دانلود پایان نامه

دانش نیستند. مدیریت دانش پایان ناپذیر است، زیرا حرکت از داده به اطلاعات و از اطلاعات به دانش هیچگاه به پایان نمیرسد، کارکنان و مدیران سازمانی(محیط درونی) ارباب رجوع و سایر ذینفعان(محیط بیرونی) در قلمرو مدیریت دانش قرار میگیرند.
یکی از مهمترین اولویت های اعلام شده توسط محققین مدیریت دانش ، ایجاد انگیزه در افراد برای تسهیم دانش آنان است اگرچه بعضی ها معتقدند که دانش قدرت است ، ولی به نظر می رسد که دانش به خودی خود قدرت ندارد ؛ بلکه چیزی که به افراد قدرت می دهد ، آن قسمتی از دانش آنهاست که با دیگران تسهیم می کنند اگر دانشی را که در ذهن افراد قرار دارد به طلای درون یک جعبه تشبیه کنیم، ارزش آن دانش زمانی مشخص می شود که آن را تسهیم کنند ؛ مانند زمانی که دارنده طلا ، جعبه آن را باز می کند و با نشان دادن طلای درونش ، ارزش آن را نمایان می سازد. نقش تسهیم دانش در مدیریت دانش آنقدر مهم است که بعضی از نویسندگان اظهار می دارند که وجود مدیریت دانش برای پشتیبانی تسهیم دانش است.ازدلایل اهمیت تسهیم دانش این است که تسهیم دانش موجب کاهش هزینه ها ، بهبود عملکرد ، بهبود ارائه خدمات به مشتریان ، کاهش زمان توسعه محصولات جدید ، کاهش زمان تأخیر در تحویل کالاها به مشتریان ، و در نهایت کاهش هزینه مربوط به یافتن و دسترسی به انواع ارزشمند دانش در داخل سازمان می شود.
نتایج تحقیقات انجام شده مانند تحقیق باورصاد و همکاران (1389) ، زندی (1390) ،شائمی و همکاران (1391) ، آذرین و همکاران (1391) ومحبوب خواه و همکاران (2012) نشانگر رابطه بین مولفه های مدیریت دانش و عملکرد بود.
2-11- مدل نظری پژوهش
تسهیم دانش
تعاملات شخصی
همکاریهای مکتوب
تعامل با جامعه
ارتباطات سازمانی
عملکرد شغلی

فصـل سـوم:
روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه
در این فصل روش شناسی طرح پژوهش به تفضیل توضیح داده شده است. نخست توضیحاتی در مورد نوع پژوهش داده شده و سپس ابزارهای تحقیق، تعیین روایی و پایایی و کنترل هایی که در ابزار پژوهش و اجرای آن صورت گرفته است تا داده های مناسب و معتبری جمع آوری و تشریح شده اند. در نهایت حجم نمونه ها، نحوه انتخاب آن ها، منابع روش های جمع آوری داده ها و روش های آماری که در تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفته اند، توصیف شده است.
3-2- نوع و روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. این پژوهش توصیفی است زیرا هدف آن توصیف عینی ، واقعی و منظم حوادث ، رویدادها و موضوعات مختلف است. تحقیق توصیفی روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است (شریفی و شریفی،1383). همچنین روش پژوهش حاضر همبستگی است. زیرا روش همبستگی برای دو هدف عمده کشف ارتباط بین متغیرها و برای پیشگویی نمره آزمودنی در یک متغیر از روی نمره های او در دیگر متغیرها به کار می رود (گال وهمکاران,1387). بنابراین می توان اذعان نمود در این پژوهش از آنجایی که محقق به بررسی رابطه بین تسهیم دانش و عملکرد شغلی می پردازد لذا پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد.
3-3- جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری به کلیه افراد یا اشیایی که دارای یک یا چند ویژگی مشترک هستند اطلاق می گردد. وعبارتست از گروهی از افراد یا اشیایی که در خاصیت یا خاصیت های مورد تحقیق مشترک باشند. و با هدف و موضوع ارتباط داشته باشند (خلیلی شورینی ،1381). جامعه آماری در پژوهش حاضرکلیه کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به تعداد 700 نفر در سال 1393 می باشد.
3-4- نمونه و برآورد حجم نمونه پژوهش
برای مطالعه یک موضوع لازم نیست که همه آن جامعه مورد مشاهده و بررسی قرار گیرد، بلکه در اغلب موارد مشاهده جزیی از آن کافی است. به تعبیر دیگر در بیشتر تحقیقات، نمونه گیری محقق را به مقصود می رساند. نمونه معمولاً گروهی از افراد جامعه را شامل می شود که معرف آن جامعه بوده و کم و بیش ویژگی ها و مشخصات افراد جامعه را داراست (سکاران، 1386).
معمولاً برای تعیین حجم دقیق نمونه ، هیچ رقم معین یا درصد ثابتی از افراد جامعه وجود ندارد. این امر ممکن است به ماهیت جامعه مورد نظر، داده های که باید جمع آوری و تجزیه و تحلیل شود و یا روش تحقیق بستگی داشته باشد(خویی نژاد، 1380). ازطرفی انتخاب نمونه با اندازه بسیار بزرگ مستلزم صرف هزینه ، وقت زیاد و داشتن نیروی انسانی ماهر است. از این رو در بسیاری از موارد امکان انتخاب چنین نمونه ی وجود ندارد. بنابراین برای صرفه جویی در این موارد محقق باید حدی را قائل شود و اندازه نمونه را چنان انتخاب کند که برآورد او درست و مطابق با ویژگی های آماری باشد. در پژوهش حاضر با بهره گرفتن از جدول کرجسی و مورگان تعداد 248 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه بین آنان توزیع گردید که از این تعداد 241 پرسشنامه برگشت داده شد.
3-4-1- روش نمونه گیری
یکی از انواع روش های نمونه گیری روش نمونه گیری غیر تصادفی دردسترس است. در این نوع نمونه گیری هر یک از اعضای جامعه تعریف شده ، که از جهت بعد جغرافیائی و دیگر ابعاد برای محقق در دسترس باشند در نمونه آماری جای می گیرند. لذا از آنجائیکه سطح پژوهش گسترده و در کل استان اصفهان می باشد ، برای انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد.
3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات
در پژوهش علوم رفتاری از ابزارهای مختلفی مانند پرسشنامه، مصاحبه و غیره جهت اندازه گیری متغیرها استفاده می شود. انتخاب نوع ابزار اندازه گیری بستگی به ماهیت موضوع ، اهداف پژوهش و آزمودنی ها دارد. انتخاب ابزار اندازه گیری مناسب یکی از مهمترین مراحل روش علمی پژوهش است که می تواند پژوهشگر را درجمع آوری اطلاعات کمک نماید. برای گردآوری اطلاعات روش ها و تکنیک های گوناگونی وجود دارد. یک محقق با توجه به اهداف تحقیق خویش و نیز ویژگی های نمونه تحقیق، از بین روش های گردآوری اطلاعات، باید از روش مناسبی استفاده نماید. «از پرسشنامه بیشتر در تحقیق کمی استفاده می شود، زیرا استاندارد بودن و ساختار منسجم پرسشنامه با روش کمی سازگار است» (گال و همکاران، ترجمه نصر و همکاران، 1387، ص499). لازم به ذکر است رایج ترین وسیله گردآوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی پرسشنامه می باشد.
3-5-1- پرسشنامه تسهیم دانش
پرسشنامه محقق ساخته تسهیم دانش توسط جعفری 1393 با 24 گویه طراحی گردیده است. وی با بهره گرفتن از نظرات ازبک (2011) نسبت به طراحی این پرسشنامه اقدام و تسهیم دانش را در چهار بعد شامل تعاملات شخصی ، ارتباطات سازمانی ، تعامل با جامعه و همکاری های مکتوب معرفی نموده است.
جدول(3-1): توزیع سوالات تسهیم دانش
ردیف
ابعاد
سوالات
1
تعاملات شخصی
1 تا 7
2
ارتباطات سازمانی
8 تا 11
3
تعامل با جامعه
12 تا 19
4
همکاری های مکتوب
20 تا 24
جدول(3-2): طیف لیکرت پرسشنامه تسهیم دانش
گزینه انتخابی
کاملا موافقم
موافقم
تا حدودی موافقم
مخالفم
کاملا مخالفم
امتیاز
5
4
3
2
1
3-5-2- پرسشنامه عملکرد شغلی
پرسشنامه عملکرد شغلی توسط پاترسون (1970) تهیه و توسط ارشدی و شکرشکن
(1375) ترجمه شده است. این پرسشنامه دارای 20 سوال می باشد که آزمودنی می تواند نمرات 1 تا 5 را بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت و با توجه به نوع سوال گزینش کند. منظری و شکرشکن (1375) ضریب پایایی این پرسشنامه را در نمونه دبیرستان پسرانه شهرستان اهواز با بهره گرفتن از فرمول اسپیرمن براون و روش تنصیف زوج- فرد معادل 84/0 گزارش دادند. امینی و نوری (1375) در کارخانه تصفیه خانه اصفهان ضریب پایایی این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ 70/0 گزارش دادند.
جدول(3-3): طیف لیکرت پرسشنامه عملکرد شغلی
گزینه انتخابی
کاملا موافقم
موافقم
تا حدودی موافقم
مخالفم
کاملا مخالفم
امتیاز

 
 
5
4
3
2
1
3-6- تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
3-6-1- روایی پرسشنامه
رایج ترین تعریف روایی آن است که آیا چیزی را اندازه می گیرد که قصد اندازه گیری آن را دارد؟ (آذر و همکاران، 1381). تأکید این پرسش بر آن است که ابزار اندازه گیری تا چه حد ویژگی مورد نظر را
می سنجد. روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می کند. مهمترین انواع روایی عبارتند از روایی محتوایی و روایی ملاکی. در پژوهش حاضر روایی محتوایی پرسشنامه تسهیم دانش با بهره گرفتن از نظرات استاد راهنما و چندتن از صاحبنظران موضوعی برآورد گردیده است. با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه عملکرد شغلی به روایی محتوایی آن اعتماد شد. همچنین برای روایی صوری پرسشنامه ها از نظرات استاد راهنما و تعدادی از جامعه آماری استفاده شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-6-2- پایایی پرسشنامه ها
پایایی با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد. در بیان مفهوم پایایی خوی نژاد (1380) بیان می دارد: «پایایی پژوهش بیان گر قابلیت تکرار و همسان در روش ها، شرایط و نتایج آن است. اگر تحقیقی پایایی نداشته باشد، به سختی می توان نتایج را با اطمینان تفسیر کرد یا آن ها را به شرایط دیگر تعمیم داد». کاپلان وساکوزوا گفته اند پایایی به دقت اعتمادپذیری، ثبات، یا تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره می کند. روش پایایی مصححان، روش بازآزمایی، روش فرم های هم ارز، و روش های همسانی درونی از روش های تعیین پایایی است. برای تعیین پایایی، روش های مختلفی وجود دارد. در پژوهش حاضر برای مشخص شدن پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ که یکی از روش های همسانی درونی است استفاده گردیده است.
فرمول (3-2)
که در آن
ضریب اعتبار = ra
J = تعداد زیر مجموعه سؤالهای پرسشنامه یا آزمون
= واریانس زیر آزمون J ام
= واریانس کل آزمون

ضرایب پایایی کل برای هر یک از پرسشنامه های تسهیم دانش، عملکرد شغلی در جدول 3-4 نشان داده شده است .
جدول (3-4): ضرایب پایایی کل پرسشنامه های تسهیم دانش، عملکرد شغلی
پرسشنامه
ضریب پایایی
تسهیم دانش
79/0
عملکرد شغلی
82/0
طبق یافته های جدول (3-4) ضرایب پایایی پرسشنامه ها به ترتیب تسهیم دانش (79/0) و عملکرد شغلی (82/0) محاسبه گردید که نشان از دقت بالای ابزار اندازه گیری استفاده در این مطالعه می باشد.
جدول (3-5): ضرایب پایایی کل پرسشنامه مؤلفه های تسهیم دانش
پرسشنامه
ضریب پایایی
تعاملات شخصی
77/0
ارتباطات سازمانی
81/0
تعامل با جامعه
83/0
همکاری های مکتوب
83/0
همچنین طبق یافته های جدول (3-5) ضرایب پایایی کل پرسشنامه مولفه های تسهیم دانش محاسبه گردید که نشان از دقت بالای ابزار اندازه گیری استفاده در این مطالعه می باشد.
3-7- روش های تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار آماری spss ،نسخه 19 ، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. در بخش آمار توصیفی از مشخصه های آماری مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی آزمون های رگرسیون چند گانه، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس استفاده شد.
الف)ضریب همبستگی پیرسون: از این ضریب به منظور تعیین میزان همبستگی بین تسهیم دانش و مؤلفه های آن با عملکرد شغلی استفاده شد. سوالات 1 تا 4 این پژوهش با بهره گرفتن از این روش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ب)رگرسیون چند گانه(گام به گام): از این روش زمانی استفاده می شود که پژوهشگر بخواهد متغیر وابسته را با بهره گرفتن از یک یا چند متغیر مستقل پیش بینی کند. بنابراین از این آزمون برای پیش بینی کردن عملکرد شغلی توسط مؤلفه های تسهیم دانش استفاده شده است. سوال 5 پژوهش با بهره گرفتن از این روش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ج) آزمون تحلیل واریانس چند راهه: برای آزمون تفاوت معنی دار بین چند میانگین، یعنی زمانی که متغیر مستقل ازدو سطح بیشتر باشد، از آزمون تحلیل واریانس چند راهه استفاده می گردد. سوالات 6 و 7 پژوهش با بهره گرفتن از این روش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

فصل چهارم:
نتایج

4-1- مقدمه
استفاده از آمار به ایجاد نظم در پدیده های تحت بررسی در تحقیق کمک قابل توجهی می نماید. در این فصل اطلاعات حاصله با بهره گرفتن از آمار توصیفی از روی نمونه ها تنظیم، سپس با بهره گرفتن از آمار استنباطی و با توجه به سؤالات اصلی تحقیق، تحلیل شده است.
4-2- تشریح یافته های توصیفی مورد مطالعه
با بهره گرفتن از آمار توصیفی ابتدا داده های جمعیت شناختی پرسشنامه و سپس داده های مربوط به سؤالات پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
4-2-1- داده های جمعیت شناختی پرسشنامه
در جدول (4-1) تا (4-4) یافته های جمعیت شناختی تحقیق شامل سن، میزان تحصیلات، جنس، سابقهی خدمت به همراه نمودارهای آماری نشان داده شده است.
جدول (4-1): توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب سن
شاخص های آماری
سن
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از 30 سال
65
27
30 تا 39 سال
103
7/42
40 تا 49 سال
69
6/28
50 سال و بیشتر
4
7/1
مجموع
241
100
نتایج جدول (4-1) نشان می دهد سن 7/42 درصد از شرکت کنندگان در پژوهش بین 30 تا 39 سال است.
شکل (4-1): توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب سن
جدول (4-2): توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب میزان تحصیلات
شاخص های آماری
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
دیپلم و پایین تر
40
6/16
فوق دیپلم
65
27
لیسانس
108
8/44
فوق لیسانس و بالاتر
28
6/11
مجموع
241
100
نتایج جدول (4-2) نشان می دهد تحصیلات 8/44 درصد از شرکت کنندگان در پژوهش لیسانس است.
شکل (4-2): توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب میزان تحصیلات

جدول(4-3): توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب جنس
شاخص های آماری
جنس
فراوانی
درصد فراوانی
زن
30
4/12
مرد
211
6/87
مجموع
241
100
نتایج جدول (4-3) نشان می دهد 4/12 درصد از شرکت کنندگان در پژوهش زن و 6/87 درصد آن ها مرد هستند.
شکل (4-3): توزیع فراوانی گر
وه نمونه بر حسب جنس
جدول(4-4): توزیع فراوانی گروه نمونه بر


دیدگاهتان را بنویسید