دانلود پایان نامه

بخشی گری گوری سی پتی و مدل سه بخشی آلن و می یر به عنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده می شود. فرضیه اصلی مورد مطالعه عبارت است از: بین اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان رابطه وجود دارد. متغیر مستقل، اخلاق کار است که مؤلفه های آن عبارتند از: علاقه به کار، پشتکار در کار، روابط انسانی در کار و مشارکت در کار و متغیر وابسته هم عبارت است از تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان تشکیل می دهند که حجم نمونه این پژوهش شامل 98 نفر می باشد. روش جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه 23 سؤالی استاندارد گری گوری سی پتی (1990) و پرسشنامه 24 سوالی استاندارد آلن و می یر می باشد. روش های تجزیه وتحلیل با بهره گرفتن از آزمونهای آلفای کرونباخ، کولموگروف – اسمیرنوف، دوجمله ای، یومان ویتنی، کروسکال والیس، کندال تائو b صورت پذیرفت. نتایج آزمون ها نشان داد بین اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود ندارد. تعهد سازمانی در بین گروه های مورد مطالعه جمعیت شناختی مانند جنس، سن، مدرک تحصیلی و سطوح شغلی تفاوت معنی داری ندارد، اما از بین مؤلفه های اخلاق کار، علاقه به کار و روابط انسانی در کار در بین گروه های متفاوت سنی تفاوت معنی داری دارد.
واژگان کلیدی: اخلاق کار، تعهد سازمانی، علاقه به کار، پشتکار در کار، روابط انسانی در کار و مشارکت در کار
فصل اول:
طرح تحقیق
مقـدمـه
در روزگار کنونی کمتر کسی می تواند با نگاه مکانیستی به مدیریت سازمانها بنگرد، به ویژه در دهه اخیر و مخصوصا ورود به هزاره سوم توجه به نقش نیروی انسانی در سازمانها به طور فزاینده ای مورد تأکید قرار گرفته است. امروزه در پرتو تحولات اجتماعی و پیدایش تئوری های نوین مدیریت، ارزش های نوین جهانی مطرح شده اند لذا دیدگاه جهان شناختی و انسان شناختی مدیران تغییر یافته و جایگاه انسان نسبت به قبل اعتلاء و ارتقاء یافته است. لذا سازمانهای مختلف به دنبال تربیت انسان هایی هستند که بتوانند در جامعه جهانی به دور از تعصب و کوته نگری ها زندگی کنند، معتقد به اخلاقیات و ارزشهای متعالی باشند و به حقوق و آزادی دیگران احترام بگذارند. در شرایط کنونی رعایت نشدن برخی معیارهای اخلاقی، نگرانیهای زیادی را در بخش های دولتی و غیر دولتی به وجود آورده است. سقوط معیارهای رفتاری در بخش دولتی، پژوهشگران را واداشته تا در جستجوی مبناهای نظری در این رابطه بوده تا بتوانند مسیر مناسب اجرایی آن را فراهم سازند. لذا یکی از عمده ترین دغدغه های مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه ها است تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل در جامعه و حرفه خود به کار بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند. بنابراین با توجه به اهمیت اخلاق کار و تعهد سازمانی، در تحقیق حاضر به بررسی رابطه اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان و همچنین در این فصل به بررسی بیان مساله، اهمیت، اهداف، سوالات، فرضیات، مدل تحلیل اولیه، متغیرها، تعاریف نظری و عملیاتی، روش تجزیه و تحلیل داده ها و مدل فرآیند پژوهش خواهیم پرداخت.
1-1 بیان مساله
رشد و توسعه روز افزون و تغییرات سریع در سازمانهای امروزی، افزایش رقابت در بین آنها و پیچیدگی قوانین و مقررات اداری باعث شده قوانین و مقررات خشک و بی روح بر فضای اداری سازمانها حاکم گردد و مدیران از توجه به مهمترین سرمایه سازمان(نیروی انسانی) غافل بمانند. از زمانیکه مدیریت امور افراد به عنوان یک حرفه و تخصص شناخته شد، به مسئولین این امر توصیه گردید که اصول اخلاقی و وجدان را همواره مد نظر داشته باشند (میرسپاسی، 1372،ص 115). زیربنای همه ارزشها در سازمان، ارزشهای اخلاقی می باشند، این ارزشها به استقرار و حفظ استانداردهایی کمک می کند که می تواند بر هدایت افراد به سوی اقداماتی که برای سازمان مطلوب است تأثیر بگذارد، به طور ویژه هنگامی که استانداردها یا ارزشهای اخلاقی سازمان به طور گسترده ای میان اعضا رایج شود موفقیت سازمانی افزایش می یابد (بهاری فر، جواهری کامل ،1389،ص 115).
اخلاق یک ضرورت و لازمه جامعه سالم است و به علت کارکردها و پیامدهای مثبت فردی، سازمانی و اجتماعی آن است که همواره توجه دانشمندان و مدیران سازمان ها را برانگیخته است تا برای حفظ و ارتقای سطح آن کوشش نمایند(رضایی منش، 1383،ص26). سازمان نقش مهمی در رفتارهای فردی کارکنان ایفا می کند. ایجاد ارزشهای اخلاقی در سطح سازمان می تواند از طریق تأثیر بر متغیرهای سازمانی دیگر، منجر به سطح بالاتر رفتار اخلاقی کارکنان شود.
دلیل دیگری که برای توجه به اخلاق مطرح شده است این است که کردار و رفتار کارگزاران و مدیران بخش عمومی در زیر زربین جامعه و همه مردم و سیاستمداران قراردارد (رضایی منش،1383). بررسی اصول اخلاقی از منظر مدیریت بحث گسترده ای است. در دوره ای از مدیریت که سخن از انعطاف سازمانها در مقابل تغییرات بازار مطرح می شود، قابلیت تغییر پذیری کارکنان و در عین حال، انگیزه برای این امر بسیار کلیدی است . به عبارتی، سازمانها به این باور دست یافته اند که هدایت و کنترل منابع انسانی فقط از طریق روشها و دستور العمل ها و آئین نامه ها مقدور نیست (یقین لو،1382، ص 127).
با توجه به جایگاه ارزنده تعهد و نقش اساسی آن در کارایی و اثر بخشی سازمانها، باید به شنا
سایی عوامل موثر بر آن پرداخت. به نظر می رسد یکی از عوامل موثر بر تعهد سازمانی ، اخلاق مدیریتی باشد.
تعهد یکی از ارکان اصلی اخلاق در هر جامعه است. به همین دلیل، این مفهوم عضویت محوری در تمام نظریه های اخلاق دارد (یقین لو، 1382). عوامل زیادی می تواند در ایجاد تعهد و پایبندی کارکنان موثر باشند. بر اساس تحقیقات محققین در داخل و خارج از کشور، عواملی از قبیل رضایت شغلی، امنیت شغلی، مشارکت در تصمیم گیری، ارزشهای کارکنان و …. بعنوان عوامل موثر بر تعهد سازمانی شناخته شده اند.
در این تحقیق ابعاد اخلاق کار، علاقه به کار، پشتکار در کار، روابط انسانی در کار و مشارکت در کار هستند و ابعاد تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر می باشد که حضور این ابعاد منجر می شود کارکنان باتعهد و پایبند باشند، با نظم بیشتری کار خود را انجام دهند، مدت بیشتری را در سازمان بمانند و بیشتر کار کنند. و ضعف در سیستم اخلاقیات منجر به کاهش ارتباطات و افزایش خسارات سازمانی می گردد این مفروضات امروزه تا حدی اهمیت یافته است که موفقیت را بر گرفته از اخلاق حرفه ای می دانند.
1-2 اهمیت پژوهش
ضرورت و اهمیت هر پژوهش به نتایج و قواعد نظری و عملی آن بر می گردد. یعنی باید از یک طرف به غنا و پیشرفت تفکر مربوط باشد و از طرف دیگر به شناخت واقعیت ها، تا به شناسایی عواملی که از صافی آزمون های علمی می گذرند و با توجه به شرایط خاص هر سازمان، بتوان برنامه ریزی مفیدی جهت اصلاح و بهبود آن طراحی کرد. پیتر دراکر در اهمیت اخلاق ورزی مدیران به ویژه مدیران عالی می گوید: اگر مدیر فاقد اخلاق نیکو باشد یا درست کار نباشد، روح و حیات سازمان را تباه می کند .
امروزه اصول اخلاق حرفه ای یک پیش شرط در مدیریت سازمان ها محسوب می شود. اگر بپذیریم کارکردهای مدیریت در معنای واقعی مرتبط با مسئولیت و مسئولیت پذیری است و مسئولیت پذیری را از پایبندی به رعایت اصول اخلاقی منبعث بدانیم به این اصل اساسی می رسیم که اخلاق حرفه ای یک دانش است که باید بر مبنای یک سیر منطقی و عقلانی ایجاد و پشتیبانی شود (سرمدی و شالباف، 1386، ص 86).
امروزه بیش از پیش به نقش راهبردی اخلاق در موفقیت سازمان معطوف به آینده ی سازمان پی برده ایم . مسئولیت پذیری اخلاقی سبب می شود میزان پیش بینی پذیری سازمان افزایش یابد و به تبع آن اندازه ی اعتماد آفرینی سازمان را افزایش می دهد(فرامرز قراملکی ، 1382، ص 88-33).
اخلاق از مهمترین مباحث دینی است و از یک نظر مهمترین هدف انبیای الهی را تشکیل می دهد (میراث فرهنگی).
تعهد سازمانی به عنوان یک هسته مرکزی نگرش شغلی که چگونگی برخورد فکری و رفتاری کارکنان به شغل را مشخص می سازد ، مطالعات زیادی را به سمت خود هدایت کرده است . دراین رابطه مقام معظم رهبری در توصیه خود به دولت نهم فرموده اند «تعهد به کار، تخصص در انجام کارها باید اساس به کارگیری نیروها در بدنه دولت باشد» لذا مدیران باید تعهد و پایبندی کارمندان را به سازمان حفظ کنند و برای این امر باید با مشارکت دادن کارمندان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از احساس مهم بودن شغل برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند. (دیدار هیئت دولت نهم با مقام معظم رهبری، 1385)
با توجه به آنچه گفته شد ضرورت این تحقیق شناسایی رابطه بین اخلاق کار مدیران و تعهد سازمانی کارکنان است . اگر چنین رابطه ای وجود داشته باشد می توان امید داشت با بهبود اخلاق کار مدیران، تعهد سازمانی کارکنان را انتظار داشت.
1-3 اهداف پژوهش
هدف اصلی:
شناسایی رابطه بین اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان
اهداف فرعی:

1) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار در شرکت آب منطقه ای استان سمنان
2) شناسایی وضعیت مولفه های تعهد سازمانی در شرکت آب منطقه ای استان سمنان
3) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین زنان ومردان
4) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروه های متفاوت سنی
5) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروه های متفاوت تحصیلی
6) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروه های سطوح شغلی
1-4 سوال اصلی تحقیق (مساله تحقیق)
آیا بین اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان رابطه وجود دارد؟
1-5 سوالات فرعی تحقیق
1) آیا بین علاقه به کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان رابطه وجود دارد؟
2) آیا بین پشتکار در کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان رابطه وجود دارد؟
3) آیا بین روابط انسانی در کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان رابطه وجود دارد؟
4) آیا بین مشارکت در کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان رابطه وجود دارد؟
1-6 فرضیات تحقیق
1-6-1 فرضیه اصلی:
بین اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان رابطه وجود دارد.
1-6-2 فرضیات فرعی:
1) بین علاقه به کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان رابطه وجود دارد
2) بین پشتکار در کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان رابطه وجود دارد
3) بین روابط انسانی در کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان را بطه وجود دارد.
4) بین مشارکت در کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان رابطه وجود دارد.
1-7 مدل تحلیل اولیه پژوهش
جدول (1-1). مدل تحلیلی اولیه پژوهش
متغیر مستقل
متغیر میانجی
متغیر وابسته
مفهوم
مؤلفه
مؤلفه مفهوم
اخلاق کار
علاقه به کار
سن
تعهد عاطفی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعهد هنجاری
تعهد مستمر
تعهد سازمانی
پشتکار در کار
جنس
روابط انسانی در کار
مشارکت در کار
مدرک تحصیلی
سطوح شغلی

1-8 متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل: اخلاق کار شامل مولفه های علاقه به کار، پشتکار در کار، روابط انسانی در کار و مشارکت در کار
متغیر وابسته: تعهد سازمانی شامل تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر
1-9 تعاریف نظری و عملیاتی
اخلاق کار:
تعریف نظری: اخلاق جمع خلق، در لغت به معنی خوی ، رفتار عادت شده و مزاج به کار رفته است که گاهی آن را وصف حالت یا رفتار می دانیم که در این مفهوم به حالت درونی و ملکه نفسانی اطلاق می شود و گاهی نیز مراد ما از آن دانش نظامند است . در این کاربرد، اخلاق علمی است که از خوب و بد بحث می کند (شالباف، 1388).

 
 
تعریف عملیاتی: بر اساس پرسشنامه ای که توسط گری گوری سی پتی در 23 سوال تنظیم گردیده است مورد سنجش قرار می گیرد.
علاقه به کار:
تعریف نظری: عبارت است از یک حالت ذهنی یا احساسی که در طی کار به فرد دست می دهد.
تعریف عملیاتی: بر اساس شاخص های 23 سوالی گری گوری سی پتی ، برای سنجش این متغیر از سوالات 1 الی 6 پرسشنامه استفاده شده است.
پشتکار در کار:
تعریف نظری: عبارت است از عزم واقعی در مواجه با شرایط دشوار کار.
تعریف عملیاتی: بر اساس شاخص های 23 سوالی گری گوری سی پتی ، برای سنجش این متغیر از سوالات 7 الی 12پرسشنامه استفاده شده است.
روابط انسانی در کار:
تعریف نظری: یگانه ساختن و تلفیق افراد با کار است به نحوی که این یگانگی اسباب برانگیختگی آنان را فراهم کرده و موجب می شود به نحوی بارور، معاضرت آمیز، صرفه جویانه و رضایت روحی و اجتماعی به کار اشتغال ورزند.
تعریف عملیاتی: بر اساس شاخص های 23 سوالی گری گوری سی پتی ، برای سنجش این متغیر از سوالات 13 الی 18پرسشنامه استفاده شده است.
مشارکت در کار:
تعریف نظری: عبارت است از شراکت و همکاری در کاری، امری یا فعالیتی.
تعریف عملیاتی: بر اساس شاخص های 23 سوالی گری گوری سی پتی ، برای سنجش این متغیر از سوالات 19 الی 23پرسشنامه استفاده شده است.
تعهد سازمانی:
تعریف نظری: نوعی نگرش، احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است. تعهد سازمانی حالتی روانی است که بیانگر نوعی تمایل ، نیاز و الزام به ادامه اشتغال در یک سازمان است (آلن و می یر،1990).
تعریف عملیاتی: بر اساس پرسشنامه ای که توسط آلن و می یر در 24 سوال تنظیم گردیده است مورد سنجش قرار
می گیرد.
تعهد عاطفی:
تعریف نظری: شکل هیجانی تعهد و تعلق در درون سازمانهاست که حداقل دارای سه جزء است: 1) باور و پذیرش نیرومند اهداف و ارزشهای سازمان محل کار، 2) تمایل به صرف تلاش قابل توجه برای سازمان محل کار و 3) تمایل زیاد به ماندن در سازمان (آنجل و پری، 1981 ؛ گل پرور و عریضی، 1385).
تعریف عملیاتی: بر اساس شاخص های 24 سوالی آلن و می یر ، برای سنجش این متغیر از سوالات 1 الی 8 پرسشنامه استفاده شده است.
تعهد هنجاری:
تعریف نظری: رندال و کوتی(1990) به تعهد هنجاری از منظر نوعی تکلیف و تعهد اخلاقی نگریسته اند که فرد در قبال سرمایه گذاری هایی که سازمان روی او انجام داده است ، در خود احساس می کند. آنها معتقدند که زمانی این احساس در فرد به وجود می آید که سازمان هزینه یا زمان زیادی را صرف آماده کردن او برای بهتر انجام دادن کار کرده است ، یک نوع احساس تکلیف در وی برای ماندن در سازمان به وجود خواهد آمد(خوشنود، 1390، ص 17)


دیدگاهتان را بنویسید