دانلود پایان نامه

2-24-3-3 -گذر ميانسالي …………………………………………………. 69
2-24-3-4- گذر اواخر بزرگسالي ……………………………………………. 69
2-25- ناکامي ……………………………………………………………….. 70
2-26-تيپ شخصيتي A ………………………………………………………. 70
2-27-ويژگي هاي شرايط تنش زا وعوامل در تعديل آن ………………………………. 71
2-27-1-مدت ……………………………………………………………… 71
2-27-2-شدت …………………………………………………………….. 71
2-27-3-قابليت پيش بيني …………………………………………………… 71
2-27-4-شروع ناگهاني ……………………………………………………… 71
2-28-دستگاه عصبي خود مختار ………………………………………………… 72
2-29-ارزيابي نخستين وثانوي …………………………………………………… 73
2-29-1-ارزيابي نخستين …………………………………………………… 73
2-29-2-ارزيابي ثانوي ……………………………………………………… 73
2-30-پيامدهاي استرس ……………………………………………………….. 74
2-30-1-اختلال هيجاني …………………………………………………… 74
2-30-2-اختلال شناختي …………………………………………………… 74
2-30-3- اختلال فيزيولوژيکي ……………………………………………….. 74
2-31 -ظرفيت افراد در برابر استرس ……………………………………………… 76
2-32- ويژگي هاي فردي در مواجهه با استرس ……………………………………… 76
2-33- شخصيت هاي مقاوم در برابر استرس ……………………………………….. 77
2-33-1- کنترل …………………………………………………………… 77
2-33-3 -تعهد …………………………………………………………… 77
2-34 -فشار رواني و رشد وتکامل ………………………………………………… 78
2-35- کنارآمدن …………………………………………………………….. 78
2-36 -روشهاي کنار آمدن ……………………………………………………… 79
2-37- مسئله گشايي برنامه ريزي شده …………………………………………… 79
2-38- کنار آمدن مواجهه اي …………………………………………………… 80
2-39- حمايت اجتماعي ……………………………………………………….. 80
2-40- روشهاي کنار آمدن دفاعي ………………………………………………… 81
2-41 -مکانيزمهاي دفاعي واسترس ………………………………………………. 81
2-42- شيوه ي مقابله ي اجتنابي ………………………………………………… 82
2-43 -ادراک کنترل فردي ومقابله با استرس ………………………………………. 82
2-44-کاهش دهندگان شيميايي استرس ………………………………………….. 82
2-45- تندرستي وانرژي ……………………………………………………….. 83
2-46- عقايد مثبت …………………………………………………………… 83
2-47- منظقه ي راحتي ……………………………………………………….. 83
2-48- اعتقادات مذهبي وآرامش دروني …………………………………………… 84
2-49- تفکر منطقي وتفکر غير منطقي ……………………………………………. 84
2-50- ارتباط خانوادگي در زمان استرس ………………………………………….. 85
2-51- بيان احساسات ………………………………………………………… 86
2-52- ارتباط صحيح وکاهش استرس …………………………………………….. 86
2-53- مروري بر پژوهشهاي انجام شده …………………………………………… 88

فصل سوم:روش اجراي تحقيق
3-1- روش تحقيق ……………………………………………………………. 96
3-2 -جامعه آماري …………………………………………………………… 96
3-3 -روش نمونه گيري وحجم نمونه ……………………………………………… 96
3-4-ابزار تحقيق ……………………………………………………………… 97
3-5- روش آماري …………………………………………………………….. 98
فصل چهارم: تجزيه وتحليل داده ها
4-1-مقدمه …………………………………………………………………. 100
4-2-توصيف داده ها …………………………………………………………… 100

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1-مقدمه …………………………………………………………………. 117
5-2- فرضيه اول …………………………………………………………….. 117
5-3 -فرضيه دوم …………………………………………………………….. 122
5-4- فرضيه سوم ……………………………………………………………. 127
5-5-محدوديت ها …………………………………………………………… 128
5-6- پيشنهادات …………………………………………………………….. 128

فهرست منابع ………………………………………………………………
فهرست منابع فارسي ……………………………………………………………
فهرست منابع انگليسي ………………………………………………………….
130
131
138
پيوست ………………………………………………………………………
چکيده انگليسي ………………………………………………………………. 142
159

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول4-1توزيع ميزان تحصيلات پاسخگويان بر حسب دو گروه …………….. 100
جدول4-2 توزيع گروه سني پاسخگويان بر حسب دو گروه …………………. 101
جدول 4-3 مقايسه ميانگين نمره مقابله مستقيم در دو گروه …………………. 102
جدول 4-4 مقايسه ميانگين نمره فاصله گرفتن در دو گروه …………………. 103
جدول 4-5 مقايسه ميانگين نمره خود کنترلي در دو گروه …………………… 104
جدول 4-6 مقايسه ميانگين نمره طلب حمايت اجتماعي در دو گروه …………… 105
جدول 4-7 مقايسه ميانگين نمره پذيرش مسئوليت در دو گروه ………………… 106
جدول 4-8مقايسه ميانگين نمره گريز-اجتناب در دو گروه ……………………107
جدول 4-9 مقايسه ميانگين نمره حل مسئله برنامه ريزي شده در دو گروه …………108
جدول 4-10 مقايسه ميانگين نمره ارزيابي مجدد مثبت در دو گروه ……………. 109
جدول 4-11 مقايسه ميانگين نمره انعطاف پذيري در دو گروه ………………..110
جدول 4-12 مقايسه ميانگين نمره مسئوليت پذيري در دو گروه ……………..111
جدول 4-13مقايسه ميانگين نمره برون گرايي در دو گروه …………………. 112
جدول 4-14 مقايسه ميانگين نمره دلپذير بودن در دو گروه ………………….. 113
جدول 4-15 مقايسه ميانگين نمره روان نژندي در دو گروه ………………….. 114
جدول 4-16 مقايسه ميانگين نمره ميزان استرس در دو گروه …………………115

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4-1-مقايسه ميانگين نمره مقابله مستقيم در دو گروه……………………..102
نمودار4-2- مقايسه ميانگين نمره فاصله گرفتن در دو گروه…………………….103
نمودار4-3- مقايسه ميانگين نمره خود کنترلي در دو گروه………………………104
نمودار 4-4-مقايسه ميانگين نمره طلب حمايت اجتماعي در دو گروه…………… 105
نمودار 4-5-مقايسه ميانگين نمره پذيرش مسئوليت در دو گروه…………………106
نمودار 4-6-مقايسه ميانگين نمره گريز-اجتناب در دو گروه…………………….107
نمودار 4-7-مقايسه ميانگين نمره حل مسئله برنامه ريزي شده در دو گروه……….. 108
نمودار 4-8-مقايسه ميانگين نمره ارزيابي مجدد مثبت در دو گروه……………… 109
نمودار 4-9-مقايسه ميانگين نمره انعطاف پذيري در دو گروه…………………..110
نمودار 4-10-مقايسه ميانگين نمره مسئوليت پذيري در دو گروه………………..111
نمودار 4-11-مقايسه ميانگين نمره برونگرايي در دو گروه…………………….. 112
نمودار 4-12-مقايسه ميانگين نمره دل پذير بودن در دو گروه ………………….113
نمودار 4-13-مقايسه ميانگين نمره روان نژندي در دو گروه…………………….114
نمودار 4-14-مقايسه ميانگين نمره استرس در دو گروه ………………………. 115

چکيده
هدف پژوهش حاضر، مقايسه مقايسه ي ويژگيهاي شخصيتي، سبکهاي مقابله اي و ميزان استرس والدين نوجوانان داراي اختلال سلوک با والدين نوجوانان عادي بود. بدين منظور از ميان نوجوانان گروه سني 10-14 مراجعه کننده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش منطقه 5 اصفهان که تعداد 107 نفر در يک دوره دو ماهه بود تعداد 50 نفر که در چک ليست اسکيد نمره لازم را کسب کرده بودند انتخاب شده و والدين آنها با پرسشنامه هاي نئو، سبکهاي مقابله اي لازاروس و پرسشنامه استرس مورد مقايسه با 50 والد داراي فرزند عادي قرار گرفتند. نتايج تجزيه و تحليل آزمون t نشان داد که بين استرس والدين داراي نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک با استرس والدين داراي نوجوان عادي تفاوت معناداري وجود دارد. همچنين بين مقابله مستقيم، فاصله گرفتن، طلب حمايت اجتماعي، پذيرش مسوليت، گريز – اجتناب، حل مساله برنامه ريزي شده و ارزيابي مجدد مثبت در آزمون سبکهاي مقابله اي در والدين داراي نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک با والدين داراي نوجوان عادي تفاوت معناداري وجود دارد. يافته نشان داد که در ويژگيهاي شخصيتي دو گروه بين روان نژندي و برون گرايي تفاوت

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید