دانلود پایان نامه

پذیرش تجارت الکترونیک داشته اند تبیین شده ودر قالب فرضیه های پژوهش رابطه هر کدام با پذیرش تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته است.
3 – 4 – چهار چوب پژوهش
همانطور که در شکل 3 – 1 آمده در این تحقیق متغیر وابسته پذیرش تجارت الکترونیک است که سعی بر آن است تغییر پذیری آن بوسیله شش متغیر شدت رقابت پیچیدگی سازمانی گرایش استراتژیک میزان نو آوری ویژگی های مدیران
و فن آوری اطلاعات تعیین وبررسی شود
شدت رقابت
پیچیدگی سازمانی
گرایش استراتژیک
میزان نوآوری
خصوصیات مدیران
فن آوری اطلاعات
پذیرش تجارت الکترونیک
شکل 3 – 1 مدل مفهومی تحقیقق (اقتباس از مدل ویلاسکا وهمکاران – 2007)
3 – 4 – 1 – شدت رقابت در شرکت های صادر کننده
محیط رقابتی ای که شرکت در آن فعالیت می کند به احتمال زیاد در تمایل شرکت در پذیرش تجارت الکترونیک موثر است در واقع مرور ادبیات شواهد تجربی ای فراهم می کند که شرکت های فعال در محیط های رقابتی ویژه بیشتر از نوآوریهای فن آوری اطلاعات استفاده کرد وحتی تمایل بیشتری برای پذیرش اینترنت دارند در واقع بعضی نویسندگان در تشریح وجود یک چنین رابطه ای ناتوان ماندند (ویلاسکا وهمکاران 2007 )یک جنبه از محیط رقابتی که پژوهشگران در ارتباط با تصمیم برای پذیرش نوآوری مورد توجه قرار دارند شدت رقابتی است که شرکت با آن مواجه می شود بطور کلی باور براین است که رقابت احتمال پذیرش یک نو آوری را افزایش می دهد(تانگ 1999) مطالعات مربوط به نو آوری در برقراری یک رابطه مثبت بین شدت رقابت و نوآوری مصر بوده اند احتمالا در رقابت شدیدتر تخصیص منابع بیشتر برای نو آوری منجر به نو آوری بیشتر می شود (گدا ورو گسلار 1993)تانگ (1999)بیان می کند که رقابت شدید تر با نرخ بالاتری از پذیرش همراه است رقابت منجر به عدم اطمینان محیطی می شود واز این رو هم نیاز به پذیرش نوآوری و هم نرخ پذیرش آن را افزایش می دهد بنابراین می توان نتیجه گرفت که یک شرکت در یک محیظی که شدت رقابت در آن بالا است در جهت دستیابی به مزیت رقابتی نیاز بیشتری به استفاده از تجارات الکترونیک احساس می کند.
مطابق با این ما فرضیه زیر را فرمول بندی کردیم:
1 – میزان شدت رقابت با پذیرش تجارت الکترونیک در شرکت های صادر کننده رابطه مثبت دارد.
3-4-1- شدت رقابت در شرکت های صادر کننده
محیط رقابتی ای که شرکت در آن فعالیت می کند، به احتمال زیاد در تمایل شرکت در پذیرش تجارت الکترونیک مؤثر است. در واقع، مرور ادبیات، شواهد تجربی ای فراهم می کند که شرکت های فعال در محیط های رقابتی ویژه بیشتر از نوآوریهای فن آوری اطلاعات استفاده کرده و حتی تمایل بیشتری برای پذیرش اینترنت دارند. در واقع، بعضی نویسندگان در تشریح وجود یک چنین رابطه ای ناتوان ماندند (ویلاسکا و همکاران، 2007). یک جنبه از محیط رقابتی که پژوهشگران در ارتباط با تصمیم برای پذیرش نوآوری مورد توجه قرار دارند، شدت رقابت احتمال پذیرش یک نوآوری را افزایش می دهد (تانگ، 1999). مطالعات مربوط به نوآوری در برقراری یک رابطه مثبت بین شدت رقابت و نوآوری مصر بوده اند. احتمالاً در رقابت شدیدتر، تخصیص منابع بیشتر برای نوآوری منجر به نوآوری بیشتر می شود (گراور و گسلار، 1993). تانگ (1999) بیان می کند که رقابت شدیدتر با نرخ بالاتری از پذیرش همراه است. رقابت منجر به عدم اطمینان محیطی می شود و از این رو، هم نیاز به پذیرش نوآوری و هم نرخ پذیرش آن را افزایش می دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که یک شرکت در یک محیطی که شدت رقابت در آن بالا است، در جهت دستیابی به مزیت رقابتی نیاز بیشتری به استفاده از تجارت الکترونیک احساس می کند. مطابق با این، ما فرضیه زیر را فرمول بندی کردیم:
میزان شدت رقابت با پذیرش تجارت الکترونیک در شرکت های صادر کننده رابطه مثبت دارد.
3-4-2- ویژگیهای سازمانی شرکت های صادر کننده
بسیاری از مطالعات انجام شده بر روی انتشار فن آوری اطلاعات و به ویژه آنهایی که بر روی تجارت الکترونیک مبتنی بر اینترنت متمرکز است، تأثیر ویژگیهای متفاوتی از ساختار سازمانی شرکتها را روی پذیرش این نوآوریها مورد بررسی قرار داده اند که از میان موارد زیر را ذکر کرد: سطح بین المللی سازی شرکت (کولا و تاتاگلو، 2003)؛ سطح تمرکز زدایی (گراور و گسلار، 1993)؛ روش های مورد استفاده شرکت ها برای کنترل امور (آولانیتیس و همکاران، 1994)؛ انعطاف پذیری و میزان سازگاری تیمهای کاری (آرنات و بریج واتر، 2002)؛ میزان همکاری با تشکیل اتحادهای خارجی (کاگلیانو و همکاران1، 2003) و همچنین استفاده از منابع خارج از سازمان برای انجام فعالیت های حیاتی کسب و کار (آکرال و کاتلر2، 1999).
روی هم رفته این چنین به نظر می رسد، شرکت هائی با ساختارهای سازمانی پیشرفته تر و پیچیده تر (آنهایی که در بازارهای چند گانه حضور دارند، دارای تمرکز زدایی بیشتری هستند، ساختارهای منعطف و غیر سلسله مراتبی دارند و شبکه های همکاری با دیگر شرکت می سازند) آسانتر تجارت الکترونیک را پذیرفته و پیاده می سازند. و منطقی است که فرض کنیم شرکت هایی که ماورای مدلهای سازمانی ساده و خطی توسعه داده می شوند و طرحهایی را می پذیرند که جریان اطلاعات را تسهیل می کند، آسانتر در می یابند که تصمیماتی در جهت سازگاری نزدیکتر با بازار در حال رشد بگیرند (برای مثال تجارت الکترونیک) و سپس هدایت، هماهنگی و نظارت در پیاده سازی تغییراتی که تصمیم گرفته می شود. با توجه به موارد بالا فرضیه پژوهش ب
ه صورت زیر فرمول بندی شد:
پیچیدگی سازمانی با پذیرش تجارت الکترونیک در شرکت های صادر کننده رابطه مثبت دارد.
3-4-3- گرایش استراتژیک شرکت های صادر کننده
گرایش استراتژیک شرکت می تواند نقشی مهم در پذیرش و همین طور میزان پذیریش تجارت الکترونیک داشته باشد (ریموند، 2001). و این علیرغم این واقعیت است که ما فاقد نتایج منتشر شده معتبر درباره ی تأثیر بازاریابی و جهت گیریهای روابطی3 روی نتایج کارکردهای تجارت الکترونیک هستیم (برای نمونه، لی و همکاران، 2001). این امر بیشتر به علت نقش مثبتی است که به وضوح این گرایشات استراتژیک در عملکرد کسب و کار عمومی بازی می کنند (ویلاسکا و همکاران، 2007). در بررسی ارتباط بین گرایش استراتژیک سازمان با پذیرش یک نوآوری فن آوری اطاعات و تجارت الکترونیک، محققان دسته بندیهای متفاوتی از استراتژیهای بازاریابی را مورد آزمون قرار دارند. در پژوهش ریموند (2001) در دسته بندی استراتژی های بازاریابی بنگاهها را عناصر آمیخته بازاریابی استفاده شد. در پژوهش ویلاسکا و همکاران برای شناسایی گرایش های استراتژیک شرکت های صادر کننده و ارتباط با پذیرش تجارت الکترونیک از استراتژی های عمومی پورتر استفاده شده است. در این زمینه گراور (1993) چنین مطرح می کند که، اتصال سیستمهای بین سازمانی مشتری مدار معمولاً خدمات ارزانتر، آسانتر و سریعتری برای مشتریان فراهم می کنند. چنین شرکت هایی نقش فناوری اطلاعات را از استراتژیهایشان جداناپذیر می دانند و همچنین به جای استراتژی رقابتی کاهش هزینه به استراتژی تمایز گرایش دارند. در پژوهش حاضر برای بررسی جامع استراتژیهای شرکت های صادر کننده، استراتژی تمرکز نیز مد نظر قرار گرفت. از این رو، فرضیه سوم پژوهش به صورت زیر فرمول بندی گردید:
گرایش استراتژیک سازمان با پذیرش تجارت الکترونیک در شرکت های صادر کننده رابطه مثبت دارد.
3-4-4- میزان نوآوری در شرکت های صادر کننده
به احتمال زیاد، شرکت های نوآورتر تمایل بیشتری برای کشف و توسعه سیستمهای فنی جدید دارند تا به آنجا که به آنها اجازه بدهد که قبل از رقابتشان بتوانند محصولات، فرایندها یا روش های سازماندهی جدیدی را طراحی کنند (شاو، 2000). از آنجایی که بازارهای الکترونیکی پویا و بی ثبات هستند، شرکت هایی که بیشترین آمادگی را برای فعالیت در چنین بازارهایی را دارند، تغییراتی را ارائه می دهند که در هر لحظه از زمان نیاز است و از این رو بهترین نتایج ر از این کانالها بدست می آورند (ویلاسکا و همکاران، 2007). از این رو فرضیه چهارم پژوهش به صورت زیر فرمول بندی گردید:

میزان نوآوری شرکت های صادر کننده با پذیرش تجارت الکترونیک توسط آنها رابطه مثبت دارد.
3-4-5- ویژگیهای مدیران شرکت های صادر کننده
نظریه انتخاب استراتزیک بر نقش فعال تصمیم گیرندگان ارشد در اثر گذاری روی استراتژیهای سازمانی تأکید می کند (وانگ، 2001). از آنجایی که خصوصیت مدیران شرکت ها در شیوه های مدیریت شان تعیین کننده است، ما می توانیم انتظار داشته باشیم، آن دسته از شرکت هایی که دارای تیمهای مدیریت با کیفیت بالایی هستند، بهترین را از تجارت الکترونیک کسب کنند (برچک و فرایگز، 2002). به هر حال، ما هنوز فاقد شواهدی درباره ی خصوصیات مدیریتی خاص هستیم که رابط مستقیمی با پذیرش تجارت الکترونیک شرکت داشته باشد. از طرفی دو ویژگی روانشناختی، تمایل به تجربه آموزی و خطر پذیری ارتباط ویژه ای با تصمیم های متداول دارند (وانگ، 2001). کانلا و مونرو1(1997) چنین مطرح کردند که این دو ویژگی شخصیتی میتوانند برای شناسایی رهبران استراتژیک شایسته استفاده شود. در یک پژوهش درباره ی متغیرهای تفاوتهای فردی که بوسیله نوگرایی و رفتار توضیح داده شد، رابطه معنی داری از این دو ویژگی در توضیح کاربردهای سیستمهای فن آوری نوآور یافت شده است (علوی و همکاران،2 1992). از این رو با توجه به موارد بالا، فرضیه پنجم پژوهش به صورت زیر فرمول بندی گردید:
5- ویژگیهای مدیران شرکت های صادر کننده با پذیرش تجارت الکترونیک توسط آنها رابطه مثبت دارد.
3-4-6- میزان برخورداری و استفاده از تجهیزات فناوری اطلاعات توسط شرکت های صادر کننده
یکی از جنبه هایی که بر تصمیم پیاده سازی و پذیرش تجارت الکترونیک مؤثر است. (برچک و فرایگز، 2002). از این رو، شرکت ها فن آوری هایی از این نوع را به کار می گیرند، و تیمهای مدیریتی که استفاده ی از اینترنت آشنا هستند، ممکن است آسانتر بتوانند کاربردهای آن را برای سازمانشان شناسایی کرده و نیاز فوری برای پذیرش آن را درک کنند. از این رو آنها ممکن است آمادگی بیشتری برای تخصیص منابع برای استخراج مزایا از اینترنت را داشته باشند (وانگ و چنگ1،2004). به هر حال، لزوماً به خودی خود، این امر نخواهد توانست، میزان درگیری شرکت در فعالیت های تجاری در بازارهای الکترونیکی یا موفقیت چنین ابتکار عملهایی را تضمین کند (ویلاسکا و همکاران، 2007).
بنابراین فرضیه ششم پژوهش به صورت زیر فرمول بندی گردید:
6-میزان تجهیزات فن آوری اطلاعات شرکت های صادر کننده و استفاده از آن با پذیرش تجارت الکترونیک در آنها رابطه مثبت دارد.
3-4-7 روش نمونه گیری

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هدف محقق شناسایی جامعه و تعیین پارانترهای مربوط به آن است. برای این کار یا باید به کلیه افراد جامعه مراجعه کند و صفت یا ویژگی مورد نطر تحقیق خود را در آنها ج.یا شود؛ یا باید تعدادی از افراد جامعه را مورد مطالعه قرار دهد و از طریق جمع کوچکتری و با روش معینی، پی به صفات و ویژگیهای جامعه ببرد. بدیهی است اگر جامعه ی مورد نظر کوچک و حجم و تعداد افراد آن کم باشد، می تواند آن را به طور کامل مطالعه نماید. به منظور تعیین حجم کلی نمونه ای که باید از جامعه مورد مطالعه انتخاب گردد و این افراد پاسخگوی پرسشنامه تحقیق باشند از فرمول کوکران به شرح ذیل استفاده شد:
حجم نمونه: n ، حجم جامعه: N ، واریانس جامعه: S
احتمال داشتن صفت مورد نظر: P ، احتمال نداشتن صفت مورد نظر: q
تی استیودنت که در سطح 5% برابر 96/1 می باشد: t2
با عنایت به فرمول های فوق الذکر و اطلاعات بدست آمده از پیش آزمون، حجم نمونه مورد مطالعه با توجه به آنکه جامعه آماری مورد نظر تحقیق 120 می باشند، برابر با 93 برآورد گردید. لازم به ذکر است که بر اساس جدول مورگان نیز میزان نمونه به همین مقدار است.
3-5- جامعه آماری
از آنجایی که در این فصل تحقیق تعیین عوامل تأثیر گذار بر پذیرش تجارت الکترونیک توسط مدیران شرکت های منتخب صادر کننده سال 1389 می باشد، از این رو جامعه آماری مورد نظر کلیه مدیران شرکت های منتخب صادر کننده استان سمنان است که در این مدت فعالیت مستمر داشت باشند. با توجه به این محدودیت ها تعداد شرکت های موجود با جامعه آماری مورد نظر شرکت های صادر کننده است که اسامی آنها از سازمان بازرگانی استان سمنان اخذ گردیده است. طبق آمار اداره بازرگانی و گمرک استان سمنان تعداد کل صادر کنندگان استان در سال 89، برابر با 181 شرکت می باشد، که در این تعداد 53 صادر کننده دارای شخصیت حقیقی بوده اند و 7 شرکت نیز در سمنان فعالیت نداشته اند با توجه به این توضیحات جامه مورد نظر دارای 121 شرکت می باشد.
3-6- روش گردآوری اطلاعات
روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، آمیزه ای از روش های تحقیق کتابخانه ای و میدانی است. روش کتابخانه ای عمدتاً برای مطالعه ادبیات موضوع و بررسی پیشینه تحقیق و نظریاتی است که راجع به موضوع وجود داشت، همچنین فراهم آوردن چارچوبی متناسب برای مطالعه موضوع انتخاب شده است. در روش میدانی تحقیق از طریق پرسشنامه، داده های مورد نیاز، گردآوری شده و نیز از تجزیه و تحلیل داده ها، اطلاعات حاصل جهت تأیید یا رد فرضیه های تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
3-7- ابزار گردآوری اطلاعات
داده های میدانی از طریق پرسشنامه تهیه شده است. پرسشنامه پژوهش حاضر مشتمل بر 35 سؤال است که در پیوست خواهد آمد. این پرسشنامه بر اساس پرسشنامه پژوهش ویلاسکا و همکاران (2007) در تحقیقی با عنوان “یک مدل تلفیقی از پذیرش و گسترش تجارت الکترونیک در شرکت ها” تدوین گشته است.

 
 

3-8- محدوده زمانی انجام تحقیق
محدوده زمانی انجام تحقیق سال 1389 می باشد. لذا داده های به دست آمده مرتبط با سال مذکور می باشد.
3-9- متغیرهای پژوهش
در این پژوهش تصمیم پذیرش تجارت الکترونیک، متغیر وابسته و شدت رقابت، پیچیدگی سازمانی، گرایش استراتزیک، میزان نوآوری، ویژگیهای مدیران و فن آوری اطلاعات، متغیرهای مستقل می باشند، که در ادامه تعارف مفهومی و عملیاتی متغیرهای آمده است.
میزان پذیرش تجارت الکترونیک: میزان پذیرش تجارت الکترونیک به درجه ای که تجارت الکترونیک پذیرفته می شود، اشاره دارد (لین، 2006).
شدت رقابت: درجه ای از محیط رقابتی در صنعتی است که سازمان در آن فعالیت می کند (لرت وانگسشن و وانگپیتون واتانا، 2003).
پیچیدگی سازمانی: ویلاسکا و همکاران (2007)، پیچیدگی سازمانی را میزان حضور سازمانها در بازارهای چندگانه، تمرکز زدایی، استفاده از ساختارهای منعطف و غیر سلسله مراتبی و شبکه های همکاری با دیگر شرکت ها، تعریف کردند.
گرایش استراتژیک: از دیدگاه پورتر گرایش استراتژیک سازمانها برای کسب مزیت رقابتی می


دیدگاهتان را بنویسید