دانلود پایان نامه

یا به عبارت دیگر از قابلیت اعتماد لازم برخوردار میباشد.
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده های بهدست آمده از نمونه ها، هم از روش های آمار توصیفی و هم از روش های آمار استنباطی استفاده شده است.
در آمار توصیفی به بررسی میانگین ، واریانس ، انحراف معیار متغیرها میپردازیم، جدول توزیع فراوانی متغیرها به همراه نمودار میله ای و هیستوگرام ترسیم می شود.
اما در آمار استنباطی به بررسی فرضیه های تحقیق به وسیله آزمونهای آماری برای تایید یا رد فرضیه ها می پردازیم. د ر این پژوهش، جهت تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه و آزمون سؤالات ازآزمون همبستگی پیرسون استفاده خواهد شد. درنهایت نیز جهت رتبه بندی و اولویت بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان از آزمون فریدمن استفاده شده است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه
هدف اصلی هر تحقیق پاسخ به سؤالها و فرضیههایی است که محقق برای شناسایی واقعیتهای بیرونی طراحی کرده است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق می باشد؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب میشود. داده های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرند.
تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحلهای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی میباشد: ابتدا شرح و آماده سازی داده های لازم برای آزمون فرضیه ها؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها؛ و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه ها انتظار داشتند. در این فرایند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش میشوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی دراستنتاج ها و تعمیم ها به عهده دارند. تجزیه و تحلیل داد هها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه وتحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهم ترین بخشهای تحقیق محسوب می شود. داده های خام با بهره گرفتن از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرند.
برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح می گردد. در ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان حاصل میشود و در ادامه در آمار استنباطی این تحقیق به بررسی روابط بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی تحقیق با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون می پردازیم. تجزیه و تحلیل داده های آماری در این تحقیق بوسیله نرم افزارSPSS19 انجام میشود.
4-2) آمارتوصیفی نمونه آماری
4-2-1) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی
در این بخش به تشریح آمار توصیفی افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه در جامعه آماری می پردازیم.
4-2-1-1) جنسیت

 
 
باتوجه به جدول زیر مشاهده می شود که 9/41% از پاسخگویان زن و 1/58% مرد هستند.
جدول 4-1) جدول فراوانی جنسیت
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
Valid
زن
161
9/41
9/41
9/41
مرد
223
1/58
1/58
100
مجموع
384
100
100
نمودار4-1) نمودار میله ای جنسیت

4-2-1-2) تحصیلات
باتوجه به جدول زیر مشاهده می شود که 6/21% زیردیپلم و دیپلم، 7/30% فوق دیپلم، 3/38% لیسانس و 4/9% از پاسخگویان نیز دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر هستند.
جدول 4-2) جدول فراوانی سطح تحصیلات
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
Valid
زیر دیپلم و دیپلم
83
6/21


دیدگاهتان را بنویسید