دانلود پایان نامه

از شیوه های مطلوب چندان متداول نیست. بطور کلی در انتخاب غذایی بیشتر از این که نیاز اعضای خانوار درنظر گرفته شود،در دسترس بودن مواد و ذائقه اعضای خانوار ملاک قرار میگیرد(جهانگیری و رجبی،1380).

عوامل تاثیر گذار بر رفتار تغذیهای زنان کارگر بر پایهی مدل تلفیقی تئوری رفتار برنامه ریزی شده و خودکارآمدی:یک رویکرد کیفی پژوهشی است که زهره کشاورز،معصومهسیمبر،علی رمضانخانی بر روی زنان کارگر شاغل در کاخانجات شهرک صنعتی عباس آباد پاکدشت انجام دادند. یافته ها نشان داد که زنان کارگر نگرش نسبتا خوبی در مورد تغذیه ی سالم دارند. اهمیت به نظرات همسر و فرزندان از مهم ترین هنجارهای ذهنی موثر بر تغذیه آنان دارد فرهنگ تغذیهای جامعه و نقش مادر در رفتارهای تغذیه ای خانواده نیز موثراست. محدودیتهای زمانی و مکانی از مهم ترین موانع انجام تغذیه سالم قلمداد گردید. همچنین زنان کارگر از خودکارآمدی کافی در برنامه ریزی برای تغذیه ی سالم برخوردار نبودند(کشاورز و همکاران،1389).
محمدباقر علیزاده اقدم(1391) در تحقیقی بر روی 752 نفر از شهروندان تبریزی به این نتیجه رسید که سبک غذایی شهروندان بر حسب وضعیت تأهل،جنسیت، وضعیت طبقهی اجتماعی، سن، شاخصحجم بدن،سرمایهی اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی متفاوت بوده است(علی زاده اقدم،1391).
بررسی تطبیقی تفاوتهای جنسیتی در عادتهای غذایی دانشجویان ایرانی و هندی عنوان پژوهشی است که محمد اسماعیل ریاحی (1384) بر روی 504 نفر از دانشجویان دختر و پسردانشگاه مازندران و پنجاب هند در سال تحصیلی 1380 انجام داده است. در این تحقیق263 نفر از دانشگاه مازندران و 241 نفر از دانشگاه پنجاب هند به طور تصادفی انتخاب شدند. این پژوهش برای یافتن رابطه ی برخی از عوامل روانی- اجتماعی(جنسیت،فرهنگ،پایگاه اقتصادی اجتماعی،دانش بهداشتی و باورهای درباره ی سلامتی) با الگوهای عادتهای غذایی دانشجویان انجام شده است. یافته ها نشان داد که عادتهای غذایی با متغیرهای ذکر شده رابطه داشته است و روی هم رفته دختران بیش از پسران و دانشجویان هندی بیش از دانشجویان ایرانی عادتهای غذایی سالم و سودمندی دارند که آنها را در برابر بیماریهای غبرعفونی مقاوم می سازد(ریاحی،1384).

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فرشاد فریور و همکارانش(1388) پژوهشی بر روی 1154 نفر ار استانهای گلستان،سیستان و بلوچستان و بوشهر انجام دادند به نتایجی دست یافتند که حاکی از این بودکه 70-50 درصد از نمونه 4گروه اصلی غذایی مطلع بودند،50-40 درصد از افراد نسبت به نقش آنهادر بدن انسان آگاهی داشتند. فراوانی مصرف گوشت در افراد مورد بررسی به ندرت،گوشت ماهی در سطح متوسط،حبوبات در سطح بالا و میوه،سبزی،ماست و پنیر در سطح قابل قبول و مصرف چیپس و پفک،قند و شکر و نوشابه های گازدار در سطح بالایی قرار داشتند(فریور وهمکاران،1388).
بررسی میزان سوءتغذیه و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان ابتدایی کردستان عنوان پژوهشی است که شعله درویشی و همکارانش(1388) انجام داده اند. بر اساس نتایجبین شغل مادر و سوءتغذیه ی مزمن، بین سطح سواد پدر و مادر و شاخص قد برای سن و وزن برای قد رابطه ی معناداری وجود داشت. همچنین بین مصرف گوشت و سوءتغذیه مزمن و مصرف هفتگی پنیر و شیر،بین میزان مصرف نوشابه و سوءتغذیه مزمن و همچنین بین مصرف تنقلات بیارزش مانند:پفک و وزن برای قد رابطه ی معناداری وجود داشت(درویشی وهمکاران،1388).
در تحقیقی که جعفر هزار جریبی و فیروزه علیزاده اقدم(1391) با عنوان نقش تعیین کننده سرمایه اقتصادی و اجتماعی در ناامنی غذایی شهروندان مطالعهی موردی: شهروندان تبریزی بر روی 385 نفر انجام دادند به این نتایج رسیدند که بین ناامنی غذایی و ابعاد حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی سرمایه اجتماعی رابطه معنی دار و معکوس وجود دارد در حالی که بین اعتماد اجتماعی و ناامنی غذایی رابطه ی معنی داری مشاهده نشد. همچنین بین سرمایه اقتصادی و ناامنی اقتصادی رابطه ای معنی دار و بین دسترسی به غذا و کفایت غذایی رابطه معنی دار و معکوس ولی بین سرمایه اقتصادی و کیفیت غذایی رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد.ناامنی غذایی شهروندان بر حسب مقطع تحصیلی و نوع شغل افراد متفاوت است(هزارجریبی و علیزاده اقدم،1391).
تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر اختلالات تغذیهای زنان عنوان تحقیقی است کهمحمدعباس زاده،علیرضا استاد رحیمی، فریبا غنی افشرد،پروین علی پور(1391) انجام داده اند. روش کار پیمایشی بوده و ابزار پرسشنامه استاندارد شده بومی شده می باشد.حجم نمونه 400نفر از زنان و دختران 49-15 ساله شهر تبریز می باشد.نتایج تحقیق نشان می دهدکه از بین متغیرهای مستقل(تاثیر خانواده،همسالان،رسانه ها،میزان دینداری و تاثیر مقایسه های اجتماعی) متغیر مقایسه ی اجتماعی بالاترین تاثیر را بر میزان اختلالات تغذیهای پاسخ گویان داشته است و متغیرهای مذکور 34 درصد تغییرات متغیر وابسته(اختلال تغذیهای) را تبیین مینمایند(استاد رحیمی و همکاران،1391).
نتایج تحقیق آرمان لطیفی و طاهره دهداری(1388) که به بررسی رفتارهای تغذیه ای دانشجویان دختر خوابگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پرداختندنشان داد که 2درصد دانشجویان دارای رفتارهای تغذیهای در سطح ضعیف،59درصد در سطح متوسط و 8/40 درصد افراد دارای رفتارهای تغذیهای مناسب جهت پیشگیری از کم خونی و فقرآهن بودند(لطیفی و دهداری،1388).
مالک علی محمدی و همکارانش(1389) تحقیقی با عنوان آگاهی دستیاران(70نفر) و کارورزان(66) پزشکی در حال تحصیل از دانش تغذیه ای انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که سطح دانش 3/23 درصد شرکت کنندگان ضعیف3/61 درصد متوسط 4/13درصد خوب بوده است.ولی دانش تغذیه ای هیچ کس در حد خیلی خوب نبود و پاسخ صحیح به سوالات دانش تغذیهای 50.28 درصد بوده است(علی محمدی وهمکاران ،1389).
نتایج تحقیق مهدی دلوریان زاده و همکارانش(1390) بر روی 587 دانش آموز دختر در محدوده ی سنی11 تا 16 سال در شهر ملایر و شاهرود حاکی از این بود که اکثریت افراد دارای آگاهی متوسط5/59،نگرشخوب 2/55درصد،و عملکرد متوسط 55/5درصد بوده است(دلوریان زاده،1390).
پژوهشی که نسرین معصومی،شیرین جفرودی،عاطفه قنبری،احسان کاظم نژاد،فاطمهشجاعی وابوالحسن رفیعی(1391)تحت عنوان بررسی وضعیت تغذیه و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر رشتبر روی 194 نفر سالمند بازنشسته از موسسه های دولتی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که 1/87درصد سالمندانتغذیه طبیعی 19/12درصد امکان سوءتغذیه و 4درصد سوءتغذیه دارند.وضعیت تغذیه نیز با سن ودرآمد ارتباط داشته و وضعیت تغذیه ی طبیعی در زنان و سالمندان با درآمد بیشتر افزایش می یابد(معصومی و همکاران،1391).
بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد تغذیهای دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی ناحیه ی4اصفهان(1387)تحقیقی استکه محمدمهدیهزاوهای،آسیه پیرزاد،محمدحسنانتظاری،اکبرحسن زاده و نیماه بحرینیانبر روی 120 دانش آموز انجام دادند. یافته ها نشان داد که 90درصد دانش آموزان عملکرد تغذیه ای نامطلوب و 5/37 درصد درمورد تغذیه ی سالم آگاهی ضعیف داشتند(هزاوهای و همکاران،1387).
زهرا کرم سلطانی،احمدرضا درستی،محمدرضا اشرافیان و ابوالقاسمجزایری(1386) پژوهشی با عنوان چاقی و امنیت غذایی در کودکان دبستانی شهر یزد بر روی 187 دانش آموز 11-9 ساله ی چاق و غیرچاق انجام دادند.نتایج تحقیق آنان نشان داد که دریافت بالای انرژی- پروتئین و کربوهیدرات از عوامل غذایی مرتبط با چاقی در بین دانش آموزان دبستانی شهر یزد است. همچنین با کنترل چربی بین امنیت غذایی و چاقی ارتباط معناداری مشاهده شد(کرم سلطانی وهمکاران،1386).
بررسی میزان شیوع چاقی ، چاقی شکمی و رابطه آن با الگوی مصرف غذایی در نوجوانان پسر دبستانی شهرتبریز(1383) عنوان پژوهشی است که نوشین شهیدی،پروین میرمیران وفردینبر روی نمونه ی 341 نفری نوجوانان 16-14 سالهی دبیرستانهای تبریز انجام دادند.نتایج بررسی حاکی از این بود که بسامد مصرف تنقلات و میوه ها در هفته در نمونه های اضافه وزن بیشتر و چاق کمتر از سایر گروه های غذایی بود. پسران دارای وزن زیاد و چاق وعدهی صبحانه را نیز به میزان بیشتری حذف کرده بودند(شهیدی و همکاران،1383).
تحقیقی با عنوان «ارتباط مصرف غذاهای آماده با سطح اضطراب در دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران» توسطمحمود بختیاری، الهام احرام پوش، رضا راست منش، علیدل پیشه، فرید زائری و رضا همایون فردر سال 1389 انجام گرفته است. نمونه آماری این تحقیق 488 نفر (204 پسر و 284 دختر) از دانشجویان بومی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقهای انتخاب و وارد مطالعه گردیدهاند. هدف از انجام تحقیق، بررسی ارتباط مصرف غذاهای آماده با سطح اضطراب دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران بود. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که مصرف بالای غذاهای آماده در دانشجویان پسر تقریباً دو برابر دانشجویان دختر بود. به علاوه شانس قرار گرفتن دانشجویانی که اغلب اوقات غذاهای آماده مصرف می کنند در یکی از طبقات اضطراب تقریباً هفت برابر همین شانس برای دانشجویانی بوده است که کمتر غذای آماده مصرف می کردهاند. بنابراین براساس نتایج کلی تحقیق میزان اضطراب دانشجویان با افزایش مصرف غذاهای آماده افزایش مییابد(بختیاری وهمکاران،1389).
کوکبنمکین، غلامرضا شریفزاده، حسن مجنونی، فرزاد فیروزی و محمد رضا لطیفی(1390) تحقیقی را با عنوان «شیوع سوء تغذیه در دانش آموزان مناطق محروم استان خراسان جنوبی» انجام داده اند. نمونه آماری تحقیق 1211 نفر از دانش آموز 14-7 ساله (مدارس ابتدایی و راهنمایی) مناطق محروم استان خراسان جنوبی می باشد که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از مناطق شهری و روستایی 5 شهرستان تحت پوشش استان انتخاب شده بودند. براساس نتایج تحقیق، از 1211 دانش آموز 70.6 درصد دانش آموزان کم وزن، 70% کوتاه قد و 20% لاغر بودند، بیشترین موارد کم وزنی، کوتاه قدی و لاغری از نوع خفیف و کمترین موارد از نوع شدید بود، نتایج استنباطی حاکی از آن بود که شیوع کم وزنی و کوتاهی قد با افزایش سطح تحصیلات مادران به طور معناداری کاهش می یابد. در نتیجه درصد بالایی از دانش آموزان مناطق محروم از سوء تغذیه رنج می بردند(نمکین وهمکاران،1390).
براساس تحقیقی که توسط علی طریقت اسفنجانی، رضا مهدوی، جمال قائم مقامی وعبدالرسول صفائیان با عنوان مقایسه وضعیت تغذیه ای دانشجویان دختر خوابگاهی و غیرخوابگاهی دانشگاه علومپزشکی اردبیل در سال 1378 انجام گرفته است. نتایج حاصله نشان داد، با وجود نارسایی هایی در دریافت بعضی از ریز مغذی ها، وضعیت تغذیه ای دانشجویان غیرخوابگاهی مطلوبتر از دانشجویان خوابگاهی است(طریقت اسفنجانی و همکاران،1378).
فهیمه رمضانی تهرانی، مریم فرهمند، پریسا امیری، نیلوفر پیکری، فریدون عزیزی تحقیقی را با عنوان «تبیین موانع اصلاح الگوی غذایی و عوامل مؤثر بر آن، از زاویه نگاه زنان» در سال 1388 طراحی و اجرانموده اند. جامعه آماری مورد مطالعه زنان 65-25 ساله شرکت کننده در پژوهش قند و لیپید تهران بودند. یافته های پژوهش نشان داد، موانع تغذیه سالم از دیدگاه زنان مشارکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران، «آموزش و فرهنگ سازی نامناسب»، « فقدان دسترسی» و «نوع ذائقه و علاقه ی شخصی» است و می تواند به عنوان منبعی ارزشمند در طراحی برنامه های پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر به کار آید(رمضانی تهرانی و همکاران،1388).
نتایج حاصل از تحقیق اعظم برزویی و لیلا آزاد بخت با عنوان «توصیف عادات غذایی دختران جوان اصفهانی، وضعیت دریافت چای، غذاهای آماده و چربی ها» نشان دادکه استفاده از غذاهای چرب و مصرف غذاهای آماده از عادات غذایی نادرست در دختران جوان بوده و بر این اساس، ضرورت اصلاح عادات غذایی و روش های پخت در قشر جوان کشور احساس می شود(برزویی و آزادبخت،1389).
تحقیقی با عنوان «میزان مصرف غذاهای آماده و نقش آن بر کیفیت رژیم غذایی و شاخص های تن سنجی» توسط مهدیه گل زرند، زهرا بهاداران، پروین میرمیران، فیروزه حسینیاصفهانی،فرهاد حسین پناه و فریدون عزیزی در سال 1390 انجام گرفته است. براساس نتایج بدست آمده از تحقیق مصرف بالای غذاهای آماده موجب افزایش دانستیه انرژی، افزایش دریافت چربی، چربی های اشباع، کلسترول و کاهش دریافت ریز مغذی های مورد نیاز بدن و همچنین افزایش خطر ابتلا به اضافه وزن و چاقی می گردد(گل زرند،1390).
در تحقیقی تحت عنوان ” بررسی ارتباط بین سبک زندگی و پرفشاری خون اولیه در شهر سبزوار ” نجار(1383) به بررسی سبک زندگی در مبتلایان به پر فشاری خون اولیه پرداخته و مشخص شد که یکی از ابعاد سبک زندگی الگوی تغذیه می باشد.یافته های پژوهش در ارتباط با الگوی تغذیه بین گروه مبتلا به پرفشاری خون و گروه شاهد ، تفاوت معناداری را از نظر مقدار مصرف نمک ، نوع گوشت مصرفی ، استفاده از میوه و سبزیجات تازه و نوع روغن مصرفی نشان داد(نجار،1383).
فخرزاده و همکاران ( 1378 ) نیز در پژوهشی با عنوان مصرف ماهی و میزان فشار خون اعلام کردند که مصرف ماهی در کاهش فشار خون اولیه موثر است . همچنین نتیجه این تحقیقات ، خود تاثیر الگوی تغذیه و نوع مواد غذایی مصرفی بر سلامت و بالطبع در بر داشتن یک زندگی سالم و با نشاط را نشان می دهد(فخرزاده و همکاران،1387) .
در تحقیقی تحت عنوان ” تاثیر آموزشهای تغذیه و بهداشت به زنان عشایری در سلامت ایل و نقش زنان عشایری در گسترش فرهنگ تغذیه و بهداشت ” که صالحی بر روی زنان141 خانوار از طایفه های ایل قشقایی به مدت یک سال انجام داد نشان می دهد که درصد سوء تغذیه کودکان زیر 6سال عشایر مورد مطالعه، قبل و بعد از مداخله آموزشی
، اختلاف معناداری نشان می دهد . مردان سهم بیشتری از غذای روزانه خانوار عشایری دارند تا زنان. زنان روزانه به 2000 کالری نیاز دارند که از این مقدار فقط 1500 کالری دریافت میکنند . زنان به دلیل کمی درآمد وافزایش تلاش برای تامین حداقل نیاز فرزندان ، انرژی بیشتری مصرف میکنند و کاهش وزن دارند . با انجام آموزشهای تغذیه توسط مجری طرح، غذای مادران در این جامعه با وجود تداوم شرایط فقر از کیفیت بهتری برخوردار شد ، زیرا تغییرات لازم در روش های آماده سازی ، پخت و نگهداری مواد غذایی در عمل ، مورد قبول آنها واقع و اجرا شد . یافته ها حکایت از این داشت که آموزش بهداشت وتغذیه به مادران ، بدون همراه نمودن هزینه اضافی منجر به بهبود شاخص های رشد کودکان می گردد(صالحی،1382).

در نتایج تحقیقمرادی شهربابکی(1385)در مطالعه ای تحت عنوان “آگاهی ، نگرش وکاربست تغذیه ای مادران کودکان 36- 6 ماهه کرمان در سال 1382 ” چنین به دست آمد که : آگاهی ، نگرش و کاربست تغذیه ای مادر یکی از فاکتور های تاثیر گذار بر وضع تغذیه کودک می باشد


پاسخی بگذارید