دانلود پایان نامه

بازآزمایی (در فاصله 3 هفته) برابر 76/0 برای این مقیاس بهدست آمد. همچنین ابراهیم زاده (1386) بیان میکند که پایایی این آزمون با بهره گرفتن از روش بازآزمایی 79/0 می باشد و از روایی صوری خوبی برخوردار است. از این پرسشنامه برای سنجش میزان تحمل افراد در برابر موقعیت های نامطمئن و حاکی از بلاتکلیفی استفاده میشود (خسروی، 1391).
پرسشنامه ذهن آگاهی (FFMQ)
پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی توسط بائر و همکاران (2006) از تلفیق 5 پرسشنامه ذهن آگاهی ایجاد شده است و 5 عامل ذهن آگاهی را با 39 عبارت مورد وارسی قرار میدهد. پاسخها بر اساس مقیاس لیکرت از «هرگز یا خیلی بندرت صحیح است» تا «اغلب اوقات یا همیشه صحیح است» کد گذاری میشود (هاسکر، 2010). بائر و همکاران (2006) همسانی درونی عاملها را مناسب، و ضریب آلفا برای غیر واکنشی بودن را برابر 75/0، توصیف را برابر 91/0، مشاهده را برابر 83/0، عمل با هوشیاری را برابر 87/0، و غیرقضاوتی بودن را برابر 87/0 گزارش کردهاند (بائر و همکاران، 2006؛ به نقل از احمدوند و همکاران ،1391). همبستگی بین عاملها نیز متوسط ولی معنادار و در طیفی بین 15/0 تا 34/0 گزارش شده است (نئوسر، 2010؛ به نقل از احمدوند و همکاران، 1391).
عامل مشاهده در برگیرنده توجه به محرکهای بیرونی و درونی مانند احساسات، شناختها، هیجانها، صداها و بوها میباشد. توصیف به نامگذاری تجربه های بیرونی با کلمات مربوط میشود. عمل توأم با هشیاری در برگیرنده عمل کردن با حضور ذهن کامل در هر لحظه است و در تضاد با عمل مکانیکی است که در هنگام وقوع، ذهن فرد در جای دیگری است. غیر قضاوتی بودن به تجربه درونی شامل حالت غیر قضاوتی داشتن نسبت به افکار و احساسات است و غیر واکنشی بودن به تجربه درونی، اجازه آمد و شد به افکار و احساسات درونی است بدون آنکه فرد در آنها گیر کند.
عامل مشاهده سؤالات: 1،6،11،15،20،26،31،36 عامل توصیف سؤالات: 2،7،12،16،22،27،32،37 عامل عمل با هشیاری سؤالات: 5،8،13،18،23،28،34،38 عامل غیر قضاوتی بودن سؤالات: 3،10،14،17،25،30،35 و عامل غیر واکنش بودن سؤالات: 4،9،19،21،24،29،33 را در بر میگیرد.
احمدوند و همکاران در پژوهشی که با هدف بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه مذکور در ایران انجام دادند ضرایب آلفا را در دامنهای بین 55/0 تا 83/0 گزارش کردند. همچنین برای بررسی اعتبار این ابزار از پرسشنامههای NEO-FFI (کوستا و مک کری، 1992؛ به نقل از روشن و همکاران، 1385)، پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ (1999؛ به نقل از منصوری، 1383)، بهزیستی روانشناختی (طبسی،1383؛ به نقل از احمدوند و همکاران، 1391)، پرسشنامه SCL-25 (نجاریان و داودی،1380؛ به نقل از احمدوند و همکاران، 1391) استفاده شده است. نتایج بیانگر پایایی مناسب و اعتبار همگرا، و واگرای مناسب پرسشنامه 5 وجهی ذهن آگاهی در نمونه های غیر بالینی ایرانی میباشد (احمدوند و همکاران، 1391).
شیوه انجام تحقیق
اخذ حجم جامعه آماری از آموزش دانشگاه شاهد به تفکیک جنسیت و دانشکده.
انتخاب نمونه بر اساس نسبت دانشجویان هر دانشکده و جنسیت آنها.
آمادهسازی آزمونهای مورد نیاز، و ارائه توضیحات لازم به دانشجویان در مورد تحقیق، جهت همکاری در تکمیل پرسشنامهها.
اجرای همزمان پرسشنامهها به طور گسترده و استخراج نتایج.
وارد کردن داده ها و تحلیل آنها توسط نرم افزار آماری 19.spss.
در این تحقیق اصول اخلاقی از جمله داوطلبانه بودن مشارکت افراد در پژوهش و همچنین محرمانه ماندن اطلاعات آزمودنیها رعایت شد.
شیوه تحلیل داده ها
در این تحقیق در گام نخست از روش آمار توصیفی برای بهدست آوردن شاخصهای توصیفی متغیرها و از همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه بین متغیرها و برای تعیین میزان واریانس متغیر اضطراب اجتماعی بر اساس متغیرهای پیشبین از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد.

نتایج پژوهش

فصل چهارم:
نتایج پژوهش

مقدمه
هدف اساسی پژوهش حاضر، تعیین رابطه ساده و چندگانه متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی با اضطراب اجتماعی بوده است. در این راستا، پس از گردآوری اطلاعات و تحلیل آنها، یافتههای بهدست آمده، در فصل حاضر تنظیم شدهاند. در بخش نخست به یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیتشناختی، در ادامه به یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای چندگانه پژوهش و سپس به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته میشود. در بخش پایانی فصل حاضر نیز یافتههای جانبی پژوهش تحت عنوان نتایج تکمیلی، ارائه میگردد.

یافتههای توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیها

جدول 4-1 توزیع گروه نمونه براساس جنسیت
آزمودنی
جنسیت فراوانی درصد
پسر 156 40
دختر 234 60
کل 390 100
همانطور که در جدول 4-1 مشاهده میشود، از مجموع 390 نفر اعضای نمونه، 40 درصد آنان پسر و 60 درصد، دختر هستند و نسبت دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است.

جدول 4-2 توزیع گروه نمونه براساس سن
شاخص

جنسیت میانگین انحراف معیار میانه نما خطای معیار میانگین کمینه بیشینه
پسر 55/20 75/1 20 19 14/0 17 26
دختر 80/20 09/2 21 21 13/0 18 31
کل 70/20 96/1 21 21 09/0 17 31
همانطور که در جدول فوق دیده میشود، میانگین سنی کل دانشجویان (دختر و پسر)، 70/20 گزارش شده است.

جدول 4-3 توزیع گروه نمونه براساس دانشکده محل تحصیل
شاخص
متغیر پسر دختر کل
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
دانشکده انسانی 36 1/23 100 7/42 136 9/34
دانشکده علوم پایه 14 9 43 4/18 57 6/14
دانشکده فنی 70 9/44 32 7/13 102 2/26
دانشکده کشاورزی 8 1/5 16 8/6 24 2/6
دانشکده پزشکی 12 7/7 22 4/9 34 7/8
دانشکده دندانپزشکی 10 4/6 10 3/4 20 1/5
دانشکده پرستاری 6 8/3 11 7/4 17 4/4
کل 156 100 234 100 390 100
اطلاعات جدول 4-3 نشان میدهد که، بیشترین تعداد گروه نمونه مربوط به دانشجویان دانشکده انسانی و کمترین تعداد مربوط به دانشجویان دانشکده پرستاری است.
جدول 4-4 توزیع گروه نمونه براساس وضعیت تأهل
شاخص
تأهل پسر دختر کل
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
مجرد 153 1/98 196 8/83 349 5/89
متاهل 3 9/1 30 8/12 33 5/8
بدون پاسخ 0 0 8 4/3 8 1/2
کل 156 100 234 100 390 100
باتوجه به جدول 4-4، در مجموع، 5/89 درصد از افراد گروه نمونه، مجرد و 5/8 درصد از آنان، متأهل هستند

جدول 4-5 توزیع گروه نمونه براساس مقطع تحصیلی
شاخص
دانشکده پسر دختر کل
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
کارشناسی 134 9/85 202 3/86 336 2/86
پزشکی و دندانپزشکی 22 1/14 32 7/13 54 8/13
کل 156 100 234 100 390 100
اطلاعات جدول 4-5 حاکی از آن است که، بیشترین تعداد گروه نمونه مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی میباشد.

یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
در این بخش به ترتیب به ارائه نتایج توصیفی مربوط به هر یک از متغیرهای پژوهش در کل دانشجویان، گروه دانشجویان دختر و نیز گروه دانشجویان پسر پرداخته میشود.

جدول 4-6 شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در کل دانشجویان
شاخص

متغیر میانگین انحراف معیار میانه نما خطای معیار میانگین کمینه بیشینه
متغیرها اضطراب اجتماعی 15/15 07/11 13 6 56/0 0 52
حساسیت اضطرابی 97/29 92/18 26 23 95/0 0 92
عدم تحمل بلاتکلیفی 97/70 20/17 50/71 76 87/0 28 126
ذهنآگاهی 81/120 01/13 119 116 65/0 83 162
اضطراب اجتماعی ترس 26/5 09/4 5 2 20/0 0 20
اجتناب 58/5 16/4 5 3 16/4 0 19
ناراحتی فیزیولوژیک 58/3 15/3 3 0 15/0 0 14
حساسیت اضطرابی نشانه های تنفسی 74/7 91/5 7 0 29/0 0 28
نشانه های قلبی 76/6 16/6 5 0 31/0 0 28
واکنشهای اضطرابی قابلمشاهده 89/11 95/6 11 11 35/0 0 32
عدم مهار شناختی 57/3 8/3 2 0 19/0 0 19
عدم تحمل بلاتکلیفی ناتوانی در انجام عمل 26/23 39/6 24 24 32/0 8 45
استرس آمیز بودن بلاتکلیفی 18/24 34/6 24 27 32/0 9 45
منفی بودن رویدادهای غیرمنتظره 83/12 11/4 13 12 20/0 5 43
بلاتکلیفی در مورد آینده 68/10 96/2 11 11 15/0 4 19
ذهن آگاهی مشاهده 08/22 15/5 23 24 26/0 8 40
توصیف 35/26 58/5 26 27 28/0 11 40
عمل همراه با آگاهی 33/27 80/4 27 31 24/0 12 40
عدم قضاوت 23/24 80/4 24 26 24/0 8 40
عدم واکنش 80/19 81/3 20 17 19/0 7 30
جدول 4-7 شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در پسران
شاخص

متغیر میانگین انحراف معیار میانه نما خطای معیار میانگین کمینه بیشینه
متغیرها اضطراب اجتماعی 61/16 02/11 15 14 88/0 0 52
حساسیت اضطرابی 48/32 51/18 29 21 48/1 0 92
عدم تحمل بلاتکلیفی 64/72 78/16 73 76 34/1 28 124
ذهنآگاهی 96/120 70/12 120 115 70/12 85 162
اضطراب اجتماعی ترس 39/5 05/4 5 5 32/0 0 20
اجتناب 33/6 17/4 5 4 33/0 0 19
ناراحتی فیزیولوژیک 1/4 16/3 4 3 25/0 0 14
حساسیت اضطرابی نشانه های تنفسی 39/8 70/5 8 7 45/0 0 28
نشانه های قلبی 57/7 41/6 6 2 51/0 0 28
واکنشهای اضطرابی قابلمشاهده 60/12 38/6 13 12 51/0 0 32
عدم مهار شناختی 91/3 01/4 3 0 32/0 0 16
عدم تحمل بلاتکلیفی ناتوانی در انجام عمل 66/23 40/6 24 24 51/0 9 45
استرس آمیز بودن بلاتکلیفی 39/24 19/6 25 27 49/0 9 41
منفی بودن رویدادهای غیرمنتظره 64/13 21/4 13 14 33/0 5 43
بلاتکلیفی درمورد آینده 95/10 3 11 11 24/0 4 17
ذهن آگاهی مشاهده 92/22 37/5 23 18 43/0 8 38
توصیف 01/26 66/5 25 22 45/0 11 40
عمل همراه با آگاهی 32/27 78/4 28 29 38/0 12 40
عدم قضاوت 48/24 78/4 25 25 38/0 8 40
عدم واکنش 21/20 88/3 25 25 31/0 7 30
جدول 4- 8 شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در دختران
شاخص

متغیر میانگین انحراف معیار میانه نما خطای معیار میانگین کمینه بیشینه
متغیرها اضطراب اجتماعی 18/14 02/11 11 0 72/0 0 50
حساسیت اضطرابی 30/28 04/19 25 23 24/1 0 84
عدم تحمل بلاتکلیفی 85/69 42/17 50/69 82 13/1 28 126
ذهنآگاهی 71/121 23/13 118 116 86/0 83 158
اضطراب اجتماعی ترس 17/5 12/4 4 2 26/0 0 17
اجتناب 08/5 08/4 4 0 26/0 0 18
ناراحتی فیزیولوژیک 23/3 10/3 2 0 20/0 0 13
حساسیت اضطرابی نشانه های تنفسی 31/7 02/6 6 0 39/0 0 28
نشانه های قلبی 23/6 93/5 4 0 38/0 0 27
واکنشهای اضطرابی قابلمشاهده 42/11 29/7 10 6 47/0 0 31
عدم مهار شناختی 34/3 74/3 2 0 24/0 0 19
عدم تحمل بلاتکلیفی ناتوانی در انجام عمل 23 38/6 23 27 41/0 8 40
استرس آمیز بودن بلاتکلیفی 04/24 25 24 25 42/0 9 45
منفی بودن رویدادهای غیرمنتظره 30/12 95/3 12 13 25/0 5 42
بلاتکلیفی درمورد آینده 50/10 93/2 10 10 19/0 4 19
ذهن آگاهی مشاهده 18/23 5 23 24 32/0 10 40
توصیف 57/26 52/5 27 23 36/0 14 40
عمل همراه با آگاهی 35/27 82/4 27 27 31/0 12 40
عدم قضاوت 07/24 83/4 24 26 31/0 10 39
عدم واکنش 53/19 75/3 20 20 24/0 9 29
نتایج مندرج در جداول 4-6، 4-7و 4-8 نشان میدهد که تفاوتهایی در میانگین برخی از متغیرها در دو گروه دانشجویان دختر و پسر دیده میشود. معناداری این تفاوتها در بخشهای آتی، مورد بررسی قرار میگیرد.
بررسی فرضیه های پژوهش
فرضیه اول
بین نشانه های اضطراب اجتماعی و حساسیت اضطرابی در دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه دوم
بین نشانه های اضطراب اجتماعی و حساسیت اضطرابی در دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه سوم
بین نشانه های اضطراب اجتماعی و ذهن آگاهی در دانشجویان رابطه منفی وجود دارد.
فرضیه چهارم
حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی، و ذهن آگاهی سهم قابل توجهی از تغییرات نشانه های اضطراب اجتماعی را در دانشجویان تبیین میکنند.
فرضیه پنجم
سهم حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در تبیین نشانه های اضطراب اجتماعی در زنان و مردان متفاوت است.
پیش از پرداختن به هر یک از فرضیه های پژوهش، جدول ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در کل دانشجویان و نیز به تفکیک جنسیت ارائه میشود.

جدول 4-9 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در کل دانشجویان
شاخص
متغیر اضطراب اجتماعی حساسیت اضطرابی عدم تحمل بلاتکلیفی ذهن آگاهی
اضطراب اجتماعی 1

حساسیت اضطرابی **62/0 1

عدم تحمل بلاتکلیفی **49/0 **44/0 1
ذهن آگاهی **45/0- **35/0- **39/0- 1
01/0P** 05/0P*
جدول 4-10 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در دانشجویان پسر
شاخص
متغیر اضطراب اجتماعی حساسیت اضطرابی عدم تحمل بلاتکلیفی ذهن آگاهی
اضطراب اجتماعی 1

حساسیت اضطرابی **58/0 1

عدم تحمل بلاتکلیفی **48/0 **37/0 1
ذهن آگاهی **39/0- **29/0- **28/0- 1
01/0P** 05/0P*
جدول 4-11 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در دانشجویان دختر
شاخص
متغیر اضطراب اجتماعی حساسیت اضطرابی عدم تحمل بلاتکلیفی ذهن آگاهی
اضطراب اجتماعی 1

حساسیت اضطرابی **65/0 1

عدم تحمل بلاتکلیفی **50/0 **47/0 1
ذهن آگاهی **50/0- **39/0- **46/0- 1
01/0P** 05/0P*
بر اساس اطلاعات جدول 4-9، رابطه بین نمره کل نشانه های اضطراب اجتماعی و نمره کل حساسیت اضطرابی مثبت و معنادار است (62/0=r و 001/0p)؛ بنابراین فرضیه اول پژوهش، تائید میشود.
بر اساس اطلاعات جدول 4-9، رابطه بین نمره کل نشانه های اضطراب اجتماعی و نمره کل عدم تحمل بلاتکلیفی مثبت و معنادار است (49/0=r و 001/0p)؛ بنابراین فرضیه دوم پژوهش، تائید میشود.
بر اساس اطلاعات جدول 4-9، رابطه بین نمره کل نشانه های اضطراب اجتماعی و نمره کل ذهن آگاهی منفی و معنادار است (45/-0=r و 001/0p)؛ بنابراین فرضیه سوم پژوهش، تائید میشود.
جهت آزمون فرضیه چهارم از روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. قبل از ورود متغیرها به معادله همبستگی، تمامی متغیرهای پیشبین از لحاظ احتمال وجود هم خطی بودن چندگانه، مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به این که هیچ یک از ضرایب همبستگی، بالاتر از 70/0 نبودند، بنابراین احتمال هم خطی بودن چندگانه مطرح نیست.

جدول 4-12 خلاصه مدل رگرسیون
R R2 R2 تعدیل شده خطای معیار برآورد
70/0 49/0 48/0 93/7

جدول 4-13 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیونهای متعدد و اضطراب اجتماعی در کل دانشجویان
منبع تغییرات مجموع مجذورات df میانگین مجذورات F معناداری
رگرسیون 07/23396 3 69/7798 79/123 000/0
باقیمانده 38/24317


دیدگاهتان را بنویسید