دانلود پایان نامه

می‌شود. این تکنیک برای کارکنان حرفه‌ای مثل نظام سلامت، تکنیک نسبتاً مناسبی می‌باشد.( عباس زادگان،۱۳۷۹)
۵-. فن الگوگیری : این فن استفاده از الگوهای موجود بصورتی است که شرایط محیطی و سازمانی الگوگیر لحاظ شده باشد . صرفاً تقلید از الگوها نه تنها مفید نبوده که می تواند سازمان را از حالت تعادل نسبی نیز خارج سازد.
4. فن بارش مغزی : در این فن به افراد گفته می شود بدون هیچ ملاحظه ای هر چه در ذهن دارند بدون تامل بر روی کاغذ ثبت کرده یا به زبان آورند، در این فن نکات ذیل می بایست مورد توجه قرار گیرد :
الف) از یکدیگر انتقاد نشود
ب) تفکر محدود نشود
ج) حداکثر نظرات تولید شود
د) عقاید صرف نظر از کیفیت آنها ثبت شود
با عنایت به آنچه آمد مدیران خواهند توانست به نیازسنجی و تدوین برنامه های آموزشی جهت بهسازی و ارتقاء کارکنان خود اقدام نموده و از این طریق کیفیت کار کارکنان و در نهایت نظام آموزشی را بهبود بخشند .
۶- تحلیل سازمان
در این روش ابعاد مختلف سازمان از حیث تهدیدها ،فرصتها و نقاط ضعف و قوتهای موجود و بالقوه تحلیل می شود و مراحل اجرای آن به شرح ذیل است:
۱- مشخص کردن اجزا و ابعاد و فرایندهای اصلی سازمان.
۲- ترسیم و توصیف مدل شناختی اجزا،ابعاد فرایندهای فوف الذکر.
۳- شناسایی و تحلیل تهدیدها و فرصتهای موجود و بالقوه ای که از ابعاد درون سازمانی و برون سازمانی در باره هریک از اجزا،ابعاد یا فرایندها ی سازمان وحو دارد .
۴ – تعیین خصوصیات و شرایط ویژه ای که سازمان باید در کل و به تفکیک در مورد اجزا ،ابعاد و فرایندها با توجه به تهدیدها و فرصتها از آن برخوردار باشد.
۵- شناسایی،تشریح و تحلیل نقاط قوت و ضعفها موجود و بالقوه در حوزه هریک از اجزا ،ابعاد یا فرایندها در ارتباط با تهدیدها و فرصتها.
۶- مقایسه و تحلیل نسبت به وضعیت فعلی نسبت به وضعیت مطلوب و توصیف و تشریح و تحلیل شکاف موجود.
۷ – تعیین نیازهای آموزشی واکنشی و فراکنشی.
۸- اولویت بندی نیازهای آموزشی.
۷- روش آگاهی دهندگان :
در این روش فرض بر این است که گروه کوچکی از افراد هستند که بخش عمده ای از اطلاعات اساسی مورد نیاز را در اختیار یا بدان دسترسی دارند .این افراد کسانی هستند که به دلیل خاصیت جایگاه رسمی یا غیر رسمی که از آن برخوردار هستند یا بوده اند در موقعیت خوبی برای برای شناسایی آنچه مورد نیاز شغل یا گروه خاصی از افراد می باشد قرار دارند.اینها غالبا رهبران ،نمایندگان یا کارورزان با خبره و با سابقه ای هستند که شناسایی آنها مهمترین فعالیت در این روش می باشد.وقتی افرتد مذکور شناسایی شدند می توان به طرق مصاحبه ،پرسشنامه یا بحث گروهی اطلاعات را گردآوری نمود.
۸- فن جلسات جنجالی :
منظور از این فن آن است که گروه های ۶ نفره یک مساله را برای ۶ دقیقه مورد بحث قرار دهند.این فن هنگامی مفید است که افکار و عقیده اکثر حضار ،در فرایند بسیار مهم و مطلوب باشد .هدف اصلی این فن از تشویق مشارکت و همراهی عبارت است.
این گونه جلسات حول یک سوال مشخص و دقیق طراحی می شود و دارای یک هدف خاص و معین می باشد(نظیر مشخص کردن نیازها ،تعیین اهداف،پاسخ به سوال و…)و به طور معمول زمان رسیدن به هدف جلسه نیز معین و محدود است.
اصول نیازسنجی
نیازسنجی مبنی بر یکسری اصول و مفروضات کلی است که فرایند جمع آوری اطلاعات و دستیابی به نتایج را هدایت می کند که مهمترین اصول زیربنای نیازسنجی بنا به نظرفتحی واجارگاه(۱۳۸۴) به شرح ذیل می باشد:
۱- اصل تداوم
۲- اصل جامعیت
۳- اصل مشارکت
۴- اصل عینیت
۵– اصل افزایشی بودن
۶– اصل سیالی نتایج
۷– اصل واقع گرایی
۸– اصل پویایی
۹– اصل تو جه نابرابر
۱۰– اصل تعهد
۱- اصل تداوم
نیازسنجی فرایندی مستمر است.مجموعه تغییر و تحولاتی که در مشاغل،وظایف،ایده آل ها و ارزشها و باورها به وجود می آید،ایجاب می کند که فرایند نیازسنجی به طور مداوم ومستمر انجام پذیرد.هنگامی با تحول در روش های انجام امور سازمانی،ظهورابزارها،و دستگاه های جدید و …دانش و مهارت کارکنان کهنه می شود و به این ترتیب نیازهای جدید به و جود می آید ،تغییرات اجتماعی و تحولات فرهنگی ،نیازهای کارآموزان را برای سازگاری با دنیای پویا و در حال تحول دگرگون می سازد.همه ای تحولات ایجاب می کند که نظام های آموزشی به طور مستمر،نیازهای آموزشی جامعه تحت پوشش را مورد سنجش قرار دهند.
۲- اصل جامعیت
این اصل ایجاب می کند در بررسی نیازهای یک نظام یا جامعه ،تمام ابعاد و ارکان آن نظام و جامعه مورد جستجو قرار گیرد و اطلاعات مربوط به کاستیها ،موانع ،خواستها وضرورت های گوناگون با بهره گرفتن از روش های مختلف جمع آوری و تحلیل گردد. این اصل التزام دارد که نیازسنجی را به مثابه فرایند پژوهش وتحقیق در نظر گرفته شود و در بررسی نیازهای جامعه تحت پوشش،نمونه ای را مورد تفحص قرار دهیم که معرف جامعه مورد باشد.
۳- اصل مشارکت
به موجب این اصل تمام گروه های ذینفع؛به ویژه آنهایی که نیازسنجی و تدوین و اجرای برنامه ها بر وضعیت آنها تاثیر می گذارد ؛باید در نیازسنجی شرکت کنند و نقش گروه نیازسنجی ؛نه تعیین نیازها ؛بلکه بلکه تنها ایجاد هماهنگی و مدیریت جمع آوری اطلاعات از گروه ها ومنابع اطلاعاتی مختلف و سازماندهی آنهاست . مشارکت بودن نیازسنجی با کثرت گرایی در فرایند بر نامه ریزی ؛ ارتباط تنگا تنگ دارد. در کثرت گرایی تمامی گروه ها ذینفع در تمام سطوح در قدرت تصم
یم گیری دخیل هستند.
۴- اصل عینیت
این اصل بر قابلیت اعتماد و عینی بودن نیازسنجی تاکید دارد.عینیت در نیازسنجی به زعم (پاک وود،بارو،۱۹۸۸-۱۹۹۰)با مقوله داده های نیازسنجی ارتباط بسیار نزدیکی دارد . به طور کلی در فرایند نیازسنجی حداقل سه دسته از داده ها را می توان از هم متمایز کرد :
الف- داده های هنجاری: این داده ها عمدتا ریشه در ارزشها دارد
ب- داده های کمی: به صورت اعداد و ارقام بیان می شود .
ج- داده های کیفی: که وضعیت فرد یا گروهی از افراد را مشخص می کند و بیشتر ذهنی بوده ؛ مستلزم تعبیر و تفسیرند.
5- اصل افزایشی بودن نیازسنجی
به موجب این اصل ؛ نیازسنجی ها در سطوح مختلف تصمیم گیری از لحاظ میزان و درجه تعین و تشخیص با یکدیگر تفاوت دارند .به این دلیل هر قدر که از سطح وسیع تر به سمت سطوح محدودتر حرکت کنیم نیازها ئیوسته افزایش می یابد و با محدودتر شدن قلمرو نیازسنجی ؛ نیازهای خاص آن قلمرو بر داده های نیازسنجی افزود ه خواهد شد(اسمیت،۱۹۹۹.ص۶)
6- اصل سیالی نتایج نیازسنجی
این اصل تاکید دارد که در نیازسنجی با پدیده ای به نام “نایایداری نتایج” مواجه هستیم و اینکه داده ها ی حاصل از نیازسنجی در بلند مدت قابل اتکا و اعتماد نیستند.
7-اصل توجه نابرابر
اصل توجه نابرابر در نیازسنجی به این امر اشاره دارد که در فرایند سنجش نیازها میزان تاکید بر هریک از منابع اطلاعاتی تابعی است از میزان اطلاعات موجود در هریک از آنها ‘ سطح تصمیم گیری ؛قابلیت احصاء اطلاعتا ؛مراحل نیازسنجی و متغیرهای دیگزر می باشد
8- اصل واقع گرایی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این اصل تاکید دارد بر این امر که نیازسنجی باید اطلاعاتی را فراهم کند که برای تدوین و اجرا ی برنامه ها مورد استفاده قرار گیرد (عملی بودن) اطلاعات فراهم شده باید مربوط و مناسب باشد(سودمندی)و در عین حال از دقت و کفایت لازم برخوردار باشد و تصویر روشنی از واقعیات موجود ارائه نماید(سویل،۱۹۹۶)
9- اصل پویایی
به موجب این اصل برنامه ریزی اساسا فرایندی پویا و جامع و دربرگیرنده مولفه های طراحی ؛اجرا و ارزشیابی است.
10- اصل تعهد
در این اصل تاکید بر این امر است که قبل از مطالات نیازسنجی باید تعهد درونی لالزم را در کلیه افرا دخیل نسبت به نیازسنجی به وجو د آورد.

انواع نیاز سنجی
علاو ه برطبقه بندی که در ابتدا نیازها صورت گرفته ست انواع نیازسنجی بر طبقه بندی ویژه ای ارائه شده است اگر چه طبقه بندی انواع نیاز سنجی تا حد زیادی تابع نیاز سنجی است.(فتحی واجارگاه،۱۳۷۶)
راجرز کافمن با توجه به موارد کاربرد نیازسنجی آموزشی از شش نوع نیازسنجی نام می برد که عبارتند از :
۱- نیازسنجی آلفا
دراین نیازسنجی اقدامات و فعالیتها با آنچه که باید باشد مرتبط است و برسی معایب و مسائل وضع موجود در درجه اول اهمیت قرار ندارد.هدف اصلی ممکن است تغییر اهداف و مقاصد فعلی باشد و این امر ممکن است به طرح اهداف و مقاصد جدید و تدوین برنامه های نو منجر شود.
۲- بتا
در این نیازسنجی،اهداف و مقاصد وسیاستهای آموزشی یا غیرآموزشی درست فرض می شود.مقصد نیازسنجی ،شناسایی فاصله یا شکاف بین عملکرد فعلی(وضع موجود)مطلوب است.
۳- گاما
این نوع نیازسنجی عمدتا ناظر بر اولویت بندی اهداف و مقاصد است وکمیت و کیفیت آنها مد نظر قرار نمی گیرد.
۴- دلتا
نیاز سنجی دلتا در پی بررسی شقوق مختلف عمل با هدف مشخص کردن شیوه انجام بهینه یک کار یا وظیفه است.
۱- اپسیلون
در این نوع نیازسنجی ،شکاف بین نتایج حاصل و اهداف تعیین شده تعیین و به نوعی تحلیل می شود.نتیجه نیاز سنجی اپسیلون در گامهای بعدی برنامه ریزی مورد استفاده و مبنای تغییر یا اصلاح برنامه قرار می گیرد.
۶- زتا
در این نیازسنجی همواره به گرداوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات دربار ه طراحی،اجرا و ارزشیابی برنامه پرداخته می شودوبرآن اساس (تحلیل شکاف)،در خصوص حفظ یا تغییر اجزای مختلف برنامه تصمیم گیری می شود.بنابراین ممکن است بخشی از برنامه تغییر کند بدون آنکه سایر اجزای آن دچار تحول شوند.
رویکرد زیر بنائی به نیازسنجی آموزشی
از جمله متغیرهای مهم در بخش نیازسنجی ،رویکردهای اساسی نیازسنجی است که به دو رویکرد شناخته شده در این حوزه پرداخته می شود:
۱- رویکرد همه سازمان:این رویکرد بر این فرض استوار است که که هر فردی حتی در بالاترین کیفیت ممکن باشد باز هم می تواند رشد یابد.از این رو لازم است تمام سازمان بطور مستمر مورد نیازسنجی آموزشی قرار گیرد و تصویری جامع از آن بدست آید.غالبا این روش در سازمان بلوغ یافته بصورت خودسنجی و برنامه ریزی برای رفع نیازها اجرا می شود.در این روش همه اعضای سازمان از مدیر ارشد تا نیروهای خط ،وظایف،اهداف و نیازهای خود را در ارتباط با برنامه کاری سازمان مشخص نموده و با مشورت و مساعدت واحد آموزش برای رفع آن راسا اقدام می نماید.

۲- رویکر آموزش وبهسازی مبتنی بر استثنا:در این رویکرد بررسی می شود که کدام واحد یا کدام فرد بنحو رضایت بخشی کار نمی کند،سپس نیاز آن شناسایی و رفع می شود. این رویکرد به شناسایی نیازهایی منجر می شود که اولویت بیشتری برای سازمان دارند و یا اینکه از درجه فوریت با لاتری برخوردارند.
اولویت بندی نیازهای آموزشی
محدودیتهای زمان و بودجه و الزامات اثربخشی ،اقتضاء می کند. که نیازهای آموزشی پس از شناسایی،اولویت بندی شوند.اهمیت اولویت از آن جهت است که نیازهایی که برای سازمان یا شغل ارزشمند است را مشخص می کند و داده هایی را که برنامه آموزشی برآن بنا خواهد شد را تعیین می کند(رامبروگ ،۱۹۹۶).
از مهم ترین روش ها یا معیارهای اولویت بندی نیازهای آموزشی(عباس زادگان،۱۳۸۱) را می توان به موارد زیر اشاره کرده است:
۱- هزینه اثربخشی رفع نیازها:اولویت بندی نیازهای آموزشی از این طریق مستلزم انجام تحلیل هزینه اثربخشی در مورد رفع نیازهایی است.چنین تحلیلی ،هزینه ها و نتایج حاصل از یک بازده موفقیت آمیز را در ارتباط با یکدیگر مد نظر قرار می دهد.در این فن دو پرسش زیر به طور همزمان مطرح می شود:
هزینه ای که باید برای رفع نیازهای آموزشی X پرداخت شود چقدر است؟
نتایج(فواید)حاصل از رفع نیاز آموزشیXچیست و چقدر برای سازمان مفید و ارزشمند است؟

 
 
سپس نسبت ستاده(فواید)به داده ها(هزینه ها)محاسبه می شود و نیازهای آموزشی بر حسب نسبنهای بدست آمده به ترتیب نزولی اولویت بندی می شود.
حسن استفاده از این فن تلاش برای هرچه روشنتر کردن اهمیت و ارزش هر یک از نیازهای آموزشی در بهبود اثربخشی سازمان و چگونگی رفع و میزان هزینه های آنها و اولویت بندی آسان نیازها است.از جمله محدودیتهای آن نیز می توان به دشواری محاسبه نتایج و فواید رفع نیازها و امکان بروز اشتباه در محاسبه هزینه ها اشاره کرد.
۲- اهداف استراتژیها و خط مشی سازمان
اهداف،استراتژیها و خط مشی های سازمان در واقع مرکز ثٍقل و کانون مشتر همه فعالیتها و اقدامات سازمانی محسوب می شود و از این رو می توان معیار بسیار مهمی برای جهت دهی و ارزیابی کلیه امور و فعالیتهای سازمانی تلقی می شود.فعالیتهای آموزش و بهسازی نیز قاعدتا باید در راستا و در خدمت تحقق و ارتقای سطح اثربخشی و کارایی بهسازی نیز قاعدتا باید در راستا و در خدمت تحقق و ارتقای سطح اثربخشی و کارایی سازمان باشند.فلذا اهداف و استراتژیها و خط مشی های سازمان در هر برهه می تواند به عنوان معیار ترسیم وضعیت مطلوب و سنجش و اولویت بندی نیازهای آموزشی در سطوح و طبقات مختلف قرار گیرد.
۳- هزینه فرصت از دست رفته در صورت عدم رفع نیاز
در این روش،حالت برعکس روش قبل در نظر گرفته می شود فلذا عدم النفعهایی که سازمان در صورت عدم رفع هریک از نیازهای آموزشی دچار خواهد شد برآورد می شود و برآن اساس نیازهای به ترتیب نزولی اولویت بندی می شوند.بدین صورت که هر نیازی که پیش بینی می شود در صورت عدم ارضا،عدم ارضا،عدم النفع بیشتری را برای سازمان در پی خواهد داشت در اولویت بالای قرار می گیرد.
۴- طول مدت و زمان منابع لازم و موجود برای رفع نیازها
در این روش،برای تعیین درجه اولویت نیاز،سه فعالیت عمده انجام می شود:
نخست طول و مدت زمان و منابعی که برای رفع هریک یا هردسته از نیازهای آموزشی لازم است با یک ضریب اطمینان قابل برآورد می شود.
دوم مدت زمان و منابع و امکانات موجود و در دسترس که می توان به رفع نیازهای آموزشی اختصاص داد محاسبه و پیش بینی می شود.
در مرحله سوم از طریق مقابله داده های حاصل از مراحل قبلی در مورد هریک و یا هدسته از نیازها،نیازهای آموزشی که زمان و منابع و امکانات لازم برای رفع آنها،بیشتر در محدوده زمان و منابع موجود و سپس در دسترس ،قرار گیرد در اولویت ارضاء قرار می گیرند.
۵- مقایسه هزینه های رفع یا عدم رفع نیازهای آموزشی
در این روش ،همچنانکه از عنوان آن بر می آید اولویت بندی بر اساس تفاضل یا نسبت هزینه های رفع وعدم رفع نیازهای آموزشی برای سازمان انجام می پذیرد.بدین منظور لازم است اقدامات زیر انجام می شود.بدین منظور لازم است اقدامات زیر انجام می شود:
برآورد هزینه های رفع هریک یا هردسته از نیازهای آموزشی
برآورد هزینه هایی که سازمان در صورت عدم ارضای نیازهای مورد نظر متحمل می شود.
در این رابطه لازم است هم هزینه های ناشی از اتلاف و اشتباه در کار و هم هزینه های ناشی از عدم النفع ارضای نیازهای آموزشی مد نظر قرار


دیدگاهتان را بنویسید