دانلود پایان نامه

های قابل توجهی برای سازمان می شود و به دلیل مشکلات مالی سازمان ممکن است نتواند نیازسنجی را به طور کامل و همه جانبه اجراء نمود.
۳- عدم وجود نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده
برای اجرای نیازسنجی آموزشی وجود افراد متخصص و با تجربه در این خصوص ضروری استو در این مورد لازم است افراد تحصیل کرده و با تجربه در مسائل آموزشی در تیم نیازسنجی با سازمان همکاری داشته باشند و برای سایر کارکنا ن خصوصا،افرادی که مستقیما در گیر اجرای نیازسنجی می باشند ،جلسات توجیهی برگزار شود.
۴- عدم اعتقاد و اهمیت مدیران بر آموزش و نیازسنجی آموزشی
چنانچه مدیران سازمان آموزش را به منزله هزینه بپندارند نه سرمایه گذاری،اجرای نیازسنجی و برنامه آموزشی با موفقیت همراه نخواهد بود.زیرا اجرای چنین برنامه هایی به حمایت مدیران و سیاستگزاران سازمان نیاز دارد.(محمودی ده چشمه،۱۳۸۷،ص۳۷)
آشنایی با ساختار و وظایف کتابخانه ملی
مقدمه
در این بخش در ابتدا به تاریخچه کتابخانه ملی پرداخته می شود و بعد آن به اهداف و تشکیلات و سرانجام به شرح وظایف شغلها پرداخته می شود.

 
 
تاریخچه
کتابخانه ملی ایران رسما در سال ۱۳۱۶ شمسی در ساختمان نسبتا کوچکی که در اصل برای کتابخانه موزه ایران باستان در نظر گرفته بود تاسیس شد ولی پیش از آن کتابخانه های دیگری به صورت غیر رسمی وظیفه کتابخانه ملی را انجام داده اند که نخستین آنها دارالفنون بود که همزمان با افتتاح مدرسه دارالفنون در سال ۱۲۳۱شمسی به فرمان میرزا تقی خان امیرکبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه ایجاد شد.
در سال ۱۲۷۷شمسی کتابخانه کوچکی دیگری به نام کتابخانه ملی جنب کتابخانه دارالفنون گشایش یافت.نه سال بعد یعنی در سال ۱۲۸۶شمسی این دو کتابخانه در هم ادغام شدند و با نام کتابخانه عمومی معارف آغاز به کار کرد.
بنابراین اگر قدمت کتابخانه ملی بر مبنای مجموعه اش سنجیده شود عمر کتابخانه ملی را باید ۱۵۰سال دانست و اگر نام ملاک باشد باید تاریخ تاسیس آن را به سال ۱۳۱۶ شمسی نسبت داد(کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۷۹، ۱۲-۷).
اساسنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی
در اساسنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ” یک مؤسسه‌ای آموزشی، علمی، تحقیقاتی، و خدماتی” معرفی شده است. ماده‌های هشتگانه بخش مقدمه که به اهداف و رسالت کتابخانه ملی اختصاص دارد به شرح زیر است:
1. گردآوری، حفاظت و سازماندهی، و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب (چاپی و خطی) و غیرمکتوب در ایران و یا متعلق به ایرانیان خارج از کشور؛
2. گردآوری، حفاظت و سازماندهی، و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب (چاپی و خطی) و غیرمکتوب در زمینه ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی، خصوصآ انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره)؛
3. گردآوری، حفاظت و سازماندهی، و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب و غیرمکتوب معتبر علمی، فرهنگی، و فنی از کشورهای دیگر؛
4. پژوهش و برنامه‌ریزی علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی؛
5. شرکت در تحقیقات و فعالیت‌های بین‌المللی ذیربط؛
6. اتخاذ تدابیر و اخذ تصمیمات لازم برای صحت، سهولت، و سرعت بخشیدن به تحقیق و مطالعه در همه زمینه‌ها، به‌منظور اعتلای فرهنگ ملی و انجام تحقیقات مربوط؛
7. انجام مشاوره، نظارت، هدایت، و ارائه خدمات فنی و برنامه‌ریزی و سازماندهی به کتابخانه‌های کشور؛
8. ارائه روش‌های مطلوب به‌منظور هماهنگ کردن خدمات و فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی و تخصصی جهت تسهیل مبادله اطلاعات.
ارکان کتابخانه ملی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی به عنوان یک نهاد فرهنگی خدماتی دارای ارکان وتشکیلات ذیل می باشد:
۱- هیات امنا
۲- رئیس کتابخانه ملی
هیات امنا کتابخانه ملی
۱-ریاست جمهوری اسلامی ایران
۲- وزیر علوم،تحقیقات و فناوری
۳- وزیر آموزش و پرورش
۴- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵- دو نفر از صاحبنظران در امر کتاب و کتابداری
۶- رئیس کتابخانه ملی ایران
تشکیلات سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
۱- ریاست (ریاست و مشاوران)
۲- دفتر ریاست و روابط عمومی
۳- معاونت اداری و مالی
۴- معاونت پژوهشی و آموزش
۵- معاونت اسناد ملی
۶- معاونت کتابخانه ملی
.معاونت کتابخانه ملی
با توجه به اینکه تحقیق حاضر به نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی می پردازد و همچنین با تامل به نمودار تشکیلاتی این معاونت که چهار مدیر کل به ‌طور مستقیم زیرنظر این معاونت مشغول فعالیت هستند که عبارتنداز:
۱- مدیریت سازماندهی و پردازش: وظیفه مجموعه‌سازی و سازماندهی منابع کتابی و غیرکتابی زیرنظراین مدیریت است .
۲- مدیریت کتاب‌های خطی و نادر: وظیفه گردآوری، سازماندهی، و به‌خصوص حفظ و نگهداری کتاب‌های خطی، چاپ سنگی، و نادر را برعهده دارد.
۳- مدیریت مرجع و اطلاع‌رسانی تخصصی: بخش‌های مختلف منابع تخصصی (علوم انسانی و اجتماعی، هنر، و فناوری) و بخش ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی زیرمجموعه آن را تشکیل می‌دهند .و از عضویت تا تحیل منابع اطلاعاتی بر عهده این مدیریت است.
۴- مدیریت فراهم آوری و حفاظت: وظیفه فراهم آوری کلیه منابع اطلاغاتی به جز دستوشته ها بر عهده این مدیریت قرار دارد.
پیشینه تحقیق
در خصوص این پژوهش تحقیقات مختلفی درداخل و خارج از ایران صورت گرفته است که به برخی از آنها به شرح ذیل اشاره می شود.
پژوهش های داخلی:
– نجمه اسدی(۱۳۸۳) درتحقیقی با عنوان« نیازسجی آموزش کارکنان مشاغل فنی، مالی اداری بیمه ایران در استان تهران» انجام داده است.
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران در مشاغل فنی، مالی و اداری تشکیل می دهند که این تحقیق با حجم نمونه 150 عضو مورد بررسی قرار گرفت
و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از برنامه نرم افزاری SPSS استفاده نموده است که جهت تعیین نیازهای آموزشی ابتدا بر حسب میانگین وزنی بدون در نظر گرفتن هیچ گونه طیفی نیازها اولویت بندی شدند و سپس به تفکیک دانش عمومی و تخصصی که دانش تخصصی در سه طیف (فنی، مالی، اداری) و دانش عمومی در 6 طیف (اصول بیمه، زبان انگلیسی، رایانه، ارتباطات، مکاتبات اداری، آمار) طبقه بندی کرده است نتایج حاصل بیانگر این مطلب است که ما بین دیدگاه نمونه های تحقیق بر حسب متغیرهای تعدیل کننده تفاوت معناداری وجود دارد.
– پاشا تیار کهریزی (۱۳۸۴) در تحقیقی با عنوان« نیازسنجی آموزشی مدیران و کارکنان بیمه های اموال و مسئولیت در صنعت بیمه حوزه استان تهران» انجام داده است .در این تحقیق از روش پیمایشی از نو ع میدانی بهره جسته ا
ست . جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان بیمه های امال و مسئولیت در صنعت بیمه حوزه استان تهران» بوده که از پژوهش مذکور در نهایت نتایج زیر به دست آمده است:
۱ـ مشخص کردن دانش و مهارت های موردنیاز مدیران و کارکنان مشاغل قلمرو تحقیق و تفکیک آن.
۲ـ اندازه گیری میزان دانش و مهارت های مدیران و کارکنان از نظر خود آن ها
۳ـ تعیین نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان در رشته های شغلی قلمرو تحقیق
۴ـ تعیین اولویت نیازهای آموزشی در رشته های شغلی قلمرو تحقیق
– مانی (۱۳۸۴) درپژوهشی با عنوان «نیازسنجی آموزشی مدیران میانی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به منظور ارائه الگوی آموزشی مؤثر و کارآمد» انجام داده است.هدف وی از این تحقیق سنجش نیاز آموزشی میرن میانی شرکت ذوب آهن اصفهان بوده.روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفته است و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان شاغل در این صنعت بوده ونتایج این تحقیق عبارتند از:

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱ـ مهارت اداره کار گروهی و ایجاد زمینه اشتراک مساعی در کارکنان
۲ـ مهارت برنامه ریزی در امور فنی ـ تخصصی
۳- مهارت آموزش کارکنان و ایجاد زمینه توسعه افراد تحت سرپرستی
۴ـ مهارت برقراری مؤثر انسانی با زیردستان
۵ـ مهارت در تفویض اختیارات و واگذاری مسئولیت ها به زیردستان و …
پژوهش های خارجی:
– جمعی از محققا با سرگروهی لورین و کارل تی کیو لیک و مولی بی پیپر(۲۰۰۳) در پژوهشی با عنوان «استفاده از نیازسنجی جهت طراحی دوره های مختلف» به این نتایج رسیدند :

اولا نیازسنجی عنصر مهمی در طراحی آموزشی می باشد و تنوع برنامه های آموزشی سازمانی اغلب به خاطر عدم توجه آنها به مراحال نیازسنجی مورد توجه قرار می گیرد این گزارش نیازسنجی و طراحی تنوع آموزشی را به هم ربط می دهد.
ثانیا با بررسی کارهای انجام شده در زمینه تنوع آموزشی می توان پنج حوزه را که در مورد آنها اختلاف نظر وجود دارد شناسائی کرد.در این مقاله به بررسی سوالاتی که سازمانها می توانند در زمینه نیازسنجی آموزشی بپرسند تا بتوانند هر یک از مباحث پیش رو را به نوعی حل کرده و به واقع تنوع آموزشی را مطابق با نیازهای خود تنظیم کنند.سرانجام بر اساس مباحث موجود در طراحی سوالات نیازسنجی آموزشی یک موسسه امکان تحقیق در مورد کارایی انواع مختلف و نوع تغییراتی را که در زمینه متنوع آموزشی می تواند ایجاد کند را پیدا خواهد کرد.
– جکسون (۲۰۰۳)در پژوهشی با عنوان«اختصاص بودجه برای دوره های آموزشی از طریق نیازسنجی انجام داد» نتایج بیانگر آن است که قبل از اینکه هرآموزشی را شروع کنیم و به آن بودجه اختصاص دهیم باید نیازسنجی کنیم و بدانیم شکاف کجاست سپس نیازها را اولویت بندی کنیم و هرکدام که از اولویت با لاتری برخوردار باشد به آن بودجه بیشتری اختصاص دهیم.
– فوردجی، کوین (1981) تحقیقی را تحت عنوان« خودارزیابی نیازهای آموزشی و اثرات آن بر نگرش های سطوح مدیریت و عملکرد آنان» روی 506 نفر از مدیران با این موضوع انجام داد. در این مطالعه روی مدیران سطح پایین و میانی که به آموزش نیاز داشتند کار شد و مشخص شد که سطح مدیریتی و عملکرد بر روی برخی از نیازهای آموزشی مدیریتی اثر دارد.
– لیگه(۲۰۰۳) در یک مطالعه مدل های مختلف نیازسنجی آموزشی برای توسعه نیروی انسانی در سازمان را مورد مقایسه قرار داد و در نهایت به این نتیجه واقف شدند که بیش از به کارگیری یک مدل برای نیازسنجی در توسعه منابع انسانی مزایا و معایب آن را مورد بررسی و توجه قرار دهند.
– سوپیسیت (۲۰۰۲) در مطالعه خود دریافت که در نیاز سنجی آموزشی باید مشخص کرد چه نوع آموزشی با شغل کارمند مرتبط و عملکرد کارمند را بهبود می بخشد و میان نیاز آموزشی با مسائل سازمان ی تمایز باشد.
– روبرت آرجاکوب (۲۰۰۲)در بررسی نیازهای آموزشی سلامت حرفه ای در هامپتون و ویرجینای شرقی به نیازهای آموزشی در دو ایالت پرداخته است .به این نتیجه رسید که نیازهای آموزشی نیروی کار در ایالت ویرجینیا با ایالت واشنگتن تشابه هایی وجود دارد و در حوزه نیازسنجی آموزشی و روش های ارتقای نیروی کار می توان روش های متفاوتی با توجه به نیازهای افراد در نظر گرفت(جاکوب ،۲۰۰۳،ص۵۷)
کولتن(۲۰۰۳)به بررسی یک مدل جامع نیازسنجی در دانشگاه ایالتی سات وست تکزاس در آمریکا پرداخته است وی در تدوین مدل نیازسنجی آموزشی از روش مصاحبه و پرسشنامه استفاده نموده است یافته های تحقیق وی نشان می دهد که هدفهای عمده نیازسنجی مورد تایید تحقیقات گذشته قرار گرفته است و همچنین پاسخ دهندگان به این مدل نیازسنجی ،مولفه های مدل را مورد تایید قرار داده اند و اشاره داشته که این مولفه ها به طور جامع و کامل مولفه های آموزشی عمده آنان را شناسائی کرده و با در نظر گرفتن این نیازها در سیستم آموزشی به بهبود عملکر آنان منجر می شود.(کلتل ،۲۰۰۳،ص۸۸)
– موناپا(۱۹۸۹) به نقل از ستها روش های تعیین نیاز آموزشی را ارائه نموده است. در این تحقیق وی پنج روش برای تعیین نیازهای آموزشی ارائه داده است.
۱- نظرخواهی از مدیران کل
۲- ارزیابی عملکرد
۳- برنامه های بخش و واحدهای سازمانی.
۴- نظرخواهی از مدیران آموزشی.
۵- تجزیه و تحلیل شغل.
– گودفری(۲۰۰۶)در تحقیقی که در مورد اساتید مشاور انگلستان انجام داد.بعد از برگزاری یک دوره آموزشی سه روزه در زمینه تدریس و نظرخواهی از شرکت کنندگان،اساتید شرکت کننده اظهار داشتند که گذراندن این دوره آموزشی موجب ارتقای آنان در مهارتهای تدریس،از جمله تدریس در سطح متناسب با توانائی فراگیران،دادن بازخورد به فراگیران ،ارزیابی سرعت فراگیران،و اثربخشی تدریس خود استاد شده است.
جمع بندی وارائه چارچوب نظری تحقیق
در بحث مبانی نظری تحقیق در دو قسمت به مطالعه پرداخته شده است که قسمت اول آن و به عبارتی مهمترین قسمت مبنی نظری به مطالعه در خصوص آموزش و اصول و فرایند و الگوها و … نیازسنجی آموزشی پرداخته شد .
در قسمت دوم این فصل به معرفی تاریخچه و شرح وظایف و ارکان و تشکیلات کتابخانه پرداخته شد.با توجه به مطالعات پرداخته شده درخصوص نیازسنجی این چنین می توان گفت که رکن اصلی آموزش و بهسازی سازمانی در سازمان اجرای فرایند نیازسنجی آموزشی یا تشخیص نیاز آموزشی است که این امر اگر به درستی صورت گیرد بستری جهت بالندگی و توانمند سازی نیروی انسانی و توسعه سازمانی را فراهم خواهد کرد.
اما نکته ای که در این مباحث قابل توجه است کثرت منابع اطلاعاتی و قلت محتوایی است یا به عبارت دیگر با تکرار مطالب و انباشتگی و آلودگی اطلاعات در این حوزه مواجهیم.آن چه که دارای اهمیت فراوان است این نکته می تواند باشد که اگر می خواهیم کارمندانی توانمند و بالنده داشته باشیم راهی جزء آموزش متاثر با برخوردار از تشخیص نیاز واقعی نداریم .
با توجه به مرور پیشینه تحقیق می توان گفت که تحقیقات فراوانی توسط علاقمندان رشته های مختلف به خصوص مدیریت و علوم تربیتی در داخل و خارج از ایران صورت گرفته است .با این وجود می توان گفت که این تحقیقات به دلایلی که در ذیل خواهد
آمد هنوز به بلوغ و رشد کامل نرسیده اند که آن دلایل عبارتند از:
۱- بیشتر تحقیقات صورت گرفته ،به کرات تنها از یک یا دو الگوی نیازسنجی استفاده کرده اند از الگوهای دیگر استفاده نشده است یا کمتر استفاده شده است.
۲- در بیشتر تحقیقات صورت گرفته بیشتر در پی دستیابی نیازهای آموزشی از جانب کارکنان سازمان بهره برداری شده است و شایسته است که در تشخیص نیازهای آموزشی به صورت جامع از دیدگاه دیگر عوامل همچون نظر مدیران واحدها یا بر اساس شرح شغل و وظایف و ….. بهره گرفت.
۳- در کتابخانه ها چنین تحقیقی تابه حال کمتر صورت گرفته است.
تحقیق حاضر در پی پاسخگویی و بر آورد سه نتیجه نیاز آموزشی،اولویتهای آموزشی و ارائه برنامه ریزی آموزشی است.
چارچوب نظری تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. که در آن از یک چارچوب(شکل۲)در ادامه تشریح مدل تحقیق جهت اجرای مطالعات نیازسنجی و تدوین برنامه آموزشی استفاده شده است.
در این چارچوب و تحقیق در قسمت نیازسنجی از روش توصیفی از نوع میدانی استفاده شده است.بدین صورت که از روشها و فنون مختلفی همچون مصاحبه با صاحبنظران ،متخصصان و اعضای هیئت علمی و


دیدگاهتان را بنویسید