دانلود پایان نامه

روز افزایش یافته تا جایی که امروزه نیروی انسانی را مشتریان سازمان ها نام نهاده اند. این بدان معنا است که در عصر جدید ، ضرورت پاسخگویی به نیاز های اساسی کارکنان در هر سازمان ، در اولویت اول قرار می گیرد زیرا نیل به اهداف سازمان در گرو تأمین اهداف و خواسته ها ی منطقی و مشروع منابع انسانی است یکی از مهمترین نیازهای کارکنان در سازمان ، برقراری اعتماد میان آنها و مدیر می باشد. وجود سطوح بالای اعتماد در سازمان باعث ایجاد هزینه های پایین ارزیابی و دیگر مکانیزم ها ی کنترل خواهد بود و کارکنان خود را کنترل و دارای انگیز ه های درونی خواهند بود . با توجه به این که ایجاد اعتماد ، موجب اثر بخشی سازمان و کاهش هزینه های ارزیابی و کنترل می شود، بنا بر این ضرورت شناسایى عواملی که باعث ایجاد اعتماد می شود، قابل احساس است(خنیفر و همکاران،1388). بدون تردید ایجاد اعتماد در هر نظامی رکن اصلی حاکمیت و مبنای مشروعیت آن بوده و مخدوش شدن آن در بلند مدت بنیان هر نظامی را متزلزل خواهد کرد، به گونه ای که اشتباهات فاحش رهبران سیاسی در رابطه با شهروندان و عدم توجه به بحث خدمتگزاری، به اعتماد عمومی لطمه زده که در نهایت منجر به کاهش مشروعیت نظام سیاسی میشود نظر به این که اعتماد به سازمانهای اجرایی نیاز مند ایجاد اعتماد میان کارکنان و مدیران بخشهای اجرایی است، بنابراین توجه به ایجاد اعتماد درون سازمانی بسیار مهم است. برای مدیریت بهینه، به ایجاد
اعتماد در سازمان به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های اجتماعی نیاز است و این امر باعث پیوند همدلی میان کارکنان و مدیران بخشهای اجرایی می شود( باقرسلیمی و همکاران،1389،ص23).
2-3-2- مفاهیم اعتماد
اعتماد عبارتست از اینکه یک فرد متمایل است تا خود را از جانب یک مقام ذیصلاح در معرض خطر و آسیب پذیری قرار دهد و این تمایل، بر مبنای توقعات و انتظارات مثبتی است که درباره اقدامات و نیات آن مقام ذیصلاح وجود دارد. وقتی که ما اعتماد می کنیم با خواست و اراده خود را در این موضوع درگیر می سازیم، حتی اگر انتخاب ما در نهایت به نا امیدی منجر شود. این تعریف می تواند اهمیت تفاوت قائل شدن بین ریسک و اعتماد را روشن سازد. به طور واقعی خود را در معرض خطر و آسیب پذیری قرار دادن از جانب یک مقام ذیصلاح یک ریسک می باشد و اعتماد منعکس کننده تمایل به متحمل شدن آن ریسک می باشد. این تعریف همچنین جایگاهی را که اعتماد از آن ناشی می شود تشریح می نماید و بر مبنای این تشخیص قرار دارد که یک مقام ذیصلاح در موقعیتهای خاص چگونه رفتارهایی را از خود بروز می دهد.
اعتماد یکی از موضوعات مهم در رفتار و روابط انسانی است که احساس اعتماد کارکنان به مدیر و سازمان، زندگی سازمانی، رفتار سازمانی و روابط بین کارکنان و سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد(نادی و دیگران، 1388،ص 24). توجه به مفهوم اعتماد در خلال سال های 1980 شروع به رشد کرد و این مفهوم از دیدگاه های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش های اولیه مربوط به اعتماد عمدتاً در حوزه های روانشناسی و جامعه شناسی انجام گرفته است (Arnott, 2007,p 982). کوک و وال (1980) اعتماد را این گونه تعریف کرده اند:” حد و اندازه ای که یک نفر تمایل دارد تا به سخنان و اعمال دیگری اطمینان داشته باشد”(Cook &Wall, 1980,p 322). بون و هولمز (1991) تعریف اعتماد را حالتی شامل اطمینان داشتن به انتظارات مثبت در مورد انگیزه های دیگران در موقعیت هایی که خطری در پی دارد، می دانند(Boon&Holmes,1991,p41). شاو اعتماد را، اعتقاد به این موضوع تعریف می کند که برای دستیابی به انتظارات مان، به دیگران وابسته هستیم(Shaw, 1997,p33). اعتماد یک ساختار چند بعدی است که در نظریه مبادله اجتماعی به سختی مورد مطالعه قرار گرفته و شکلی از ارتباط تبادلی بین کارکنان و سازمان و ارتباط تبادلی پویا میان کارکنان و مدیران تبیین گردیده است. در سازمان هایی که دارای اعتماد سیستمی پایین، تسهیم اطلاعات با دقّت کمتری صورت می پذیرد و اعتماد پایین اعضای یک گروه کاری اغلب به شکست نهایی می انجامد. با وجود این، اعتماد در برگیرنده مفاهیم مهمی برای مطالعه است و کلید اصلی برای توسعه روابط بین فردی به شمار می رود((Monji& Ortlepp, 2012,p 195
مک آلیستر (1995)در روابط سلسله مراتبی، اعتماد را به اعتماد شناختی و اعتماد عاطفی تفکیک نمود.
1-اعتماد شناختی : از منظر سرپرست ، اعتماد شناختی اشاره به تصمیمات عقلایی سرپرست به اعتماد نمودن و یا عدم اعتماد به زیر دست است. این تصمیم معمولا بر یک دلیل منطقی استوار است. مثلا عملکرد مثبت کارکنان در گذشته، شاهدی شناختی برای این نوع اعتماد فراهم می کند این نوع اعتماد، مبتنی بر عقلانیت بوده و مفاهیمی چون شایستگی و مسئولیت را در برمی گیرد (Lin et al.,2012).
2-اعتماد عاطفی :اعتماد عاطفی بیشتر احساسی است تا عقلایی به ویژه در دوره زمانی بلند مدت و بر مبنای روابط معنادار میان سرپرست و کارکنان شکل می گیرد که در این روابط علاقه، حمایت و مراقبت از اهمیت اولیه برخوردار است(. (Costigan,Insinga,Berman, & Ilter, 2007
توجه به مفهوم اعتماد در خلال سال های 1980 شروع به رشد کرد واین مفهوم ازدیدگاه های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت.در این میان دیتزو هارتوگ رایج ترین تعاریف دانشمندان درباره اعتماد را به شرح زیر بیان کرده اند:
جدول2-4-تعاریف دانشمندان از اعتماد ( خنفیر و همکاران،1388)
نویسنده
تعریف
کوک،1980
حد و اندازه ای که یک نفر تمایل دارد تا به سخنان و اعمال دیگری اطمینان داشته باشد
بون و،هولمز
،1991
داشتن انتظارات مثبت و مطمئن نسبت به انگیزه های دیگری با توجه به اینکه فرد اعتماد کننده خود را در موقعیتی از خطرقرارمی دهد
مک آلیستر،1995
حدی که فرد به دیگری اطمینان داشته و می خواهد طبق نظرات و تصمیمات او عمل نماید.
میر،1995
تمایل فرد به در معرض آسیب قرار گرفتن نسبت به اعمال شریک دیگر وداشتن انتظار اینکه دیگری به طریقی عمل می کند که برای اعتماد کننده مهم باشد.
کرید،1996
انتظار خاصی که کسی از اعمال دیگری دارد مبنی بر اینکه اعمال او سودمند بوده و درخواس تهای او را پاسخ دهد.
لویسکی،مک آلیستر،بیس،1998
انتظارات مثبت ومطمئن درباره رفتاردیگری که در زمین های ازخطرواقع می شود.
ویتنر،برودت،کروسگار،ورنر،1998

 
 
اعتماد، انعکاس این باور است که دیگری به طور خیر خواهانه عمل خواهد کرد
روسیو،سیتکین،بورت،کامرو،1998
حالتی روانی که بر اساس آن فرد تمایل دارد تا آسیب پذیری در مقابل دیگری را بپذیرد و بر مبنای انتظارات مثبتی که از رفتار دیگری دارد عمل نماید.
2-3-3- عوامل مؤثر در اعتماد
همانطوریکه در شکل زیر نشان داده شده است اعتماد ریشه در عوامل مختلفی دارد. بعضی از اوقات اعتماد بر مبنای خلق و خو می باشد.بدین معنی که ویژگی های شخصیتی شما شامل یک گرایش کلی است که به سایرین اعتماد دارد.گاهی از اوقات نیز اعتماد شناخت محور می باشد، بدین معنی که اعتماد ریشه در یک ارزیابی منطقی از قابل اعتماد بودن افراد معتبر دارد.بعضی از اوقات نیز اعتماد بر مبنای عاطفه می باشد، بدین معنی که اعتماد به احساساتی که معطوف به افراد ذیصلاح است بستگی دارد و آن عاری از هرگونه ارزیابی منطقی می باشد.
رغبت و تمایل ذاتی به داشتن اعتماد
قابلیت اعتماد


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

احساساتی که درباره فرد معتمد وجود دارد
اعتماد خلق و خو محور
اعتماد شناختی
اعتماد عاطفی

نمودار2-7 عواملی که بر سطح اعتماد تاثیر می گذارند منبع(Feizi et al, 2012).
2-3-3-1-اعتماد بر اساس خلق و خو
اعتماد بر اساس خلق و خو ارتباط کمتری با منابع مورد اعتماد داشته بلکه بیشتر با خود اعتماد کننده سر و کار دارد. بعضی از افراد تمایل و رغبت ذاتی به اعتماد دارند، یعنی به سخنان، تعهدات و قولها و نیز بیانات افراد و گروه ها بر اساس این تمایل اعتماد و تکیه می شود. برخی از افراد اظهار می دارند که این تمایل ذاتی به اعتماد بیانگر نوعی «ایمان و اعتقاد به ماهیت انسان» می باشد، در این نوع اعتماد افراد به سایرین نگاهی مطلوب و خوشبینانه دارند نه نگاهی توأم با بدبینی. اهمیت تمایل ذاتی به اعتماد در تعاملات با افراد نا آشنا و غریبه واضح تر است که در آن علیرغم اینکه در معرض خطر و آسیب پذیری هستیم، اعتماد وجود دارد هر چند مقدار آن کم باشد. از یکسو افرادی که گرایش ذاتی به اعتماد در آنها بالاست ممکن است در اعتماد به کسانی که سزاور اعتماد نیستند دچار اشتباه شوند. از طرف دیگر افرادی که گرایش ذاتی و طبیعی آنان به اعتماد اندک است ممکن است با اعتماد نکردن به افرادی که واقعاً قابل اعتماد هستند دچار لغزش و اشتباه شوند. هر دو موقعیت می تواند ناگوار باشد، همانطوریکه یک محقق گفته است: «اگر به همه اعتماد کنیم محکوم به شکست هستیم و در صورتی که به هیچ کس اعتماد نکنیم باز هم به همان اندازه محکوم به شکست هستیم».تمایل ذاتی به اعتماد در ما از کجا نشأت می گیرد: تمایل ذاتی به اعتماد محصول طبیعت (سرشت) و تربیت (پرورش) می باشد. اگر والدین ما از نظر خلق و خود بد گمان و بد بین می باشند، این امکان وجود دارد که ما آن را به ارث ببریم یا ویژگی هایی که آنان در طول زندگی روزمره از خود به نمایش می گذارند توسط ما الگو برداری شود. تحقیقات همچنین نشان داده است که گرایش ذاتی به اعتماد به وسیله تجارب اولیه دوران کودکی شکل می گیرد. در واقع، گرایش ذاتی به اعتماد ممکن است یکی از اولین ویژگیهای شخصیتی باشد که شکل می گیرد، زیرا کودکان فوراً یاد می گیرند که به والدین خود جهت بر آورده شدن نیازهایشان اعتماد نمایند. در کودکی بیشترین نیازهای ما به عنوان یک کودک زمانی بر آورده می شود که بیشتر اعتماد می کنیم. ما به عنوان یک کودک زمانی بیشترین نا امیدی را داریم که کمتر اعتماد می نمائیم. گرایشات ما در زندگی بعداً به شکل گیری ادامه می دهد و در قالب بدست آوردن تجربیات از دوستان، مدارس، مکانهای مذهبی، مسئولان دولت های محلی و سایر گروه های مرتبط می باشد(Feizi & et al, 2012,p 2040).
2-3-3-2-اعتماد شناختی :
اعتماد بر اساس خلق و خو رفتار ما را در مواردی خاص هدایت می کند و آن زمانی است که ما هنوز اطلاعاتی را درباره یک فرد یا مقامی خاص نداریم. با این وجود ما در نهایت به دانشی می رسیم که قابلیت اعتماد آن فرد را اندازه گیری می نماید. قابلیت اعتماد به عنوان ویژگیها و خصوصیاتی در یک منبع یا فرد مورد اعتماد تعریف می شود که اعتماد را بو جود می آورد . ( Bloemer et al 2013,p76)
در این دیدگاه اعتماد ما بوسیله شناختی که از منبع یا فرد ذیصلاح حاصل می کنیم بوجود می آید نه اعتمادی که از طریق شخصیت و خلق و خوی ما حاصل شود. در این راستا، اعتماد بر مبنای شناخت بوسیله سوابق فرد ذیصلاح هدایت می شود. اگر سوابق نشان دهند که فردی قابل اعتماد است می توان مقبولیت آن منبع را پذیرفت. اگر پیگیری سوابق فرد مد نظر مورد اعتماد بودن وی را نشان ندهد نمی توان اعتماد را تضمین نمود. تحقیقات نشان می دهند که ما سوابق یک فرد را جهت اعتماد به وی در سه بعد اندازه گیری می نمائیم که عبارتند از: شایستگی، شخصیت و خیرخواهی(همان منبع).
2-3-3-2-1- شایستگی

اولین بعد قابلیت اعتماد شایستگی است که به عنوان مهارتها، توانائیها و حوزه هایی از تخصص تعریف می شود که یک مقام ذیصلاح را قادر به موفقیت در بعضی از زمینه های ویژه می نماید. درباره فرآیند تصمیم گیری که شما به هنگام انتخاب یک پزشک، وکیل یا یک مکانیک اتخاذ می کنید، بیاندیشید. واضح است اولین چیزی که در نظر می گیرید شایستگی می باشد، چون اگر این افراد چاقوی جراحی را از تیغ معمولی تشخیص ندهند، جرم را از غیر جرم باز نشناسند و میل دنده را از میل لنگ تمییز ندهند، شما به آنان اعتماد نخواهید کرد(Colquitt et al , 2010)..
2-3-3-2-2- قابلیت اعتماد شخصیت
بعد دوم قابلیت اعتماد شخصیت یا خصیصه می باشد و به عنوان ادراکی تعریف می شود که مقام ذیصلاح دارای مجموعه از ارزشها و اصولی است که از نظر اعتماد کننده قابل قبول می باشد. هنگامی که به نظر می رسد که افراد مورد نظر دارای خصیصه و شخصیت معتبری هستند بدین معنی است که آنها به کمال رسیده و بدون نقصان می باشند، یعنی نیات وانگیزه های پاکی داشته و صادق هستند. خصیصه همچنین گفتارها را به اعمال پیوند می دهد، بدین معنی که اولیای امور و مقامات ذیصلاح به قول خود پای بند هستند و آنچه را که می گویند بدان عمل خواهند کرد. متاسفانه در بررسی اخیر روشن شده است که در دیدگاه کارگران آمریکایی فقط 20% از مدیران آنها مطابق گفتارها و قولهایشان عمل می نمایند(همان منبع).
2-3-3-2-3- قابلیت اعتماد حسن نیت
سومین بعد قابلیت اعتماد حسن نیت یا خیرخواهی است و به صورت باوری تعریف می شود که منبع مورد نظر یا مقام ذیصلاح به دور از هر خودخواهی و انگیزه سودجویی در پی آنست که برای اعتماد کننده سودمند باشد. وقتی که مقامات اعتماد شونده به عنوان خیر خواه تلقی می شوند، این بدین معنی است که آنان باید مراقب کارکنان بوده و به آنان توجه نمایند و با آنها خوب بوده و احساس وفاداری به آنان داشته باشند. ارتباط بین مربی- کار آموز مثال خوبی از خیرخواهی را در سر کار نشان می دهد. بهترین مربیان هرگز کاری نمی کنند که به کار آموزان خود ضرری به همراه داشته باشد. آنها در مسیری حرکت می کنند که سودمند و مفید باشند، حتی اگر این کار به قیمت کاهش بهره وری خودشان تمام شده و به قطع شدن هر گونه پاداش مالی برای آنان بیانجامد. به طور واضح خیرخواهی در کنار شایستگی و خصیصه های خاص مجموعه ای از دلایل را شکل می دهند که به یک فرد ذیصلاح ویژه اعتماد شود(همان منبع).
2-3-3-3- اعتماد عاطفی
اگر چه شایستگی، خصیصه و خیرخواهی سه دلیل خوب برای اعتماد به یک مقام ذیصلاح را ارائه می کنند، سومین نوع اعتماد به طور واقعی ریشه در دلیل و استدلال ندارد. اعتماد عاطفی بیشتر جنبه احساسی دارد تا جنبه منطقی و عقلایی. با اعتماد بر مبنای عاطفه ما بدین دلیل اعتماد می کنیم که به شخص مورد نظر احساساتی را داریم؛ واقعاً آنها را دوست داریم و به آنها علاقه مندیم. این احساسات ما را ترغیب می نماید که دیگران را مورد پذیرش قرار دهیم. به همین سادگی به آنان اعتماد می نمائیم چون آنها را دوست داریم. اعتماد عاطفی به عنوان یک مکمل برای انواع اعتمادهای مطرح شده می باشد. شکل زیر انواع شکلهای اعتماد که در طول زمان می توانند در فرد ایجاد شوند را نشان می دهد. در ارتباطات جدید، اعتماد فقط بر گرایش و رغبت ذاتی ما به اعتماد بستگی دارد. در اکثر ارتباطات این گرایش ذاتی نهایتاً با کسب دانش درباره شایستگی، شخصیت و حسن نیت یا خیر خواهی تکمیل می شود که در این راستا اطمینان بر مبنای شناخت موضوع مورد بحث است. در تعداد محدودی از ارتباطات یک پیوند احساسی ایجاد شده و احساسات ما را در مورد فرد مورد اعتماد جهت پذیرش وی افزایش می دهد. این ویژگیها به وسیله سرمایه گذاری متقابل و دو جانبه در زمان و هزینه توصیف و مشخص می شود، یک مفهوم از وابستگی عمیق و درکی بوجود می آید که طرفین اگر این ارتباطات از بین رود، احساس زیان می نمایند(Feizi and et al, 2012, p 2040).
اعتماد عاطفی محور
اعتماد شناختی محور
اعتماد بر اساس مشرب و خلق و خو
تعداد محدودی از ارتباطات
اکثریت ارتباطات
ارتباطات جدید
زمان

نمودار2-8- گونه های مختلف اعتماد در طول زمان
اما واقعاً چگونه می توان این اشکال قابلیت اعتماد را اندازه گرفت؟ یک روش در نظر گرفتن این مطلب است که آیا منابعی که می خواهیم بر آنان اعتماد کنیم از قاعده عدالت تبعیت می کنند یا خیر.
سطح پایین اعتماد باعث می گردد که کارکنان جریان اطلاعات را در سازمان منحرف کنند و سوء ظن و بدگمانی در بین کارکنان رواج پیدا کند و


دیدگاهتان را بنویسید