دانلود پایان نامه

معطوفی و همکاران به انجام رسیده است به بررسی نقش گرایش به یادگیری بر عملکرد بنگاه های کوچک و متوسط پرداخته است که یافته های این پژوهش نشان داده است ابعاد گرایش به یادگیری بر نوآوری و به تبع آن بر عملکرد بنگاه های کوچک تاثیر مثبت می گذارد.
3-2 چارچوب نظری
هر مدل مفهومی به عنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است بگونه ای که متغییر های مورد نظر تحقیق و روابط میان آن ها را مشخص می کند (ادواردز و دیگران، 2000)
پترسون و دیستلبرگ در پژوهشی که در سال 2011 انجام داده اند به طراحی و بررسی مدلی پرداختند که در آن گرایشات ارزشی (الویت داشتن خانواده در برابر الویت داشتن کسب و کار) را از وحدت در ارزش ها متمایز کرده و تآثیر غیر مستقیم آن ها را بر رشد کسب و کارهای خانوادگی با میانجی گری رسمی سازی کسب و کارهای خانوادگی و ارزش های اخلاقی موجود در آن بررسی کرده است که در این پژوهش الویت داشتن کسب و کار در برابر الویت داشتن خانواده هردو بر رشد کسب و کار تاثیر غیر مستقیم از طریق فعالیت های رسمی در کسب و کار و انجمن های خانوادگی موثر بودند.
لاکانن و دیگران در سال 2011 در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیرات گرایشات استراتژیک بر رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط، ابعاد شش گانه ای را برای گرایش استراتژیک در نظر گرفته اند از جمله گرایش کارآفرینانه، گرایش ارتباط با مشتری، گرایش به بازار، گرایش به برند، گرایش به نوآوری و گرایش به یادگیری؛ که اثرات آنها را بر رشد کسب و کار مورد بررسی قرار داده اند، همچنین آلتیندگ و زهیر در سال 2012 تاثیر ابعاد گرایشات استراتژیک را بر عملکرد کسب و کارهای خانوادگی در ترکیه بررسی کرده اند.
مدل مورد استفاده در این تحقیق به هدف تبیین و ایجاد درک مناسب تر از روابط میان گرایشات ارزشی و استراتژیک با رشد کسب و کار طراحی شده است. متغییر های گرایش ارزشی و گرایش استراتژیک، مستقل، متغییر رسمی سازی، مداخله گر، و رشد کسب و کار در این مدل متغییر وابسته است. در شکل 2-2 مدل مفهومی تحقیق به صورت شماتیک ارائه شده است.
مدل به کار گرفته شده در این تحقیق ترکیبی از مدل (پترسون و دیستلبرگ) و مدل لاکانن و همکاران می باشد. متغییر های گرایشات ارزشی (الویت با خانواده، الویت با کسب و کار)، رسمی سازی و رشد کسب و کار از مدل پترسون و دیستلبرگ (2011) و متغییر های گرایش استراتژیک و مجددا رشد کسب و کار از مدل لاکانن و دیگران (2011) گرفته شده اند که برای گرایش استراتژیک 6 بعد گرایش به بازار، گرایش به ارتباط با مشتری، گرایش به برند، گرایش کارآفرینانه، گرایش به نوآوری و گرایش به یادگیری را در نظر گرفته است.
جدول 3-2 پشتوانه ی متغیرهای تشکیل دهنده مدل و فرضیات موجود را نشان می دهد.
دلیل انتخاب این مدل شناسایی شاخص های مختلف گرایشات ارزشی کسب و کار های خانوادگی و به تبع آن رسمی سازی کسب و کارهای خانوادگی بر رشد کسب و کارهای خانوادگی و از طرفی بررسی تاثیر ابعاد گرایشات استراتژیک بر رشد این کسب و کارها از دیدگاه مدیران کسب و کارهای خانوادگی حوزه پوشاک ورزشی می باشد.
جدول 3-2: جدول پشتیبان فرضیات و متغیر‏ها

 
 
فرضیات
منابع
H1: تأثیر گرایشات ارزشی بر رسمی سازی
Peterson & Distelberg 2011
Distelberg & Blow 2010,2011
:H2 تأثیر رسمی سازی بررشد کسب و کار
Peterson & Distelberg 2011
:H3 تأثیر گرایشات استراتژیک بررشد کسب و کار
Laukkanen et al. (2011)
Altindag & Zehir(2012)
H4: تأثیر گرایشات ارزشی بر رشد کسب و کار
Peterson & Distelberg 2011
Distelberg & Blow 2010,2011
اهداف کسب و کار
اهداف خانواده
درآمد فروش
تعداد کارکنان
ارزیابی رسمی
نقشه استراتژی
جلسات خانوادگی
ساختار رسمی
گرایش کارآفرینانه
گرایش به یادگیری
گرایش به نوآوری
گرایش ارتباط با مشتری
گرایش به بازار
گرایش به برند
H1
H4
H3
H2

شکل 2-2: مدل مفهومی تحقیق

پیوست فصل دوم:
مروری بر صنعت پوشاک و معرفی کسب و کارهای خانوادگی پوشاک ورزشی ایران و جهان

4-2 صنعت پوشاک
1-4-2 تاریخچه پوشاک در جهان
پدید آمدن پوشاک امری تصادفی یا خواستی فردی نبوده است. پوشاک به مبنای تفکرات و نیازهای اقلیمی مادی و معنوی اقوام به وجود آمد و آیینه تمام نمایی از تاریخ و زندگی بشر شد و در طی قرون و اعصار در سرزمین های گوناگون شکل گرفت و تحول یافت. نظم و هماهنگی پوشاک دوران باستان در قرون وسطی جای خود را به شکل و ظاهری شکوهمند داد. در عهد رنسانس پر زرق و برق شده و صورتی تجملی پیدا کرد و سپس در عصر نوین شکلی نامشخص و رمزگونه به خود گرفت. در کنار گوناگونی سلیقه های ساکنان زمین، لباس اروپایی شاهد تکامل همیشگی بوده است و این امر بدون شک به تغییر و تحول دائم در اروپا مربوط می شود.
در آستانه قرن نوزدهم عناصر پوشاک غربی شکل خود ر ابه دست آوردند. اسامی آنها معین و رده بندی شده و زمینه و مسیر اصلی تکامل لباس تا آغاز قرن بیستم مشخص گردید. نیم قرن بعد با آغاز جنگ جهانی دوم، جنگی که بنیان تمدن را تکان داد، تکامل لباس شکل انقلابی به خود گرفت. لباس که بازتابی است از توان اقتصادی، نگرش سیاسی، قابلیت های فرهنگی اجتماعی، باورهای مذهبی و فلسفی و پایبندی های رسمی و سنتی در روند تکامل خود زیر نفوذو سیطره نظام نقشه دار سرمایه قرار گرغت. در این نظام پوشاک جایگاه دیگر یافت و به کالا تبدیل شد و همانند کالا، ارزشی دوگانه پیدا کرد. به دیگر سخن، هم برآورنده نیازهای بشری گردید و هم محصولی شد برای فروش، پس می‏بایست نظیر هر کالای دیگر، حداکثر سودآوری را داشته باشد و زمانی به این هدف دست می یافت که به گونه ای ساخته نشود که مدت زمان زیادی مصرف باشد و دیگر اینکه باید وسیع ترین بازار یعنی بیشترین مصرف کننده را دارا باشد. به این نیازها، طراحان و دوزندگان لباس پاسخ گفتند، آنها با بهره گیری از گرایش مردم به تنوع طلبی و نوجویی و با بهره گرفتن از جریان‌هایی چون جنگ، بحران ها قتصادی، تحولات فرهنگی و سیاسی،… طرح های تازه ای را ارائه دادند و بر خلاف سده های پیشین که نوآوریهای خود را در کسوت مانکن های چوبی لباس بر تن، به نمایش می‏گذاشتند.
اکنون به یاری رسانه های گروهی چون سینما و تلوزیون و نشریات مد که بردی کاملا جهانی دارند، مورد پذیرش همگان قرار می دهند و از این راه سلیقه ای جهانی در شیوه لباس پوشیدن پدید می آورند. واقعیتی که در هنر و ادبیات و معماری نیز مصداق دارد، دیگر کمتر ملتی را می توان یافت که در حیطه تمدن امروز قرار گرفته باشد و باز بتواند پوشاک سنتی را کاملا حفظ کند. چرا که لباس امروز خاص مردمان امروز است. مردمانی که زمان در زندگی اجتماعی شان، عنصری است تعیین کننده و این نکته ای است که طراحان لباس نیز با آن توجه دارند. ویژگی های لباس امروز چنین می باشند، بر تن راحتند، سریع پوشیده می شوند، اغلب پارچه های قابل قابل شستشو دارند، دست و پاگیر نیستند. جنبه های هنری و زیبایی در آنها رعایت می شوند و از همه مهمتر با بودجه های متفاوت نیز امکان دستیابی به آنها وجود دارد. اینکه در آینده چه جنبه هایی به لباس افزوده و چه چیزهایی از آنها کاسته خواهد شد معقوله ای مجرد نیست و بی تردید تحولات اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی و هنری عوامل تعیین کننده آن خواهند بود ناگزیر بازتاب خود را در زمینه پوشاک جلوه گر خواهند ساخت. (ملکی 87).
2-4-2 تاریخچه پوشاک در ایران


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در شاهنامه فردوسی استفاده از پوست و موی جانوران برای پوشاندن تن، به زمان هوشنگ پیشدادی نسبت داده شده است ولی آموختن شستن پشم و بافتن نخ و بافتن پارچه و دوختن جامه به جمشید جم نسبت داده شده ست به گواهی مدارک ثبت شده تاریخی و آمار و نمونه های بازمانده مردم ایران زمین از دوران های بس کهن به پوشاک و آرایش خود ارج فراوان می نهدند و با کمال ذوق، زیورهای گوناگون بکار می برده اند. در هزاره سوم پیش از میلاد در بخش جنوب و جنوب غربی ایران که دامنه های آن تا کرانه های دشت لوت و کویر مرکزی نیز رسیده است، مردمی با فرهنگ خاص زندگی می کرده اند که اینک آنها را ایلامی می نامند- از آثاری که این مردم بر جای گذاشته اند چنین بر می‌آید که ایشان به پیشرفت های بزرگی نائل آمده اند و شهری همچون شوش بنیان نهاده اند که به علت کهنسالی از مادر شهرهای جهان به شمار می آید. در هزاره یکم پیش از میلاد این سرزمین با مادهای واقع در همسایگی خود در تماس بوده و داد و ستد فرهنگی اشته اند و پارسیان نیز که با آن ها در آمیخته اند و سپس جانشین آنان شده بودند، در بسیاری از شئون فرهگی و تمدنی خود وارث بلافصل این مردم شمرده می شوند. به دست آوردن تاریخچه پوشش ایرانیان اگرچه محال نیست اما ممکن هست به جهت وجود فاصله های زمانی از دوران های گذشته، نتوان مسیر تاریخی پوشاک را به طور دقیق شناسایی نمود (ملکی،87).
3-4-2 صنعت پوشاک در ایران
صنعت پوشاک از جمله صنایع آغازین است که نقش قابل توجهی در تأمین تقاضای اساسی و اولیه جامعه دارد. صنعت نساجی یکی از بخش های صنعتی عمده و متنوع را در اقتصاد کشورمان ایفا می کند که می تواند منجر به توسعه اقتصادی به سمت رشد و توسعه حرکت کردند. صنعت نساجی و زیرمجموعه آن که بازار پوشاک را شامل می شود همپای این تحولات رشد قابل توجهی را نیز در این بخش به وجود آورد. اما در اواخر این دهه و سالهای برنامه سوم توسعه با وجود آنکه دولت اعتبارات مختلفی را برای کمک به بخش نساجی و ارتقای کیفیت و کمیت تولیدات در نظر گرفت این صنعت و سایر بخش های وابسته به آن روند نزولی را طی کرد و با مشکلات متعددی مواجه شد. نبود وجود مواد اولیه با کیفیت مطلوب بازار، راه اندازی کسب و کارهای جدید گامی جدید جهت بهبود صنعت پوشاک بوده است. سرمایه گذاری بر روی تحقیق در بازار برای شناسایی و گردآوری سلیقه مصرف کنندگان و طراحی لباس با بهره گرفتن از طرح ها و رنگ های متنوع موجب شده طرفداران پوشاک ایرانی در بازار به مرور افزایش پیدا کنند. برای پیشبرد بازاریابی صنعت پوشاک کشور، در راه حل می تواند تأیرگذار باشد:1) اطلاع رسانی گسترده 2) به موازات فرهنگ سازی، دولت می تواند تسهیلات ویژه ای برای سرمایه گذاری در صنعت پوشاک در نظر بگیرد. آگاهی و اطلاع رسانی صحیح در زمینه برندهای پوشاک و حمایت دولت از کسب و کارهای فعال در صنعت پوشاک منجر به این می شود که کسب و کارهای کوچک و متوسط برای ترفیع و شناساندن مؤثر خود تمرکز نمایند. وضعیت موجود واحدهای دارای پروانه صنعتی در کشورمان نشان می دهد که بیش از هشت هزار واحد صنعتی و تولیدی در صنایع نساجی و پوشاک کشور وجود دارد. اما این آمار تعداد کل واحدهای فعال نیمه فعال یا احیانا تعطیل شده را هم شامل می شود. از این تعداد بنگاه نساجی و پوشاک داخلی تعداد 1816 واحد در زمینه تولید انواع پوشاک فعالیت دارند. به عبارتی بیست و دو درصد (22%) بنگاه های صنعت نساجی تولیدهای پوشاک هستند و هفتادو هشت درصد (78%) تولیدی های این صنعت انواع منسوجات شامل فرش، پتو، موکت،… را تولید می کنند (دفتر صنایع نساجی – وزارت صنایع و معادن) که می بایستی با شناخت بازارها و نیازهای موجود و آمیخته ترفیع، محصولات با کیفیت به بازار عرضه کنند (آذر ملکی،87).
4-4-2 بررسی وضعیت تجارت پوشاک ایران
پاره ای از واحدهای تولیدی صنعت دوزندگی که از دیرباز فعالیت های صادراتی خود را آغاز کرده اند به لحاظ کمی کیفی تولیدات از دیگران موفق تر بوده اند و از نظر ماشین آلات خط تولید از وضعیت بهتری برخوردارند. این دسته از واحدهای تولیدی به نوبه خود دارای معضلات و مشکلاتی هستند. از گذشته های دور به علت نبودن اجبار و فقر برنامه ریزی صادراتی واحدهای تولیدی صنعت پوشاک نتوانسته اند برنامه ریزی موفقیت آمیزی در زمینه صادرات تدوین نمایند. لاجرم امروز که تمایل به آغاز حرکت صادرات در آنها دیده می شود مشکلات و معضلات در مسائل زیربنایی بقدری زیاد است که توان صادراتی در آن ها را ضعیف نموده است. از سوی دیگر ارزش ارزی و ریالی ماشین آلات خط تولید این رشته از صنعت در مقایسه با سایر رشته های تولیدی صنایع نساجی بسیار ارزان تر و از جهتی مقرون به صرفه تر می باشد که اگر واحدهای تولیدی در این رشته برنامه ریزی صادراتی ر ابرای خود تدوین نمایند و دولت هم حمایت کند در کمترین زمان می توانند موفقیت قابل قبولی را به دست آورند.
مثلا باید قبول داشته باشیم که تمام مواد اولیه مورد نیاز این صنایع در داخل تهیه نمی گردد و آن مقدار هم که تهیه و تولید می شود، کیفیت مطلوب را برای صادرات نخواهد داشت. از طرفی باید بپذیریم که امروز در سطح جهان، ارتباطات صنعتی از داخل مرزهای یک کشور بیرون نرفته و داد و ستد ها بصورت فرامرزی توسعه یافته و تهدید مواد اولیه و فروش کالای ساخته شده تحت فعالیت جهان شمولی صنعت قرار گرفته و بر اساس ارزش افزوده و مزیت نسبی، فرمول های اقتصادی را مد نظر قرار می دهد. اگر در بین اقلام صادراتی کالاهای صنایع نساجی و در بین
آنها به صادرات پوشاک نگاهی بیندازیم می توان پی برد این کالا از پتانسیل صادراتی خوبی برخوردار است. طبق بررسی های بعمل آمده در زمینه صادرات و واردات جهانی صنعت پوشاک، 240 تعرفه مرتبط با پوشاک در سال 2007 میلادی، جمع کل واردات 2645 میلیارد دلار بوده که سهم ایران از این رقم در همان سال از صادرات جهانی 05/0% و در زمینه واردات 007/0% بوده است. در سال 2008 سهم پوشاک ایران از صادرات جهانی 04/0% و در بخش صادرات قانونی 001/0% نسبت به واردات جهانی بوده است (ملکی. 87). صنعت پوشاک بعلت گستردگی وسیع و اشتغال زایی فراوانی که دارد چنانچه بتواند موقعیت های خود را در بازار های صادراتی به دست آورد، یکی از موفق ترین رشته های صنایع نساجی خواهد بود که در امر تولید و صادرات علاوه بر خودگردانی اقتصادی و ارزی می تواند در ارزآوری نقش بسیار مهمی داشته باشد (ملکی،87).
5-4-2 روند صنعتی شدن تولید پوشاک
از زمانی که حرفه دوزندگی در جوامع مختلف رایج گردید ویژگی های مشخص و شناخته شده کیفیت و پیروی از مددر شکل و تناسب و ظاهر لباس و ظرافت دوخت و غیره نه تنها موثر واقع گردید بلکه عوامل متعددی بودند که ابزار و تکنیک و فن در راه ترویج و توسعه این حرفه قرار گرفتند. با گذشت زمان و رونق سیستم ماشینی در صنایع مختلف تکنیک پیشرفته و توسعه اتوماسیون و تکنولوژی حرفه دوزندگی به صنعت پیشرفته دوزندگی مبدل شد (ملکی،87).
بزرگترین صادر کنندگان پوشاک به ایران کدامند؟
طی 9 ماهه اولیه سال 1391 حدود 1376 تن انواع پوشاک به ارزش 15 میلیون و 257 هزار دلار وارد کشور شده است. واردات پوشاک نسبت به سال قبل5.49 درصد کاهش وزنی و 3.88 درصد افزایش ارزشی داشته است. پوشاک در تاریخ مورد گزارش تنها 0.04 درصد از سهم واردات کل کشور را به خود اختصاص داده که این سهم البته در سال 1390 نیز 0.03 درصد بوده است. دربازه زمانی مشابه سال گذشته 1456 تن پوشاک با ارزش 14 میلیون و 688 هزار دلار وارد کشور شده است. سه کشور عمده مبدا واردات انواع پوشاک طی 9 ماهه سال 1391 به ترتیب شامل امارات متحده عربی، چین و ایتالیا است (حبیب زاده،1392).
6-4-2 دوازده برند معروف پوشاک ورزشی جهان
از معروف ترین برند های پوشاک ورزشی جهان میتوان به پوما، آدیداس، سولومون، نایک، اومبرو، کاپا، اول اشپورت، آسیکس، لوتو، لگا، فیلا و دیادورا اشاره کرد که در جدول (4-2) تعدادی از برندهای مشهور پوشاک ورزشی را به همراه مشخصات آورده شده است.
جدول 4-2: برندهای پوشاک ورزشی
وبگاه
محصولات
شعبه مرکزی
سال تأسیس
نام شرکت
www.reebok.com
کفش و لباس ورزشی
بولتون بریتانیا
1895
Reebok
www.nike.com
کفش و پوشاک ورزشی، تجهیزات ورزشی و دیگر محصولات ورزشی و تفریحی

بیورتون-اورگن
ایالات متحده


دیدگاهتان را بنویسید