگیری کرد که سهم متغیرهای پیشبین (حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی) در تبیین واریانس اضطراب اجتماعی، در دختران و پسران متفاوت است.
بنابراین، فرضیه پنجم (سهم حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در تبیین نشانه های اضطراب اجتماعی در زنان و مردان متفاوت است) تائید شد.
همچنین میتوان افزود که در گروه دانشجویان دختر، قدرت متغیرهای حساسیت اضطرابی و ذهن آگاهی در تبیین واریانس اضطراب اجتماعی، بیشتر از گروه دانشجویان پسر است. در دانشجویان پسر، قدرت عدم تحمل بلاتکلیفی در تبیین اضطراب اجتماعی، بیشتر از دانشجویان دختر است.
در رابطه با میزان سهم هر یک از متغیرهای پیشبین در دو گروه دانشجویان دختر و پسر، بر اساس ضرایب بتا، در گروه دانشجویان پسر، متغیرهای پیشبین به ترتیب اولویت عبارتند از: حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی. درصورتیکه در دانشجویان دختر، متغیرهای پیشبین بر اساس میزان مشارکت در تبیین واریانس اضطراب اجتماعی عبارتند از: متغیرهای حساسیت اضطرابی، ذهن آگاهی و عدم تحمل بلاتکلیفی.

نتایج تکمیلی مربوط به یافتههای پژوهش
در این بخش به ارائه یافتههای جانبی پژوهش پرداخته میشود.
همبستگی اضطراب اجتماعی و خرده مقیاسهای مربوط به متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی

جدول 4-21 همبستگی اضطراب اجتماعی و خرده مقیاسهای حساسیت اضطرابی
نشانه های تنفسی نشانه های قلبی واکنشهای اضطرابی قابلمشاهده عدم مهار شناختی
اضطراب اجتماعی **42/0 **43/0 **66/0 **54/0
01/0>P** 05/0>P*
بر اساس جدول فوق، همبستگی بین اضطراب اجتماعی و تمامی خرده مقیاسهای مربوط به متغیر حساسیت اضطرابی مثبت و معنادار است. بالاترین میزان همبستگی نیز مربوط به خرده مقیاس واکنشهای اضطرابی قابل مشاهده میباشد (66/0=r و 001/0>p).

جدول 4-22 همبستگی اضطراب اجتماعی و خرده مقیاسهای عدم تحمل بلاتکلیفی
ناتوانی در انجام عمل استرسآمیز بودن بلاتکلیفی منفی بودن رویدادهای غیرمنتظره بلاتکلیفی درمورد آینده
اضطراب اجتماعی **45/0 **47/0 **35/0 **41/0
01/0>P** 05/0>P*
بر اساس جدول فوق، همبستگی بین اضطراب اجتماعی و تمامی خرده مقیاسهای مربوط به متغیر عدم تحمل بلاتکلیفی مثبت و معنادار است. بالاترین میزان همبستگی نیز مربوط به خرده مقیاس استرسآمیز بودن بلاتکلیفی است (47/0=r و 001/0>p).

جدول 4-23 همبستگی اضطراب اجتماعی و خرده مقیاسهای ذهن آگاهی
مشاهده توصیف عمل همراه با آگاهی عدم قضاوت عدم واکنش
اضطراب اجتماعی *12/0 **38/0- **42/0- **40/0- *12/0-
01/0>P** 05/0>P*
بر اساس جدول فوق، همبستگی بین اضطراب اجتماعی و تمامی خرده مقیاسهای مربوط به متغیر ذهن آگاهی (به استثنای خرده مقیاس مشاهده) منفی و معنادار است. همبستگی بین خرده مقیاس مشاهده و اضطراب اجتماعی، مثبت و معنادار است. بالاترین میزان همبستگی نیز مربوط به رابطه بین اضطراب اجتماعی و عمل همراه با آگاهی است (42/0=r و 001/0>p).

رگرسیون مربوط به خرده مقیاسهای متغیرهای پژوهش (حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی) و اضطراب اجتماعی (کل دانشجویان)

جدول4-24 خلاصه مدل رگرسیون
R R2 R2 تعدیل شده خطای معیار برآورد
74/0 55/0 53/0 54/7

جدول4-25 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون خرده مقیاسهای متغیرهای پژوهش در اضطراب اجتماعی (کل دانشجویان)
منبع تغییرات مجموع مجذورات df میانگین مجذورات F معناداری
رگرسیون 26298 13 92/2022 51/35 000/0
باقیمانده 45/21415 376 95/56

کل 45/47713 389

خرده مقیاسهای مربوط به متغیرهای پیشبین، در مجموع، 53 درصد از واریانس مربوط به اضطراب اجتماعی را در کل دانشجویان، تبیین میکنند. اطلاعات جدول فوق نشان میدهد که F مشاهده شده، ناشی از تحلیل واریانس و رگرسیون، در مقایسه با مقادیر بحرانی، معنادار میباشد. بر این اساس میتوان وجود رابطه خطی بین متغیرها را تائید کرد. به عبارت دیگر با توجه به 53/0R2=، میتوان نتیجهگیری کرد که 53 درصد از واریانس اضطراب اجتماعی، توسط یک ترکیب خطی از متغیرهای متعدد پژوهش تبیین میشود.

جدول4-26 تعیین پیشبینی اضطراب اجتماعی براساس خرده مقیاسهای مربوط به متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در کل دانشجویان
شاخص

متغیر B خطای معیار Beta t معناداری
حساسیت اضطرابی مقدار ثابت مدل 29/19 56/5
46/3 001/0
نشانه های تنفسی 04/0 09/0 02/0 44/0 659/0
نشانه های قلبی 04/0- 09/0 02/0- 46/0- 642/0
واکنشهای اضطرابی قابلمشاهده 65/0 08/0 41/0 92/7 000/0
عدم مهار شناختی 45/0 14/0 15/0 14/3 002/0
عدم تحمل بلاتکلیفی ناتوانی در انجام عمل 09/0 11/0 05/0 87/0 381/0
استرس آمیز بودن بلاتکلیفی 03/0 11/0 02/0 32/0 747/0
منفی بودن رویدادهای غیرمنتظره 05/0 12/0 02/0 46/0 643/0
بلاتکلیفی درمورد آینده 20/0 19/0 05/0 07/1 283/0
ذهن آگاهی مشاهده 02/0- 09/0 01/0- 21/0- 833/0
توصیف 34/0- 08/0 17/0- 14/4- 000/0
عمل همراه با آگاهی 19/0- 10/0 08/0- 92/1- 055/0
عدم قضاوت 14/0- 11/0 06/0- 27/1- 203/0
عدم واکنش 06/0- 11/0 02/0- 56/0- 571/0
نتایج مندرج در جدول 4-26 نشان میدهد که بتای مربوط به واکنشهای اضطرابی قابل مشاهده، عدم مهار شناختی (از خرده مقیاسهای مربوط به مقیاس حساسیت اضطرابی) و توصیف (از خرده مقیاسهای مربوط به مقیاس ذهن آگاهی)، معنادار است. به عبارت دیگر، تغییر یک واحد بر روی انحراف معیار، مربوط به متغیرهای واکنشهای اضطرابی قابلمشاهده، عدم مهار شناختی و توصیف میتواند میزان اضطراب اجتماعی را به ترتیب 41/0، 15/0 و 08/0- تغییر دهد. البته این نکته حائز اهمیت است که جهت روابط فوق، در تبیین واریانس اضطراب اجتماعی، یکسان نیست. در مورد میزان مشارکت هر یک از متغیرها در تبیین واریانس اضطراب اجتماعی به ترتیب اولویت میتوان، متغیرهای واکنشهای اضطرابی قابلمشاهده، توصیف و عدم مهار شناختی را ذکر کرد.

رگرسیون مربوط به خرده مقیاسهای متغیرهای پژوهش(حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی) و اضطراب اجتماعی (دانشجویان پسر)

جدول 4-27 خلاصه مدل رگرسیون
R R2 R2 تعدیل شده خطای معیار برآورد
71/0 50/0 46/0 10/8


دیدگاهتان را بنویسید