دانلود پایان نامه

و کوتاه مدت تعادل مناسب ایجاد کنند.
دوراندیشی و آینــده نگری : رهبران خدمتگزار از گذشته درس می گیرند.آنان واقعیت های زمان حال و پیامد های احتمالی یک تصمیم در آینده را درک می کنند.
نظارت: رهبران خدمتگزار خود را ناظر بر افراد و منابعی می دانند که تحت سرپرستی آنها ست.
تعهد نسبت به رشد و پیشرفت دیگران : رهبران خدمتگزار فضایی را فراهم می کنند که ضامن رشد فردی ،حرفه ای و معنوی افراد باشد.
برقراری ارتباط: رهبران خدمتگزار از اهداف افراد باخبر هستند .آنان آشکار و واضح سخن می گویند و در نتیجه، افراد پیام آنان را بهتر درک می کنند (Van Dierendonck, & Nuijten,2011,p255).
این مؤلفه ها در قلب مدیرانی که خواهان بهبود شرایط انسانی هستند به وفور مشهود است(نصر اصفهانی، نصر اصفهانی،1389،ص149).
جدول2-2- ویژگی های رهبر خدمت گزار
ارزش قائل شدن برای افراد از طریق
اعتقاد به افراد
پاسخگویی به نیازهای افراد قبل از نیازهای خود
گوش دادن مؤثر
توانمند سازی افراد از طریق
فراهم کردن شرایط برای یادگیری
ارائه مدل های رفتاری صحیح و درست
تشویق دیگران
ایجاد محیط دوستانه از طریق
برقراری روابط قوی،شخصی
همکاری کردن با دیگران
ارزیابی تفاوت های دیگران
نشان دادن اعتبار خود از طریق
باز بودن و پاسخگو بودن به دیگران
میل به یاد گرفتن از دیگران
حفظ درستی و اعتماد
ارائه رهبری خود از طریق
چشم انداز به آینده
ابتکار داشتن
آشکار کردن هدف
مأخذ: (نصر اصفهانی، نصر اصفهانی،1389).
2-1-11- مدل های رهبـــری خدمتگزار
اگر رهبری خدمتگزار را متفاوت از دیگر اشکال رهبری بدانیم، باید قادر باشیم تا مشخصات،ویژگی ها ،مدل ها و رفتارهایی مجزا از سایر انواع رهبری را در چنین رهبرانی مشاهده کنیم. متاسفانه ادبیات مرتبط با بحث رهبری خدمتگزار نسبتاً نامشخص، مبهم و اغلب به‌صورت داستان و حکایت هستند. به‌هرحال به رغم محدودیت هایی که وجود دارد بررسی ادبیات رهبری خدمتگزار در منابع مختلف، اعم از مجلات، کتب و تحقیقات نشان می دهد که سازگاری کافی در آنها وجود دارد تا بتوان ویژگی یا صفات را برای چنین رهبرانی استخراج کرد که متناسب با موضوع تحقیق، مهم ترین مدل هایی که وجود دارند، ارائه و بررسی خواهند شد(قرایی پور،1387،ص4).
2-1-11-1- مدل اسپیرز
از مدیران ارشد مرکز گرین لیف از نوشته های گرین لیف، ده ویژگی رهبری خدمتگزار را استخراج کرده است که عبارتند از:
1.گوش دادن 2.همدلی 3.بهبودبخشی 4.آگاهی 5.تشویق و ترغیب 6.مفهوم سازی 7.آینده نگری و دوراندیشی 8.خادمیت 9.تعهد به رشد افراد 10.ایجاد گروه.
با این وجود، بیان کرده است هر چند که این ده مشخصه جزء ویژگی­های رهبری خدمتگزار می­باشند، اما به این معنی نیست که همه ویژگی ها همین ده مورد باشد Spears,1998,p35)به نقل از قرایی پور، 1387).
2-1-11-2- مدل پیج و ونگ
پیج و ونگ (2000) چارچوبی را برای اندازه ­گیری رهبری خدمتگزار ارائه کرده اند. مدل آنها شامل توجه به چهار حوزه رهبری است که خروجی آنها اثر مثبتی بر جامعه و فرهنگ دارد:
1- شخصیت: شخصیت رهبر و کاراکترهایی از شخصیت وی مورد توجه قرار می گیرد شامل شجاعت خدمتگزاری، روحیه خدمت رسانی به دیگران، کمال جویی و تعهد می باشد.
2- روابط: انواع روابط، پیوندها و ارتباطاتی که رهبر با دیگران برقرار می کند، مورد توجه قرار می گیرد.
3- وظیفه: رهبر برای اعمال رهبری باید وظایفی را انجام دهد که شامل خلق بینش و تصمیم گیری می شود.
4- فرایند: در این حوزه بهبود فرایند های سازمانی مورد توجه قرار می گیرد که شامل تیم سازی و مدلسازی می شود.
آنها از بررسی گسترده ادبیات رهبری خدمتگزار حدود 200معیار شناسایى کردند و پس از حذف و ادغام به 99 معیار نهایی دست یافتند و آنها را در دوازده طبقه اصلی قرار دادند که عبارتند از کمال جویی، فروتنی، خدمت رسانی، توجه به دیگران، توانمندسازی کارکنان، توسعه کارکنان، بینش مداری، هدفگذاری، هدایت، مدلسازی، تیم سازی و تصمیم‌گیری مشارکتی.
کار نیمه تمام پیج و ونگ را با تجربه و تحلیل عاملی تکمیل کردند که عوامل از 99 معیار به 22معیار و از 12طبقه به 3 طبقه (بینش مداری، توانمندسازی و خدمت رسانی) تقلیل یافت(دنیس و وینستون،2003، صص455-459 به نقل از قرایی پور،1387).
2-1-11-3- مدل ونگ
ونگ در سال 2003، مدل قبلی خود را تکمیل کرد. در مدل وی، دوازده متغیر اصلی در چهار جزء اصلی ارائه شده است که مهم ترین متغیرهای هر جزء در جدول زیر نشان داده شده اند:
تحلیل درونی
تواضع
نوع سنجی
بینش
اعتماد
توانمدنسازی
خدمت دهی
تمایل درونی رهبر
تعهد به رهبر
عزت نفس
انگیزش
نوع دوستی و توجه به علائق رهبر

خدمت دهی

نمودار 2-1- متغیرهای مدل ونگ
2-1-11-4- مدل پترسون
مدل پترسون (2003) از هفت متغیر اصلی تشکیل شده است. او در این تئوری با تعریف ارزشهای رهبری خدمتگزار، آنها را سازه های رهبری خدمتگزار نامید. مهمترین ،سازه های رهبری خدمتگزار طبق نظریات پترسون عبارتند از: عشق الهی ،تواضع و فرتنی ،نوع دوستی ، قابلیت اعتماد ، چشم انداز ، خدمت رسانی و توانمند سازی (نصر اصفهانی و همکاران ،1390،ص109).رهبری خدمتگزار بر اساس این هفت سازه قرار دارد. در شکل یک مدل پترسون نشان داده شده است.
عشق الهی
تواضع
نوع دوستی
اعتماد
چشم انداز
توانمند سازی
خدمت رسانی

نمودار 2-2- مدل پترسون (پترسون،2005)
2-1-11-5- مدل راسل و استون
راسل و استون در سال 2002، با بررسی گسترده ادبیات موجود در رهبری خدمتگزار حداقل بیست ویژگی قابل تشخیص و مجزا را در رهبران خدمتگزار شناسایى کرده­اند. این بیست ویژگی با مشخصه های فهرست شده در مرکز گرین لیف نیز شباهت های زیادی دارند(راسل و استون 2002، صص145-157 به نقل از قرایی،1387). از جمله شنود موثر، متقاعدسازی و خادمیت در میان بیست ویژگی دیده می­شود. در حالی که برخی از ویژگی ها نظیر آینده نگری و دوراندیشی تحت عنوان بینش قرار گرفته اند(همان منبع).
2-1-11-5-1- ویژگی های عملیاتى رهبری خدمتگزار
راسل و استون، نه ویژگی شناسایى شده را با عنوان ویژگی های عملیاتى طبقه بندی کرده اند. طبقه بندی به ویژگی های وظیفه ای از نتایج موجود در ادبیات رهبری ناشی شده است که مکررا تکرار شده است.
ویژگی های وظیفه ای، مشخصه ها و کیفیت های عملیاتى قابل تشخیص هستند که به رهبران تعلق دارند و در رفتارهای رهبر در محیط کار مشاهده می شوند. ویژگی های وظیفه ای ویژگی های کارآمد بودن رهبری خدمتگزار می باشند. آنها ویژگی های قابل تشخیصی هستند که اجرای مسئولیت های رهبری را امکان پذیر می کنند. هر ویژگی وظیفه ای از دیگر ویژگی های مجزا است. البته آنها با یک دیگر مرتبطند و در برخی از موارد به صورت متقابل بر یکدیگر اثر می گذارند(همان منبع).
ایجاد چشم انداز :یکی از ویژگی های اصلی رهبر خدمتگزار ایجاد یک چشم انداز الهام بخش و استراتژیک برای سازمان است. بینش، اعضای سازمان را با یکدیگر متحد و یکپارچه می کند و الهام‌بخش بزرگی و عظمت به آنان است.
درستکاری و کمال جویی :درستکاری، بیشتر با صادق‌بودن و راستگویی ارتباط دارد و کمال جویی تبعیت از کدهای عمومی اخلاقی را منعکس می کند.
اعتماد :اعتماد، به‌واسطه تعامل مستقیم رهبر با پیروان به‌وجود می آید. در غیاب اعتماد، ترس سازمان را فرامی­گیرد و مانع بهره وری می شود. رهبران به‌منظور ایجاد اعتماد باید کمال جو و درستکار باشند.
خدمت رسانی :در درجه نخست و مقدم تر از هر کاری، یک رهبر خوب به دیگران خدمت می کند. انگیزه اساسی و بنیادین برای رهبری باید علاقه مندی به خدمت رسانی باشد.
الگوسازی :رهبران از طریق انجام برخی از اقدامات و نمونه­ها، مدل رفتاری خود را در معرض دید پیروان قرار می دهند. آنها تلاش می کنند تا با ارائه مدل رفتاری خود، پیروان را به تعهد، فداکاری، نظم و انضباط، تعالی و بهترین بودن تشویق کنند. آنها، ارزش های مناسب را از طریق عمل و کردار که چیزی بیش از حرف و کلمات است به تدریج در فرهنگ سازمان تزریق می کنند.
پیش گامی :رهبران، لازم است که در ریسک پذیری، ایجاد روش­ها و مسیرهای جدید، به کارگیری رویکردهای جدید نسبت به مسائل قدیمی پیشگام باشند. آنها باید عامل تغییر و تحول در سازمان و دارای ابتکار عمل باشند.
قدردانی از دیگران :رهبران خدمتگزار به صورت آشکار و قابل مشاهده از پیروان خود قدردانی می کنند، به آنها ارزش می دهند، آنها را ترغیب می کنند و به آنها توجه دارند. آنها از موفقیت دیگران لذت می برند. همچنین الهام بخش امید، شجاعت، عشق، تصاویر مثبت ذهنی به پیروان هستند و آنها را تشویق می کنند
توانمندسازی :رهبران خدمتگزار، توان رهبری خود را از طریق توانمندساختن افراد برای هدایت، چندین برابر می کنند. توانمندسازی بر کار تیمی تاکید می کند. به‌منظور دستیابی به توانمندسازی، رفتار رهبر باید کششی باشد تا اینکه فشاری باشد. سبک کششی از طریق جذب افراد و انرژی دادن به آنها موثرتر از سبک فشاری است. هدف از توانمندسازی پرورش رهبران کافی در همه سطوح سازمان است(همان منبع).
علاوه بر ویژگی های وظیفه ای، در بررسی ادبیات، ویژگی های دیگری برای رهبری خدمتگزار قابل تشخیص است که در اینجا با عنوان ویژگی های مکمل طبقه بندی شده اند و عبارتند از:
2-1-11-5-1- ویژگی های مکمل رهبری خدمتگزار
ارتباطات :رهبران باید بینش الهام بخش خود را به‌صورت روشن به دیگر اعضای سازمان منتقل کنند و پیروان را با خود هم­جهت و همراه سازند. بسیاری از محققان معتقدند که اثربخشیِ کل رهبری بستگی به توسعه کافی مهارت­های ارتباطی میان رهبر و پیروان دارد(قرایی پور ،1387،ص5).
اعتبار (مقبولیت) :رهبران دارای اعتبار عادات، ارزش­ها، خصیصه ها و شایستگی هایی هستند که از طریق آنها می­توانند اعتماد و تعهد پیروان را نسبت به خود جلب کنند.
صلاحیت :صلاحیت به وضعیتی اطلاق می­شود که رهبر به خوبی واجد شرایط رهبری باشد و دارای دامنه وسیعی از دانش، مهارت ها و توانایی­ها باشد.
پیشکاری :پیشکاری، شامل مدیریت دارایی یا امور شخصی دیگری است. پیشکار بودن این معنی را دربر دارد که هم رهبران و هم پیروان باید در پیشکار بودن توانمند شوند./>پیدایی :پیدایی شامل حضور در محافل عمومی، رفتار و تعاملات قابل مشاهده رهبر با پیروان است. رهبر خدمتگزار کارآمد باید پیدایی بالایی در هدایت، علاقه­مندی، توجه و آرامش بخشیدن به دیگر افراد داشته باشد. پیروان باید شاهد آن چه رهبران می گویند و مقداری که گفته­های خود را انجام می دهند، باشند.

 
 
نفوذ و متقاعدسازی :نفوذ از اجزاء و عناصر اولیه و اصلی رهبری کارآمد محسوب می­شود. به باور برخی، سنجش صحیح رهبری، میزان نفوذ رهبر است نه چیزی بیشتر نه چیزی کمتر. متقاعد کردن منطقی، جذبه، الهام بخشی و مشاوره از تاکتیک های موثر نفوذ هستند. سه گزینه برای رهبران وجود دارد تا اعمال قدرت کنند: 1.اجبار 2.فریب کاری 3.متقاعدسازی. متقاعدسازی عنصر مهم نفوذ در فرایند رهبری است به نظر گرین لیف متقاعدسازی مهارت بحرانی رهبری خدمتگزار است.
شنود موثر :شنود موثر یکی از روش­های مهم رهبران است که احترام و قدردانی از دیگران را به وسیله آن نمایش می دهند. برخی محققان بحث کرده اند که رهبران باید فعالانه بشنوند. زیرا فرایند شنود مشارکتی موجب ارتقای ارتباطات و شفافیت آن می­شود. رهبران از شنود موثر بهره می برند، زیرا آنها هم­چنان که می­شنوند یاد هم می گیرند.
تشویق و ترغیب :علاوه بر قدردانی از پیروان، رهبران خدمتگزار افرادی را که هدایت می کنند باور دارند و آنها را تشویق می کنند. رهبران خدمتگزار تشویق کننده، برقرار کننده ارتباط و دلگرم کننده پیروان هستند. ایجاد جو حمایتی و ترغیب کننده موجب رشد پیروان می شود.
تعلیم :رهبرانی که می خواهند افراد را توانمند کنند باید خود معلم باشند. آنها باید استعدادهای دیگران را رشد و توسعه دهند. نقش رهبر یادگیری و سپس تعلیم اصول و ارزش ها به پیروان است. طوری که آنها بتوانند خود را هدایت کنند. برخی بر این نکته اشاره کرده اند که رهبران باید به شیوه سقراط معلمی کنند یعنی سوال بپرسند تا بفهمند که مطالب کاملا منتقل شده است. مربیگری نیز به عنوان یکی از اشکال مهم تعلیم، موردنظر صاحبنظران است.
تفویض اختیار :در رهبری خدمتگزار، مسئولیت ها تفویض می شود و رهبری، مشارکتی است. تفویض اختیار عبارت است از ترغیب پیروان به در دست گرفتن مسئولیت خودشان. چنین رهبرانی کارکنان خود را از طریق فراهم ساختن فرصت­هایی برای آنان تا کار خود را به بهترین شکل انجام دهند توانمند می کنند.
ویژگی های مکمل، تکمیل کننده ویژگی های وظیفه ای هستند. نباید تصور کرد که آنها در اولویت دوم بعد از ویژگی های وظیفه ای قرار دارند، بلکه مکمل و تکمیل کننده ویژگی های وظیفه ای می‌باشند که در بسیاری از موارد پیش نیاز و شرط لازم در رهبری خدمتگزار موثر هستند(قرایی پور ،1387،ص6).
2-1-12- رهبری خدمتگزار از نظر نظریه پردازان
به مرور مطالعات در مفهوم رهبری خدمتگزار فراتر از مرز هاى نظرى رفته و بر روى مشخص ساختن درون مایه ها یا ابعاد و ویژگی هایی که مى توانست به عملیاتى ساختن این مفهوم کمک کند متمرکز شد.
گراهام (1996)، بوچن(1998)، اسپیرز(1996)، فارلینگ و همکاران ( 1999 )، لاب(1999)، ونگ و پیچ(2003)، باربوتو و ویلر(2000)، راسل(2001)، پترسون(2003)(به نقل از اندرسون، 2009 )، (راسل و استون، 2002 )، میلارد (به نقل از آدامسون، 2009 )، روزن(به نقل از پاتر، 2009 )، از جمله نظریه پردازان و محققانی هستند که ابعاد و مؤلفه هاى رهبری خدمتگزار را در نتیجه مطالعات و پژوهش هاى میدانی به صورت عملیاتى ارئه نمودند، جدول 2-5- ابعاد رهبری خدمتگزار را از دیدگاه نظریه پردازان و محققان مذکور نشان مى دهد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول2-3- ابعاد رهبری خدمتگزار را از دیدگاه نظریه پردازان
نظریه پرداز
ابعاد
به نقل از آندرسون( ( 2009
گراهام (1991)
ابعاد الهام بخشی و اخلاقی
باچن ( 1998 )
خود هویتی، ظرفیت برای روابط متقابل ، ایجاد رابطه، آینده نگری
اسپیرز( 1998 )
گوش دادن، همدلی،آگاهی، متقاعدسازی، مفهوم سازی، آینده نگری، خادمیت، تعهد به رشد، ایجاد گروه
لوب ( 1999 )
ارزش قائل شدن برای افراد، ارائه رهبری خود، توانمندسازی افراد، ایجاد محیط دوستانه، نشان دادن اعتبار خود
فارلینگ ( 1999 )
خدمت رسانی، نفوذ، اعتبار، اعتماد، بینش و بصیرت
راسل ( 2001 )
بصیرت، اعتبار، اعتماد، الگودهی، پیشگامی، تقدیر از دیگران، توانمندسازی و خدمت رسانی
اسل و استون(2002 )
بینش، صداقت، اعتماد، خدمت رسانی، پیشقدمی، تقدیر از دیگران، توانمندسازی
پترسون ( 2003 )
عشق الهی، تواضع و فروتنی، نوع دوستی، اعتماد، چشم انداز، خدمت رسانی، توانمندسازی
2-1-13- رهبری خدمتگزار در سازمان های دولتی
هورسمون معتقد است که به نظر گرین لیف، رهبری خدمتگزار یک سبک محتمل رهبری برای تمام نهادهای اجتماعی است. وی هنگامی که در سمت مشاور مدیریتی برای سازمان های مختلف کار می کرد، سبک رهبری خود را در انواع وسیعی از سازمانها مانند: دانشگاه ها ،مؤسسات، کلیساها، نهادهای وابسته به کلیسا، انجمن های حرفه ای، سازمانهای بهداشتی، و سازمانهای تجاری در ایالات متحده، اروپا، و جهان سوم به کارگرفت. دلالت ضمنی این کار چنین بود که سازمانها، بدون توجه به محیطشان، می توانند از سبک رهبری خدمتگزار بهره مند شوند. باش نیز همین فرایند فکری را تأیید، و اظهار می کند: رهبری خدمتگزار در هر محیط سازمانی اعم از انتفاعی، غیرانتفاعی، یا دولتی به کار می آید »
و برای تمام حرفه ها، سازمان ها و اهداف کاربرد دارد. با وجود این، بر اساس IBM Inform,Digital Dissertations،Expanded Academic Research، در « رهبری خدمتگزار » جستجوی واژه کلیدی در هیچ نوع تحقیقی به طور خاص درباره


دیدگاهتان را بنویسید