دانلود پایان نامه

هـ ) .
170- سید گیلانی : أثر التشیع في الأدب العربی ، ص 86 ( قاهره 1947 ) .
171- شمس قیس : المعجم فی معییر العجم ، ص 83 ( تهران 1314 شمسی ) .
172- شهاب الدین خفاجی : ریحانة الألبّا ، ص 412 ( قاهره )
173- شمس قیس : المعجم فی معاییر اشعار العجم ، ص 20 ( لیدن 1906 ) .
174- شفق : تاریخ ادبیات ایران ، ص 35 ( طهران 1321 ) .
175- شبلی نعمانی : شعراء العجم ، جـ 2 ، ص 72 ( تهران 1327 ) .
176- شوقی ضیف: الفن و مذاهبه فی الشعر العربی ، ص 115 ( قاهره 1943 ) .
177- شمس الدین سامی : خرده چین ، ص 18 ( استانبول 1302 ) .
178- طبری : تاریخ الأمم والملوك، 1/134 ، (قاهره 1939) .
179- طه حسین : حدیث الأربعاء ، جـ 1 ، ص 264 ( قاهره 1925 ) .
180- طه حسین : ذکری أبي العلاء ، ص 314 ( قاهره ) .
181- طه حسین : مع المتنبي ، جـ 2 ، ص 492 ، و 493 ( قاهره 1932 ) .
182- طه حسین : فی الشعر الجاهلی ، ص 148 ( قاهره 1948 ) .
183- عمر خیام : نوروز نامه ، ص 56 (تهران 1311).
184- عمر بن عبد الرزاق کرمانی : تاریخ آل برمک ، ص3 .
185- علی بن برهان الدین حلبی : السیرة الحلبیة ، جـ 3 ، ص 277 ( قاهره 1320 ).
186- عبد الرحمن بدوی : شخصیات قلقة فی الاسلام ، ص 16 ( قاهره 1946 ) .
187- عباس خلیلی : ایران بعد از اسلام ، ص 58 ( طهران 1335 ) .
188- علی فلال : مهیار الدیلمی و شعره ، ص 46 ( قاهره 1947 ) .
189- ثعالبی : فقه اللغة ، ص 2 ( قاهره 1317 ) .
190- عبد المحمد ایراین : پیدایش خط و خطاطان ، ص 45 ( قاهره 1345 ) .
191- عبد المحمد ایراین : پیدایش خط و خطاطان ، ص 45 ( قاهره 1345 ) .
192- عبد العظیم قریب : مقدمل کتاب کلیله و دمنه ، ترجمۀ نصر الله بن محمد منشی ، ص یر ( طهران 1328 شمسی ) .
193- عبد الوهاب عزام : کلیله و دمنه ، ص 14 ( قاهره 1941 ) .
194- عبد الرحمن بدوی : مؤلفات الغزالی ، ص 184 ( قاهره 1961 ) .
195- عبد العظیم گرگانی : گلستان ، ص فا ( تهران 1310 شمسی ) .
196- علی شیرنوایی : مجالس النفائس ، ص 261 ( تهران 1323 ) .
197- عبد النعیم حسانین : کلیله و دمنه بین العربیة والفارسیة ، نشریۀ ادواری دانشکدۀ ادبیات ، دانشگاه عین شمس ، جلد پنجم ، ص 18 ( قاهره 1959).
198- عبد الرءوف یوسف : طبق غبن و الخزف الفاطمي ، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات ، دانشگاه قاهره جـ 1 ، ص 18 ( مایو 1958 ) .
199- عبکری : دیوان ابی الطیب متنبی ، جـ 4 ، ص 251 ( قاهره 1936 ) .
200- عبد الرحمان البرقوقی : دیوان البحتری ، ص 8 ( قاهره 1911 ) .
201- عبد الکریم دجیلی : البند في الأدب العربی ، ص ذ ( بغداد 1959 ) .
202- عبد العزیز اهوانی : ابن سناء الملک ، ص 182 ( قاهره 1962 ) .
203- عوفی : لباب الألباب ، جـ 2 ، ص 64 ( لیدن ( 1909 ) .
204- علی دشتی : نقشی از حافظ ، ص 113 ( تهران 1339 ) .
205- علی اصغر حکمت : جامی ، ص 13 ( تهران 1320 ) .
206- عماد الدین اصبهانی : خریدة القصر ، ص 16 ( عراق 1955 ) .
207- عباس اقبال : أبکار الأفکار في الرسائل و الأشعار ، یادگار ، شمارۀ اول و دوم ، سال چهارم شهریور و مهر ، ص 84 ( تهران 1326 ) .
208- غزالی : التبر المسبوك في نصائح الملوك ، ص 4 ، و 5 ( قاهره ) .
209- فروغی – یغمایی : منتخب شاهنامه ، ص9 (ایران 1321) .
210- فردوسی : شاهنامه ، ص 112 ، جلد دوم ( بمبئی )
211- فرید رفاعی : عصر المأمون ، جـ 1 ، ص 79 ( قاهره 1928 ) .
212- فک : العربیة ( ت ) د . النجار ، ص ( قاهره 1951 ) .
213- فرید الدین عطار : منطق الطیر ، ص 70 – 90 ( اصفهان 1334 شمسی )
214- فالنامۀ کامل دیوان حافظ ، به کوشش محمد تقی کاغذچی ، چاپ هفتم 1386 چاپ نیک افشار.
215- فرید الدین عطار: تذکرة الأولیاء ، جـ 1 ، ص 1 ( تهران 1321 هجری ) .
216- قفطی: اخبار الحکماء ، ص 191 ( بغداد ) .
217- قابوس بن وشمگیر: کمال البلاغة ، ص 110 ( قاهره 1934 ) .
218- قشقشندی: نهایة الأدب فی معرفة انساب العرب ، ص 309 ، و 38(قاهره 1959 ) .
219- قشقلشندی: صبح الأعشی ، جـ 14 ، ص 231 ، و 232 ( قاهره 1890 ) .
220- قاسم غنی : تاریخ عصر حافظ ، ص 314 ( طهران 1361 هجری ) .
221- کاظم جواد ساعدی:حیاة الامام علی بن الحسین زین العابدین، ص37( نجف 1955 ) .
222- کمال الدین سامح : العمارة في صدر الإسلام ، ص 66 ( قاهره 1964 ) .
223- لویس شیخو : شعراء النصرانیة ، جـ 1 ، ص 173 ( بیروت 1926 ) .
224- لوییس شیخو : أنیس الجلساء فی شرح دیوان الخنساء ، ص 21 (بیروت 1896 ) .
225- مسعودی: التنبیه والإشراف، ص79 (قاهره 1938).
226- معجم البلدان،مادۀ الحض،ونیزبه تفصیل در اغانی ج2: ص140 – 143دار الکتب.
227- مسعودی : مروج الذهب ، ج 1 ، ص 150 (قاهره 1346 ) .
228- مقریزی : امتاع الأسماع ، ص 4 ( قاهره 1941 ) .
229- مقریزی : الخطط ، جـ 1 ، ص 98 ( قاهره 1315 ) .
230- مقریزی : اغاثة الأمة بکشف الغمة ، ص 52 ( حمص 1956 ) .
231- معصوم علی شاه : طرائق الحقائق ، ص 454 ( تهران ) .
232- محمد قزوینی : بیست مقاله ، ص 88 ، جلد اول ( طهران 1332 ) .
233- مبرد : تهذیب الکامل ، جـ 1 ص 221 ( قاهره 1923 ) .
234- محمد حجاب : مظاهر الشعوبیة فی الأدب العربی ( قاهره ) .
235- محی الدین عطار:کتاب بلوغ الأدب فی مآثر العرب ، ص 74و 75 ( لبنان 1319 ) .
236- معلم ناجی : أسامي ، ص 273 ( استانبول 1308 ) .
237- محمد محمدی : الدراسات الأدبیة ،ص 111سال پنجم ، شمارۀ2 (بیروت 1963 ) .
238- محمد غفرانی خراسانی : عبد الله بن مقفع ، ص 203 ( قاهره 1965 ) .
239- مصطفی جواد : أزیاء العرب الشعبیة ، التراث الشعبی ، ص 8 ، شمارۀ 8 ، سال اول ( بغداد 1964 ) .
240- محمد کمال حلمی: ابوالطیب المتنبی ، ص ح ، و ط ( قاهره 1921 ) .
241- معزی: دیوان امیر معزی ، ص 726 ( تهران 1318 ) .
242- محمد صبری : ادب و تاریخ و اجتماع ، ص 55 ( قاهره 1950 ) .
243- موسی نثری : نثر و شرح مثنوی ، دفتر اول ، ص 7 ، و 8 ( تهران 1327 ) .
244- مارتین: کتاب پیمان تازۀ عیسی مسیح ( ت ) ، ص 7 و 8 ( لندن 1876 ) .
245- مصطفی حلمی : ابن الفارض والحب الالهي ، ص 128 ( قاهره 1945 ) .
246- معین : مزدیسنا
و تأثیر آن در ادبیات فارسی ، ص 506 ( تهران 1326 ) .
247- مارون عبود : بدیع الزمان الهمدانی ، ص 37 ( قاهره 1954 ) .
248- نشوان حمیری: ملوک حمیر وأقیال الیمن، ص151 (القاهرة 1378).
249- نعمان قاضی: شعر الفتوح الاسلامیة، ص49 (قاهره 1960).
250- نجم آبادی : محمد زکریای رازی ، ص 37 ( تهران 1318 ) .
251- ناصری : نامۀ دانشوران ، جـ 7 ، ص 13 ( تهران 1296 هـ ) .
252- نسفی : مدارک التنزیل و حقائق التأویل ، جـ 1 ، ص 419 ( قاهره 1936 ) .
253- نوبخت : شاهنامۀ نوبخت ، ص 50 ، جلد اول ( تهران ) .
254- نرشخی : تاریخ بخارا ، ص 75 ( تهران ) .
255- ناصر خسرو : سفرنامه ، ص 51 ، و 52 ( برلین 1340 شمسی ) .
256- واقدی : فتوح الاسلام لبلاد العجم وخراسان ، ص 3 ( قاهره 1891 ) .
257- وحیدی دستجردی : ارمغان ، ص 12 ، شمارۀ اول سال دوازدهم ( اوریل 1931 ) .
258- همانی : غزلیات شمس تبریزی ، ص 37 ، و 38 ( تهران 1335 شمسی ) .
259- همدانی: تاریخ ایران، ص95 (طهران 1317)
260- همایی : تاریخ ادبیات ، ص 338 ( تهران 1340 )
261- یحیی قریب : دیوان عنصری ، ( طهران 1363 ) .
262- یحیی بن حمزه علوی : الطراز ، جـ 1 ، ص 266 ، و 267 ( قاهره 1914 ) .
263- یوسف بن احمد مولوی : شرح مثنوی ، جـ 1 ، ص 26 ( قاهره ) .
264- یاقوت : معجم الأدباء ، ج 19 ، ص 29 ، و 30 ، و 34 ( قاهره 1938 ) .

• فهرست منابع و مأخذ انگلیسی کتاب
1. – Abadi : L’I;umination dans le mysticism de l’ Iran p , 33 ( Paris ) .
2. – Aliev – Osmanov : Abdurakhman Djami . Str 15 ( Moskva 1955 ) .
3. – Arberry : The Ruba’iyat of JALAL Al-din Rumi . P , 6 ( London 1949 ) .
4. – Arnold : The Preaching of Islam P , 208 ( London 1932 ) .
5. – Ameer Ali : A Short , History of the Saracens . P 87 ( London 1949 ) .
6. -Briggs : Architecture , The Legacy of Islam . p , 175 ( Oxford 1931 ) .
7. -Binyon : Laminiatura pesiana . Iran pp , 27 , 28 , 2 ( Roma MCMLX ) .
8. – Bertels : Farhad i Shirin . SS , 17 , 18 ( Teshikent 1943 ) .
9. – Bausani : Storia della letteratura del Pakistan . pp , 65 , 66 ( Milano 1958 ) .
10. – Braginski : Antologia Tadjiskoy poesii. Str . 15 , 16 ( Moskva 1957 ) .
11. – Barbier de Meynard : Le Boustan . p , 26 ( Paris 1880 ) .
12. – Braginski : Khafiz . Str 27 ( Moskva 1956 ) .
13. – Bertls : Otcherk Istori Persidskoy Literaturi . Str 98 ( Leningrad 1928 ) .
14. – Bertels : Kalila i Dimma . S , 9 ( Moskva 1957 ) .
15. – Blochet : Etudes de Grammaire Pehlevi pp , 6 – 7 ( Paris ) .
16. – Bailey : Western Iranin Dialecls P , 52 ( Herlford ) .
17. – Browne : Aliterary History of Persia .PP ,145 ,146 (Cambridge 1928 ) .
18. – Brocklmann : Geschichte der arabischen Litteratur S 71 V , 1 ( Weimer 1898 ) .
19. – Benjamin : Persia and the Persians . pp , 272 , 283 ( London 1883 ) .
20. – Coyajee : Studies in Shahnameh . P , 13 ( Bombay ) .
21. – Caetani : Cause della decadenza del I’impero Sassanido Pp , 27 , 28 ( Roma 1907 ) .
22. – Creswell:A short account of early muslim architecture p15(London 1958).
23. – Christensen : L’ Empire des sassanides p’ 104 ( Kovenhaven 1907 ) .
24. – Carra de Vaux : Gazali . PP , 136 , 137 ( Paris 1902 ) .


پاسخی بگذارید