دانلود پایان نامه

الکترونیکی
ادله ی الکترونیکی از جهات مختلف با ادله ی سنتی دارای تفاوت و تمایز می باشد. از همین روی بهتر است که با زوایا و ابعاد ادله الکترونیکی بیش تر آشنا شویم و ببینیم چه تفاوت هایی، خواه جزئی و خواه فاحش با ادله سنتی دارا می باشند. در این بخش سعی داریم که ادله ی الکترونیکی را از جهات مختلف اعم از عناصر، نقاط قوت و ضعف، ویژگی ها، چالش ها وغیره مورد بحث قرار داده و از نظر بگذرانیم.
مبحث اول: عناصر و ویژگی های ادله ی الکترونیکی
عناصر ادله الکترونیکی و ویژگی های ادله ی الکترونیکی دو مقوله ی مجزا هستند که در این مبحث در طی دو گفتار به بیان آن ها می پردازیم تا بتواند آشنایی بیش تری نسبت به ادله ی الکترونیکی پدید آورد. بنابراین در این مبحث، گفتار اول به عناصر ادله ی الکترونیکی و گفتار دوم به ویژگی های ادله ی الکترونیکی اختصاص داده می شود.
گفتار اول: عناصر ادله ی الکترونیکی
برای این که دلیل الکترونیکی قابلیت استناد داشته باشد باید واجد عناصر ذیل باشد:
قابلیت ارائه: ماده ی 13 کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا (1980) «نوشته» را شامل تلگرام و تلکس دانسته است اما روشن است که پیام تلگرام و تلکس در کاغذ نوشته شده و برای مخاطب فرستاده می شود. از این رو با پیام الکترونیکی متفاوت است. در محیط های رایانه ای، ضبط اسناد باید به گونه ای باشد که در موارد لزوم، امکان ارائه و بازتولید آن میسر و قانون اعتبار آن را به رسمیت شناخته باشد. در غیر این صورت در موقع اختلاف، قابلیت ارائه به دادگاه یا مرجع حل اختلاف را نخواهد داشت. در قانون تجارت الکترونیکی ایران، قابلیت ارائه ی ادله ی دیجیتال به رسمیت شناخته شده است. طبق ماده ی 12 قانون مذکور «اسناد ادله ی اثبات دعوی ممکن است به صورت داده ی پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره ی دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله ی موجود، ارزش اثباتی «داده ی پیام» را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد». (فتحی، 1388، 39)
قابلیت ایجاد علم: دلیل دیجیتال باید بتواند برای دادگاه علم و قطع ایجاد کند زیرا صدور حکم براساس امور ظنی منع شده است. بنابراین قاضی کیفری می بایست با جلب نظر کارشناس حداقل نسبت به اصالت سند و صدور آن از طرف مؤلف، یقین حاصل کند.
اصالت: یکی از موانع موجود در زمینه ی استنادپذیری اطلاعات رایانه ای این است که اطلاعات به سهولت قابل تغییرند. در فناوری سنتی این امر همیشه با ارائه ی اصل سند، جبران و حل و فصل می شد اما در محیط های رایانه ای و دیجیتال چون امکان تفکیک بین اصل و کپی وجود ندارد (به تعداد بی نهایت می توان نسخه صادر کرد) روش های گذشته برای اطمینان از صحت آن بی فایده است، بنابراین، مقررات نوینی در کشورهای مختلف وضع گردیده که اگرچه در زمینه ی حقوق تجارت الکترونیک و مسائل مربوط به آن است ولی توانسته مشکل را از این حیث تا حدودی حل نماید. (www.cybercrime.gov)
نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که عده ای می اندیشند که ادله ی دیجیتال به راحتی از آن ها کپی برداری امکان پذیر می باشد و به تعداد بی نهایت می توان از آن ها کپی به دست آورد به دلیل این ویژگی احراز اصالت و منشأ ادله ی دیجیتال غیرممکن می باشد در صورتی که این سخن درست نیست زیرا متخصصین رایانه که بر نرم افزارهای تخصصی احاطه و تسلط کامل دارند به هنگام ارجاع به آن ها به راحتی می توانند نسخه ی کپی را از نسخه ی اصل تشخیص دهند. برای مثال پرونده ای در شعبه ی اختصاصی رسیدگی کننده به جرایم رایانه ای در دادسرای جنایی تهران طرح گردید شاکی مدعی بود که متهم تصویری از او منتشر نموده است اما متهم در دفاع از خود اظهار داشت که دخل و تصرفی در آن تصویر ننموده است ولی با ارجاع امر به کارشناس خبره و با به کارگیری نرم افزار فتوشاپ مشخص گردید که تصویر اصل نبوده و متهم در آن دخل و تصرف داشته و قصد او آزار و اذیت شاکی بوده است.
قابلیت اثبات امر قضایی: دلیل دیجیتال اگر می خواهد به عنوان یکی از دلایل حقوقی مورد استناد و استفاده قرار گیرد بایستی بتواند اصولاً امر حقوقی یا کیفری مورد اختلاف را حل نماید، یعنی بایستی بتواند مجهول قضایی را به صورت معلوم درآورد. این خصوصیت دلیل دیجیتال از تعریف صرف ادله ی اثبات سنتی اقتباس شده است. (قاجارقیونلو، 1374، 25)
هرچیزی باید دارای عناصری باشد تا مورد قبول واقع گردد مثلاً جرم واقع شده باید از سه عنصر مادی، معنوی و قانونی تشکیل شده باشد تا بتواند به جریان بیفتد. ادله ی الکترونیکی نیز همانند ادله ی سنتی باید چهار عنصر فوق الذکر را برای پذیرش و به رسمیت شناخته شدن جهت استنادپذیری در دل خود جای دهند. در رابطه با عنصر اول باید اذعان داشت که این عنصر در ادله ی سنتی بسیار راحت تر پدیدار می شود زیرا دسترسی و ارائه ی ادله ی سنتی با سهولت بیش تری همراه است ولی با وجود مشکلاتی که هست باید این قابلیت در ادله ی الکترونیکی نیز وجود داشته باشد تا مستند قرار گیرد و به نظر می آید که سومین عنصر یعنی اصالت مهم ترین عنصر یاد شده در میان چهار عنصر است چرا که حتی برای این عنصر متخصصین رایانه نیز دست به عمل می شوند. در مباحث بعد در رابطه با اصالت ادله ی الکترونیکی بیش تر سخن به میان می آوریم.

گفتار دوم: ویژگی های ادله ی الکترونیکی
در این گفتار به بیان ویژگی های ادله ی الکترونیکی می پردازیم. لازم به ذکر است که ویژگی هایی که در ذیل احصا و ارائه می گردد در واقع در مقام قیاس ادله ی الکترونیکی با ادله ی فیزیکی می باشد. ویژگی هایی که در ذیل برای ادله ی الکترونیکی بیان می شود در اصل تفکیک دقیق و صحیحی ندارد زیرا که ممکن است برخی از ویژگی ها جزو معایب و برخی از آن ها جزو مزیت های ادله ی الکترونیکی به شمار آید. این ویژگی ها عبارتند از:
منقول بودن: در مورد داده های رایانه ای باید گفت: این داده ها منقول هستند. چون با توجه به نظر حقوق دانان کشورمان و هم چنین صراحت قانون مدنی مال منقول آن است که، بتوان آن را بدون ایجاد خسارت به شیء و محل آن جا به جا کرد. وقتی داده های یک کامپیوتر به سرقت می رود ممکن است سارق تمام فایل داده ها را بردارد به نحوی که در آن کامپیوتر موجود نباشد، روشن است که در این جا داده ها جا به جا (از کامپیوتر مالک به کامپیوتر سارق) شده اند. در این حالت نه داده ها صدمه می بینند و نه کامپیوتر مالک داده، پس بدون خسارت منتقل شده اند و روشن است که باید پذیرفت داده ها از جمله اشیای منقول اند. پس در هر صورت با توجه به قوانین موضوعه ی کشور و نظریات حقوق دانان در خصوص اموال منقول و غیرمنقول، داده های رایانه ای منقول هستند. (پورغلامی فراشبندی، 1392، 80)
کپی برداری: از داده های الکترونیکی به راحتی می توان کپی برداری کرد به گونه ای که تشخیص کپی از اصل به راحتی امکان پذیر نیست البته این مورد همان طور که قبلاً ذکر شد مانع از احراز دقیق منشأ و اصالت داده های الکترونیکی نمی شود و بررسی کپی داده ها به جای اصل شان در ادله ی الکترونیکی امری متداول است و به عنوان یکی از روش های جمع آوری ادله ی الکترونیکی پیشنهاد می شود.
انعطاف پذیری: قرار دادن داده ها در قالب دیجیتال امکان هرگونه تغییر یا اصلاح در آن ها را به آسان ترین شکل ممکن فراهم می کند. البته نرم افزارهایی وجود دارند که امکان انجام هرگونه تغییر در داده ها را سلب می کنند. اگرچه تغییرات انجام شده قابل شناسایی است، از آن جا که هرگونه ویرایش در داده ها در فایل های جداگانه ثبت می شوند، با استفاده از ابزارها و برنامه هایی که برای این کار تولید شده می توان به تغییرات پی برد، لیکن در مواردی شناسایی تغییرات مستلزم ابزارهای خاص و پیشرفته، نیروی باتجربه و متخصص و صرف زمان زیادی است. (کریمی، 1390، 35 – 34)
ذخیره سازی در نقاط متعدد: سیستم های رایانه ای به طور خودکار عملکرد کاربران را در فایل های واقعه نگار ثبت می کنند. این ویژگی نسبت به ماهیت فضای سایبر نیز صادق است، به این نحو که چنان چه داده ها به فضای سایبر منتقل شوند از لایه های متعددی عبور می کنند که کپی آن ها در بسیاری از این لایه ها ذخیره می شوند، در این صورت امکان از بین رفتن ادله به حداقل می رسد و از طرفی با استناد به سوابق الکترونیکی بیش تر و متنوع تر، استنادپذیری آن افزایش می یابد. (کیسی، 1386، 19)
وابستگی: ادله ی الکترونیکی به شدت به سخت افزار و نرم افزار مربوط به خود وابسته اند. به نحوی که هرگونه نقص در سیستم یا رسانه ی ذخیره ساز و یا برنامه های رایانه ای بر تمامیت داده ها تأثیرگذار است. این یکی از تفاوت های اصلی ادله ی الکترونیکی و ادله ی فیزیکی است. داده ها به تنهایی در خارج وجود ندارند و همواره به یک سیستم و رسانه ی ذخیره ساز وابسته اند. به علاوه داده ها در هر صورت به یک یا چند برنامه ی خاص نیازمند هستند تا داده ها را مطابق با دستورالعمل دریافتی پردازش کند. حتی صرف نگهداری و ذخیره ی داده ها در سیستم یا انتقال آن ها بر روی یک رسانه، پردازش تلقی می شود. لذا نقص برنامه بر خروجی داده ها تأثیرگذار خواهد بود. (کریمی، 1390، 35)
دسترسی: دسترسی به ادله ی الکترونیکی در فضای سایبر نسبت به ادله ی فیزیکی بیش تر است زیرا که فضای سایبر در همه جا می تواند در اختیار همگان قرار گیرد که البته این امکان دسترسی زیاد به ادله ی الکترونیکی، آن را نسبت به ادله ی فیزیکی آسیب پذیرتر کرده و احتمال خدشه و تغییر در داده ها بالاست.
قابلیت اختصاص: اگر بگوییم که این داده ها بالقوه قابلیت این را دارند که به اشخاص اختصاص یابند حرفی به گزاف نگفته ایم، بلکه واقعاً آن ها قابلیت اختصاص دارند. (پورغلامی فراشبندی، 1392، 81)
برای مثال زمانی که کسی شرح اختراعش و یا مطالب علمی و پژوهشی خود را در کامپیوتر ذخیره کرده، کسانی که به آن کامپیوتر دسترسی دارند می دانند که این نوشته یا داده متعلق به شخص صاحب اثر می باشد. بنابراین شکی نیست که داده های الکترونیکی قابلیت اختصاص به اشخاص را دارند.
زوال پذیری: از بین بردن داده های دیجیتال فرآیند پیچیده ای است. آن چه که به هنگام پاک کردن داده ها صورت می گیرد، منجر به از بین رفتن داده ها نمی شود بلکه موجب غیرقابل دسترس بودن آن ها است. اما نرم افزارهای ویژه ای هستند که با نصب آن ها می توان به راحتی داده ها را به کلی از بین برد. مجرمان حرفه ای به نحوی ادله ی مجرمانه را حذف می کنند که با استفاده از ابزارهای پیشرفته هم نمی توان آن ها را بازیابی کرد. (کریمی، 1390، 35)
شناسایی: از چالش برانگیزترین ویژگی های ادله ی الکترونیکی دشواری در احراز هویت ایجادکنندگان آن هاست، چنان چه هویت آن ها شناسایی نشود داده ها هر اندازه صحیح و دقیق هم باشند استنادپذیر نخواهند بود. حتی در مواردی هم که از یک رمز مخفی یا شماره ی مشترک استفاده می شود فقط می توان هویت مشترک و یا دارنده ی وسایل دسترسی به آن را مشخص ساخت، اما نمی توان شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی نمود. (حبیبی، 1373، 332)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عینیت داشتن و ارزش اقتصادی: داده های رایانه ای قابل رؤیت هستند که هم قابل دیدن بوده و هم عرف آن ها را مال می داند. داده های رایانه ای دارای ویژگی ارزش اقتصادی می باشند، زیرا بسیاری از افراد و سازمان ها هستند که حاضرند در قبال این داده ها مبالغ بسیار بالایی را بپردازند، چرا که بسیاری از داده ها آن قدر ارزشمند هستند که حتی ممکن است با تاریخ یک مملکت گره بخورند. برای مثال می توان از اختراعات هسته ای دانشمندان ایران نام برد که بسیاری از کشورها حاضر بودند و هستند تا داده های این اختراعات را به هر قیمتی به دست آورند و به نام خودشان ثبت کنند. پس چگونه می توان گفت داده های رایانه ای دارای ارزش اقتصادی نیستند. فقط یک مورد باقی می ماند و آن این است که هرگاه داده هایی را یافتیم که یا منع عقلی برای داد و ستد آن ها وجود دارد یا منع قانونی و شرعی، باید بگوییم که دارای این ویژگی نیستند. مثلاً داده هایی در رابطه با اختراع سلاح کشتار جمعی قابلیت داد و ستد نداشته اما داده های مربوط به اختراع یک دارو برای بیماران صعب العلاج دارای ارزش اقتصادی می باشند. (پورغلامی فراشبندی، 1392، 86 – 83)
ویژگی های ادله ی الکترونیکی بسیار زیاد می باشد که در بالا سعی بر آن شد که مهم ترین و شاخص ترین ویژگی ها بیان شود. ادله ی الکترونیکی از لحاظ ویژگی ها تفاوت زیادی با ادله ی سنتی دارد برای مثال ادله ی سنتی همانند ادله ی الکترونیکی دارای وابستگی نمی باشد در صورتی که ادله ی الکترونیکی برای مشاهده، ارائه و غیره وابسته به سیستم رایانه است و یا ویژگی ذخیره سازی در نقاط متعدد که از ویژگی های مثبت ادله ی الکترونیکی به شمار می آید چرا که ادله ی سنتی اگر از بین بروند دیگر بازیابی آن ها ممکن نیست ولی این امید در ادله ی الکترونیکی وجود دارد که در صورت از بین رفتن به دلیل ذخیره شدن در لایه های متعدد امکان بازیابی مجدد را داشته باشند و البته در کنار این ویژگی های متفاوت، برخی ویژگی ها می تواند فی مابین ادله ی سنتی و الکترونیکی مشابه باشد نظیر منقول بودن، ارزش اقتصادی، زوال پذیری و غیره.
مبحث دوم: ارتباطات و نقاط قوت و ضعف ادله ی الکترونیکی
این مبحث نیز به دو گفتار مجزا تقسیم می گردد. در گفتار اول در رابطه با نقاط ضعف و قوت ادله
الکترونیکی سخن به میان می آوریم و در نهایت در گفتار دوم به بررسی و بیان برخی از ارتباطات ادله ی الکترونیکی با جرایم، فناوری اطلاعات و ارتباطات و غیره می پردازیم.
گفتار اول: نقاط قوت و ضعف ادله ی الکترونیکی
ادله ی الکترونیکی همانند ادله ی سنتی از یکسری نقاط قوت و یکسری نقاط ضعف برخوردار است. برای مثال می توان به شهادت که یکی از معتبرترین ادله ی سنتی محسوب می شود اشاره کرد. درست است که وجود شهود در پرونده و شهادت دادن آن ها به پیشبرد روند پرونده کمک فراوانی کرده و قاضی را در صدور رأی راهنمایی می کند و حضور شهود یکی از نقاط قوت پرونده محسوب می شود ولی از ناحیه ی دیگر شهادت کذب هم می تواند نقطه ی ضعف این ادله ی سنتی باشد. در ذیل به نقاط قوت و ضعف ادله ی الکترونیکی می پردازیم.
نقاط قوت
الف) از داده های الکترونیکی می توان دقیقاً کپی برداری کرد. به نحوی که تنها راه تفکیک اصل از کپی، مراجعه به یکسری داده های ثبت شده ی خاص در سیستم رایانه ای موردنظر است؛ در حالی که دقیق ترین دستگاه های کپی، چنین توانایی ای ندارند.

ب) به لحاظ قرار داشتن داده ها در قالب انعطاف پذیر الکترونیکی و هم چنین امکان کپی برداری دقیق از آن ها، به راحتی می توان هرگونه تغییر و اصلاح را در نسخه های کپی، همانند نسخه ی اصل انجام داد و اصل سند را محفوظ داشت.
ج) هرگونه تغییر و اصلاح انجام شده در داده ها، در فایل های جداگانه ای به ثبت می رسد، به همین دلیل، میتوان با به کارگیری ابزار و برنامه های بسیار متنوعی که برای این کار طراحی و تولید شده اند، به موارد تغییر یافته پی برد.
د) از بین رفتن داده های الکترونیکی مشکل است. آن چه که ما در واقع امر به هنگام پاک کردن داده ها انجام می دهیم، از بین بردن آن ها نیست، بلکه غیرقابل دسترس کردن آن ها است. آن ها در فضاهای راکدو تخصیص نیافته ی دیسک های ذخیره باقی می مانند، که با به کارگیری نرم افزارهای ویژه می توان بسیاری از آن ها را بازیابی کرد.
ه) چنان چه داده های رایانه ای از یک سیستم رایانه ای خارج و در فضای سایبر رها شوند، کپی های آن ها در بسیاری از نقاط ذخیره خواهند شد. این وضعیت باعث می شود، از یک سو امکان از بین رفتن ادله به حداقل برسد و از سوی دیگر با استناد به سوابق الکترونیکی بیش تر و متنوع تر، امکان محکمه پسند بودن آن ها افزایش می یابد. (جلالی فراهانی، 1386)
نقاط ضعف
الف) دشواری نسبت دادن دلایل الکترونیکی به پدیدآورندگان آن ها.
ب) با این که امکان شناسایی هرگونه تغییر در داده ها وجود


دیدگاهتان را بنویسید