دانلود پایان نامه

Psychiatry Press, Inc.

?

پيوست ها

پيوست الف

پرسشنامه استرس
1-تصور کنيد سخنان دو نفر را از دور مي شنويد که به خوبي آنها را مي شناسيد . پس از مدتي پي مي بريد آنها درباره شما صحبت مي کنند زيرا سخناني که مي شنويد با آنچه که خود مي پنداريد ديگران درباره شما قضاوت مي کنند ، بسيار نزديک است . کدام يک از جمله هاي زير به آن چه که شما شنيديد ، نزديک تر است ؟
الف – فلاني شخص متعادلي به نظر مي رسد . هيچ چيز او را ناراحت نمي کند .
ب- از فلاني خوشم مي آيد اما اي کاش اين قدر ايراد گير و مشکل پسند نبود .
ج- بيچاره فلاني ، انگار هميشه مشکلي دارد .
د- فکر نمي کني فلاني خيلي بد خلق است ؟ اي کاش مي شد راحت تر با او کنار آمد .
هـ – اصلا فلاني را درک نمي کنم . اي کاش رگ خوايش را پيدا مي کردم .
2-در اينجا پرسش هايي درباره ارتباط شما با جنس مخالف مطرح شده است . کدام يک از جمله هاي زير در مورد شما صدق مي کند ؟
الف – به آساني با جنس مخالف ارتباط برقرار مي کنم و زندگي عاشقانه بي درد سر و آرامي دارم .
ب- در برقراري ارتباطي رضايت بخش با جنس مخالف ، کاملا ناتوانم و اين امر نگرانم مي کند
ج- به طور کلي در برقراري با جنس مخالف ، مشکلي ندارم اما گه گاه مشکلات يا آشفتگي هايي را تجربه مي کنم .
د- بعضي اوقات به خوبي با جنس مخالف ارتباط برقرار مي کنم اما اغلب اوقات اين کار برايم بسيار دشوار است .
هـ – زندگي عاشقانه پر تحرکي دارم اما اين بخش از زندگي ام متغير و با مشکل همراه است .
و- هيچ يک از جمله هاي بالا درباره من صدق نمي کند .
3- با کدام يک از جمله هاي زير کاملا موافق ، موافق ، مخالف و کاملا مخالف هستيد . درجه موافقت يا مخالفت خود را جلوي هر پاسخ بنويسيد .
الف ) سياستمداران به جاي کمک به افراد عادي جامعه ، بيشتر در فکر خودشان هستند .
کاملا موافق ? موافق ? مخالف ? کاملا مخالف ?
ب) شايد اين ضرب المثل که مي گويد اگر کودکي شرور و نافرمان را تنبيه نکني ، بد سيرت خواهد شد قديمي باشد ، اما مطمئنا حقايقي نيز در آن نهفته است .
کاملا موافق ? موافق ? مخالف ? کاملا مخالف ?
ج)همدردي کمتر و عزم و ثبات بيشتر مي تواند براي بيشتر افرادي که از روان رنجوري رنج مي برند ، مفيد واقع شود .
کاملا موافق ? موافق ? مخالف ? کاملا مخالف ?
د) همجنس گرايي اساسا اشتباه است و به جاي درمان مستوجب کيفر مي باشد .
کاملا موافق ? موافق ? مخالف ? کاملا مخالف ?
هـ ) افرادي که به الکلي اعتياد پيدا مي کنند ، فقط خودشان مقصر هستند .
کاملا موافق ? موافق ? مخالف ? کاملا مخالف ?
د) همجنس گرايي اساسا اشتباه است و به جاي درمان مستوجب کيفر مي باشد .
کاملا موافق ? موافق ? مخالف ? کاملا مخالف ?
و) خانه اي آشفته و نامرتب ، نشانگر ذهني آشفته و نامرتب است .
کاملا موافق ? موافق ? مخالف ? کاملا مخالف ?
4-کدام يک از جمله هاي زير با تصوير کلي ديدگاه شما نسبت به زندگي نزديک است ؟
الف – اکثر اوقات نسبت به آينده ، سرشار از اطمينان هستم .
ب- به طور کلي نسبت به قضايا خوشبين هستم .
ج- بعضي اوقات احساس خوش بيني مي کنم و گاهي هم درباره پيش آمدها و پيامد ها احساس بدبيني مي کنم .
د- بعضي اوقات احساس خوش بيني مي کنم اما بيشتر اوقات درباره آينده ام ، چندان اميدوار يا خشنود نيستم .
هـ – اکثر اوقات آينده در نظرم تيره و تار مي آيد .
5-به کدام يک از پرسش هاي زير پاسخ مي دهيد ؟
الف -آيا به محض اين که سرتان را روي بالش بگذاريد ، بلافاصله به خواب مي رويد ؟
ب- آيا از تنگي نفس يا سرگيجه رنج مي بريد ؟
پ-آيا از ايده مسافرت به کشور هاي خارجي خوشتان نمي آيد ؟
ت-آيا احساس مي کنيد که ترسي غير منطقي از فضاهاي باز يا مکان هاي مرتفع داريد ؟
ج- آيا از کمرويي ديگران بدتان مي آيد ؟
چ-آيا کار هايي را که انجام مي دهيد ، بايد بارها در ذهن خود مرور کنيد ؟
ح- آيا در ذهن خود ، هرگز احساس کرده ايد که داريد متلاشي مي شويد و از هم مي پاشيد ؟
خ- آيا فکر بودن در فضاهاي بسته مانند آسانسور يا تونل ، شما را ناراحت مي کند ؟
د- آيا صبح ها ، بر خلاف معمول خيلي زود از خواب بيدار مي شويد ؟
ذ- آيا از سوء هاضمه و نفخ شکم خيلي رنج مي بريد ؟
ر-آيا در ميان جمعيت ، کمي احساس هراس مي کنيد ؟
ز- آيا به مسائل روز و مسائل سياسي علاقه منديد ؟
ژ-آيا براي شما زندگي تقلا و تلاش بيش از حد به نظر مي رسد ؟
س- آيا درباره اشتباهاتي که در گذشته مرتکب شده ايد ، اغلب نگراني به دل راه مي دهيد ؟
ش- آيا اوقاتي که حسابي سرتان شلوغ است ، شادترين اوقات شماست ؟
ص- آيا اخيرا از کم اشتهايي رنج برده ايد ؟
ض-آيا از تماشاي فيلم هاي هيجان انگيز تلويزيون ، لدت مي بريد ؟
ط-آيا نگاه کردن به تصاوير حيوانات خزنده و ترسناک ، عنکبوت و کرم برايتان دشوار است ؟
ظ- آيا در نقاط مختلف بدن خود ، احساس خارش ، سوزش يا سوختن مي کنيد ؟
ع- آيا از ديدن اتاق يا خانه اي نامرتب و درهم و برهم خيلي ناراحت مي شويد ؟
غ-آيا اغلب احساس کرده ايد که داريد از حال مي رويد ؟
ف- آيا به جدول کلمات متقاطع علاقه منديد ؟
ق-آيا واقعا از ارتفاع مي ترسيد ؟
ک- آيا به آساني و خيلي زود خسته مي شويد ؟
گ- آيا از تپش يا ضربان شديد قلب رنج مي بريد ؟
ل- آيا فکر مسافرت يا سفر دريايي ، شما را آشفته و ناراحت مي کند ؟
م -آيا خود را به عنوان فردي که خيلي زياد نگراني به دل راه مي دهد ، توصيف مي کنيد .
ن- اگر کسي مانع از انجام کاري شود که شما مايل به انجام آن هستيد ، آيا خيلي ناراحت مي شويد ؟
و- آيا به ورزش علاقه داريد ؟
6-در اينجا چند نوع داروي مخدر آورده شده است که افراد هنگام فشار رواني يا استرس مصرف مي کنند . صادقانه بگوييد از کدام يک هرگز استفاده نمي کنيد ، کدام يک بعضي اوقات و کدام يک به طور مرتب مورد مصرف شما قرار مي گيرد .
الف – آسپرين يا آرام بخش هرگز ? بعضي اوقات ? به طور مرتب ?
ب- هر نوع قرص هاي خواب آور هرگز ? بعضي اوقات ? به طور مرتب ?
ج- داروهاي گياهي يا نيروبخش هرگز ? بعضي اوقات ? به طور مرتب ?
د- مشروبات الکي هرگز ? بعضي اوقات ? به طور مرتب ?

پيوست ب

پيوست پ
پرسشنامه NEO

پيوست ج
پرسشنامه مهارت هاي مقابله اي
?

Abstract:

Comparison of personality traits,coping styles and parental stress in parents of adolescents with conduct disorder and normal adolescents

Introduction:In this study parental stress and coping styles of adolescents with conduct disorder and normal adolescents parents who haveconduct disorders versus parents who have normal teens.

Method:For this purpose we selected fifty students among teens 10-14 education counseling centers in 5 of the 107 people in atwo-month period and total of fifty people who had earned the required in scid test selected and teir parents whit questions NEO,coping styles lazarus and stress compared whit fifty parents whit children were normal.

Result:Results of test analysis showed that the stress in parents of adolescents whit conduct disorder have a parent whit achild whit normal stress is difference and also between direct coping,distancing,seeking social support,accepting responsibility,escape-avoidance,problem solving,planning and re-test positive coping styles in parents that there are significant difrences.

Conclusion:Finding in the characteristics of the two groups show that between neuroticism and extraversion there is a significant difference but the score flexibility,responsibility,openness,there is no significant difference between the two groups.

Keywords:personality -characteristics-coping styles-stress -conduct disorder.

By Arezoo ghasempoor

Islamic Azad University
Science and Research Kerman Branch
Thesis for reseving(M.A) degree on consultation and guidance.

Subject:
Comparison of personality traits,coping styles and parental stress in parents of adolescents with conduct disorder and normal adolescents

Advisor:

m.hoseinifard ph.d.

consulting advisor:

v.razavi nematallahi ph.d.

By
Arezoo ghasempoor

Year: 2012- 2014

دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید