دانلود پایان نامه

زیست محیطی برخوردار است. دبیرخانه کنوانسیون یاد شده جزواتی تحت عنوان «تالاب ها و تغییر آب و هوا» منتشر نموده است. دبیرخانه کنوانسیون تغییر آب و هوایی همچنین در همکاری با کمیته علمی آن موسوم به «پانل بین المللی تغییر آب و هوا» با دبیرخانه رامسر مسایل مربوط به تالاب ها را مورد توجه قرار می دهد. شایان ذکر آن که در اثر گرم شدن تدریجی زمین و بروز پدیده تغییر آب و هوا، الگوهای بارش تغییر نموده برخی مناطق شاهد خشکسالی و کمبود آب، بارش آنی و سیلاب، خشک شدن یا کاهش حجم آب برخی تالاب ها، رانش زمین و آسیب وارد شدن به بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری به ویژه آبزیان می شود. از این رو،همکاری دو دبیرخانه خصوصا ً با تبادل دانش و اطلاعات، کارایی دو دبیرخاه را افزایش داده، دولت ها را در گرفتن تصمیمات صحیح تر و به حداقل رساندن آسیب و مخاطرات یاری می رساند.
کنوانسیون رامسر با توجه به موضوعات تحت پوشش کمی عجیب به نظر برسد. اما تجارت محصولات تالابی که در توسعه و شکوفایی اقتصاد محلی موثر است، میتواند توجیه کافی در این زمینه ارایه نماید. یک تفاهم نامه در سپتامبر 2002 بین دبیرخانه کنوانسیون رامسر و دبیرخانه آنکتاد امضا گردید و در آن مبادله اطلاعات پیرامون تجارت و سرمایه گذاری در مورد خدمات و تولیدات تالابی گنجانده شد.
مبحث دوم: سایر نظام های معاهداتی مرتبط، در حفاظت از محیط زیست تالاب ها
گفتار اول: کنوانسیون تنوع زیستی 1992
زیستگاه های طبیعی، جوامع زیستی و چرخه های اکولوژیکی را از یکدیگر بازشناسی می کند که در آن ها گونه های متنوع تکامل یافته و به طور بی نظیری به سازگاری می رسند. گونه ها برای بقا و تولید مثل به محیط زیست پیرامونشان (دما، رطوبت، آب، خاک و تغذیه) وابسته هستند. اکوسیستم ها در برگیرنده روابط پیچیده گونه ها و عملکرد اندام آن ها بوده و تحت حکومت قواعد طبیعی منتهی به توازن هستند. تنوع اکوسیستم ها خود بخش ضروری تنوع زیستی به شمار می رود. (شیلتون،213)
______________________________
1 United Nation Framework Convention On Climate Change.
همانطور که در بخش ابتدایی پژوهش گفته شد، تالاب ها محیط مناسبی را برای حیات گونه های متنوع گیاهان و جانوران فراهم می کنند. بنابراین کارکرد تنوع زیستی تالاب ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. برخی از کارشناسان امور زیستی، کاهش تنوع زیستی را به طور عمده به دلیل تغییر و تخریب زیستگاه ها می دانند. در مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی آمده است که شرط اصلی حفظ تنوع زیستی، حفاظت از اکوسیستم ها و زیستگاه های طبیعی است.
تنظیم قواعد بهره برداری و حفاظت از تنوع زیستی بی معنا خواهد بود اگر به تخریب زیستگاه ها و قلمرو های زیستی توجه نشود. از این رو در همه معاهدات مربوط به حفاظت از تنوع زیستی، به حمایت و مراقبت از زیستگاه ها توجه شده است.

تنوع زیستی، مجموعه متنوعی از گونه های مختلف گیاهی و جانوری است که همچون شبکه ایی به هم متصل هستند.
کنوانسیون تنوع زیستی در ماده 2، تنوع زیستی را چنین معنی کرده است: « تنوع زیستی قابلیت تمایز بین ارگانیسم های زنده از هر منبع که شامل اکوسیستم های زمینی، دریایی و دیگر اکوسیستم های آبزی، همچنین شامل ترکیبات اکولوژی که بخشی از اکوسیستم را تشکیل می دهند، می باشد. این مفهوم شامل تنوع در درون گونه ها، بین گونه ها و تنوع اکوسیستم می باشد».
در این میان کنوانسیون تنوع زیستی 1992 در حمایت و حفاظت از تنوع موجود در تالاب ها نقش ویژه ای را ایفا می کند.
کنوانسیون تنوع زیستی، که به طور مستقیم در مواد 9 و 10 به حمایت از اکوسیستم می پردازد، نشان دهنده رویکرد و نگرش اکوسیستمی این کنوانسیون است. البته کنوانسیون، در متن خود، اکوسیستم را به صورت کلی در مقررات مختلف خود مدنظر قرار داده و جرئیات الزام آوری برای آن معرفی نکرده است. اما رویکرد اکوسیستمی، نخستین بار در چارچوب یک رویکرد نوین برای حمایت از تنوع زیستی، در کنفرانس اعضا در سال 2000 معرفی شد، که ابتکار جدیدی است.
کنوانسیون تنوع زیستی معاهده ایی فراگیر است، زیرا حمایت آن گونه های خاص یا زیستگاه های معین محدود نمی شود، بلکه همه گونه های گیاهی و جانوری و همه زیستگاه خای آبی و خاکی را در بر می گیرد.
باید اذعان داشت که کنوانسیون از جهت دیگر نیز جامعیت دارد؛ موضوع آن به حفاظت محدود نمی شود، بلکه درباره بهره برداری از تنوع زیستی نیز ، قواعد مورد نیاز را مقرر کرده است. این کنوانسیون در قیاس با معاهداتی که پیش از این درباره تنوع زیستی تنظیم می شدند، قلمرو گسترده تری را پوشش می دهد.
در سال 1984 اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، مجموعه اصولی برای حفاظت از منابع ژنتیکی وحشی تهیه کرد. با تغییراتی که در سند پیشین ایجاد شد و به صورت پیش نویس کنوانسیونی درآمد، مجمع عمومی اتحادیه در سال 1988، آن را تایید کرد. این سند به حفاظت از تنوع زیستی منحصر شد. چندی بعد با تصمیم شورای احکام یونپ و تشکیل یک کارگروه برای تنظیم کنوانسیون، پیش نویسی تهیه شد که به موضوع حفاظت از تنوع زیستی، بهره برداری را نیز افزود. (sands&Galizzi,2004,516)و متن تنظیمی در ژوئن 1992 در کنفرانس ملل متحد در ریودوژانیرو، موسوم به « کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست و توسعه» تصویب شد. 1
دولت های متعاهد در ماده 1 اعلام کردند که با تهیه این کنوانسیون، دستیابی به سه هدف، 1) حفظ تنوع زیستی ، 2) استفاده پایدار از اجزای تنوع زیستی، 3) بهره مندی مشترک از منابع ژنیتکی را پی می گیرند. معاهده برای مساعدت در اجرا و دستیابی به این اهداف، سه رکن، کنفرانس طرف های معاهده، رکن علمی و فنی و دبیرخانه را ایجاد کرده است. نهادهای کنوانسیون، در توسعه و اجرای کنوانسیون نقش مهمی دارند.
کنفرانس اعضا یا همان « کنفرانس طرف های معاهده» 1 بر اساس ماده 23 تشکیل می شود. این رکن معاهده نظارت بر اجرای معاهده و هدایت آن را عهده دار است. کنفرانس بودجه را تصویب می کند، گزارش های ملی را بررسی می نماید، پروتکل و ضمائم جدید را در صورت نیاز، به تصویب می رساند و جهت پیش راندن ساز و کار مالی کنوانسیون، شیوه مناسب را ارائه میکند. ترتیب تشکیل اجلاس ها در کنوانسیون پیش بینی نشده است، اما در آوریل 2002 در لاهه، تصویب شد که اجلاس های عادی در هر دو سال یکبار برگزار شوند. امکان برپایی اجلاس ویژه نیز وجود دارد.
کنفرانس اعضا در دومین اجلاس خود تصویب کرد که اولویت کاری را موضوع اکوسیستم قرار دهد. این موضع کنفرانس در گردهمایی بعدی نیز تایید و تکرار شد، که از
______________________________
1 کنوانسیون تنوع زیستی در 5 ژوئن 1992 تصویب و پس از تودیع سی امین سند، در 29 دسامبر 1993 لازم الجرا شد. کنوانسیون را دارای 42 ماده و دو ضمیمه لاینفک می باشد. ضمیمه نخست درباره شناسایی و نظارت و ضمیمه دوم درباره داوری و سازش است.
اهمیت مسئله اکوسیستم نزد جامعه بین المللی حکایت می کند. نگرش اکوسیستمی به تنوع زیستی، رمز هماهنگی و گسترش قواعد حمایت کننده از آن است که پیوسته در اجلاس بعدی کنفرانس اعضا پیگیری می شود.
«رویکرد اکوسیستمی» 1 در کنفرانس چهارم و پنجم اعضا نهادینه شد، به صورتیکه امروزه یکی از مفاهیم اساسی حمایت از تنوع زیستی، در معنای کلان آن است. اگرچه اکوسیستم در کنوانسیون تعریف شده است، اما رویکرد اکوسیستمی، روشی بود که در جریان فعالیت کنفرانس اعضا پدیدار شد. بر اساس این رویکرد، اکوسیستم، یک واحد کارکردی شامل جانداران و محیط بی جان اطراف آنان است که به صورت یکپارچه و منسجم مدیریت خواهد شد.
«رکن فرعی مشاوره علمی،فنی و فناوری» به اتکای ماده 25 کنوانسیون تشکیل شده است. این نهاد مشاوره های فنی، فناوری و علمی لازم را درباره حمایت از تنوع زیستی به کنفرانس اعضا ارائه می کند.
این نهاد با تبیین جنبه های علمی و فنی کنوانسیون، سبب می شود که کنوانسیون به درستی به اجرا گذاشته شود. مشارکت در این نهاد برای تمام کشورهای عضو آزاد است. کنفرانس به طور معمول پیش از تصمیم گیری، از مشاوره این رکن بهره می گیرد. دز مواردی به صراحت به توصیه های آن در تصمیم خود اذعان داشته است.(refuse,2007,406)
«دبیرخانه»، به موجب ماده 24 کنوانسیون تشکیل شده است که وظیفه اصلی آن فراهم آوردن مقدمات برگزاری کنفرانس های اعضا و نشست های سایر ارکان کنوانسیون و
انجام هماهمگی های لازم اداری است. مقر دبیرخانه در مونترال کانادا قرار دارد. دبیرخانه وسایل هماهنگی و ارتباط با سایر کنوانسیون ها و سازمان های بین المللی را تهیه می کند و اقدامات ضروری برای حضور و مشارکت نماینده کنوانسیون در سایر سازمان های بین المللی را فراهم می آورد. طبق ماده 27 «آیین نامه کنوانسیون»، مدیر اجرایی در راس دبیرخانه مشغول به کار می شود و میتواند در تمام کنفرانس های اعضا و سایر ارکان کنوانسیون حضور داشته باشد.
ساز و کار مالی کنوانسیون طبق ماده 39 و در جهت اجرای مفاد بند ماده 21، درباره اعطای کمک به کشورهای رو به توسعه و در پی تصمیم نخستین اجلاس کنفرانس اعضا، تحت
______________________________

1 Ecosystem approach


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اختیار «جف» قرار داده شده است. 1 ساز و کار مالی مستقلی تا به امروز برای پیشبرد کنوانسیون ایجاد نشده است و از این رو همکاری میان جف و کنوانسیون همچنان ادامه دارد. «ساز و کار اتاق تهاتر» به موجب بند سوم ماده 18 و پیرو مصبات کنفرانس اول و دوم اعضا، برپا گردید. هدف از این سازو کار ، اجرای مواد 16 تا 19 درباره انتقال فناوری، تبادل اطلاعات و همکاری علمی و فنی است. این امر در دبیرخانه کنوانسیون انجام می شود. علاوه بر ارکان اصلی کنوانسیون، کمیته ها و گروه هایی، با اختیارات محدود و معین درباره موضوعات گوناگون نیز، حسب نیاز ایجاد شده اند.
به دلیل پیوستگی و ارتباط بین حفاظت از تنوع زیستی و تالاب به عنوان بستری برای وجود تنوع زیستی، بین دو کنوانسیون تنوع زیستی و رامسر تعاملات و ارتباطات مثبتی حاصل گردیده است.

کنوانسیون تنوع زیستی و کنوانسیون رامسر صرفا به دلیل پیوستگی بین اکوسیستم ها با هم مرتبط نیستند، بلکه در نتیجه پیوندهای سیاسی با هم در ارتباطند.
کنوانسیون رامسر در انجام ماموریت های خود با کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) مشترک عمل می کنند، زیرا استفاده عاقلانه از تالاب ها به بهره گیری از رهیافت های اکوسیستمی تعیین شده از سوی کنوانسیون تنوع زیستی بستگی دارد. اگرچه کنوانسیون رامسر و تنوع زیستی مرکز توجه و متعاهدین متفاوتی دارند، اجرای هریک از این کنوانسیون ها به لحاظ کردن پیوندهای اکوسیستمی نیاز دارد، بدین طریق تقویت اهمیت تنگاتنگ میان CBDو کنوانسیون رامسر وجود دارد. 2
پیوند اولیه بین برنامه کاری کنوانسیون تنوع زیستی راجع به جنگل ها و کنوانسیون رامسر مرتبط با آب می باشد. اصول راهنمایی قابل انطباق هر یک از این کنوانسیون ها (رهیافت اکوسیستمی کنوانسیون تنوع زیستی و مفهوم استفاده عاقلانه کنوانسیون رامسر)، سیاست های پرداختن به پیوند های اکولوژیکی میان آب، تالاب ها و جنگل ها را در سطح چشم اندازها تسریع می نماید.
______________________________
1 Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Handbook of the Convention on Biological Diversity, p. 305
2 CBD Technical Series. Water, Wetlands and Forests: A Review of Ecological, Economic and polisy Linkages, 2012, No. 47, p.36.
اما، در عمل و در سطح برنامه های کاری کنوانسیون تنوع زیستی، همیشه پیوند های مربوطه یکپارچه نیستند. گستره برنامه های کاری کنوانسیون تنوع زیستی راجع به جنگل ها، اهمیت همکاری در موضوعات خاصی را یادآور می شود، و بنابراین این ضرورت وجود دارد که مشارکت مطلوب تری با کنوانسیون رامسر در محدوده چارچوب مدیریت جنگل به منظور پرداختن به اهمیت پیوند ها با تالاب صورت گیرد. برنامه کاری همچنین از مشارکت کامل ذینفعان مربوطه که از جمله کنوانسیون رامسر است، در اعمال و اجرای برنامه های کاری حمایت به عمل می آورد. برنامه کاری بر این امر اذعان دارد که، علاوه بر پیوندهای اکوسیستمی، بخش عمده ایی از جنگل ها، تالاب ها می باشند و بنابراین مشترکاتی راجع به جنگل ها و آب های درون سرزمینی در برنامه های هر دو کنوانسیون قرار می گیرد.
به منظور پرداختن به منافع مشترک، هر دو کنوانسیون راجع به یک برنامه کاری مشترک توافق کرده اند. این برنامه کاری مشترک بر اتخاذ روش های حمایتی از اهداف و اصول هر دو کنوانسیون تاکید دارد.
گفتار دوم: کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان 1972
به ترتیب تاریخی، این کنوانسیون، دومین معاهده از چهار معاهده حمایت طبیعی جهانی است که مقدم بر کنوانسیون تنوع زیستی است.
این یونسکو بود که چنین ایده ای را مطرح کرد تا میزبان برگزاری مذاکراتی باشد که در هفدهمین اجلاس کنفرانس عمومی آن در سال 1972 به پیش بینی دبیرخانه این کنوانسیون تصویب شد.
مشخصه اصلی که توسط یونسکو آماده شده بود، فقط در مورد آثار تاریخی، گروهی از بناها و مکان های با ارزش جهانی، منطبق با وظیفه سازمان های فرهنگی بحث می کرد. از طرفی در همین زمان IUCN در حال تهیه پیش نویس کنوانسیونی برای حمایت از میراث طبیعی بود. مذاکره کنندگان به منظور پیشگیری از تعدد کنوانسیون ها و تعارضات غیر قابل اجتناب، بر سر ملحق کردن مفهوم میراث طبیعی داخل متن کنوانسیون توافق کردند. در نتیجه، میراث طبیعی و فرهنگی برابر قرار گرفت و از دیدگاه جهانیان با ارزش یکسانی شناخته شد. اگرچه تفاوت هایی در ماهیت و تدابیر لازم برای هر یک از انواع میراث به چشم می خورد، اما با وصف منحصر به فرد بودن، زمانی که در معرض تهدید جدی یا تخریب بخشی از میراث قرار می گیرند، این تفاوت ها ناچیز جلوه می کنند. (کیس الکساندر،264،1386)
اهداف کنوانسیون در ماده جداگانه، چنان که در بسیاری از معاهدات متداول است، بیان نشده و ناگذیر مقصود و هدف معاهده را باید از مقدمه و مفاد آن استنباط کرد. هدف دولت های متعاهد، با در نظر گرفتن این که میراث فرهنگی و طبیعی، نه تنها بر اثر عوامل عادی تخریب می شوند، بلکه به علت تحول زندگی اجتماعی و اقتصادی، با پدیده های مخرب و زیان بار، وخامت آن تشدید می گردد، بیش از پیش در معرض تهدید قرار می گیرند. با توجه به اینکه برخی از میراث طبیعی و فرهنگی دارای مزایای استثنایی هستند که باید به عنوان میراث جهانی بشریت حفظ گردند و اینکه در مقابل وسعت و وخامت خطرات جدیدی که این اموال را تهدید می کند، لازم است که جامعه بین المللی با بذل کمک جمعی، که جای اقدامات دولت مربوطه را نمی گیرد، لیکن کمک موثری برای آن به شمار می رود، در امر حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی دارای ارزش جهانی استثنایی، شرکت جوید. با توجه به این که برای نیل به این مقصود ضرورت دارد مقررات تازه ای به صورت کنوانسیون، که متضمن روش موثری، جهت حمایت جمعی میراث فرهنگی و طبیعی دارای ارزش جهانی استثنایی باشد، به نحو دائم و بر طبق روش های علمی و جدید وضع گردد، این کنوانسیون مورد تصویب قرار گرفت.1
کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان ( کنوانسیون میراث جهانی) در ارتباط با شناسایی، حمایت و حفاظت از سایت های با اهمیت فرهنگی و طبیعی است که در قلمرو دولت های عضو قرار گرفته است. متعاهدین بر اساس مواد 1 و 2 کنوانسیون، به شناسایی و ترسیم سایت های قرار


دیدگاهتان را بنویسید