دانلود پایان نامه

تا 50 سال 51 سال به بالا جمع
داراي اختلال 17
?34 21
?42 12
?24 50
بدون اختلال 21
?42 22
?44 7
?14 50
جمع 38
?38 43
?43 19
?19 100

نتايج جدول (4-2 ) نشان مي دهد 38 درصد پاسخگويان داراي سن کمتر از 40 سال ، 43 درصد بين 41 تا 50 سال و 19 درصد 51 ساله به بالا بوده اند .

بخش دوم : آمار استنباطي

فرضيه 1-آيا بين سبکهاي مقابله اي والدين نوجواناني که اختلال سلوک دارند با والديني که نوجوانان عادي دارند، تفاوت وجود دارد؟

جدول (4-3 ) مقايسه ميانگين نمره مقابله مستقيم در دو گروه

ميانگين انحراف معيار t p
داراي اختلال سلوک 40/14 82/1 36/8 001/
عادي 48/17 85/1

براساس نتايج جدول ( 4-3 ) t مشاهده شده در سطح 05/?p معني دار بوده . بنابراين بين ميانگين نمره مقابله مستقيم در دو گروه تفاوت وجود دارد . اطلاعات جدول نشان مي دهد ميزان مقابله مستقيم در والدين فرزندان عادي بيشتر از والدين فرزندان اختلال سلوک بوده است

نمودار ( 4-1 ) مقايسه ميانگين نمره مقابله مستقيم در دو گروه

جدول ( 4-4 ) مقايسه ميانگين نمره فاصله گرفتن در دو گروه

ميانگين انحراف معيار t p
داراي اختلال سلوک 18/17 90/1 20/8 001/
عادي 20/14 69/1

براساس نتايج جدول ( 4-4 ) t مشاهده شده در سطح 05/?p معني دار بوده . بنابراين بين ميانگين نمره فاصله گرفتن در دو گروه تفاوت وجود دارد . اطلاعات جدول نشان مي دهد فاصله گرفتن در والدين داراي فرزندان اختلال سلوک بيشتر از والدين عادي بوده است .

نمودار ( 4-2 ) مقايسه ميانگين نمره فاصله گرفتن در دو گروه

جدول ( 4-5 ) مقايسه ميانگين نمره خود کنترلي در دو گروه

ميانگين انحراف معيار t p
داراي اختلال سلوک 58/13 67/1 13/9 001/
عادي 78/16 82/1

براساس نتايج جدول (4-5) t مشاهده شده در سطح 05/?p معني دار بوده . بنابراين بين ميانگين نمره خود کنترلي در دو گروه تفاوت وجود دارد . اطلاعات جدول نشان مي دهد خود کنترلي در والدين داراي فرزندان عادي بيشتر از والدين داراي فرزندان اختلال سلوک بوده است .

نمودار ( 4-3 ) مقايسه ميانگين نمره خود کنترلي در دو گروه

جدول (4- 6 ) مقايسه ميانگين نمره طلب حمايت اجتماعي در دو گروه

ميانگين انحراف معيار t p
داراي اختلال سلوک 78/12 51/1 03/16 001/
عادي 82/17 62/1

براساس نتايج جدول (4- 6 ) t مشاهده شده در سطح 05/?p معني دار بوده . بنابراين بين ميانگين نمره طلب حمايت اجتماعي در دو گروه تفاوت وجود دارد . اطلاعات جدول نشان مي دهد طلب حمايت اجتماعي در والدين داراي فرزندان عادي بيشتر از والدين داراي فرزندان اختلال سلوک بوده است.

نمودار (4-4 ) مقايسه ميانگين نمره طلب حمايت اجتماعي در دو گروه

جدول (4-7 ) مقايسه ميانگين نمره پذيرش مسئوليت در دو گروه

ميانگين انحراف معيار t p
داراي اختلال سلوک 66/14 98/1 31/9 001/
عادي 86/17 39/1

براساس نتايج جدول ( 4-7 ) t مشاهده شده در سطح 05/?p معني دار بوده . بنابراين بين ميانگين نمره پذيرش مسئوليت در دو گروه تفاوت وجود دارد . اطلاعات جدول نشان مي دهد پذيرش مسئوليت در والدين داراي فرزندان عادي بيشتر از والدين داراي فرزندان اختلال سلوک بوده است

نمودار (4-5 ) مقايسه ميانگين نمره پذيرش مسئوليت در دو گروه

جدول ( 4-8 ) مقايسه ميانگين نمره گريز – اجتناب در دو گروه

ميانگين انحراف معيار t p
داراي اختلال سلوک 40/18 33/2 1/14 001/
عادي 30/12 97/1

براساس نتايج جدول ( 4-8 ) t مشاهده شده در سطح 05/?p معني دار بوده . بنابراين بين ميانگين نمره گريز – اجتناب در دو گروه تفاوت وجود دارد . اطلاعات جدول نشان مي دهد گريز – اجتناب در والدين داراي فرزندان اختلال سلوک بيشتر از والدين داراي فرزندان عادي بوده است

نمودار(4-6) مقايسه ي ميانگين نمره گريز- اجتناب در دو گروه

جدول ( 4-9 ) مقايسه ميانگين نمره حل مسئله برنامه ريزي شده در دو گروه

ميانگين انحراف معيار t p
داراي اختلال سلوک 00/13 69/1 5/13 001/
عادي 58/17 67/1

براساس نتايج جدول ( 4-9 ) t مشاهده شده در سطح 05/?p معني دار بوده . بنابراين بين ميانگين نمره حل مسئله برنامه ريزي شده در دو گروه تفاوت وجود دارد . اطلاعات جدول نشان مي دهد حل مسئله برنامه ريزي شده در والدين داراي فرزندان عادي بيشتر از والدين داراي فرزندان اختلال سلوک بوده است

نمودار ( 4-7 ) مقايسه ميانگين نمره حل مسئله برنامه ريزي شده در دو گروه

جدول (4-10 ) مقايسه ميانگين نمره ارزيابي مجدد مثبت در دو گروه

ميانگين انحراف معيار t p
داراي اختلال سلوک 66/12 86/1 8/14 001/
عادي 76/17 54/1

براساس نتايج جدول ( 4-10 ) t مشاهده شده در سطح 05/?p معني دار بوده . بنابراين بين ميانگين نمره ارزيابي مجدد مثبت در دو گروه تفاوت وجود دارد . اطلاعات جدول نشان مي دهد ارزيابي مجدد مثبت در والدين داراي فرزندان عادي بيشتر از والدين داراي فرزندان اختلال سلوک بوده است

نمودار (4-8 ) مقايسه ميانگين نمره ارزيابي مجدد مثبت در دو گروه

فرضيه 2-آيا بين ويژگي هاي شخصيتي والدين نوجواناني که اختلال سلوک دارند با والديني که نوجوانان عادي دارند، تفاوت وجود دارد؟

جدول ( 4- 11 ) مقايسه ميانگين نمره انعطاف پذيري در دو گروه

ميانگين انحراف معيار t p
داراي اختلال سلوک 54/13 41/2 556/0 580/0
عادي 28/13 25/2

براساس نتايج جدول ( 4-11 ) t مشاهده شده در سطح 05/?p معني دار نبوده . بنابراين بين ميانگين نمره انعطاف پذيري در دو گروه تفاوت وجود ندارد .

نمودار ( 4-9 ) مقايسه ميانگين نمره انعطاف پذيري در دو گروه

جدول ( 4-12 ) مقايسه ميانگين نمره مسئوليت پذيري در دو گروه

ميانگين انحراف معيار t p
داراي اختلال سلوک 48/31 63/1 370/ 712/
عادي 36/31 61/1

براساس نتايج جدول ( 4-12 ) t مشاهده شده در سطح 05/?p معني دار نبوده . بنابراين بين ميانگين نمره مسئوليت پذيري در دو گروه تفاوت وجود ندارد

نمودار ( 4-10 ) مقايسه ميانگين نمره مسئوليت پذيري در دو گروه

جدول ( 4-13 ) مقايسه ميانگين نمره برونگرائي در دو گروه

ميانگين انحراف معيار t p
داراي اختلال سلوک 98/29 49/1 05/6 001/
عادي 32/31 471/

براساس نتايج جدول ( 4-13 ) t مشاهده شده در سطح 05/?p معني دار بوده . بنابراين بين ميانگين نمره برونگرائي در دو گروه تفاوت وجود دارد . يافته هاي جدول نشان مي دهد برونگرائي در والدين عادي بيشتر از والدين داراي اختلال سلوک بوده است

نمودار ( 4-11 ) مقايسه ميانگين نمره برونگرائي در دو گروه

جدول ( 4-14 ) مقايسه ميانگين نمره دلپذير بودن در دو گروه

ميانگين انحراف معيار t p
داراي اختلال سلوک 20/32 783/ 84/1 069/0
عادي 94/32 619/

براساس نتايج جدول ( 4-14 ) t مشاهده شده در سطح 05/?p معني دار نبوده . بنابراين بين ميانگين نمره دلپذير بودن در دو گروه تفاوت وجود ندارد .

نمودار ( 4-12 ) مقايسه ميانگين نمره دلپذير بودن در دو گروه

جدول (4-15 ) مقايسه ميانگين نمره روان نژندي در دو گروه

ميانگين انحراف معيار t p
داراي اختلال سلوک 58/34 491/ 77/14 001/
عادي 22/33 418/

براساس نتايج جدول ( 4-15 ) t مشاهده شده در سطح 05/?p معني دار بوده . بنابراين بين ميانگين نمره روان نزندي در دو گروه تفاوت وجود دارد . يافته هاي جدول نشان مي دهد روان نزندي در والدين والدين داراي اختلال سلوک بيشتر از والدين عادي بوده است

نمودار ( 4-13 ) مقايسه ميانگين نمره روان نژندي در دو گروه

فرضيه3-آيا بين ميزان استرس والدين نوجواناني که اختلال سلوک دارند با والديني که نوجوانان عادي دارند، تفاوت وجود دارد

جدول (4-16 ) مقايسه ميانگين نمره استرس در دو گروه

ميانگين انحراف معيار t p
داراي اختلال سلوک 14/46 70/10 07/6 001/
عادي 56/35 09/6

براساس نتايج جدول ( 4-16 ) t مشاهده شده در سطح 05/?p معني دار بوده . بنابراين بين ميانگين نمره استرس در دو گروه تفاوت وجود دارد . يافته هاي جدول نشان مي دهد استرس در والدين والدين داراي اختلال سلوک بيشتر از والدين عادي بوده است

نمودار (4-14 ) مقايسه ميانگين نمره استرس در دو گروه

فصل پنجم
بحث
و
نتيجه گيري

مقدمه :
در اين فصل يافته هاي پژوهش مورد تحليل و تبيين قرار گرفته است. بر اين مبنا ابتداء سوال هاي تحقيق مورد تفسير و تبيين قرار گرفته است و در ادامه نتيجه گيري كلي از پژوهش ارائه شده است و در پايان نيز محدوديتها و پيشنهادات پژوهشي مطرح شده است

5-1 خلاصه پژوهش
هدف پژوهش حاضر، مقايسه ي ويژگيهاي شخصيتي، سبکهاي مقابله اي و ميزان استرس والدين نوجوانان داراي اختلال سلوک با والدين نوجوانان عادي بود. براي اين منظور تعداد 50 نوجوان پسر از مرکز بهزيستي منطقه پنج اصفهان که در چک ليست اسکيد نمره لازم را کسب کرده بودند انتخاب شدند سپس والدين آنها با پرسشنامه هاي پنج عاملي نئو، استرس و سبکهاي مقابله اي لازاروس مورد آزمون قرار گرفتند. همچنين اين پرسشنامه ها روي والدين 50 نوجوان عادي نيز تکميل شد و نمرات آنها با آزمون t مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج تجزيه و تحليل آماري در تاييد فرضيه هاي مورد پژوهش به شرح زير است:

بحث و نتيجه گيري درراستاي فرضيه هاي پژوهش
5-2 فرضيه اول پژوهش: بين ويژگي هاي شخصيتي والدين داراي فرزندان اختلال سلوک با والدين نوجوانان عادي تفاوت وجود دارد.
اززاويه تحليل توصيفي، اطلاعات جدول و نمودار5-4نشان مي دهد ميانگين ويژگيهاي شخصيتي والدين داراي نوجوان مبتلا به اختلال سلوک با ميانگين ويژگيهاي شخصيتي والدين داراي نوجوان عادي تفاوت دارد.

از زاويه تحليل استنباطي:
براساس نتايج جدول ( 4-10 ) t مشاهده شده (556/0) در سطح 05/?p معني دار نبوده . بنابراين بين ميانگين نمره انعطاف پذيري(O) در دو گروه تفاوت وجود ندارد. . عناصر تشکيلدهنده انعطاف پذيري (تصورات فعال ، حساسيت به زيبايي، توجه به تجربههاي عاطفي دروني ، و قضاوت مستقل)مي باشد اين افراد انسانهايي هستند که نسبت به تجربهاي دروني و دنياي پيرامون کنجکاو بوده و زندگي آنها سرشار از تجربه است. اين افراد طالب لذت بردن از نظريات جديد و ارزشهاي غيرمتعارف هستند و داراي احساسات مثبت و منفي فراوان در مقايسه با افراد “بسته” هستند.
معمولا شاخص O يا “باز بودن” ارتباط مثبتي با هوش دارد و افراد داراي تحصيلات بالاتر نمره بيشتري در اين مقياس ميآورند. انعطاف پذيري به خصوص با آن جنبههايي از هوش سروکار دارد که کمتر در معرض سنجش در آزمونهاي هوش است که از جمله ميتوان تفکر چندوجهي را ميتوان نام برد که با خلاقيت ارتباط نزديکي دارد مردان و زنان داراي نمرات پايين در O افرادي هستند که در رفتار متعارف و در ظاهر محافظه کار به نظر ميرسند. آنها موضوعات رايج را بهتر از موارد نادر ميپسندند و پاسخهايي هيجاني آنها نسبتاً آرام و نهفته است. مردان وزنان داراي نمرات بالا در انعطاف

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید