دانلود پایان نامه

حسب سابقه خدمت
شاخص های آماری
سابقه خدمت
فراوانی
درصد فراوانی
1 تا 10 سال
29
12
11 تا 20 سال
188
78
بیشتر از 20 سال
24
10
مجموع
241
100
نتایج جدول (4-4) نشان می دهد سابقه خدمت 78 درصد از شرکت کنندگان در پژوهش بین 11 تا 20 سال است.
شکل (4-4): توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب سابقه خدمت
جدول(4-5): میانگین و انحراف معیار نمرات تسهیم دانش و عملکرد شغلی
شاخص های آماری
مقیاس
میانگین
انحراف معیار
تسهیم دانش
78/3
49/0
عملکرد شغلی
39/3
68/0
نتایج جدول (4-5) نشان می دهد میانگین تسهیم دانش و عملکرد شغلی به ترتیب برابر با 78/3، 39/3 است.
شکل (4-5): مقایسه میانگین نمرات تسهیم دانش و عملکرد شغلی
جدول(4-6): میانگین و انحراف معیار مؤلفه های تسهیم دانش
شاخص های آماری
مقیاس
میانگین
انحراف معیار
تعاملات شخصی
85/3
61/0

ارتباطات سازمانی
08/4
59/0
تعامل با جامعه
84/3
55/0
همکاری های مکتوب
38/3
78/0
نتایج جدول (4-6) نشان می دهد میانگین تعاملات شخصی، ارتباطات سازمانی، تعامل با جامعه، همکاری های مکتوب، به ترتیب برابر با 85/3، 08/4، 84/3، 38/3 است.
شکل (4-6): مقایسه میانگین مؤلفه های تسهیم دانش
4-3- یافته های استنباطی
در این بخش، یافته های استنباطی تحقیق بر اساس سؤالات تحقیق تنظیم و به آن پرداخته شده است.
فرضیه اصلی: بین تسهیم دانش با عملکرد شغلی رابطه وجود دارد.
جدول (4-7): ضریب همبستگی بین تسهیم دانش با عملکرد شغلی
متغیر ملاک عملکرد شغلی
شاخص آماری
متغیر پیش بین
ضریب همبستگی
مجذور ضریب همبستگی
سطح معناداری
تسهیم دانش
**46/0
212/0
001/0
01 /0>p
یافته های جدول (4-7) نشان می دهد ضریب همبستگی بین تسهیم دانش با عملکرد شغلی معنی دار است. یعنی بین تسهیم دانش با عملکرد شغلی رابطه معنی دار است. بر اساس ضریب تعیین(2r) 2/21 درصد واریانس تسهیم دانش با عملکرد شغلی مشترک بوده است. لذا فرضیه اصلی مبنی بر این که بین تسهیم دانش با عملکرد شغلی رابطه وجود دارد، تأیید می گردد.
فرضیه اول: بین بعد تعاملات شخصی از تسهیم دانش با عملکرد شغلی رابطه وجود دارد.
جدول (4-8): ضریب همبستگی بین بعد تعاملات شخصی از تسهیم دانش با عملکرد شغلی
متغیر ملاک عملکرد شغلی

 
 
شاخص آماری
متغیر پیش بین
ضریب همبستگی
مجذور ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعاملات شخصی
**29/0
087/0
001/0
01 /0>p
یافته های جدول (4-8) نشان می دهد ضریب همبستگی بین بعد تعاملات شخصی از تسهیم دانش با عملکرد شغلی است یعنی بین بعد تعاملات شخصی از تسهیم دانش با عملکرد شغلی ( 295/0=r) رابطه معنی دار وجود دارد. بر اساس ضریب تعیین(2r) 7/8 درصد واریانس بعد تعاملات شخصی از تسهیم دانش با عملکرد شغلی مشترک بوده است. لذا فرضیه اول مبنی بر این که بین بعد تعاملات شخصی از تسهیم دانش با عملکرد شغلی رابطه وجود دارد، تأیید می گردد.
فرضیه دوم: بین بعد ارتباطات سازمانی از تسهیم دانش با عملکرد شغلی رابطه وجود دارد.
جدول (4-9): ضریب همبستگی بین بعد ارتباطات سازمانی از تسهیم دانش با عملکرد شغلی
متغیر ملاک عملکرد شغلی
شاخص آماری
متغیر پیش بین
ضریب همبستگی
مجذور ضریب همبستگی
سطح معناداری
ارتباطات سازمانی
076/0
006/0
241/0

05 /0>p
یافته های جدول (4-9) نشان می دهد ضریب همبستگی بین بعد ارتباطات سازمانی از تسهیم دانش با عملکرد شغلی نیست. یعنی بین بعد ارتباطات سازمانی از تسهیم دانش با عملکرد شغلی ( 076/0=r) رابطه معنی دار وجود ندارد. بر اساس ضریب تعیین(2r) 6/0 درصد واریانس بعد ارتباطات سازمانی از تسهیم دانش با عملکرد شغلی مشترک بوده است. لذا سؤال دوم مبنی بر این که بین بعد ارتباطات سازمانی از تسهیم دانش با عملکرد شغلی رابطه وجود دارد، تأیید نمی گردد.
فرضیه سوم: بین بعد تعامل با جامعه از تسهیم دانش با عملکرد شغلی رابطه وجود دارد.

جدول (4-10): ضریب همبستگی بین بعد تعامل با جامعه از تسهیم دانش با عملکرد شغلی
متغیر ملاک عملکرد شغلی
شاخص آماری
متغیر پیش بین
ضریب همبستگی
مجذور ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعامل با جامعه
**28/0
079/0
001/0
01 /0>p
یافته های جدول (4-10) نشان می دهد ضریب همبستگی بین بعد تعامل با جامعه از تسهیم دانش با عملکرد شغلی (281/0=r) معنی دار است. یعنی بین بعد تعامل با جامعه از تسهیم دانش با عملکرد شغلی رابطه معنی دار وجود دارد. بر اساس ضریب تعیین(2r) 9/7 درصد واریانس بعد تعامل با جامعه از تسهیم دانش با عملکرد شغلی مشترک بوده است. لذا سؤال سوم مبنی بر این که بین بعد تعامل با جامعه از تسهیم دانش با عملکرد شغلی رابطه وجود دارد، تأیید می گردد.
فرضیه چهارم: بین بعد همکاری های مکتوب از تسهیم دانش با عملکرد شغلی رابطه وجود دارد.
جدول (4-11): ضریب همبستگی بین بعد همکاری های مکتوب از تسهیم دانش با عملکرد شغلی
متغیر ملاک عملکرد شغلی
شاخص آماری
متغیر پیش بین
ضریب همبستگی
مجذور ضریب همبستگی
سطح معناداری
همکاری های مکتوب
**66/0
437/0
001/0
01 /0>p
یافته های جدول (4-11) نشان می دهد ضریب همبستگی بین بعد همکاری های مکتوب از تسهیم دانش با عملکرد شغلی است. یعنی بین بعد همکاری های مکتوب از تسهیم دانش با عملکرد شغلی ( 661/0=r) رابطه معنی دار وجود دارد. بر اساس ضریب تعیین(2r) 7/43 درصد واریانس بعد همکاری های مکتوب از تسهیم دانش با عملکرد شغلی مشترک بوده است. لذا سؤال چهارم مبنی بر این که بین بعد همکاری های مکتوب از تسهیم دانش با عملکرد شغلی رابطه وجود دارد، تأیید می گردد.
فرضیه پنجم: ابعاد تسهیم دانش قابلیت پیش بینی عملکرد شغلی را دارد.
جدول (4-12): جدول ضریب همبستگی چندگانه ابعاد تسهیم دانش با عملکرد شغلی
شاخص آماری
متغیر ملاک
متغیر پیش بین
ضریب همبستگی چندگانه
مجذور ضریب همبستگی چندگانه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مجذور ضریب همبستگی چندگانه تعدیل شده
ضریب F
سطح معناداری
عملکرد شغلی
گام اول
همکاری های مکتوب
661/0
437/0
435/0
627/185
001/0
گام دوم
همکاری های مکتوب
تعامل با جامعه
669/0
448/0
443/0
471/96
001/0
گام سوم
همکاری های مکتوب
تعامل با جامعه
تعاملات شخصی
678/0
460/0
453/0
187/67
001/0
01/0>p
به طوری که یافته های جدول (4-12) نشان می دهد از بین متغیرهای مورد مطالعه در رگرسیون بهترین پیش بینی کننده عملکرد شغلی در گام اول بعد همکاری های مکتوب و در گام دوم بعد تعامل با جامعه و در گام سوم تعاملات شخصی بوده است. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام ارتباط بین ابعاد همکاری های مکتوب ، تعامل با جامعه و تعاملات شخصی با عملکرد شغلی معنادار بوده است. بر این اساس در گام اول ضریب بعد همکاری های مکتوب 7/43 درصد واریانس عملکرد شغلی، در گام دوم ضریب ابعاد همکاری های مکتوب و تعامل با جامعه 8/44 درصد واریانس عملکرد شغلی و در گام سوم ضریب ابعاد همکاری های مکتوب، تعامل با جامعه و تعاملات شخصی 46 درصد واریانس عملکرد شغلی را تبیین می کند. F مشاهده شده در سطح 01/0>p معنادار بوده است بنابراین رگرسیون قابل تعمیم به جامعه آماری می باشد.
جدول (4-13): جدول ضریب بتا در پیش بینی ابعاد تسهیم دانش با عملکرد شغلی
شاخص آماری
متغیر ملاک
متغیر پیش بین
ضرایب بتای غیر استاندارد
بتا خطای معیار
ضرایب بتای
استاندارد
ضریب t
سطح معناداری
عملکرد شغلی

گام اول
همکاری های مکتوب
577/0
042/0
661/0
624/13


دیدگاهتان را بنویسید