دانلود پایان نامه

4.52
۳- رده بندی دیویی 2.33 3.04
۴- رده بندی کنگره 2.40 2.47
۵- چکیده نویسی 2.20 3.68
۶- نمایه سازی 2.37 3.84
۷- سرعنوان موضوعی 2.67 4.16
۸- مرجع شناسی لاتین 2.50 3.53
۹- مصاحبه مرجع 2.26 4.22
۱۰- اینترنت 2.31 3.44
۱۱- اصطلاحنامه و ساختار آن 2.90 4.06
۱۲- اصول کار مرجع 2.97 2.93
۱۳- زبان عربی 2.56 3.60
۱۴- حفاظت و نگهداری مواد 2.26 3.60
۱۵- ارتباط شناسی 2.39 4.07
۱۶- نظامهای ذخیره و بازیابی اطلاعات 2.39 3.68
۱۷- آیین نگارش علمی 2.36 3.17

۱۸-فهرست نویسی نسخ خطی و چاپ سنگی 2.40 3.28
۱۹- فلسفه کتابداری 2.46 3.49
۲۰-مدیریت دانش 2.18 3.17
۲۱-منابع مرجع الکترونیک 2.29 3.55
۲۲- مرجع شناسی علوم انسانی 2.17 3.21
۲۳-سواد اطلاعاتی 2.04 3.16
۲۴-آشنایی با صنعت چاپ و نشر 2.29 3.45

با تو جه به داده های جدول ۴-۱که میانگین نیازهای آموزشی کارکنان شاغل در کتابخانه ملی را در وضعیت مطلوب نمایش داده است به نتایج ذیل می رسیم.
الف: ۱۰ نیازاساسی کارکنان شاغل در معاونت کتابخانه ملی به ترتیب اولویت به شرح ذیل است: :۱- آشنائی با روش تحقیق با میانگین(۴/۲۲)۲.۲- مصاحبه مرجع با میانگین ۴/۲۲.۳- سرعنوان موضوعی با میانگین(۴/۱۶) ۴- ارتباط شناسی با میانگین ۴/۰۷.۵- نمایه سازی با میانگین ۳/۸۴.۶- نظامهای ذخیره و بازیابی اطلاعات با میانگین (۳/۶۸).۷- زبان عربی با میانگین (۳/۶۰).۸-حفاظت و نگهداری مواد با میانگین (۳/۶۰).۹- فلسفه کتابداری با میانگین (۳/۴۹).۱۰- فهرست نویسی خطی و چاپ سنگی با میانگین (۳/۲۸).
ب:نیازهای که به نظر می رسد در اولویت های ضروری قرار نمی گیرند به شرح ذیل است:
۱- رده بندی کنگره با مقدارمیانگین (۲/۳۳)۲- اصول کار مرجع با مقدار میانگین (۳/۰۴).۳- رده بندی دیویی با میانگین (۳/۰۴).۴- آیین نگارش علمی با میانگین (۳/۱۷).۵- مدیریت دانش با میانگین(۳/۴۹).
با توجه به جدول۱۰ و مطالب توضیح داده شده بنابراین اولوی بندی نیازهای آموزشی کارکنان به شرح ذیل می باشد:

 
 
اولویتهای آموزشی میانگین
۱- آشنایی با روش تحقیق در کتابداری ۴/۵۲
۲- مصاحبه مرجع ۴/۴۲
۳- سرعنوان موضوعی ۴/۱۶
۴-ارتباط شناسی ۴/۰۷
۵-نمایه سازی ۳/۸۴
۶- نظامهای ذخیره و بازیابی اطلاعات ۳/۶۸
۷- زبان عربی ۳/۶۰
۸- حفاظت ونگهداری مواد ۳/۶۰
۹- فلسفه کتابداری ۳/۴۹
‍۱۰-فهرست نویسی نسخ خطی و چاپ سنگی ۳/۲۸

جدول۱۱:نیازهای آموزشی کارشناسان شاغل در اداره کل کتابهای خطی و نادر در وضعیت موجود و مطلوب
نیازهای آموزشی وضعیت موجود بر اساس میانگین وضعیت مطلوب بر اساس میانگین
۱- مرجع شناسی ۲/۳۱ ۳/۵۰
۲- آشنائی با روش تحقیق در کتابداری ۲/۳۱ ۴/۴۰
۳- رده بندی دیویی ۱/۶۸ ۲/۸۱
۴- رده بندی کنگره ۲/۳۱ ۱/۳۱
۵- چکیده نویسی ۲/۳۶ ۲/۶۸
۶- نمایه سازی ۲/۹۰ ۳/۸۱
۷- سرعنوان موضوعی ۳/۳۱ ۴/۵۴
۸- مرجع شناسی لاتین ۲/۷۷ ۳/۷۷
۹- مصاحبه مرجع ۲/۲۷ ۳/۹۰

۱۰- اینترنت ۳/۱۸ ۴/۵۰
۱۱- اصطلاحنامه و ساختار آن ۳/۴۰ ۴
۱۲- اصول کار مرجع ۲/۲۷ ۳/۱۳
۱۳- زبان عربی ۱/۹۵ ۲/۶۳
۱۴- حفاظت و نگهداری مواد ۲/۶۸ ۲/۹۵
۱۵- ارتباط شناسی ۲/۳۱ ۴/۰۴
۱۶- نظامهای ذخیره و بازیابی اطلاعات ۲/۲۲ ۴/۷۲
۱۷- آیین نگارش علمی ۱/۹۵ ۳/۰۹
۱۸-فهرست نویسی نسخ خطی و چاپ سنگی ۲/۳۳ ۳/۴۰
۱۹- فلسفه کتابداری ۲/۱۳ ۳/۸۶
۲۰-مدیریت دانش ۲/۴۵ ۳/۱۸
۲۱-منابع مرجع الکترونیک ۲ ۳/۰۴
۲۲- مرجع شناسی علوم انسانی ۱/۹۵ ۲/۶۳
۲۳-سواد اطلاعاتی ۲/۵۰ ۲/۶۳
۲۴-آشنایی با صنعت چاپ و نشر ۲/۰۴ ۳

با تو جه به داده های جدول ۴-۲که میانگین نیازهای آموزشی کارکنان شاغل در اداره کل کتابهای خطی و نادر در وضعیت مطلوب نمایش داده است به نتایج ذیل می رسیم.
الف:۱۰ نیاز اساسی کارکنان شاغل در اداره کل کتابهای خطی و نادر به ترتیب اولویتها به شرح ذیل می باشد:
۱- نظامهای ذخیره و بازیابی اطلاعات با میانگین(۴/۷۲).۲- سرعنوان موضوعی با میانگین (۴/۵۲)۳- اینترنت با میانگین (۴/۵۰).۴- آشنای با روش تحقیق در کتابداری (۴/۴۰).۵- ارتباط شناسی بامیانگین (۴/۰۴).۶- اصطلاحنامه و ساختار آن با میانگین(۴).۷- مصاحبه مرجع با میانگین (۳/۹۰).۸- فلسفه کتابداری با میانگین (۳/۸۶).۹- نمایه سازی با میانگین (۳/۸۱).۱۰- مرجع شناسی لاتین با میانگین (۳/۷۷).
ب:نیازهای که به نظر می رسد در اولویت های ضروری قرار نمی گیرند به شرح ذیل است:
۱- رده بندی کنگره با میانگین (۱/۳۱).۲- زبان عربی با میانگین (۲/۶۳)۳- مرجع شناسی علوم انسانی با میانگین (۲/۶۳)۴- سواد اطلاعاتی با میانگین (۲/۶۳)۵- چکیده نویسی با میانگین (۲/۶۸)

با توجه به جدول۱۲ و مطالب توضیح داده شده بنابراین اولوی بندی نیازهای آموزشی کارکنان شاغل در اداره کل کتابهای خطی و نادر به شرح ذیل می باشد:
اولویتهای آموزشی میانگین
۱- نظامهای ذخیره و بازیابی اطلاعات ۴/۷۲
۲- سرعنوان موضوعی ۴/۵۴
۳- اینترنت ۴/۵۰
۴- آشنایی با روش تحقیق در کتابداری ۴/۴۰
۵- ارتباط شناسی ۴/۰۴
۶- اصطلاحنامه و ساختار آن ۴
۷- مصاحبه مرجع ۳/۹۰
۸- فلسفه کتابداری ۳/۸۶
۹-نمایه سازی ۳/۸۱
۱۰- مرجع شناسی لاتین ۳/۷۷

جدول۱۳ نیازهای آموزشی کارکنان شاغل در اداره کل اطلاع رسانی در وضعیت موجود و مطلوب
نیازهای آموزشی وضعیت موجود بر اساس میانگین وضعیت مطلوب بر اساس میانگین
۱- مرجع شناسی 2.37 4.90
۲- آشنائی با روش تحقیق در کتابداری 2.41 4.20
۳- رده بندی دیویی 1.78 3
۴- رده بندی کنگره 2.23 1.50
۵- چکیده نویسی 2.37 4.30
۶- نمایه سازی 2.92 4.21
۷- سرعنوان موضوعی 3.41 4.87
۸- مرجع شناسی لاتین 2.75 4.20
۹- مصاحبه مرجع 1.27 4.01
۱۰- اینترنت 2.28 3.83
۱۱- اصطلاحنامه و ساختار آن 2.43 3
۱۲- اصول کار مرجع 2.25 4.09
۱۳- زبان عربی 2.80 3.30
۱۴- حفاظت و نگهداری مواد 2.25. 1.08
۱۵- ارتباط شناسی 3.4 4.17
۱۶- نظامهای ذخیره و بازیابی اطلاعات 2.5 4.78
۱۷- آیین نگارش علمی 2
3
۱۸-فهرست نویسی نسخ خطی و چاپ سنگی 2.35 2
۱۹- فلسفه کتابداری 2.63 1.70
۲۰-مدیریت دانش 3 3.02
۲۱-منابع مرجع الکترونیک 1.65 4.07
۲۲- مرجع شناسی علوم انسانی 2.326 3.80
۲۳-سواد اطلاعاتی 2.30 4.21
۲۴-آشنایی با صنعت چاپ و نشر 2.34 2

با تو جه به داده های جدول که میانگین نیازهای آموزشی کارکنان شاغل در اداره کل اطلاع رسانی در وضعیت مطلوب نمایش داده است به نتایج ذیل می رسیم.
الف:۱۰ نیاز اساسی کارکنان شاغل در اداره کل اطلاع رسانی به ترتیب اولویتها به شرح ذیل می باشد:
۱- مرجع شناسی علوم اسلامی با میانگین (۴/۹۰).۲- سرعنوان موضوعی با میانگین (۴/۸۷).۳- نظامهای ذخیره و با زیابی اطلاعات(۴/۷۸).۴- چکیده نویسی با میانگین(۴/۳۰).۵- نمایه سازی با میانگین (۴/۲۱) .۶- سواد اطلاعاتی با میانگین(۴/۲۱).۷- آشنایی با روش تحقیق در کتابداری با میانگین (4.20).۸-ارتباط شناسی با میانگین(4.17)۹- اصول کار مرجع با میانگین (4.09).۱۰- منابع مرجع الکترونیک با میانگین(۴.۰۷)
ب:نیازهای که به نظر می رسد در اولویت های ضروری قرار نمی گیرند به شرح ذیل است:۱- رده بندی کنگره با میانگین(۱/۳۱)۲- زبان عربی با میانگین (۲.۶۳).۳-سواد اطلاعاتی با میانگین (۲/۶۳).۴- مرجع شناسی علوم اسلامی با میانگین(۲/۵۶).۵- رده بندی دیویی با میانگین (۲/۸۱).

با توجه به جدول۱۴ و مطالب توضیح داده شده بنابراین اولوی بندی نیازهای آموزشی کارکنان شاغل در اداره کل اطلاع رسانی به شرح ذیل می باشد:

اولویتهای آموزشی میانگین
۱- مرجع شناسی علوم اسلامی ۴/۹۰
۲- سرعنوان موضوعی ۴/۸۷
۳- نظامهای ذخیره و با زیابی اطلاعات ۴/۷۸
۴- چکیده نویسی ۴/۳۰
۵- نمایه سازی ۴/۲۱
۶- سواد اطلاعاتی ۴/۲۱
۷- آشنایی با روش تحقیق در کتابداری 4.20
۸-ارتباط شناسی 4.17
۹- اصول کار مرجع 4.09
۱۰- منابع مرجع الکترونیک ۴.۰۷

جدول۱۵ نیازهای آموزشی کارکنان شاغل در اداره کل پردازش و سازماندهی در وضعیت موجود و مطلوب
نیازهای آموزشی وضعیت موجود بر اساس میانگین وضعیت مطلوب بر اساس میانگین
۱- مرجع شناسی ۲/۰۳ ۲/۹۸
۲- آشنائی با روش تحقیق در کتابداری ۲/۵۳ ۴/۴۹
۳- رده بندی دیویی ۲/۵۰ ۳/۳۱
۴- رده بندی کنگره ۲/۲۶ ۳/۲۰
۵- چکیده نویسی ۲/۱۷ ۴/۱۳
۶- نمایه سازی ۲/۳۳ ۳/۸۳
۷- سرعنوان موضوعی ۲/۶۵ ۴/۴۷
۸- مرجع شناسی لاتین ۲/۶۰ ۳/۰۷
۹- مصاحبه مرجع ۲/۴۳ ۴/۵۱
۱۰- اینترنت ۲/۱۱ ۲/
۹۲
۱۱- اصطلاحنامه و ساختار آن ۲/۸۰ ۳/۹۹
۱۲- اصول کار مرجع ۳/۰۱ ۲/۷۸
۱۳- زبان عربی ۲/۶۸ ۳/۹۱
۱۴- حفاظت و نگهداری مواد ۲/۱۰ ۳/۶۶
۱۵- ارتباط شناسی ۲/۲۱ ۴
۱۶- نظامهای ذخیره و بازیابی اطلاعات ۲/۳۶ ۳/۷۹
۱۷- آیین نگارش علمی ۲/۳۳ ۳/۳۰

۱۸-فهرست نویسی نسخ خطی و چاپ سنگی ۲/۴۰ ۳/۲۳
۱۹- فلسفه کتابداری ۲/۵۶ ۳/۳۹
۲۰-مدیریت دانش ۲/۲۶ ۲/۸۲
۲۱-منابع مرجع الکترونیک ۲/۲۸ ۳/۷۱
۲۲- مرجع شناسی علوم انسانی ۲/۳۰ ۳/۴۶
۲۳-سواد اطلاعاتی ۱/۹۹ ۲/۹۴
۲۴-آشنایی با صنعت چاپ و نشر ۲/۲۹ ۳/۸۶

با تو جه به داده های جدول که میانگین نیازهای آموزشی کارکنان شاغل در اداره پردازش و سازماندهی در وضعیت مطلوب نمایش داده است به نتایج ذیل می رسیم.
الف:۱۰ نیاز اساسی کارکنان شاغل در اداره کل پردازش و سازماندهیبه ترتیب اولویتها به شرح ذیل می باشد:۱مصاحبه مرجع با میانگین (۴/۵۱).۲- ردهبندی دیویی با میانگین (۴/۴۹).۳- سزعنوان موضوعی با میانگین(۴/۴۷).۴-چکیده نویسی با میانگین (۴/۱۳).۵- ارتباط شناسی با میانگین(۴).۶- اصطلاحنامه و ساختار آن (۳/۹۹).۷- نمایه سازی با میانگین(۳/۸۳).۸- نظامهای ذخیره و بازیابی اطلاعات با میانگین(۳/۷۹).۹- منابع مرجع الکترونیک با میانگین(۳/۷۱).۱۰- حفاظت و نگهداری مواد با میانگین (۳/۶۹).
ب:نیازهای که به نظر می رسد در اولویت های ضروری قرار نمی گیرند به شرح ذیل است:۱- اصول کار مرجع با میانگین(۲/۷۸).۲- مدیریت دانش با میانگین(۲/۸۲).۳- اینترنت با میانگین(۲/۹۲).۴- سواد اطلاعاتی بتا میانگین(۲/۹۴).۵- مرجع شناسی علوم اسلامی با میانگین(۲/۹۸)

با توجه به جدول۱۶ و مطالب توضیح داده شده بنابراین اولوی بندی نیازهای آموزشی کارکنان شاغل در اداره پردازش و سازماندهی به شرح ذیل می باشد:

اولویتهای آموزشی میانگین
۱- مصاحبه مرجع ۴/۵۱
۲- ردهبندی دیویی ۴/۴۹
۳- سزعنوان موضوعی ۴/۴۷
۴-چکیده نویسی ۴/۱۳
۵- ارتباط شناسی ۴
۶- اصطلاحنامه و ساختار آن ۳/۹۹
۷- نمایه سازی ۳/۸۳
۸- نظامهای ذخیره و بازیابی اطلاعات ۳/۷۹
۹- منابع مرجع الکترونیک ۳/۷۱
۱۰- حفاظت و نگهداری مواد ۳/۶۹

جدول۱۷ نیازهای آموزشی کارکنان شاغل در اداره کل فراهم آوری و حفاظت در وضعیت موجود و مطلوب
نیازهای آموزشی وضعیت موجود بر اساس میانگین وضعیت مطلوب بر اساس میانگین
۱- مرجع شناسی ۲/۰۴ ۳/۰۴
۲- آشنائی با روش تحقیق در کتابداری ۲/۲۵ ۴/۸
۳- رده بندی دیویی ۲/۵۸ ۲/۸۱
۴- رده بندی کنگره ۲/۲۰ ۲/۳۵
۵- چکیده نویسی ۱/۸۵ ۲/۸۱
۶- نمایه سازی ۲/۲۲ ۴/۳۲
۷- سرعنوان موضوعی ۲/۳۲ ۳/۵۰
۸- مرجع شناسی لاتین ۲/۴۷ ۳/۳۴
۹- مصاحبه مرجع ۱/۹۵ ۳/۹۰
۱۰- اینترنت ۲/۱۸ ۲/۹۵
۱۱- اصطلاحنامه و ساختار آن ۳/۱۰ ۴/۱۲
۱۲- اصول کار مرجع ۳/۰۸ ۳/۰۲
۱۳- زبان عربی ۲/۵۲ ۲/۶۷
۱۴- حفاظت و نگهداری مواد ۲/۶۱ ۳/۴۵
۱۵- ارتباط شناسی ۲/۴۱ ۴/۰۴
۱۶- نظامهای ذخیره و بازیابی اطلاعات ۱/۹۷ ۳/۸۲
۱۷- آیین نگارش علمی ۲/۵۲ ۲/۹۴
۱۸-فهرست نویسی نسخ خطی و چاپ سنگی ۲/۳۷ ۳/۵۵
۱۹- فلسفه کتابداری ۲/۱۵ ۳/۷۵
۲۰-مدیریت دانش ۲/۱۰ ۲/۹۵
۲۱-منابع مرجع الکترونیک ۲/۲۴ ۳/۵۵
۲۲- مرجع شناسی علوم انسانی ۲/۰۱ ۲/۹۰
۲۳-سواد اطلاعاتی ۱/۹۸ ۴/۰۱
۲۴-آشنایی با صنعت چاپ و نشر ۲/۵۲ ۳/۱۰

با تو جه به داده های جدول که میانگین نیازهای آموزشی کارکنان شاغل در اداره پردازش و سازماندهی در وضعیت مطلوب نمایش داده است به نتایج ذیل می رسیم.
الف:۱۰ نیاز اساسی کارکنان شاغل در اداره کل فراهم آوری و حفاظت به ترتیب اولویتها به شرح ذیل می باشد: :۱- آشنائی با روش تحقیق در کتابداری با میانگین (۴/۵۸).۲- نمایه سازی با میانگین (۴/۳۲).۳- اصطلاحنامه و ساختار آن با میانگین (۴/۱۲).۴- ارتباط شناسی با میانگین (۴/۰۴).۵- سواد اطلاعاتی با میانگین ۴/۰۱.۶- مصاحبه مرجع(۳/۹۰).۷- نظامهای ذخیره و با زیابی اطلاعات(۳/۸۲).۸-فلسفه کتابداری(۳/۷۵).۹- منابع مرجع الکترونیک(۳/۵۵).۱۰- فهرستنویسی نسخ خطی و چاپ سنگی با میانگین(۳/۵۵)
ب:نیازهای که به نظر می رسد در اولویت های ضروری قرار نمی گیرند به شرح ذیل است:رده بندی کنگره(۲/۳۵).۲- زبان عربی (۲/۶۷)۳- چکیده نویس با میانگین(۲/۸۱).

با توجه به جدول۱۹ و مطالب توضیح داده شده بنابراین اولوی بندی نیازهای آموزشی کارکنان شاغل در اداره پردازش و سازماندهی به شرح ذیل می باشد:

اولویتهای آموزشی میانگین
۱-آشنائی با روش تحقیق در کتابداری ۴/۵۸
نمایه سازی ۴/۳۲
اصطلاحنامه و ساختار آن ۴/۱۲
۴- ارتباط شناسی ۴/۰۴
۵- سواد اطلاعاتی ۴/۰۱
۶- مصاحبه مرجع ۳/۹۰
۷- نظامهای ذخیره و با زیابی اطلاعات ۳/۸۲
۸-فلسفه کتابداری ۳/۷۵
۹- منابع مرجع الکترونیک ۳/۵۵
۱۰-فهرستنویسی نسخ خطی و چاپ سنگی ۳/۵۵

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


پاسخی بگذارید