دانلود پایان نامه

اندايت.(1378).کنترل اضطراب و استرس. ترجمه حسن توزنده جاني و نسرين کمال پور. تهران: مدنريز
13- جاودان ، علي . (1385). بررسي ارتباط بين انواع روش هاي فرزندپروري با ايجاد اختلال افسردگي درمراجعان به درمانگاه روان پزشکي وبيماران بستري دربخش روان پزشکي ، بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) . تهران . پايان نامه دکتري عمومي . دانشگاه علوم پزشکي ايران .
17- ج، م، ديو.(1380). انگيزش و هيجان . ترجمه يحيي سيدمحمدي. تهران: ويرايش .
18- ج، و، راجو و ب، مک.(1375). تفکر منفي. ترجمه مهي قرچه داغي. تهران: شباهنگ.
19- جعفرنژاد، فرزاد. (1383). رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي، سبکهاي مقابله اي و سلامت روان در دانشجويان. مجله روان شناسي تربيتي. شماره 2.
20- جوادي،م.وکديور،پ.1382.روان شناسي شخصيت.تهران:رسا.
21- خدمتگزار، حسين.(1387). سبک اسنادي بزهکاران داراي اختلال سلوک. مجله روانشناسي باليني. سال چهارم. شماره 1. بهار 87.
22- دادستان ، پريرخ . (1387).روان شناسي مرضي تحولي ازکودکي تا بزرگسالي (جلداول) . چاپ چهارم . تهران : انتشارات سمت .
23- دلاور ، علي(1384). احتمالات و آماري کاربردي در روان شناسي و علوم تربيتي . تهران : رشد .
24- راستي ، عليرضا . (1384).بررسيميزان شيوع وراه هاي مقابله بااختلالات رواني و رفتاري دانش آموزان درمدارس شبانه روزي راهنمايي تحصيلي ومتوسطه استان هرمزگان . پايان نامه کارشناسي ارشد روان شناسي باليني . دانشگاه آزاد واحد هرمزگان.
25- رحيميان، حوريه بانو.(1377). نظريه ها و روشهاي مشاوره و روان درماني .تهران: مهرداد .
26- رضايي پور ، ربابه(1384). ايمونولوژي باليني. انتشارات بخش فرهنگي جهاد دانشگاه شهيد بهشتي.
27- ر، و، لاندين.(1378). نظريه¬ها و نظامهاي روان شناسي (تاريخ و مکاتب روان شناسي). ترجمه يحيي سيدمحمدي. تهران: ويرايش .
28- زراعي، ن.(1389). بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري با ارتکاب نوجوان به رفتارهاي پر خطر. مجله علمي – پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي يزد. دوره 18. شماره 3.
29- زين العابديني، ز. (1383). رابطه بين سرسختي و شيوه هاي مقابله اي در دختران و پسران. پايان نامه کارشناسي ارشد روان شناسي. دانشگاه علامه طباطبايي.
30- ساراسون، ايروين، جي و ساراسون، باربارا، آر.(1377). روان شناسي مرضي. ترجمه بهمن نجاريان، و محمد علي اصغري مقدم. تهران: فرهنگ و ارشاد اسلامي .
31- سعادت‌مند، ن.ا. (1384) بررسي و مقايسه سلامت روان و کارايي خانواده دانش‌آموزان پسر و دختر مدارس متوسطه استعدادهاي درختان استان قم در سال تحصيلي 84-83
32- ستير، و، (1373) آدم‌سازي (چاپ دوّم) ترجمه پ. بيرشک. تهران، انتشارات رشد
33- سلطاني امروآبادي. م (1383). رابطه بين خلاقيت و شيوه هاي مقابله اي در دانش آموزان مقطع راهنمايي. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه اصفهان.
34- سي وارد ، برايان لوک . مديريت استرس . ترجمه مهدي قراچه داغي (1388). تهران : پيکان .
35- شاملو، سعيد.(1378). بهداشت رواني. تهران: رشد.
36- شفيع آبادي، عبدالله و ناصري، غلامرضا.(1383). نظريه هاي مشاوره و روان درماني. تهران: مرکز نشر دانشگاهي .
37- شولتز، د، و شولتز، س، ن. (1973). نظريه هاي شخصيت. ترجمه يحيي سيدمحمدي. تهران: ويرايش.
38- شفر، مارتين.(1370). فشار رواني. ترجمه پروين بلوچي. تهران: پالنگ .
39- صدر السادات، سيد جلال.(1384). مقايسه شيوه هاي فرزند پروري و کارکرد خانواده در خانواده هاي بد سرپرست داراي اختلالات رفتاري. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکي شهر کرد. تابستان 84. شماره 2.
40- فتحي آشتياني. ع.(1388). آزمونهاي روان شناسي. تهران. انتشارات بعثت.
41- فرقاني رييسي ، شهلا . (1389). شناخت مشکلات رفتاري درکودکان ونوجوانان. تهران : انتشارات راه نو.
42- فرجي، ذبيح الله.(1372). انگيزش و هيجان. تهران: خردمند.
43- فلک ، فردريک . مقابله با افسردگي . ترجمه نصرت اله پورافکاري(1385). انتشارات آزاده.
44- فيليپس، لانگ و وودز، کاسمر. (1373). فشار رواني و راههاي مقابله. ترجمه حميد نام آور و لادن مقدم. تهران: چهر.
45- قريشي، اشرف السادات.(1390). هنجاريابي پرسشنامه افسردگي کودکان . طرح پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن.
46- کاپلان ، سادوک(1385) . خلاصه روانپزشکي : علوم رفتاري – روانپزشکي باليني . تهران : شهرآشوب ،آينده سازان .
47- کاستلو، تيموني و جوزف کاستلو. (بي تا). روان شناسي باليني کودک، ترجمه محمدرضا نايينيان. (1378)، تهران، انتشارات رشد.
48- کرک ، هاوتون. افسردگي و درمان . ترجمه حبيب الله قاسم زاده(1384). تهران: انتشارات ارجمند
49- کري ، جرالد . نظريه و کاربرد مشاوره و روان درماني . ترجمه يحيي سيد محمدي(1385). تهران : انتشارات ارسباران .
50- کميجاني، مهرناز. (1386). مقايسه شيوه هاي فرزند پروري والدين نوجوانان با اختلال سلوک و نوجوانان عادي. فصلنامه دانش و پژوهش در روان شناسي. پاييز 86. شماره33.

51- کوپر، کارل، ال.(1373). فشار رواني و راههاي شناسي و مقابله. ترجمه مهدي قرچه داغي و ناهيد شريعت زاده. تهران:رشد.
52- گروسي فرشي. م.(1380). هنجاريابي تست ويژگيهاي شخصيتي نئو. پايان نامه دکتري روان شناسي. دانشگاه تربيت مدرس تهران.
53- گنجي، حمزه(1380). بهداشت رواني. تهران: ارسباران.
54- لطفي کاشاني، فرح. وزيري، شهرام.(1389). روان شناسي مرضي کودک. تهران . نشر: روان.
55- ليندزي، اس، ج، تي و پاول، جي، ئي.(1379). تشخيص و درمان اختلالهاي رواني بزرگسالان در روان شناسي باليني. ترجمه هاماياک آواديس و محمد رضا نيکخو. تهران: مهارت.
56- ليمونل، ک.(1381). استرس را به زانو درآوريم. ترجمه فاطمه صالحي طالقاني. تهران: طلائيه.
57- مارنات ، گري گرات . راهنماي سنجش رواني براي روان شناسان باليني ، مشاوران و روانپزشکان . ترجمه حسن پاشا شريفي ، محمدرضا نيکخو(1384). تهران : نشر سخن .
58- جزايري، عليرضا؛ دولتشاهي، بهروز؛ رضايي، اميد؛ پورشهباز، عباس(1387). فرايند اثربخشي رواندرماني پويشي/ تجربه اي تسريع شده بر شدت کاهش علايم بيماران مبتلا به افسردگي اساسي. رساله دکتراي روانشناسي باليني. دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
59- ميرزايي، بهشته.(1379). بررسي مکانيزمهاي مقابله با استرس و ويژگيهاي شخصيتي در بيماران مبتلا به ام اس و افراد عادي. پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن.
60- نيک راهان، غلامرضا. (1389). در پژوهش خود با عنوان رابطه ويژگيهاي شخصيتي سبکهاي مقابله اي با استرس و سطح استرس در زنان باردار. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه اصفهان.

61- ولمن، ب. (1988) اختلالات روان تني، ترجمه بهمن نجاريان، محسن دهقاني و بهرام دباغ، تهران، انتشارات رشد.
62- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.(1378). گزارش کشوري برنامه هاي جمعيت، بهداشت باروري و تنظيم خانواده جمهوري اسلامي ايران. تهران: اداره کل بهداشت خانواده معاونت امور بهداشتي با همکاري صندوق جمعيت ملل متحد.
63- هافمن، ک، ورنوري، ج. (1381). روان شناسي عمومي . ترجمه بحيرايي، هادي؛ پژمان، مهرداد؛ سيدمحمدي، يحيي؛ عليزاده، حميد؛ منصوري، مهران؛ نقشبندي، سيامک و يوسفي لويه، مجيد. تهران: ارسباران.
64- يزدان پناه ، علي اصغر . (1386). اختلال اسکيزوفرني . تهران : انتشارات جيحون
65- يوسفي، فايق.(1379). بررسي شيوع اختلالهاي سلوک و نافرماني در دانش آموزان راهنمايي استان کردستان. فصلنامه انديشه و رفتار، سال ششم، شماره 2, 3
66- ي. و. لوري و ليدن.(1379). مقابله با فشار رواني. ترجمه مهدي جزايري و مهران اشکانيان. تهران: پيکان.

REFRENCE:

1-Achebach, T.M. & Edelbrock, C.S. (1981) Behavioral problemsand competencies reported by parents of normal and disturbed children aged four through sixteen. Monographs of the society for research in child development.
2-DeNeve KM, Cooper H. (1998). The happy personality: a meta-analysis of 137 personality traits and subjective well-being. Psychol Bull .
3-Dodge, K. (2000b). Conduct disorder. Handbook of developmental psychopathology. New York: Kluwer Academic / plenum publishers.
4-Endler, N., & Parker, I. D. A. (1996). Multi-dimentional assessment of coping critical evaluation. Journal of Personality and Social Psychology.
5-Feldman, S.S. & Weinberger, D.A. (1994). Self-Respecting as a mediator of family influences on boys delingquent behavior. A longitudinal study, child development.
6-Grych jH, Fincham FD, jouriles EN, et al. (2000) lnterparental conflict and child adjustment: Testing the mediational role of appraisals in the cognitive framework. Child .
7-Handeren, R.L,&Mullen,D.O. (1997).Conduct disorder in childhood. In J. M.
8-Kaplan, H.I.,& Sadock, B.J.(1998). Synopsis of psychiatry. Baltimore: Williams and Wilkins.
9-Kazdin, A. E., Siegel, T. C., & Bass, D. (1992). Cognitive problem solving skill training and parent management training in the treatment of antisocial personality.
10-Kazdin, A.E. (1987). Conduct disorder in childhood and adolescence. New bury Park. CA: sage publication.
11-Kim HW, Greenberg JS, Seltzer MM, Krauss MW. (2003). The role of coping in maintaining the psychological well-being of mothers of adults with intellectual disability and mental illness. J Intell Disabil Res.
12-Kohman RA, Tarr AJ, DayCE, McLinden KA, Boehm GW. (2008). Influence of prenatal stress on behavioral, endocrine, and cytokine responses to adulthood bacterial endotoxin exposure. Behave Brain Res .
13-Kolvin.,I.,Miller,F .J. W.,Fleeting,M., & Kolvin, A. (1998). Social and parenting factors affecting criminal-offence rates finding from the Newcastle thousand family (1944-1980). British Journal of Psychiatry.
14-Lazarus RS, Folkman S. (1984). Stress, Appraisal and Coping. New YORK. Springer.
15-Lazarus RS. (1993). Coping Theory and Research: past, present and future. Psychosom .
16-Masn, J.M. & Barkley, A.R. (1996). Child psychopathology. New York: Guilford.
17- McCrae, R. R., & Costa, P.T. (1986). Personality, coping, and coping effectiveness in anadult sample. Journal of Personality.
18-Steiner, H., (2000).Disruptive behavior disorder. In B.J.Sadock, V.A.Sadock (Eds.). Comprehensive textbook of psychiatry. Baltimore: Williams and Wilkins.
19-Taylor,E.(1998). Attention deficit and hyperactivity disorder.In M.Rutter, E.Taylor,L.Hersov(Eds.). Child and adolescent psychiatry modern approaches. London: Blackwell Science.
20-Tran, G.Q., & smith , G.P. (2004). Behavioral assessment in the measurement of treatment outcome. Comprehensive Handbook of psychological Assessment . New York: wiley.
21-Webster-Stratton, C.,& Dahl, R.W.(1995). Conduct disorder. In M.Hersen & R. T. Ammerman (Eds.), Advanced abnormal child psychology. Hillsdale. New Jersey; Lawrence Eelbaum Associates.
22-Wiener (Ed). Text book of child and adolescent psychiatry. Washington. D. C.: American

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید