دانلود پایان نامه

ارتباط بین استراتژیها به روشهایی چون دیمتل بررسی شود که در صورت وجود رابطه، در فرآیند تحلیل شبکهای لحاظ گردد.
از آنجایی که تخصیص منابع در این تحقیق به صورت ذهنی انجام شده است، مدل تخصیص منابع در تحقیقات بعدی میتواند به صورت تخصیص منابع مالی به منابع انسانی، سازمانی و تکنولوژیکی طراحی شود.
در تحقیقات بعدی میتوان با بررسی دقیق تر، محدودیتهای سیستمی دیگر در شرایط واقعی را برای تخصیص منابع شناسایی کرد.
فهرست منابع
Aravindan, p., Devadasan, S. R., Selladurai, V. (1996). A focused system model for strategic quality management. Journal of Quality & Reliability Management, 13. 79 – 96.
Besterfield, D. H. (2008). Total Quality Management. New Delhi: PHI Learning.
Chong, S.C. (٢٠٠۶),KMcritical success factors Acomparison of perceived importance versus implementation inMalaysian ICT companies.The Learning Organization, Vol. ١٣ No. ٣, pp. ٢٣٠-٢۵۶.
Hisham, A., Sherif, M. (2012). Resource Allocation for Strategic Quality Management: A Goal programming Approach. International journal of quality and reliability management, 3(29). 265-283.
Gugus O, Boutcher T. (1998). Strong transitiviry, rationality and weak monotonicity in fuzzy pairwise comparisons. Fuzzy sets and systems, 94. 133-144.
Lee, C.K.H., Choy, K.L., Law, K.M.Y., Ho, G.T.S. (2014). Application of intelligent data management in resource allocation foreffective operation of manufacturing systems. Journal of Manufacturing Systems. 1-11.
Maddulety K., Vishal, S. P., Sachin, M., Padmavati, E. (2012). A research study on stimation of TQM “Factors Ratings” through Analytical Hierarchy Process. Journal of Economics and Finance, 3. 55-61.
Mianabadi, H., Mostert, E., Zarghami, M., Giesen, N. (2014). A new bankruptcy method for conflict resolution in water resources allocation. Journal of Environmental Management. 144 (2014). 152-159.
Muach, P. D. (2009). Quality Management. US: CRC Press.
Nurazree, M., Hilmi, M. (2014). TQM and Malaysian SMEs Performance: The Mediating Roles of Organization Learning. Procedia – Social and Behavioral Science,130. 216 – 225.
Onut S, Selin S, Elif I. (2009). Long term supplier selection using a combined fuzzy MCDM approach: A casestudy for a telecommunication company. Expert Systems with Applications, 36. 3887–3895.
Opricovic S. (2011). Fuzzy vikor with an application to water resource planning. . Expert Systems with Applications. 38. 12983-12990.
Ross, J. E. (2000). Total Quality Management. US: CRC Press.
Tullio, T., Marcello, C., Fischer, A., Benoit, I., Gisela, L., Schmitt, R., Va´ncza, J. (2014). Design and management of manufacturing systems for production quality. Journal of CIRP Annals – Manufacturing Technology, 63. 773–796.
Vincent F. Y., Kuo-Jen H. (2014). An integrated approach for resource allocation in manufacturing plants. Journal of Applied Mathematics and Computation. 245. 416–426.
افشار، الف. (1392). بررسی نقش واسط مدیریت کیفیت جامع (TOM) در تاثیر مدیریت دانش (KM) بر عملکرد سازمان‌ها (مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان). پایان نامه منتشر نشدهی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
پاسوار، محمدحسن. مشبکی، اصغر. (1384). برنامه ریزی ملی بارویکرد مدیریت کیفیت جامع. فصلنامۀمدرس علوم انسانی، شماره 1. 67-89.
پایگاه مدیرپلاس. (1392). بازیابی شده 15 آبان، 1394،از http://www.modirplus.com/order.php?id=11&kind=soft
ثریائی، علی. مهرائی، سمانه. (1391). بررسی و رتبه بندی استراتژی های بازاریابی مناسب به منظور دستیابی به مزیت رقابتی در هتل های غیردولتی (3 تا 5) ستاره استان مازندران. پژوهشگر. شماره 10. صفحات 29 تا 44.
ثریائی، علی. مهرائی، سمانه. (1391). بررسی و رتبه بندی استراتژی های بازاریابی مناسب به منظور دستیابی به مزیت رقابتی در هتل های غیردولتی (3 تا 5) ستاره استان مازندران. پژوهشگر. شماره 10. صفحات 29 تا 44.
جعفری، مصطفی. (1388). مدیریت کیفیت فراگیر. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
خاکی، غلامرضا. (1382). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی. چاپ پنجم.
خیرابادی، الف. (1391). برسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد نوآوری بواسطه یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: صنایع غذایی و آشامیدنی شهرستان مشهد). پایان نامه منتشر نشدهی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
رهبریعقوبی، فاطمه.کزازی، ابوالفضل. امیری، مقصود. (1390).  ارزیابی و اولویت بندی استراتژی ها با بهره گرفتن از تکنیک الکتره 3 در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت تماد). مطالعات مدیریت صنعتی.شماره 20. از صفحه 49 تا صفحه79.
رهبریعقوبی، فاطمه.کزازی، ابوالفضل. امیری، مقصود. (1390). ارزیابی و اولویتبندی استراتژی ها با بهره گرفتن از تکنیک الکتره 3 در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت تماد). مطالعات مدیریت صنعتی.شماره 20. از صفحه 49 تا صفحه79.
ریاحی، بهروز. (1384). نظریه نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
زبردست، اسفندیار. (1388). کاربرد فرآیند تحلیل شبکهای در برنامه ریزی شهری. نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی.شماره 41. صفحات 79 تا 90.
سرمد، زهره. بازرگان، عباس. حجازی، الهه. (1390). روش های تحقیق در علوم رفتاری. نشر دانشگاه تهران. چاپ نوزدهم.
شفیعی،مجتبی. (1390). کاربرد اولویت بندی فرآیند تحلیل شبکهای دربرنامهریزی آرمانی برای تخصیص منابع در حمل و نقل.پژوهشنامهی حمل و نقل. شمارهی 2. صفحات 175 تا 190.
شریف زاذه، فتاح. (1379). مدیریت کیفیت فراگیر :اصول و مفاهیم چشم اندازها و کاربرد. تهران: انتشارات ترمه.
شیرزاد کبریا، بهارک. بردبار، سیمین. (1389). بررسی تاثیر مولفه های اصلی مدیریت کیفیت فراگیر بر زندگی کاری معلمان. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی. شماره 4. صفحات 137 تا 164.
شورکی، م. (1390). ارزیابی نقش مدیریت منابع انسانی در استقرار مدیریت کیفیت جامع. مرجع علوم مدیران ایران. قابل دسترس از:http://www.e-modiran.com
عابدی, قاسم. لگشایی، بهرام. طبیبی، سید جمال الدین. قلی آریان نژاد، میربهادر. (1386). ارائهی مدل برنامه ریزی آرمانِی جهت تخصیص منابع در بخش آموزشی، دانشگاهی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.شماره 57. صف
حات 82 تا 87.
غفاریان، وفا. کیانی، غلامرضا. (1384). استراتژی اثربخش. تهران. نشر فردا.
کوبین براین. منیزبرگ ، جیمز. هنری. رابرت، جیمز. (1376).مدیریت استراتژیک، ترجمه محمد صائبی.مرکز آموزش مدیریت دولتی چاپ دوم.
کوبین،ب. منیزبرگ، ج.رابرت، ج. (1997).مدیریت استراتژیک (ترجمه محمد صائبی). تهران: مرکزآموزش مدیریت دولتی.
محب ربانی، سعید. (1388). ارائه مدل برنامه ریزی آرمانی جامع تولید بارویکرد فازی در صنعت پالایش نفت. فصلنامهی مدیریت. شماره 18. صفحات 48 تا 60.
مفاخری، ن. (آذر 1394). دانش کارکنان را جدی بگیرید ]پایگاه مدیران ایران[. مقاله درج شده در http://vista.ir/article/226931
زارعی، مهرداد. (1386). مبانی و مفاهیم فرهنگ سازمانی.
نادری، ابوالقاسم. خرازی،کمال. انتظاری،یعقوب، حجوب عشرت آبادی، حسن. (1392). سازوکارهای تأمین و تخصیص منابع در آموزش عالی. فصلنامه علمی-ترویجی مطالعات منابع انسانی. شمار هدهم.زمستان92.
نعمتی، ب. (بهمن 1393). بررسی نقش و اهمیت نیروی انسانی در سازمانها ]وبلاگ آینده پژوهی و مدیریت آینده[. مقاله درج شده درhttp://nematibabak.persianblog.ir/tag

ضمائم
پرسشنامهی توزیع شده برای جمعآوری داده های روش تحلیل شبکهای فازی در زیر آمده است:
با سلام و احترام
پرسشنامهی حاضر جهت انجام پایاننامهی کارشناسیارشد رشته مدیریت صنعتی با عنوان “تخصیص منابع مدیریت کیفیت به استراتژیهای کیفیت با بهره گرفتن از تحلیل شبکهای فازی و برنامه ریزی آرمانی” در شرکت شهدگستراننوین طراحی شده است و شامل هشت استراتژی مدیریت کیفیت و سه منبع مدیریت کیفیت میباشد که مقایسات زوجی بین این موارد به منظور تخصیص مناسب منابع انجام میشود. توضیحات مربوط به این موارد در ذیل آمده است. مستدعی است با تکمیل آگاهانه این پرسشنامه، پژوهشگر را در دستیابی به اهداف تحقیق یاری نمایید. پیشاپیش از صبر و حوصله و دقت جنابعالی در تکمیل پرسشنامه تشکر میکنیم. در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام با پست الکترونیکی [email protected] در ارتباط باشید.
منابع انسانی: نیروی انسانی سازمان و مسائل مربوط به آن ها را شامل میشود.
منابع سازمانی: منظور تاریخچه، فرهنگ، سیستم مدیریتی، سیاستها و روابط رسمی و غیررسمی سازمان میباشد.
منابع تکنولوژیکی: شامل اطلاعات، امکانات، تکنیکها و فرآیندهای مورد نیاز برای تبدیل نهادهها به ستادهها میباشد.
استراتژی مدیریت مستمر سیستم کیفیت: منظور از این استراتژی، سازماندهی مجدد و پیاده سازی یک سیستم مستند سازی دارای استانداردهای مدیریت کیفیت است که بتوان در مواقع نیاز به سیاستهای کیفیت، روشها و سوابق دسترسی داشت که پیشرفت فنی، ارتقاء و تغییر در نگرش کارکنان و مشتریان را در پی داشته باشد.
استراتژی چک کردن مداوم شکست ها: استراتژی است که سیستم(محصولات، روشها و خدمات) بعد از تشخیص هر خرابی تصحیح میشود، بنابراین از وقوع خرابی بیشتر جلوگیری شده و یا به کمترین حد ممکن کاهش پیدا میکند.
استراتژی رویکرد دائمی به سمت هدف: استراتژیای است که سازمان در آن نگرشی بلند مدت در هدفگذاری کیفیت دارد و چرخه های تجاری خود را برای رسیدن به آن هدف تکمیل مینماید.
استراتژی رسیدگی دورهای کیفیت تولیدکننده و مشتری: استراتژی است که تولیدکننده با مشورت با مشتریان،محصولات را با کیفیت مورد نظر آنها در حد بهایی که پرداخت میکنند، تولید میکند.
استراتژی انتقال مداوم بازخوردهای مشتریان: استراتژی است که تهیهی یک برنامهی کیفیت منعطف برای انتقال صحیح، سریع و سیستماتیک درخواستها و نظرات در حال تغییر مشتریان در صنعت بسیار پیچیدهی امروز که ارتباط بین تولیدکننده و مشتری شکل متفاوتی به خود گرفته است را برای مدیریت کیفیت اساسی میداند.
استراتژی استفاده مستمر از دانش افراد: از آنجایی تمام فعالیتهای تولیدی و تجاری از زمان ورود مواد خام تا تحویل ستادهها توسط کارکنان صورت میگیرد، وجود روشی که بتوان از دانش افراد بهترین استفاده را کرد الزامی است.
استراتژی مدیریت مستمر اطلاعات کیفی:استراتژی است که اجرای یک سیستم اطلاعاتی کیفیت کارآمد و منعطف را ضروری میداند.
استراتژی کنترل مستمر هزینه های کیفیت:این استراتژی به معنی وجود یک سیستم برای چک کردن مداوم هزینه های کیفیت است به این دلیل که اگر سرمایه گذاری مقرون به صرفه نباشد، موجب اتلاف آن میشود.
در سوالهای این پرسشنامه منابع و استراتژی ها دو به دو مورد مقایسه قرار گرفته است. در هر سوال مؤلفه های داده شده را طبق مثال زیر با یکدیگر مقایسه کرده و اهمیت آنها را نسبت هم مشخص نمائید.
مثال: اگر فرض کنیم منابع سازمانی در حمایت از منابع تکنولوژیکی در تحقق استراتژی های مدیریت کیفیت، نقش “مهمتری” نسبت به منابع انسانی دارند، به صورت زیر علامت می زنیم:
خیلی خیلی مهمتر خیلی مهمتر مهمتر کمی مهمتر اهمیت یکسان کاملا برابر اهمیت یکسان کمی مهمتر مهمتر خیلی مهمتر خیلی خیلی مهمتر
منابع انسانی
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
منابع سازمانی
منابع انسانی
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
منابع سازمانی
منابع انسانی
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
منابع تکنولوژیکی
منابع سازمانی
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
منابع انسانی
اهمیت هر کدام از دو منبع در قادر ساختن منبع سوم برای حمایت از استراتژیهای مدیریت کیفیت چقدر است؟
خیلی خیلی مهمتر خیلی مهمتر
مهمتر کمی مهمتر اهمیت یکسان کاملا برابر اهمیت یکسان کمی مهمتر مهمتر خیلی مهمتر خیلی خیلی مهمتر
اهمیت هر کدام از منابع سمت چپ در تحقق استراتژی “مدیریت مداوم سیستم کیفیت”، نسبت به منابع سمت راست چقدر است؟
خیلی خیلی مهمتر خیلی مهمتر مهمتر کمی مهمتر اهمیت یکسان کاملا برابر اهمیت یکسان کمی مهمتر مهمتر خیلی مهمتر خیلی خیلیمهمتر
منابع انسانی
6
5
4
3
2
1
2
3

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4
5
6
منابع سازمانی
منابع انسانی
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
منابع تکنولوژیکی
منابع سازمانی
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
منابع انسانی
منابع انسانی
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
منابع سازمانی
منابع انسانی
6
5
4
3
2
1
2

3
4
5
6
منابع تکنولوژیکی
منابع سازمانی
6
5

 
 
4
3
2
1
2
3
4
5
6
منابع انسانی
اهمیت هر کدام از منابع سمت چپ در تحقق استراتژی “استراتژی چک کردن مداوم شکست ها ” نسبت به منابع سمت راست چقدر است؟
خیلی خیلی مهمتر خیلی مهمتر مهمتر کمی مهمتر اهمیت یکسان کاملا برابر اهمیت یکسان کمی مهمتر مهمتر خیلی مهمتر خیلی خیلی مهمتر
اهمیت هر کدام از منابع سمت چپ در تحقق استراتژی “رویکرد مستمر به سمت هدف” نسبت به منابع سمت راست چقدر است؟
خیلی خیلی مهمتر خیلی مهمتر مهمتر کمی مهمتر اهمیت یکسان کاملا برابر اهمیت یکسان کمی مهمتر مهمتر خیلی مهمتر خیلی خیلی مهمتر
منابع انسانی
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
منابع سازمانی
منابع انسانی
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
منابع تکنولوژیکی
منابع سازمانی
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
منابع انسانی
اهمیت هر کدام از منابع سمت چپ در تحقق استراتژی “رسیدگی دوره ای کیفیت تولیدکننده و مشتری “، نسبت به منابع سمت راست چقدر است؟
خیلی خیلی مهمتر خیلی مهمتر مهمتر کمی مهمتر اهمیت یکسان کاملا برابر اهمیت یکسان کمی مهمتر مهمتر خیلی مهمتر خیلی خیلی مهمتر
منابع انسانی
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
منابع سازمانی
منابع انسانی
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
منابع تکنولوژیکی
منابع سازمانی
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
منابع انسانی
اهمیت هر کدام از منابع سمت چپ در تحقق استراتژی “انتقال مستمر بازخوردهای مشتریان” نسبت به منابع سمت راست چقدر


دیدگاهتان را بنویسید