دانلود پایان نامه

را با موفقیت به انجام برسانند.

سقدین (2011) در پژوهشی تحت عنوان «قابلیت انعکاسی- هدف خاص درس اخلاق حرفه ای معلمان» بیان می دارد که هدف از این مقاله ارائه قابلیت انعکاسی مثل عنصر تحرک است که انتقال بین وجدان حرفه ای مربی و رفتار حرفه ای را آسان می کند. او چنین بیان می کند که در مدل آموزش حرفه ای ما ، قابلیت بازتابی پیوندی بین تکنولوژی و مؤلفه های اخلاقی تدریس فراهم می کند. به منظور شکل دادن به پیشنهاد های رفتاری به چالش های متنوع و الزامات متنوع، دانشجو-معلم باید بازتابی فراتر از معانی اخلاقی تدریس فراهم کند. پیشنهاد درس اخلاق حرفه ای استفاده از تکنیک های آموزش بازتابنده است که می تواند به دانش آموزان در توسعه تعهد خود به این حرفه با شروع برای یافتن معنایی از حرفه آموزش کمک کند.
فریک (2011) در پژوهشی تحت عنوان «اعمال اخلاق حرفه ای: راهنمای بهترین علایق دانش آموزان» به بررسی دیدگاه های مدیران متوسطه در مورد بیان بهترین علایق دانش آموز می پردازد. بازتاب صمیمانه مدیران یک بینش تجربی به آنچه که آن ها زمانی که استفاده می کنند بیان، بهترین علایق دانش آموز را فراهم می کند، اگرچه مشترک گرفتن این عبارت می تواند رهنمودهایی اخلاقی فراهم کند. اصلاح روش تحقیق پدیدارشناختی مناسب در زمینه پژوهش های آموزشی جهت تصرف تجارب و دیدگاه های مدیران مورد استفاده قرار گرفت. نتایج چالش مفهوم نظری این بیان، خدمت به بهترین علایق دانش آموز است، و یا باید باشد، در برخی از شیوه ای اولیه، قواعد نظم محور برای اولین بار توسط مدیران جهت شکل دادن به تصمیم های اخلاقی خود مورد استفاده قرار گرفت. نتایج و تفاسیر این مفهوم را روشن ساخت که رهبری اخلاقی اساس خدمت به بهترین علایق دانش آموز است.
وارنیک و سیلورمن (2011) در پژوهشی تحت عنوان «چارچوبی برای دوره های آموزشی اخلاق حرفه ای در آموزش معلمان» چنین می نویسند: مدارک و شواهد نشان می دهد که در حال حاضر اخلاق حرفه ای یک موضوع نادیده گرفته شده در برنامه های آموزش و پرورش معلم است. در این مقاله، سوال نویسندگان، اخلاق آموزش و پرورش برای معلمان است. پیشنهاد نویسندگان یک رویکرد به اخلاق حرفه ای از آموزش است که یک چارچوب تجزیه و تحلیل موردی مناسب برای پرداختن به عمل تدریس را به کار می گیرد. چارچوب طراحی شده برای افشای ​​یک سری ملاحظات اخلاقی مربوط به عنوان معلم است که قضاوت های اخلاقی را ایجاد می کند. این چارچوب پاسخ مطلق تولید نمی کند، اما منجر به فرایندی می شود که عینیت رویه ای را در تصمیم گیری اخلاقی افزایش می دهد.
لیشچین اسکای (2011) در پژوهشی تحت عنوان «حوادث بحرانی معلم: معضلات اخلاقی در عمل آموزش» چنین می نویسد: هدف از از این مقاله بررسی معضلات اخلاقی در حوادث بحرانی و استنباط پاسخ های شایع است. اغلب معلمان سعی به سرکوب این وقایع به دلیل احساسات ناخوشایند آن ها دارند. یک فرایند برنامه نویسی سه مرحله ای مشتق شده از نظریه مورد استفاده قرار گرفت. طبقه بندی حوادث بحرانی با بهره گرفتن از 5.0 ATLAS.ti یک مدل چند وجهی معضلات اخلاقی را نشان داد که در میان آن ها تضاد با قوانین، استانداردها و هنجارها در مدرسه، به عناون بیشترین پاسخ های ارائه شده بود. در نتیجه توسعه برنامه های آموزشی بر اساس حوادث بحرانی معلمان پیشنهاد شد.
سانگر و اسگازرپ (2011) در پژوهشی تحت عنوان « آموزش معلمان، اعتقادات معلم پیش از خدمت و کار اخلاقی تدریس» به بررسی باورهای معلم پیش از استخدام که با کاراخلاقی تدریس در تحقیق و عمل معلم آموزش و پرورش مرتبط است می پردازند، و بررسی می نمایند که آنچه در حال انجام است شبیه به چه چیزی است. در مورد توجه به اعتقادات داوطلبان در یک رویکرد یادگیرنده محور به معلمان آموزش و پرورش و در ادبیات به نقش باورها در یادگیری و تغیر معلم سخت کار شده است. نویسندگان نشان می دهند چگونه توجه به اعتقادات معلمان پپیش از خدمت انتقادی خاص به کار آماده کردن داوطلبان برای کار اخلاقی تدریس است و ارائه یک چارچوب مفهومی است که می تواند آن کار را هدایت کند و از عمل و تحقیق طراحی شده معلم آموزش و پرورش حمایت کند.
بارت و همکاران (2012) در پژوهشی تحت عنوان «چگونه معلمان در مورد رفتارهای اخلاقی و غیر اخلاقی قضاوت می کنند؟به سوی توسعه یک کد رفتاری برای معلمان» ابعادی را که زمینه قضاوت های معلمان در مورد رفتارهای اخلاقی و غیر اخلاقی است مورد بررسی قرار دادند. به 593 معلم و مربی در حال آموزش 41 آیتم تجویز شد. برای هرمورد، نظر آنان در مورد این که تا چه اندازه از نظر آنان رفتاری غالباً رخ داده وتخلف جدی استانداردهای حرفه ای مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت 4 عامل آسیب شخصی، درجه تورم، بی دقتی و تخلف مرز خصوصی و عمومی شناسایی شد. آسیب شخصی به عنوان جدی ترین و بی دقتی به عنوان شایع ترین تخلف نمره داده شد. از نظر مربیان حرفه ای نسبت به معلمان بی دقتی کمتر جدی است. پیامد آن مرتب کردن یک کد اخلاق برای معلمان شد.
ث) چارچوب مفهومی
تحول اساسی و پایدار هر جامعه درگرو دگرگونی نظام تعلیم و تربیت آن جامعه است. حرکت کیفی جهت بهینه و کارآمد سازی نظام آموزشی، مستلزم کفایت و شایستگی معلمان است. یکی از مهم ترین ارکان نظام آموزشی هر کشور وجود معلمین متعهد است که برای تربیت دانش آموزان باید مزین به اخلاق به طور عام و اخلاق حرفه ای به طور خاص باشند. همان طور که پیشینه پژوهش نشان می دهد کلیه پژوهش های انجام شده در حوزه ی اخلاق حرفه ای را می توان به سه دسته تقسیم نمود:
پژوهش هایی که به طور خاص به مبحث اخلاق حرفه ای پرداخته است.
پژوهش هایی که در ارتباط با اخلاق حرفه ای و مشاغل و حرف گوناگون صورت گرفته است.
و دسته ی سوم پژوهش هایی که در ارتباط با اخلاق حرفه ای معلمان صورت گرفته است که در این مورد می توان به کار گودرزی، باقری و بیروتی کاشانی، بهنام جام، سقدین، وارنیک و سیلورمن و … اشاره کرد.
بررسی ها نشان می دهد که حرفه ی معلمی یک حرفه ی انسان محور است و این موضوع اهمیت توجه به اخلاق را دراین حرفه دوچندان می کند. دانشمندان بسیاری چون؛ کلارک، کار، کامپل، بانر و کانن، وارنیک و سیلورمن و … به اخلاقی بودن این حرفه و ضرورت توجه به اخلاقیات در آن را اذعان داشته اند. علی رغم ضرورت توجه به اخلاق معلمی بررسی پیشینه پژوهشی حاکی از آن است که به اخلاق معلمی چنان که باید و به صورتی در خور جامعه اسلامی ایرانی پرداخته نشده است. پژوهش هایی که تاکنون صورت گرفته است بیشترذکر آدابی بوده است که معلم موظف به رعایت آن هاست و در موارد کمی نیز به اصول و اخلاق معلمی به صورت ناقص توجه شده است و جامعه کنونی ما از فقدان یا نقصان دغدغه های اخلاقی در حرف کارکردی خود رنج می برد و این در حالی است که تاریخ فرهنگی و دینی این سرزمین حامل گنج های گرانباری از میراث غنی خود در این مورد است، تا آنجا که پیامبر مکرم اسلام (ص) هدف محوری رسالت خود را تکمیل سجایای اخلاقی در روح و جان و رفتار انسان ها می داند.
در باب هر عمل ارادی انسان می توان داوری اخلاقی کرد. داوری های اخلاقی ناظر به هر گونه فعل ارادی انسان است، معلمان به دلیل آنکه مؤثر بر محیط اطراف خود و به ویژه دانش آموزان هستند لازم است مجهز به سواد اخلاقی، آشنا به اصول آن و آراسته به فضایل اخلاقی باشند و این امر در گرو تغییر نگرش، افزایش دانش در مورد اخلاق حرفه ای و مهارت مواجهه روشمند و اثر بخش با معضلات اخلاقی است که هداف دانش اخلاق حرفه ای به صورت کلی و اخلاق حرفه ای معلمان به طور خاص است. و اخلاق حرفه ای معلمان را می توان شاخه ای از اخلاق کاربردی دانست که به بیان مسئولیت های اخلاقی معلمان و نیز تحلیل مسائل اخلاقی این حرفه می پردازد و در حل مسائل اخلاقی حرفه ی معلمی نقش عملیاتی دارد.
با توجه به این که پژوهش های زیادی در رابطه با اخلاق حرفه ای معلم و بررسی مؤلفه های اخلاق حرفه ای مربوط به این قشر مهم و تأثیرگذار جامعه صورت نگرفته است، اهمیت پرداختن به این موضوع را دوچندان می کند.
بر اساس پیشینه بررسی شده می توان چارچوب مفهومی پژوهش را به نحوی که در زیر آمده است نشان داد.
نمودار شماره1-5-2 چارچوب مفهومی
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
الف) روش تحقیق

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این پژوهش همانند برخی تحقیقات و بررسی ها از روش پیمایشی استفاده شده است. اگرچه در بخش نظری دارای فرم و شکل مطالعات توصیفی است اما چون هدف اصلی تحقیق پاسخگویی به یکسری سوالات در ارتباط با موضوع تحقیق «بررسی مؤلفه های اخلاق حرفه ای معلمان دوره ی متوسطه استان سمنان» بوده است بنابراین محتوای تحقیق به سمت مطالعات پیمایشی و میدانی سوق پیدا کرده است. مراحل انجام پژوهش به شرح زیر می باشد:
مطالعه سوابق نظری و پژوهشی پیشین و جمع بندی یافته های حاصل از مطالعه سوابق نظری و پژوهشی.
تهیه پرسشنامه مقدماتی و بررسی روایی و پایایی آن

برآورد آماری تعداد نمونه مورد نیاز و نمونه گیری از جامعه مورد بررسی در استان سمنان
استخراج داده ها و تحلیل آن ها
ب) جامعه آماری
در این پژوهش جامعه آماری را کلیه معلمان دوره متوسطه استان سمنان که جمعیت آنها در زمان انجام پژوهش حدوداً 2501 نفر بوده است تشکیل می دهد.
پ) نمونه تحقیق
جمعیت نمونه این تحقیق333 نفر می باشد که با استفاده ازفرمول کوکران ازبین جامعه ی آماری تحقیق و با بهره گرفتن از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. برای رعایت احتیاط 400 پرسشنامه توزیع گردید که 354 نفر پرسشنامه را عودت دادند و همین تعداد، بیشتر از حجم نمونه محاسبه شده برای تحلیل مورد توجه قرار گرفت.
در جدول زیر جمعیت معلمان دوره متوسطه هر شهر و نسبت درنظر گرفته شده نمایش داده شده است.
جدول شماره 1-3-3 تعداد معلمان دوره متوسطه استان سمنان به تفکیک شهر
شهر
تعداد معلمان دوره متوسطه


پاسخی بگذارید