دانلود پایان نامه

کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
5- بررسی تأثیر رهبری خدمتگزاربر تعهد سازمانی با نقش میانجی اعتماد شناختی کارکنان به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
1-5- پرسش های تحقیق
1- آیا رهبری خدمتگزار در تعهد سازمانی کارکنان نقش دارد؟
2- آیا رهبری خدمتگزاردر اعتماد کارکنان به مدیران نقش دارد؟
3-آیا اعتماد کارکنان به مدیران در تعهد سازمانی کارکنان نقش دارد؟
4-آیا اعتماد کارکنان به مدیران و تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی نقش میانجی دارد؟
1-6- فرضیه های تحقیق:
1- رهبری خدمتگزار در تعهد سازمانی کارکنان نقش معنی دار دارد.
2- رهبری خدمتگزاردر اعتماد کارکنان به مدیران نقش معنی دار دارد.
3- اعتماد کارکنان به مدیران در تعهد سازمانی کارکنان نقش معنی دار دارد.
4- اعتماد کارکنان به مدیران در تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی نقش میانجی دارد.
1-7- قلمرو تحقیق
1-7-1- قلمرو موضوعی :
قلمرو موضوعی تحقیق در حوزه منابع انسانی و با موضوع تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان باشد.
1-7-2- قلمرو زمانی :
محدوده ی زمانی تحقیق سه ماهه آخر سال 1392 و شش ماهه اول سال 1393 می باشد.
1-7-3 – قلمرو مکانی :
قلمرو مکانی تحقیق اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان می باشد.
1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها و کلید واژه ها:
1-8-1- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل رهبری خدمتگزار :
1- خدمت رسانی
تعریف نظری : برانگیخته شدن مدیران در موقعیت هایی که به طور کامل برای منافع صاحبان اصلی سازمان گام برداشته و خود را وقف سازمان و اهداف آن سازند( زاهدی ،1391، ص13).
تعریف عملیاتی :عبارت است از مؤلفه مهر ورزی که اشاره به ،خدمت به دیگران ، توقع جبران نداشتن و مهربانی و مؤلفه احترام به دیگران که به رفتار مؤدب ، احترام به عقاید و افکار و احترام به حقوق انسانی اشاره دارد(ونگ و ژن،2014).
2- توانمند ساز :
تعریف نظری : یک حالت انگیز شی درونی در ارتباط با شغل و یک مفهوم چند بعدی از قبیل ،معنادار بودن ،شایستگی ، خودبینی ، اثرگذاری و احساس اعتماد داشتن تعریف می شود( قلی پور و همکاران ،1388،ص109).
تعریف عملیاتی : عبارت است از ، گوش دادن مؤثر که به قطع نکردن صحبت ، توجه به پیشنهادات و عدم قضاوت دیگران اشاره دارد و متغیر ایجاد احساس معناداری به تأثیر همکاران بر اتفاقات سازمانی ، احساس استقلال ، همسویی بین هدف های فردی و سازمانی اشاره دارد(ونگ و ژن،2014).
3- اعتماد :
تعریف نظری : پدیده ای پویا که به کنش متقابل و عامل های مختلف مانند پیامدهای شناختی بالقوه ، وابستگی و احساس امنیت در ساخت اعتماد مؤثر است(پناهی ، 1387، ص89).
تعریف عملیاتی :عبارت است از متغیر همدلی ، که به سنک صبور بودن ، تلاش برای ایجاد روابط کاری مثبت و بهتر انجام شدن کار اشاره دارد .متغیر صداقت که به پذیرش دیگران به همان صورت ، حق مداری و انصاف در رفتار و گفتار اشاره دارد و متغیر قابلیت انعطاف ، که به مسئولیت پذیری ، پایبندی به اصول اخلاقی و پذیرش تفاوت ها اشاره می کند(ونگ و ژن،2014).
4- گروه ساز :
تعریف نظری : مدیریت اثر بخش و موفقیت در انجام اهداف فردی و اداره کردن تعارض درون گروه ها می باشد(پناهی ،1387،ص94).
تعریف عملیاتی : عبارت است از متغیر تفویض اختیار که اشاره به شریک کردن دیگران در اختیار و قدرت ، مسئول و پاسخگو دانستن ، افزایش حیطه نظارت و نفوذ ، متغیر تصمیم مشارکتی که اشاره به ،همکاری جایگزین رقابت کردن ، تشویق به مشارکت ، اجرای تصمیم های جمعی ، متغیر شناسایی قابلیت ها که اشاره به کمک به رشد دیگران ،محیطی مشوق یادگیری ، تلاش همکاران برای توسعه مهارت شان دارد(ونگ و ژن،2014).
5- بصیر :
تعریف نظری : درک کلی از موقعیت و درک از محدودیت ها و واقعیت های موجود و نتایج احتمالی از تصمیمات آینده را مورد بررسی قرار دادن (باقر سلیمی و همکاران ،1389،ص25).
تعریف عملیاتی : عبارت است از : متغیر دوراندیشی که اشاره به ترسیم چشم انداز روشن از آینده ،تأثیر همکاران در مقصد آینده و پایش به سوی مقصد و متغیر آگاهی بخش اشاره به کمک به توزیع اطلاعات ،راهنمایی از پیشکسوت ها، آسان بودن دسترسی به اطلاعات و آمار و متغیر مفهوم ساز ، اشاره به یکی بودن گفتار و اعمال ، روحیه توانستن ، آفرینش ارزش های ماندگار دارد(ونگ و ژن،2014).
6- متواضع :
تعریف نظری : ترجیح دادن منافع خود فدای منافع دیگران و انجام دادن عملی از روی فروتنی بدون چشم داشت(قلی پور،1388).
تعریف عملیاتی :عبارت است از متغیر رفتار برابر که اشاره به پذیرش انتقاد با گشاده رویی ،احترام ویژه نداشتن در قبال رهبری ، مغرور نبودن و به دیگران که اشاره به کمک به دیگران در تحقق اهداف ،کار کردن در کنار دیگران ، توجه به ضعیف تر ها و متغیر الویت دادن به نیاز دیگران که اشاره به مقدم دانستن نیاز دیگران ، استفاده از قدرت و اختیار برای حل مشکل کارکنان ، ارجح دانن کارکنان به سازمان اشاره دارد(ونگ و ژن،2014).
1-8-2- تعاریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته تعهد سازمانی :
1- تعهد عاطفی
تعریف نظری : تعهد سازمانی عبارت است از وابستگی عاطفی کارکنان به تعیین هویت با سازمان و درگیر شدن در فعالیت های سازمانی. (Meyer et al., 1993).

 
 
تعریف عملیاتی : گذراندن مسیر شغلی ، بحث کردن با افراد درون سازمان ، مشکلات سازمان مشکل کارکنان، وابستگی به سازمان،متصل بودن به سازمان بصورت عاطفی ، معنادار بودن سازمان از نظر شخصی ،احساس تعلق قوی به سازمان و سازمان به عنوان بخشی از خانواده می باشد (Meyer et al., 1993).
2- تعهد مستمر
تعریف نظری : تمایل به انجام فعالیت های مستمر بر اساس تشخیص فرد از هزینه های مرتبط با ترک سازمان(همان منبع).
تعریف عملیاتی : ضرورت ماندن در سازمان ، دشوار بودن ترک سازمان ، مختل شدن زندگی بر اثر ترک، جایگزین کردن بر اثر ترک سازمان ، ترک سازمان بر اثر فداکاری ،دلهره و نگرانی در صورت ترک سازمان ، پرهزینه بودن ترک سازمان و….. . (Meyer et al., 1993).
3- تعهد تکلیفی (هنجاری) :
تعریف نظری : افراد در سازمان می‎مانند، چون احساس می کنند باید بمانند و نباید آن را ترک کنند (همان منبع).
تعریف عملیاتی : عبارت است از وفادار بودن به یک سازمان ، صحیح نبودن ترک سازمان در صورت پیشنهاد شغل ، تغییر شغل ، وفادار بودن به سازمان ، غیر اخلاقی بودن ترک سازمان ، تعهد اخلاقی ، بهتر شدن امور سازمانی در اثر پیشرفت شغلی ، نمونه بودن در سازمان می باشد. (Meyer et al., 1993).
1-8-3- تعریف نظری و عملیاتی متغیر میانجی اعتماد کارکنان به مدیر :
اعتماد به سرپرست، سطح اطمینانی که کارکنان در قبال مدیران سازمان احساس می کنند و میزان اعتقاد کارکنان به آنچه مدیران به آنها می گویند.(Chughtai & Buckley, 2009)
1- اعتماد عاطفی:
تعریف نظری: اعتماد مبتنی بر عواطف به وسیله قراردادهای هیجانی اجتماعی ساخته می شود که فراتر از مرزهای یک رابطه تجاری یا حرفه ای می باشد(عریضی،براتی،1392،ص7).
تعریف عملیاتی : میزان سنجش ؛ارتباط دوستانه با مدیر،درمیان گذاشتن نقطه نظرات،احساسات و آرزوها،گوش دادن مدیر به مشکلات کارکنان،احساس دلتنگی از انتقال سرپرستم،عکس العمل سازنده از طرف مدیر بخاط مشکلاتم،سرمایه گذاری عاطفی در محیط کار بین مدیر و کارمند(مک آلیستر،2002).
اعتماد شناختی:
تعریف نظری: :ادراک مبتنی بر شناخت به وسیله ادراک و علاقه خود، از نشانه های عملکرد و واقعیت فعالیت های دیگری ساخته می شود(عریضی،براتی،1392،ص6).
تعریف عملیاتی: انجام کار مدیر بصورت تخصصی و وقت گذاشتن برای کارش،شک نداشتن از این که مدیر فردی شایسته و صلاحیت برای انجام کارش را دارد،افرادی که از دوستان مدیرم هم نیستند به وی اعتماد دارند،دیگران مدیر را فردی قابل اعتماد می دانند(مک آلیستر،2002).
2-1- بخش اول : رهبری خدمتگزار
2-1-1- مقدمه
رهبری از دیر زمان توجه مدیران را به خود جلب کرده است . مدیران درباره عواملی بحث می کنند که سازنده یک رهبر مؤثر هستند و دانشمندان سازمان همان موضوع را به شکلی گسترده مورد مطالعه قرار داده اند( مور هد و گریفین ،1390،ص349).بعضی از صاحبنظران مدیریت، رمز موفقیت مدیران را در توان رهبری منابع انسانی تحت سرپرستی می دانند. رهبری فرآیندی است که ضمن آن مدیر می کوشد تا با نفوذ بر کارکنان، آنان را به انجام دادن وظائف خود برانگیزد(قاسمی ،1390،ص437).
رﻫﺒـﺮی ﺻـﺤﯿﺢ از ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان، اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و رﻫﺒﺮان ﺑـﺰرگ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨـﺎن، ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻫـﻢ ﭼﻮن ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ . ﺧـﺪﻣﺖ ﺑﺎﯾـﺪ در ﻫﺴـﺘﻪ ﻣﺮﮐـﺰی رﻫﺒﺮی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎ رﻫﺒﺮی ﻣﯽ آﯾﺪ وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺮوع از آن، ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری اﺳﺖ( Humphreys,2005,p1413) .
ﺑـﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾـﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻣﺒﺎﺣﺚ رﻫﺒﺮی، ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕـﺮ، رﻫﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ذﻫﻨﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارزش دادن ﺑﻪ اﻓـﺮاد و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ را داﺷﺘﻪﺑﺎﺷد(اﯾﺰدی ﻃﺎﻣﻪ،1391،ص7).رهبری خدمتگزار، برابری انسانها را ارج نهاده و به دنبال توسعه فردی اعضای سازمان است. وظیفه رهبر خدمتگزار آن است که هوش و منش کارکنان را بپروراند و به آنان این امکان را بدهد تا قابلیت های خویش را در حد کمال به ظهور رسانند(نصر اصفهانی، نصر اصفهانی،1389،ص144). البته رهبری خدمتگزار در دوران ابتدائی شکل گیری مفهومی خود قرار دارد؛ با این حال محققان زیادی آن را به منزله یک نظریه معتبر در زمینه رهبری سازمان مطرح می شناسند .(Birkenmeier et al, 2003)

2-1-2- تعاریف رهبری
در مورد رهبری تعریف های گوناگونی بیان شده است ، که به بعضی از آنها اشاره می شود.
رهبری نفوذ بر مرئوسان از طریق برقراری ارتباط با آنان در تحقق اهداف سازمانی است.
رهبری عبارت است از هنر یا علم نفوذ در اشخاص، به طوری که با میل و خواسته خود در جهت دست یابی به هدف های تعیین شده،گام بردارند(قاسمی،1390،ص438)
رهبری به عنوان یک فرآیند، به معنی استفاده از نفوذ بدون زور برای هدایت و هماهنگی فعالیت های اعضای یک گروه در جهت تحقق هدف و به عنوان یک صفت به معنی مجموعای از ویژگی ها است(مور هد، گریفین ،1390،ص350).
رهبری عبارت است از توانایی در اعمال نفوذ بر گروه و سوق دادن آن به هدف های مورد نظر(رابینز،1386،ص217).
به توانایی تاثیرگذاری ، انگیزه دادن به افراد و مشارکت در اثربخشی و موفقیت سازمان ،رهبری گویند(Yuki ,2006,p3).
رهبری ، فرآیند تغییر هدف داری است که از طریق آن رهبر و پیروان از طریق مقصود مشترک به هم می پیوندند و حرکت به سوی چشم انداز را آغاز می کنند(نصر اصفهانی، نصر اصفهانی،1389،ص145)
2-1-3- سبک رهبری
منظور از سبک رهبری ،چگونگی رفتار رهبر در زمانی که سعی در تأثیر گزاری بر عملکرد افراد دیگر دارد می باشد. به بیان دیگر چگونگی سرپرستی مدیران بر دیگران و چگونگی رفتاری که افراد در موقع تأثیر گزاری و نفوذ بر عملکرد زیردستان از خود بروز می دهند را سبک رهبری می گویند(رضائیان، 1391،ص165).
سبک های رهبری بحث رهبری و تأ ثیر آن بر عملکرد و اثربخشی سازمان، دیر زمانی است که در محافل مدیریتی مطرح گردیده است. متخصصان رهبری راه های مختلفی را برای شناخت موضوع رهبری و ارتباط آن با اثربخشی سازمان انتخاب کرده اند و بر مبنای آن تئوری های متعددی شروع مباحث رهبری با تئوری های شخصیتی و را ارئه نموده اند. (Francoeur,2008),
اگر رهبران بخواهند در میان افراد به طور اثر بخش و کارا تأثیر گزارند لازم است در به کارگیری سبک های رهبری انعطاف داشته و قدرت تشخیص نیازهای زیردستان را داشته باشند و با آنها نوعی توافق در روش اعمال سبک رهبری را به دست اورند Luthans,2009,p455) ( .


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1-4- وظایف رهبری
رهبران گروه ها و سازمان ها معمولا مجموعه ای از وظایف مختلف را بر عهده دارند . این وظائف به صورت زیر دسته بندی می گردد.
داوری کردن : زمانی که اعضای سازمان موافقت چندانی با انجام یک عمل نداشته باشند ، رهبر ممکن است از طریق حکمیّت یا تصمیم گیری شخصی به حل مشکل بپردازد (قاسمی،1390،ص440).
دریافت پیشنهاد : ارائه و تأکید بر پیشنهاد توسط رهبر ،این فرصت را به وی می دهد تا بدون آنکه از دستورات مستقیم استفاده کند، از جانب زیر دستان خود نیز نظرات و عقاید گوناگون را دریافت دارد.
تدارک و عرصه اهداف : هدف های یک سازمان دارای یک معیار مشخص نیست ، بلکه باید بوسیله رهبر تهیّه؛ تنظیم و ارائه شود.
بازبینی اجرای عملیات : رهبری یک گروه یا سازمان اعم از این که خود سیاست های گروه را تعیین نمایند یا ننمایند،در هر صورت مسئولیت بازبینی اجرای این سیاست ها را بر عهده خواهد داشت.
برنامه ریزی : یکی از وظائف رهبری ،تصمیم گیری در مورد انتخاب روش ها و وسائل برای رسیدن به هدف ها است که جز برنامه ریزی گروه می باشد.
سیاست گذاری : درگیر شدن در طراحی هدف ها و سیاست گذاری های یک گروه یا سازمان و دخالت برای پیاده کردن آنها، یکی از وظائف مهم رهبری گروه یا سازمان می باشد.
کنترل کننده روابط داخلی : با توجه به میزان تسلّطی که رهبر نسبت به جزئیات ساختار گروه و روابط گروهی دارد، می تواند نسبت به کنترل روابط داخلی گروه نقش مهم و سازمان دهنده ای را داشته باشد.
نمونه بودن : رهبر لازم است خود نمونه بارز رفتاری باشد، که از افراد گروه انتظار می رود.رهبر ضمن اینکه مسئولیت نمایندگی سازمان خود را در بین دیگران بر عهده دارد، همچون یک عنصر شاخص ویک نهاد خدمتگزار عمل میکند.
به عنوان شبه پدر : رهبر می تواند در بسیاری از موارد، منبعی برای پاسخ به تمایلات و احساسات پیروان به حساب آید و پیروان او را همچون پدری که هم تشویق و هم تنبیه او جنبه دلسوزی دارد، پنداشته و مسائل و مشکلات خود را با او در میان بگذارند.
به عنوان سپر بلا : رهبری که نقش پدر را بر عهده دارد، در صورت لزوم پاسخگوی عوارض ناشی از نتایج کار دیگران می شود، در حقیقت رهبر در سطح همه گروه یا سازمان نیز می تواند پناهگاه ومحملی برای جلوگیری از روحیه یأس و ناامیدی در شکست های گروه باشد و با قبول مسئولیت، سپر بلایی برای افراد سازمان و گروه شود(همان منبع،ص441).
تأمین امنیت : یک رهبر در برخورد با مسائل و مشکلات ، چنانچه طرز تلّقی و نگرش مثبت و خوش بینانه ای داشته باشد، قادر خواهد بود امنیّت خاطری را برای زیردستان خود فراهم آورد.چنین امنیّتی برای اعضای سازمان بسیار مهم است و همواره در معرض تهدید برداشت های رهبر قرار دارد.
القا نمودن : یکی از نیازهای انسانی ، نیاز به انجام دادن کاری است که ارزشمند و مهم باشد. در صورتی که یک رهبر بتواند امکان درک و شناخت اهمیّت و ارزش کار زیر دستانش را برای آنان فراهم آورد،بنابراین قادر خواهد بود، پذیرش و هواداری جدّی از اهداف سازمانی را در اذهان زیردستان خود القاء کند.
تشویق و تمجید : یکی دیگر از نیازهای انسانی ، نیاز به تشخیص؛ احترام و شناسایی در بین دیگران است. بر این اساس، رهبران می توانند از طریق تشویق و ستایش صادقانه این نیاز را مورد تأکید قرار دهند.
شتاب بخشیدن : برای آغاز یا افزایش یک حرکت یا ایجاد تحرّک در یک سازمان، به یک نیرو یا شدّت عملی نیاز خواهد بود که این نیرو می تواند به مانند یک شتاب دهنده، باعث برانگیختگی و تحریک کارکنان برای انجام کار شود(همان منبع،ص442).
2-1-5- نظریه های سنتی رهبری
در طول قرن بیستم، نظریه های بسیاری برای تبیین ویژگی ها و رفتارهای مؤثر رهبری که افزایش دهنده انگیزش و تلاش کارکنان هستند ایجاد شده اند Kwong & Zhen,2014,p18)). بر طبق نظر باس و آوولیو( 1993 )


دیدگاهتان را بنویسید