دانلود پایان نامه

دهنده از نظر تعداد سالهای بکارگیری شبکه
تلفن همراه
همراه اول
ایرانسل
GSM روستایی
جمع کل
تعداد سالهای بکارگیری شبکه
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از 2 سال
44
25.29
22
16.06
17
25.76
82
21.8
4-2 سال
42
24.14
39
28.47
21
31.82
102
27.1
6-4 سال
41
23.56
50
36.50
13
19.70
104
27.6
6 سال و بالاتر
47
27.01
26
18.98
15
22.73
89
23.6
جمع کل
174
100
137
100
66
100
377
100
همانطور که از داده های جدول 5-4 مشخص است، در بین افراد پاسخ دهنده اپراتور همراه اول اکثر افراد مورد مطالعه(01/27%) تعداد سالهای بکارگیری شبکه 6 سال و بالاتر و کمترین آنها(56/23 درصد) 4 تا 6 سال بوده اند. در بین مشترکین ایرانسل اکثر افراد مورد مطالعه(5/36%) تعداد سالهای بکارگیری شبکه 4 تا 6 سال و کمترین آنها(06/16 درصد) کمتر از 2 سال بودهاند. در بین مشترکین GSM روستایی اکثر افراد مورد مطالعه(82/31%) تعداد سالهای بکارگیری شبکه 2 تا 4 سال و کمترین آنها(7/19 درصد) 4 تا 6 سال هستند. همچنین از ستون اخر جدول مشخص است که در مجموع تعداد سالهای بکارگیری شبکه 8/21 درصد افراد پاسخ دهنده کمتر از 2 سال، 1/27 درصد 2 تا 4 سال، 6/27 درصد 4 تا 6 سال و 6/23 درصد 6 سال و بالاتر میباشد.
نمودار 5-4. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تعداد سالهای بکارگیری شبکه
6-2-4. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر شغل
جدول توزیع فراوانی افراد پاسخدهنده بر اساس شغل آنها در زیر داده شده است.
جدول 6-4. توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر شغل
تلفن همراه
همراه اول
ایرانسل
GSM روستایی
حمع کل
شغل
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
کارمند دولت
13
7.47
8
5.84
9
13.64
30
8
کارمند شرکت خصوصی
32
18.39
21
15.33


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

26
39.39
79
21
شغل آزاد
90
51.72
80
58.39
20
30.30
190
50.4
بازنشسته
13
7.47
8
5.84
1
1.52
22
5.8
دانشجو
26
14.94
20
14.60
10
15.15
56
14.9
جمع کل
174
100
137
100
66
100
377
100
همانطور که از داده های جدول 6-4 مشخص است، در بین افراد پاسخ دهنده اپراتور همراه اول اکثر افراد مورد مطالعه(72/51%) دارای شغل آزاد و کمترین آنها(94/14درصد) کارمند دولت یا بازنشسته بوده اند. در بین مشترکین ایرانسل اکثر افراد مورد مطالعه(39/58%) دارای شغل آزاد و کمترین آنها(68/11 درصد) کارمند دولت یا بازنشسته بوده اند. در بین مشترکین GSM روستایی اکثر افراد مورد مطالعه(39/39%) کارمند شرکت خصوصی و کمترین آنها(52/1 درصد) بازنشسته هستند. همچنین از ستون اخر جدول مشخص است که در مجموع 8 درصد افراد پاسخ دهنده کارمند دولت، 21 درصد کارمند شرکت خصوصی، 4/50 درصد شغل آزاد، 8/5 درصد بازنشسته و 9/14 درصد دانشجو میباشند.
نمودار 6-4. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر شغل
3-4. چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش بر اساس شاخصهای مرکزی، پراکندگی و شکل توزیع
شاخصهای توصیف داده ها به سه گروهِ شاخصهای مرکزی، شاخصهای پراکندگی و شاخصهای شکل توزیع تقسیم میشوند. دراین بخش چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش براساس مهمترین شاخصهای مرکزی (میانگین)، شاخصهای پراکندگی (واریانس و انحراف معیار) و شاخصهای شکل توزیع (ضریب چولگی و ضریب کشیدگی) مورد بررسی قرار میگیرند.
جدول 7-4. شاخصهای مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای مورد بررسی در پژوهش
شاخص
وفاداری
رضایت
کیفیت خدمات
تعرفه
توجه به مشتری
تصویر ذهنی از شرکت
مرکزی
میانگین
3.83
4
3.64
3.78
3.79
3.66
پراکندگی
انحراف معیار
0.925
0.838
0.671
0.746
0.639

 
 
0.789
واریانس
0.856
0.703
0.45
0.558
0.408
0.623
شکل توزیع
چولگی
0.689-
0.950-
0.217-
0.441-
0.42-
0.488-
کشیدگی
0.214
1.04
0.193-
0.313
0.078-
0.374
حجم نمونه
377
377
377
377
377
377
با توجه به جدول 7-4، تحلیل شاخصهای مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای پژوهش به شرح زیر میباشد.
متغیر «رضایت » دارای میانگین 3.83، انحراف معیار 0.925، چولگی 0.689- و کشیدگی 0.214 میباشد. منفی بودن چولگی متغیر نشاندهنده طولانیبودن دم توزیع به سمت چپ میباشد. از طرف دیگر کشیدگی مثبت به این معنی است که شکل متغیر از توزیع نرمال بلندتر میباشد.
متغیر «وفاداری» دارای میانگین 4، انحراف معیار 0.838، چولگی 0.950- و کشیدگی 1.04میباشد. منفی بودن چولگی متغیر نشاندهنده طولانیبودن دم توزیع به سمت چپ میباشد. از طرف دیگر کشیدگی مثبت به این معنی است که شکل متغیر از توزیع نرمال بلندتر میباشد.
متغیر «کیفیت خدمات» دارای میانگین 3.64، انحراف معیار 0.671، چولگی 0.217- و کشیدگی 0.193- میباشد. منفی بودن چولگی متغیر نشاندهنده طولانیبودن دم توزیع به سمت چپ میباشد. از طرف دیگر کشیدگی منفی به این معنی است که شکل متغیر از توزیع نرمال کوتاهتر میباشد.

متغیر «تعرفه» دارای میانگین 3.78، انحراف معیار 0.746، چولگی 0.441- و کشیدگی 0.313 میباشد. منفی بودن چولگی متغیر نشاندهنده طولانیبودن دم توزیع به سمت چپ میباشد. از طرف دیگر کشیدگی مثبت به این معنی است که شکل متغیر از توزیع نرمال بلندتر میباشد.
متغیر «توجه به مشتری» دارای میانگین 3.79، انحراف معیار 0.639، چولگی 0.42- و کشیدگی 0.078- میباشد. منفی بودن چولگی متغیر نشاندهنده طولانیبودن دم توزیع به سمت چپ میباشد. از طرف دیگر کشیدگی منفی به این معنی است که شکل متغیر از توزیع نرمال کوتاهتر میباشد.
متغیر «تصویر ذهنی از شرکت» دارای میانگین 3.66، انحراف معیار 0.789، چولگی 0.488- و کشیدگی 0.374 میباشد. منفی بودن چولگی متغیر نشاندهنده طولانیبودن دم توزیع به سمت چپ میباشد. از طرف دیگر کشیدگی مثبت به این معنی است که شکل متغیر از توزیع نرمال بلندتر میباشد.
4-4. بررسی نرمال بودن متغیرها
برای اجرای روش های آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیه های پژوهش مهمترین عمل قبل از هر اقدامی، انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است برای این منظور آگاهی از توزیع داده ها از اولویت اساسی بر خودار است.
برای همین منظور در این پژوهش از آزمون معتبر کمولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی فرض نرمال بودن داده های پژوهش استفاده شده است .
آزمون کمولموگروف اسمیرنوف که به افتخار دو آماردان روسی به نامهای ا.ن. کمولموگروف و ن.و اسمیرنوف به این نام خوانده می شود، روش ناپارامتری سادهای برای تعیین همگونی اطلاعاتی تجربی با توزیعهای آماری منتخب است، بنابراین آزمون کمولموگروف اسمیرنوف روشی برای تشخیص نرمال بودن توزیع فراوانی مشاهدات جمع آوری شده است.
این آزمون برای گرفتن مجوز لازم جهت استفاده از رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون بر متغیرهای مستقل و وابسته اعمال میگردد تا نرمال بودن اطلاعات اثبات گردد در این آزمون با توجه به فرضیات زیر گام به بررسی نرمال بودن داده ها نهاده شده است:
داده ها دارای توزیع نرمال هستند :H0
داده ها دارای توزیع نرمال نیستند :H1
نحوه داوری
با توجه به جدول آزمون اسمیرنف کولموگروف اگر سطح معنی داری برای کلیه متغیرهای مستقل و وابسته بزرگتر از سطح آزمون(0.05) باشد توزیع داده ها نرمال میباشد. همچنین میتوان از قضیه حد مرکزی توزیع نرمال بودن متغیرها را سنجید. در این قضیه هر گاه حجم نمونه بزرگتر از 30 باشد میتوان توزیع داده ها را نرمال در نظر گرفت.
جدول 6-4. آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغیرهای پژوهش
شاخص
رضایت
وفاداری
کیفیت خدمات
تعرفه
توجه به مشتری
تصویر ذهنی از شرکت
حجم نمونه
377
377
377
377
377
377
پارامترهای توزیع نرمال
میانگین
4
3.83
3.65
3.79
3.79
3.67
انحراف معیار
0.838
0.925
0.671
0.747
0.639
0.789
آماره آزمون اسمیرنوف-کلموگروف
0.153
0.162
1.62
2.03
2.79
1.75
سطح معنیداری آزمون
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
نتیجه آزمون
نرمال نیست
نرمال نیست
نرمال نیست
نرمال نیست
نرمال نیست
نرمال نیست
همانطور که از داده های جدول 6-4 مشخص است، سطح معناداری آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای تمامی متغیرهای پژوهش کوچکتر از مقدار 05/0 است. در نتیجه تمامی متغیرهای مورد بررسی در پژوهش حاضر دارای توزیع غیر نرمال میباشند. با توجه به قضیه حد مرکزی، داده ها را نرمال در نظر میگیریم.
5-4. روایی و پایایی پرسشنامه
در این بخش به بررسی پایایی و روایی پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش پرداخته خواهد شد.
در جدول زیر متغیرهای پژوهش به همراه نام اختصاری آنها آورده شده است.
جدول7-4. جدول ابعاد اختصاری متغیرهای پژوهش
متغیر
علامت اختصاری
رضایت
SAT
وفاداری
LOY
کیفیت خدمات
QUA
تعرفه
TAR
توجه به مشتری
CUS
تصویر ذهنی
MEN
1-5-4. تحلیل عاملی اکتشافی
به منظور سنجش روایی روش های گوناگونی وجود دارد که دراین پژوهش باتوجه به اینکه متغیرهای پژوهش ازچند بُعد (مؤلفه) تشکیل شدهاند، از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شده است. در انجام تحلیل عاملی باید از این مسأله اطمینان حاصل شود که آیا میتوان داده های موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرارداد یا نه. به عبارت دیگر؛ آیا تعداد داده های موردنظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟ بدین منظور از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده شده است. براساس این دو آزمون داده ها زمانی برای تحلیل عاملی مناسب هستند که شاخص KMO بیشتر از (6/0) و نزدیک به یک و sig آزمون بارتلت کمتر از (05/0) باشد. خروجی این آزمونها در جداول زیر ارائه گردیده است.
جدول 8-4. آزمون KMO و بارتلت برای سؤالات پرسشنامه
آزمون KMO
807/0
آزمون بارتلت
χ2
175/2874
درجه آزادی
190
Sig
000/0
باتوجه به جدول 8-4؛ مقدار شاخص KMO برابر 807/0 است (بیشتراز 6/0)، لذا تعداد نمونه (تعداد پاسخدهندگان) برای تحلیل عاملی کافی میباشد. همچنین مقدار sig آزمون بارتلت، کوچکتراز 05/0 است؛ که نشان میدهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است و فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی، رد میشود.
با توجه به اینکه نتایج آزمون KMO و بارتلت، داده های به دستآمده از پرسشنامه را برای تحلیل عاملی، کافی و مناسب تشخیص میدهند؛ پس میتوان تحلیل اکتشافی را بر روی سؤالات پرسشنامه پیاده نمود.
در تحلیل عاملی اکتشافی برای استخراج عامل ها از روش مؤلفه های اصلی و برای چرخش عا
ملها از روش واریماکس با نرمال سازی کیسر بهره گرفته شدهاست. ملاک تصمیمگیری درمورد بقاء یا حذف سؤالات پرسشنامه از تحلیل عاملی؛ مقادیر اشتراک استخراجی آنهاست. بدین ترتیب که اگر مقدار اشتراک استخراجی هریک از سؤالات کمتراز (5/0) باشد، آن سؤال را از تحلیل عاملی کنار میگذاریم. همچنین ملاک تصمیمگیری درمورد دستهبندی سؤالات، مقادیر ویژه بالاتراز (1) و نمرات عاملی بالاتر از (4/0) درنظر گرفته شدهاست. نتایج آزمون تحلیل اکتشافی در جدول 4-9 نمایان است. جهت اینکه نشان دهیم هر سؤال پرسشنامه در کدام عامل جای گرفته است، بیشترین بار عاملی آن سؤال با رنگی دیگر در جداول تحلیل عاملی اکتشافی مشخص شده است.
جدول 9-4. ماتریس عوامل چرخش یافته با روش تحلیل مولفه اصلی و روش چرخش واریماکس با نرمالسازی کیسر برای سؤالات پرسشنامه پژوهش
سؤالات
عامل اول
عامل دوم
عامل سوم
عامل چهارم
عامل پنجم
عامل ششم
اشتراک استخراجی
MEN
QUA


دیدگاهتان را بنویسید