دانلود پایان نامه

ل های در بحث های معادله ساختاری مورد توجه قرارمی گیرند. این روش امکان آزمون روابط علی بین دو یا چند متغیر را فراهم می آورد. که ممکن است به صورت مستقل، وابسته، گسسته یا پیوسته، پنهان یا آشکارا و یا هردو، در یک معادله خطی به کار روند (منصورفرد، 1387).
در علوم اجتماعی و رفتاری برخلاف علوم طبیعی، استنباط روابط علی بر پایۀ مطالعاتی صورت می گیرد که در آن ها مدل ها و فرضیه های علی از لحاظ آماری ارزیابی می شود. در چنین مطالعاتی حتی روابط علی را نمی توان ثابت کرد، تنها منطقی بودن نسبی آن‌ها را در برابر سایر چارچوب های تبیین می توان تایید نمود. در این علوم بیشتر تئوری ها و مدل ها در قالب بازه های نظری که مستقیماً مشاهده پذیر و اندازه پذیر نیست بیان می شود. اما برای عملیاتی کردن و اندازه گیری متغیرهای نظری می توان از شاخص ها یا نشانه هایی که نشانگر نامیده می شود، استفاده کرد. استنباط های علی به واقع به مسیرهای بستگی دارد که طرح مطالعه مشخص کرده است (هومن،1387).
2-5-3 تحلیل عاملی تاییدی
تحلیل عاملی می تواند دو صورت اکتشافی و تاییدی داشته باشد. اینکه کدام یک از این دو روش باید در تحلیل عاملی به کار رود مبتنی بر هدف تحلیل داده هاست. در تحلیل عاملی اکتشافی، پژوهشگر به دنبال بررسی داده های تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخص ها و نیز روابط بین آنهاست و این کار را بدون تحمیل هرگونه مدل معینی انجام می دهد. به بیان دیگر تحلیل اکتشافی علاوه بر آنکه ارزش تجسسی یا پیشنهادی دارد می تواند ساختارساز، مدل ساز یا فرضیه ساز باشد (هومن، 1387).
تحلیل عاملی تاییدی در واقع بسط تحلیل عاملی معمولی است، یکی از جنبه های مهم SEM است، که در آن فرضیه های معینی درباره ساختار بارهای عاملی و همبستگی های متقابل بین متغیرها مورد آزمون قرار می گیرد. با توجه به معیار فرنل و لاکر(1981) بارهای عاملی گویه ها باید بزرگتر از 4/0 و معناداری باشد و همچنین پایایی سازه ها (آلفای کرونباخ) باید از 7/0 بزرگتر باشد. در پژوهش حاضر برای اینکه بتوان فهمید گویه ها بیان کننده عامل ها (سازه ها) مورد نظر هستند از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است.
6-3 دلایل انتخاب روش پی.ال.اس برای این مطالعه
روش پی.ال.اس، نتایج آزمون آماری برای متغیر مکنون ارائه می دهد. به عنوان مثال تخمین های مربوط به سازه هایی که توسط یک یا چند شاخص (متغیر آشکار) سنجیده می شوند، در این روش انجام می گیرد.
مدل مسیرکه در این روش ارائه می گردد، مشکلات مربوط به اندازۀ کوچک نمونه را ندارد و بنابراین می توان در مطالعاتی که روش های دیگر کارایی ندارند به کار گرفت.
مدل های مسیر پی.ال.اس، قادر به اندازه گیری مدل های بسیار پیچیده که دارای متغیرهای مکنون و آشکار بسیار هستند، می باشند.
مدل یابی به روش پی.ال.اس، مفروضات سختگیرانۀ کمتری در مورد توزیع متغیرها و موارد خطا دارند.
مدل های پی.ال.اس، توان انجام مدل یابی به هر دو صورت تکوینی و بازتابی را دارند.
7-3 نتیجه گیری
موارد مطرح شده در این بخش، چراغ راهنمای محقق در امر اجرا و دیگر محققینی است که به مطالعه اثر حاضر خواهند پرداخت. در این فصل به بررسی انواع تحقیقات از جنبه های مختلفی همچون هدف و نحوه گردآوری داده ها پرداخته شد که مشخص شد این پژوهش از بعد هدف، تحقیقی کاربردی بوده و از بعد نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی محسوب می شود. پس از آن به معرفی جامعه آماری پرداخته شد. در ادامه روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه توصیف شده و آزمون هایی به منظور تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد پرسش نامه ها صورت گرفت. در پایان، روش های تجزیه و تحلیل داده ها که در فصل بعد مورد استفاده قرار می گیرد توضیح داده شد.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده‏ها

مقدمه
یکی از پایه‏های اساسی هر مطالعه پژوهشی، یافته‏های پژوهش به صورت تجزیه و تحلیل داده‏ها، به عنوان فرآیندی از روش علمی است که از طریق آن، کل فرآیند پژوهشی از انتخاب مسئله تا دسترسی به یک نتیجه، هدایت می‏شود. پژوهشگر، برای پاسخگویی به مسئله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه‏ای که تعیین کرده است، به بیان نتایج پژوهش می‏پردازد. مقصود از تجزیه و تحلیل، دسته بندی، مرتب کردن و خلاصه کردن داده‏ها به منظور دستیابی به پاسخ پرسش‏های تحقیق است. به عبارت دیگر، در تجزیه و تحلیل، مجموعه‏های وسیع و پیچیده و حتی غیر قابل درک داده‏ها، به واحدها، الگوها و شاخص‏های قابل درک و قابل مشاهده، تبدیل می‏شوند. به طور کلی، تجزیه و تحلیل، به منظور تنظیم و خلاصه کردن داده‏ها به صورت اطلاعاتی روشن، مستدل و تفسیرپذیر، به کار می‏رود، به گونه ای که بتوان روابط موجود در مسائل پژوهشی را کشف، بررسی و آزمون نمود. به همین منظور، فصل چهارم این بررسی، به انجام آزمون‏های آماری در مورد فرضیه‏ها و تحلیل نتایج اختصاص یافته است که به شرح صفحات آتی، ارائه می‏گردد.
پرسشنامهای که در این تحقیق استفاده شده است شامل 4 سؤال جمعیت شناختی مربوط به مدیر،8 سوال مربوط به کسب و کار خانوادگی و 40 سؤال در ارتباط با متغیرهای اصلی تحقیق (گرایش ارزشی، رسمی سازی، گرایش استراتژیک و رشد کسب و کار خانوادگی) میباشد. به منظور‏اندازهگیری پایایی پرسشنامه یک نمونه مقدماتی از جامعه آماری انتخاب و پیش آزمون به اجرا درآمد، ضمن تحلیل داده های پیش آزمون، پایایی مورد بررسی قرار گرفته و سپس پرسشنامه نهایی به کل
نمونه مورد نظرجهت تکمیل توزیع گردید.
پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ‏اندازه گیری شده است، براین اساس اگر ضریب آلفا (70/.) یا بیشتر باشد، پرسشنامه دارای پایایی بوده و قابلیت اجرا شدن مجدد در زمان و مکان دیگری را دارد. جهت‏اندازه گیری پایایی پرسشنامه، پیش آزمونی به حجم 30 نفر برگزار گردیده و آلفای بدست آمده کل پرسشنامه 8/95 درصد بوده است. پس از گردآوری کل پرسشنامهها از نمونه آماری به حجم 80 نفر، آلفای کرونباخ مجدداً اندازه گیری گردید، این بار آلفای کرونباخ کل (7/88) درصد شده و ضریب آلفای تک تک شاخصها نیز با کمک نرم افزار SPSS، برآورد گردیده، که نتیجه آن درجدول زیرآمده است:
جدول 1-4: آزمون اعتبار شاخصها با بهره گرفتن از آزمون کرونباخ
متغیرها
ابعاد
تعدادپرسشنامه
تعدادسؤالات
ضریب آلفا
گرایش ارزشی
خانواده
80
4
739/0
کسب و کار
80
3
674/0
رسمی سازی
80
4
729/0
گرایش استراتژیک
گرایش ارتباط با مشتری
80
4
734/0
گرایش به بازار
80
6
759/0
گرایش به یادگیری
80
3
813/0
گرایش کارآفرینانه
80
5
826/0
گرایش به نوآوری
80
2
737/0
گرایش به برند

 
 
80
5
949/0
رشد کسب و کار
80
4
721/0
کل پرسشنامه
80
40
887/0
از نظر میزان اعتبار پرسشنامه در روش آلفای کرونباخ داشتن ضریب آلفا کمتر از 60% عموماً ضعیف تلقی می‏شود و اعتبار با حداقل 70% قابل قبول و بالاتر از 80% خوب. در این تحقیق آلفای کرونباخ کل بالای 80٪ و برای هرکدام از متغیرها بالاتر از 70٪ است.
1-4 تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها
در این بخش گزارش مربوط به تحلیل داده ها که از طریق پرسشنامه جمع آوری شدهاند، ارائه می‏گردد. داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی تحلیل گردیده‏اند.
1-1-4 تحلیل داده های جمعیت شناختی
تحلیل توصیفی شامل ارائهی نمودارهای فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی است که در ادامه به تفصیل ارائه می‏گردند. این نمودارها فراوانی هر یک از متغیر‌های جمعیت شناختی را به وضوح نشان خواهد داد.
1-1-1-4 متغیر جنسیت پاسخ دهندگان
توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان در این تحقیق به صورت جدول توزیع فراوانی زیر ارائه میگردد. کل پاسخ دهندگان به پرسشنامه 80 نفر است که از این تعداد 74 نفر مرد و 6 نفر زن هستند.
جدول 2-4: توزیع فراوانی متغیرجنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
مرد

74
5/92
5/92
زن
6
5/7
100
کل
80
100

شکل 1- 4: نمودار فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
2-1-1-4 متغیر سن پاسخ دهندگان
جدول زیر توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان را نشان میدهد. کل پاسخ دهندگان به پرسشنامه 80 نفر بوده که از این تعداد 32 نفر دارای سن کمتر از 30 سال، 28 نفر دارای سن بین 30 تا 39 سال، 8 نفر دارای سن بین 40 تا 49 سال، 12 نفر دارای سن بیش از 50 سال هستند.
جدول 3-4: توزیع فراوانی متغیر سن
سن
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
کمتراز 30


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

32
40
40
بین 30 و 39
28


پاسخی بگذارید