دانلود پایان نامه

مشاهده صورتحساب‌های ایجاد شده

2. نمایش لیست تمامی صورتحساب‌های مشتری

3. انتخاب صورتحساب مورد نظر برای پرداخت

4. نمایش اطلاعات تکمیلی صورتحساب و طرق پرداخت

5. پرداخت صورتحساب

6. ثبت اطلاعات مربوطه در پایگاه داده. (*)
موارد دیگر
6. در صورتی که تراکنش با موفقیت انجام نگیرد مجدداً به مرحله 4 بازمی‌گردد.
شکل4-5: سناریو پرداخت صورتحساب
از این مرحله به بعد فعالیت فروشگاه در قبال تحویل سفارش به مشتری آغاز می‌گردد. در ابتدا واحد سفارشات صحت سفارش را بررسی و تایید می‌نماید و پس از آن واحد اجرایی کار را در دست می‌گیرد.
شماره: 6
مورد استفاده
ارسال درخواست برای بخش تولید
بازیگران
مدیر بخش اجرایی
پیش‌فرض

پس‌فرض

شرح خلاصه
مدیر بخش اجرایی با توجه به تعداد کالاهای باقی‌مانده درخواست تولید کالای مورد نظر را برای بخش تولید ارسال می‌کند.
سناریو
بازیگر
سیستم

1. مدیر بخش اجرایی درخواست مشاهده موجودی انبار را ‌می‌دهد.

2. سیستم لیستی از موجودی انبار نمایش می‌دهد.

3. مدیر بخش اجرایی درخواست فرم ارسال درخواست تولید را می‌دهد.

4. سیستم فرم درخواست تولید را نمایش می‌دهد.

5. مدیر بخش اجرای کالای مورد نظر و تعداد و اطلاعات تکمیلی را در فرم معین می‌کند و دکمه ارسال را می‌زند.

6. درخواست در پایگاه داده ثبت می‌گردد.
موارد دیگر

شکل4-6: سناریو ارسال درخواست برای بخش تولید

در صورت موجود بودن محصولات سفارش در انبار سفارش برای بسته‌بندی و آماده‌سازی به واحد بسته‌بندی و انبار ارسال می‌گردد اما در صورتی هر کدام از محصولات سفارش موجود نباشند درخواستی مبنی بر تولید کالای مورد نظر برای بخش تولید ارسال می‌گردد. سناریو این ارسال درخواست برای بخش تولید در شکل 4-6 نمایش داده شده است.

شماره: 7
مورد استفاده
آماده به ارسال سازی سفارش
بازیگران
مدیر بخش اجرایی
پیش‌فرض
تمامی کالاهای سفارش موجود باشند.
پس‌فرض
وضعیت سفارش به صورت آماده به ارسال در می‌آید.
شرح خلاصه
سفارشی که تمامی کالاهای آن در انبار موجود باشند برای آماده به ارسال سازی به بخش بسته بندی ارسال می‌گردند.
سناریو
بازیگر
سیستم

1. مدیر بخش اجرایی درخواست مشاهده موجودی انبار را ‌می‌دهد.

2. سیستم لیستی از موجودی انبار نمایش می‌دهد.

3. مدیر بخش اجرایی دکمه ارسال برای واحد بسته‌بندی را می‌زند.

4. سفارش برای بخش بسته بندی ارسال می‌گردد.

5. وضعیت سفارش به صورت آماده به ارسال در می‌آید.
موارد دیگر

شکل4-7: سناریو آماده به ارسال‌سازی سفارش

همان‌طور قبلاً که اشاره شد در صورتی که تمامی محصولات یک سفارش در انبار موجود باشند سفارش برای آماده‌سازی به واحد بسته‌بندی و انبار ارسال می‌گردد. این سناریو آماده به ارسال سازی سفارش در شکل 4-7 نشان داده شده است.
شماره: 8
مورد استفاده
تغییر وضعیت سفارش
بازیگران
مدیر بخش فنی، مدیر بخش توزیع، مدیر بخش اجرا
پیش‌فرض

پس‌فرض

شرح خلاصه
وضعیت سفارش از طریق فرم مربوطه مرحله به مرحله و توسط واحد مربوطه تغییر می‌کند.
سناریو
بازیگر
سیستم

1. درخواست تغییر وضعیت سفارش را می‌دهد.

2. سیستم فرم تغییر وضعیت سفارشات را نمایش می‌دهد.

3. وضعیت مطلوب را انتخاب می‌کند و دکمه تایید را می‌زند.

4. وضعیت جدید سفارش در پایگاه داده ذخیره می‌شود.
موارد دیگر

شکل4-8: سناریو تغییر وضعیت سفارش

از این مرحله بعد واحدهای عملیاتی سازمان با استفاده از مورد استفاده «تغییر وضعیت سفارش» وضعیت محصول را از یک مرحله به وضعیت دیگر با قید تاریخ در جدول سفارشات تغییر می‌دهند. از این بخش به بعد اصولاً توسط واحدهای پستی انجام می‌پذیرد. به عنوان مثال در اولین تغییر وضعیت سفارش از حالت آماده به ارسال به حالت ارسال شده در می‌آید (سفارش در راه رسیدن به دست مشتری است). در ادامه و پس از دریافت سفارش توسط مشتری وضعیت سفارش به صورت توزیع شده تغییر می‌یابد. این سناریو در شکل 4-8 نمایش داده شده است.
شماره: 9
مورد استفاده
ارسال بازخورد
بازیگران
مشتری
پیش‌فرض
مشتری سفارشی در سیستم ثبت کرده باشد.
پس‌فرض

شرح خلاصه
مشتری بازخورد خود در رابطه با سفارش مربوطه را برای بخش پشتیبانی ارسال می‌کند.
سناریو
بازیگر
سیستم

1. درخواست فرم ارسال بازخورد را می‌دهد.

2. سیستم فرم ارسال بازخورد را نمایش می‌دهد.

3. مشتری نوع بازخورد و متن موردنظرش را ثبت و ارسال می‌کند.

4. بازخورد در پایگاه داده ذخیره می‌گردد.

5. پیامی مبنی بر بازخورد جدید برای بخش پشتیبانی ارسال می‌گردد
موارد دیگر

شکل4-9: سناریو ارسال بازخورد

در ادامه در صورتی که سفارش از مشتری تحویل گرفته شود و مهلت برگشت دادن سفارش به اتمام برسد سفارش به وضعیت وصول شده تغییر حالت می‌دهد اما در صورتی که سفارش توسط مشتری برگشت داده شود، که عموما به دلیل وجود نقصان در محصولات سفارش انجام می‌پذیرد، وضعیت سفارش به صورت برگشتی در می‌آید.
سناریو آخر نیز مربوط به ارسال بازخورد توسط مشتری است که در شکل 4-9 نشان داده شده است. به واسطه همین سناریو مشتری (با شناسه خاص مشتری) برای سفارشی یکتا (به شناسه خاص سفارش) پیام بازخوردی برای بخش پشتیبانی فروشگاه ارسال می‌نماید. این پیام بازخورد بسته به نوعی که مشتری انتخاب می‌نماید می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

4-3 جریان وضعیت سفارش مشتری
با توجه به مفاهیم ذکر شده برای هر سفارش می‌توان جریان اطلاعاتی نمایش داده شده در شکل 4-10 را در نظر گرفت. بدین ترتیب مراحل جریان سفارش مشتری از حالت معلق تا حالت وصول شده به قرار زیر است.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید