دانلود پایان نامه

در شهرها بیشتر از روستاها دیده می شود و با صنعتی شدن هر چه بیشتر شهرها این پدیده در حال گسترش است (فرجاد، 1383).
ارزیابی نظریه مرتون:
نظریه مرتون بزهکاری طبقات پایین را توضیح می دهد. اما بزهکاری طبقه ی متوسط و بالا را تبیین نمی کند. مجرمان طبقات متوسط و بالا غالباً شناخته و گرفتار نمی شوند. و بی آنکه کسی متوجه خلاف آنها شود به مدیریت مؤسسات اقتصادی بزرگ گمارده می شوند. جرائم طبقات بالا کمتر از مراتب پایین نیست اما نوع آن فرق می کند(سروستانی، 1387).
نظریه آلبرت کوهن درباره ی بزهکاری جوانان:
خرده فرهنگ بزهکاری(1999).
تصویری که این جا از خرده فرهنگ بزهکاران جوان ارائه می شود تصویر واقعی است. و این تصویر برای کسانی که جوانان بزهکار را در محیط طبیعی مشاهده کرده اند یا در خیابان ها و کوچه های شهر دیده اند به سهولت قابل درک است در این تحقیق رفتار جوانان بزهکار به وضوح دیده می شود(شامیانی، 1382).
خرده فرهنگ جوان بزهکار:
برای اکثریت افراد، جرم جوان از لحاظ انگیزه و موضوع با جرم بزرگسالان فرق چندانی ندارد، تنها تفاوت در این است که جوانان از لحاظ سنی با بزرگسالان متفاوت اند. این موضوع همواره مورد بحث متخصصان و کارشناسان بوده است. آیا طبقه بندی جرم بزرگسالان با همان شکل شامل جرم جوانان هم می شود؟ آیا بزهکاری بزرگسالان ادامه بزهکاری جوانان است؟ هدف مطالعه کوهن پاسخ به این سؤالات نیست(حبیبی و همکاران،1390).
اما کوهن بر این نکته تأکید دارد که جرم جوانان با بزرگسالان تفاوت دارد و باید جرم جوانان را جدا از بزرگسالان مطالعه کنیم. کوهن در مطالعه جوانان در محیط طبیعی زندگی متوجه می شود که جرائم جوانان از سه جهت با بزرگسالان متفاوت است، چنین تفاوت هایی عبارتند از : غیر عادی بودن، توأم بودن با کینه توزی و خشم ، نفی هنجارهای اجتماعی.
در توضیح خصیصه اول می گوید: اگر مردم عادی چیزی را می دزدند به دلیل آن است که می خواهند آن را بخورند، بپوشند، مصرف کنند یا بفروشند. ولی انگیزه اکثر ماجراجویی های جوانان چنین نیست حتی اگر شی دزدیده شده خیلی سودمند باشد. برای آنها دزدی جدا از مسئله سود و درآمد نشانه افتخار، مردانگی، و به دنبال آن کسب رضایتی عمیق است. دزدی برای آنها بیشتر جنبه ی سرگرمی و تفریح دارد(حبیبی و همکاران،1390).
مکتب کلاسیک:
مکتب کلاسیک اولین ثمره منسجم فرآیند نظریه پردازی درباره ی جرم و کج روی است. این مکتب در افکار و اندیشه های فیلسوفان، و منتقدان اجتماعی مانند: ولترو روسو و پس از آن دو، بکاریا و بنتام ریشه دارد که در تبیین جرم از مفاهیمی مانند: اختیار، تصمیم گیری فایده گرایانه و حضور قرارداد اجتماعی سخن می گفتند. همچنین محصول تغییراتی مهم و حساس در حوزه های سیاسی ، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی جوامع اروپایی قرن های هیجدهم و نوزدهم و نوعی اعتراض بنیادی به روابط طبقاتی موجود در نظام های جزایی آن زمان است؛ حمله اساسی خود را متوجه استفاده های خودکامانه از قدرت و امتیازات طبقاتی صاحبان منزلت وحمایت از حقوق و آزادی های انسان ها می سازد و در نمایه اصلی آن، ایجاد ارتباط میان مفاهیم حقوق فردی، دولت و برابری است(صدیق سروستانی، 1382).
بزهکاران و زندان:
شکی نیست که زندان برای نظام های قضایی تمام کشورها از جمله کشور ما به عنوان امری مهم مطرح می باشد. اما از سوی دیگر، آثار و تبعات و آسیب هایی که زندان و حبس در بر دارند، به خصوص با این اشکال ترتیبی که امروز در اکثر کشورهای جهان مورد استفاده قرار می گیرد، مسئله ای بسیار مهم و قابل توجه است.
زندان آسیب های بسیاری دارد که در اغلب موارد بسیار بیشتر از سود ناچیزی است که از آن عاید می‌شود. امروزه هر چند که برخی از کشور های جهان تلاش داشته اند تا از این آسیب ها بکاهند اما توفیق آنها چندان قابل توجه نبوده است و در این زمینه تفاوت زیادی بین کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه نیست ؛چرا که هر کدام از این کشورها آسیب های خاص خود را دارند. زندان ها و بازداشتگاه ها حتی در ثروتمندترین و توسعه یافته ترین کشورها تحت فشار ازدحام جمعیت هستند و در نتیجه از آسیب ها و مشکلاتی همانند: فضای فیزیکی نامطلوب، تسهیلات بهداشتی، درمان ناکافی، سوء استفاده های جنسی (لواط)، خشونت و پرخاشگری، استعمال مواد مخدر و استفاده از داروهای روان گردان، خودکشی و خودزنی و خالکوبی،عدم  طبقه بندی صحیح زندانیان و عدم اشتغال زندانیان رنج می برند. در صفحات بعدی به اختصار در خصوص بعضی از این آسیب ها در زندان توضیحاتی ارائه گردیده است.
به طور کل باید توجه داشت که آسیب ها و مشکلاتی که به برخی از آن‌ها اشاره شد، در حصار تنگ زندان ها محدود نمی مانند و خواه ناخواه به کل جامعه تسری می یابند و اگر روند بازتاب برخی از این آسیب ها و مشکلات در جامعه تا حدودی کند و غیرلمس باشد در برخی جنبه ها، بسیار چشمگیر، سریع و حساسیت برانگیز خواهد بود که شیوع برخی بیماری های واگیر دار مهم همانند:ایدز، هپاتیت از جمله آنهاست) نجفى ابرندآبادى،1382).
خوشبختانه در کشور ما نیز در سال های اخیر، به جنبه های مختلف زندان توجه نسبتاً زیادی شده است که سبب خوشحالی و امیدواری است. اما آن چه که در این میان بسیار شوق انگیز و امیدوار کننده است ،توجه به جنبه های انسانی زندان است که به نظر می رسد تأمل جدی در این جنبه ، پویایی جنبه های دیگر را نیز به دنبال خواهد داشت و باز آنچه که در این میان دل انگیز تر و امید وار کننده تر است ، توجه مقامات و مسئولان عالی کشوری به این جنبه از زندان است.
خودکشی:
خودکشی مرگی است که عمداَ به دست خود شخص حاصل شود ؛به عبارتی خودکشی عمل آگاهانه نابود سازی به دست خود است که آن را یک ناراحتی چند بعدی در انسان ناتوان یا نیازمندی می توان دانست که حذف خود را برای حل مسئله بهترین راه حل تصور می کند.
بدون شک میزان خودکشی در یک زندان معرف سطح کلی بهداشت روانی در آن زندان است. خودکشی با بیماری های روانی و جسمی متعددی ارتباط دارد، اما بیشترین ارتباط را با افسردگی دارد. افسردگی پیش درآمد اکثر خودکشی هاست. خودکشی با سوء مصرف الکل و اسکیزوفرنی نیز رابطه دارد.افراد قاتل و دیگرکش نیز به مقدار زیادی در معرض خطر خودکشی هستند. میزان خودکشی در زنان و مردان در بین افرادی بیشتر است که طلاق گرفته و بیوه شده اند. همچنین خطر خودکشی در افراد مجرد بالاتر از افراد متأهل است. اقدام به خودکشی قوی ترین عامل خطر برای خودکشی کامل است که این اقدام در سال بعدی صد برابر بیشتر از متوسط، خطر به همراه دارد. بزهکارانی که سابقه ی رفتارهای خود آسیبی داشتند اغلب مجرد، سفید پوست، یا بومی بودند. در مورد سوابق کیفری ،بزهکارانی که سابقه ی محکومیت های متعدد داشتند همچنین موارد متعدد فرار از زندان و ارتکاب  به جرایم سازمان یافته از مواردی است که می توان درباره ی این گروه ذکر کرد. علاوه بر این کمترین دوره زمانی عدم ارتکاب جنایات را داشتند و دارای سوابق جرایم خشونت آمیز و حتی سوابقی مبنی بر داشتن آزادی مشروط و در موارد بسیار نقض آن هم بودند . ارزیابی هنگام پذیرش زندانیان به مااین امکان را می دهد که این موارد به طور کامل احراز شوند) طالبان، 1385). 
پیش گیری از اقدام به خودکشی
  الف) محدود کردن دسترسی به داروها و مواد سمی :
  1- هشدار به زندانیان در مورد ذخیره داروها در زندان
  2- آگاهی دادن عمومی در مورد خطرناک بودن داروها وسموم(داروی نظافت و…)
  ب) کنترل حوادث استرس زای زندگی :
  1- درمان مناسب بیماری های روان پزشکی،به ویژه افسردگی و اعتیاد
  2- توجه به اهمیت نقش بنیاد خانواده و سعی در حل مشکلات خانوادگی
  3- درمان و مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری های مزمن و صعب العلاج
ج) راهکارهای مؤثر بر شناخت:
  1- بالا بردن ظرفیت روانی و قدرت سازگاری با مشکلات و آماده کردن افراد برای برخورد با بحران های قابل پیش بینی
  2- آموزش مهارت های اساسی زندگی
د) راهکارهای مؤثر بر عواطف:
1.توجه دادن به آموزش های مکتب اسلام ،با اشاعه این برداشت که خودکشی یک گناه است و بهره گرفتن از زمینه های اعتقادی در افراد
2.تقویت دلبستگی مذهبی و تشویق افراد به شرکت در مراسم و آیین های جمعی مذهبی
3.جلو گیری از انزوای اجتماعی و پیوند دادن افراد با گروه ها و کانون های مختلف و ارتقای حس تعلق به گروه
ه) راهکارهای مؤثر بررفتار:
  1- حساس کردن پزشکان،روان پزشکان،روان شناسان،مددکاران در مورد اخطار خودکشی و شناخت و تشخیص افکار خودکشی و تصمیم جدی
  2- کنترل نزدیک و پیوسته خانواده ها با افرادی که قصد جدی خودکشی دارند.
  3- آموزش مهارت مقابله با بحران به افراد
  و) راهکارهای مؤثر بر محیط:
1.حمایت از افرادی که زندگی خانوادگی آنها با بحران مواجه شده است.
2.آشنا ساختن افراد با خدمات روان شناسی و روان پزشکی و مددکاری به ویژه از بعد بهداشت روانی
3.توجه به افراد گروه های آسیب پذیر شامل:سالمندان، معتادان، بیماران صعب العلاج و مزمن،افراد با بحران های زناشویی و… .
عدم طبقه بندی و تفکیک صحیح زندانیان (انتقال تجارب به یکدیگر):
یکی از اصول زندانبانی در دنیا طبقه بندی زندانیان است که به علت تنوع زیاد جرایم ، طبقه بندی کامل زندانیان امکان پذیر نیست ولی با توجه به امکانات،طبقه بندی زندانیان بر حسب جنس، سن، و شخصیت صورت می گیرد. بدیهی است که زندان ها ،هم چون مدارس یک کشور که اثر مستقیم در امر آموزش و پرورش نسل ها دارند ؛ مؤثر در اصلاح و تربیت انسان هایی هستند که خواسته یا ناخواسته مرتکب جرمی گردیده و در نهایت به مدتی حبس محکوم شده اند و چون منظور از نگهداری بزهکاران در زندان علاوه بر تنبیه، باز سازی فکری و اصلاح و تربیت آنان می باشد؛بنابراین لازم است به همان اندازه که در مورد مدارس اعمال نظرهای تربیتی و پرورشی خصوصاً در بخش آموزش واجب و اساسی می باشد و هرگز امکان آموختن و تعلیم دادن به افراد مختلف در سطوح گوناگون علمی و پایه تحصیلی در یک کلاس به صورت ایده ال مقدور نبوده و هرگونه کوششی عبث و بیهوده است، در زندان ها نیز به مراتب ، با اهمیت بیشتری به این مسئله توجه نموده و برای حصول به هدف عالی تربیت و اصلاح و بازسازی زندانیان طرح طبقه بندی و تفکیک آنها را پیاده و با دقت هر چه تمام تر اجرا نمود. لازم است یاد آوری گردد که نه تنها جدا سازی، تربیت و اصلاح مددجویان از حیث تربیتی ضروری می باشد،بلکه نگهداری از سایر زندانیان نیز بدون طبقه بندی و تفکیک آنان میسر نخواهد شد و این امر از سایر جهات ،بهداشت و درمان، استراحت و آسایش ،تغذیه فن آموزی و اشتغال و تفریحات سالم و ورزش ، نیز غیر قابل اجرا می باشد و بنابراین همین اصول لازم است که زندانیان به شرح و تربیتی که در ذیل بیان می گردد طبقه بندی و تفکیک گردند:
  1- بر حسب سن ( اطفال، جوانان، بزرگسالان ، سالمندان)
  2- بر حسب نوع اتهام و وضعیت محکومیت های قطعی (متهمین، محکومین قطعی)
  3- بر حسب مدت محکومیت (محکومیت های کوتاه مدت، محکومیت های میان مدت، محکومیت های دراز مدت)
  4- بر حسب نوع جرم( جرایم سیاسی، جرایم مواد مخدر، جرایم عمومی، جرایم مالی)
  5- بر حسب وضعیت جسمی و سلامت (محکومان بیمار جسمی و روانی، محکومان معتاد به مواد مخدر، محکومان سالخورده) (علیقلی زاده،1391).
بدیهی است که زندانبانان  و مسؤلان محترم زندان ها باید توجه داشته باشند که نوجوانان و جوانان  به هیچ وجه ارتباطی با بزرگسالان نداشته و در تمام موارد، باید دقت شود که در کارگاه،کلاس و مکان های دیگر تداخلی در امر تماس و معاشرت بزرگسالان و جوانان پیش نیاید. ممکن است در یک زندان افرادی با جرایم متفاوت از قبیل: شرارت، سرقت، اعتیاد، خرید و فروش مواد مخدر، آدم ربایی ، بدهکاران مالی، محکومین به جرایم علیه خانواده و محکومین سیاسی وجود داشته باشند که نوعاَ ارتباط و معاشرت آنها با یکدیگر مصلحت جامعه و همچنین به صلاح محکوم نمی باشد که در این صورت تفکیک آنها امری اجتناب نا پذیر بلکه مهم خواهد بود(علیقلی زاده،1391).
عدم خود اشتغالی زندانیان در داخل بندها:
جوامع انسانی برای حفظ هنجارها و صیانت از ارزش های اجتماعی خود از شیوه های مختلفی بهره می‌جویند. در دنیای کنونی بسترهای مناسبی برای رشد آسیب های اجتماعی به دلیل پیچیدگی های زندگی انسان و گسترش شهرنشینی و مشکلات ناشی از مهاجرت ها ایجاد شده است و بالطبع زندان ایستگاهی است برای پیاده شدن افرادی که خواسته یا ناخواسته گرفتار این آسیب های اجتماعی شده و نا خود یا خود آگاه به بی راهه وارد و راه اصلی خود را  گم می کنند. حال وظیفه سیستم زندانبانی می باشد که از طریق کار درمانی و اشتغال و حرفه آموزی ،این به دام افتادگان ناشی از هنجارهای اجتماعی را دوباره به جاده اصلی اجتماع باز گرداند. از طرفی اشتغال برای خود زندانی و خانواده ، نیز به دلایل تأمین نیازهای مالی و معاش خانواده مفید و کمک به عدم از هم پاشیدگی کانون خانواده بزهکاران خواهد بود؛ بنابراین، مدد جو با واژه شغل و کار خاصی که برای آن حقوق و مزدی  معین شده باشد ،آشنا شده و این احساس خود باوری را در او تقویت می نماید. با توجه به مشکل اشتغال در جامعه و کمبود فرصت های شغلی در زندان ها شیوه ای  باید اتخاذ شود که اشتغال همسو با چرخه اشتغال در جامعه کنونی باشد و آن ترویج و بستر سازی و اجرا کردن  خود اشتغالی است.
خود اشتغالی :
یعنی کار برای خود، نوعی اشتغال در بخش غیر مزدبگیری است. در خود اشتغالی افراد شاغل با اتکا به توان شخصی و ابتکار و خلاقیت خود به کارهای تولیدی و خدماتی و در نتیجه به کسب در آمد می‌پردازند و با این انگیزه مددجو پس از آزادی وارد جامعه شده و زندگی جدید و اجتماعی را ادامه می‌دهد.
خود اشتغال:
کارگری است که در استخدام کارفرما نباشد و برای خود و به حساب خود کار کند. از ویژگی ها و امتیازات این بخش از اشتغال آن است که فرد را به تدریج آماده کسب توانایی های لازم برای ورود به بازارهای بزرگتر و گسترده تر می کند. بر این اساس خود اشتغالی و کار برای خود زمینه ساز رشد اشتغال آزاد و کار آفرینی در جامعه است. خود اشتغالی به لحاظ انعطاف پذیری ساعات کار و استقلال در سالهای اخیر  از استقبال قابل توجهی برخوردار بوده است. خود اشتغالی به هر نوع فعالیت تولیدی، خدماتی که مولد ارزش اقتصادی هستند و در بخش غیر مزدبگیری می باشند، محسوب می شود. افرادی که در زمینه های تولید صنعتی، کشاورزی، خدمات فنی و صنوف دیگر برای خود کار می کنند را شامل می شود و به عبارت دیگر همه آنهایی که برای خود و به حساب خود کار می کنند خود اشتغال به حساب می آیند. بررسی های که در جوامع اولیه انجام گرفته ،


پاسخی بگذارید