دانلود پایان نامه

پاسخ دهنده در عرضه داده‌های مورد نیاز، بیان شده است. برای این منظور بر با ارزش بودن داده‌های حاصل از پرسشنامه تأکید گردیده تا پاسخ دهنده به طور مناسب پاسخ سوالها را عرضه کند.
سوال‌های (گویه‌ها) پرسشنامه
این بخش از پرسشنامه شامل 2 قسمت است:
سوالات عمومی
در سوالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع‌آوری گردد این بخش شامل 5 سوال می‌باشد.
سوالات تخصصی
در این بخش سوالاتی طراحی شده است تا اثر متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته شناسایی شود. در طراحی این قسمت سعی گردیده است که سئوالات پرسشنامه تاحد ممکن قابل فهم باشد. برای طراحی این بخش از طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج‌ترین مقایسهای اندازه‌گیری به شمار می‌رود. شکل کلی و امتیاز بندی این طیف برای سئوالات مثبت به صورت ذیل می‌باشد :
شکل کلی : خیلی کم – کم –متوسط – زیاد – خیلی زیاد
امتیاز بندی :
1 2 3 4 5
برای این منظور براساس متغیرهای مورد بررسی مجموعاً 13 سوال پنج گزینه‌ای تدوین شده است که در جدول زیر تقسیم‌بندی سوالات براساس متغیرها ارائه گردیده است. سوالات با بهره گرفتن از مدل ونکاتش (2003) طراحی شده است. پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تلاش گردید تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شود.
جدول 3-1 معرفی سوالات پرسشنامه
متغیر
سوالات مربوطه
سوالات توصیفی پاسخگویان
1-5
انتظار عملکرد
6-9
انتظار تلاش
10-13
نگرش نسبت به استفاده از فناوری
14-17
اثر اجتماعی
18-21

 
 
شرایط تسهیل کننده
22-25
خود کارآمدی
26-29
اضطراب
30-32
نیت رفتاری برای استفاده
33-35
7.3 روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده به این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغیر و موقتی وی را می‌سنجد.
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم.
که در آن :
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با بهره گرفتن از نرم‌افزار19.0 Spss انجام می‌شود. در صورتی که میزان آلفا بیش از 0.7 باشد، تحقیق دارای قابلیت اعتماد مناسب است.
8.3 تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت.
برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روشها اعتبار محتوا می‌باشد.
اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری به کار برده می‌شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه‌گیری به سوالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوالهای پرسشنامه معرف ویژگی‌ها و مهارتهای ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور و چند کارشناس آگاه به موضوع مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد.
برای تعیین روایی ابزار تحقیق حاضر به نظر کارشناسی 10 تن از اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت استناد شد و پس از از تصحیح آنان پرسشنامه تحقیق نهایی شد و توسط اعضای جامعه آماری تکمیل شد.
9.3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
ابتدا با بهره گرفتن از آمارتوصیفی شامل جداول توزیع فراوانی، در صد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی و میانگین برای تحلیل آمار توصیفی استفاده شده است. هدف آمار توصیفی محاسبه پارامترهای جامعه با بهره گرفتن از سرشماری تمامی عناصر جامعه است.
در آمار استنباطی پژوهشگر با استفاده مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه کرده و سپس با کمک تخمین و یا آزمون فرض آماری، آماره ها را به پارامترهای جامعه تعمیم می دهد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه های پژوهش با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS و با بهره‌گیری از روش‌های آمار استنباطی و آزمون‌های T و ANOVA بهره گرفته شده است (آذر و همکار، 1386).
1.9.3 آزمون تک‌نمونه‌ای
به منظور بررسی مناسب یا نامناسب بودن وضعیت پارامترها یا عوامل از آزمون تک‌نمونه‌ای استفاده گردیده است. t-test تک نمونه ای آزمون می کند که آیا میانگین یک جامعه برابر مقدار مفروضی است یا نه؟ به عبارت دیگر در این آزمون فرضیه های صفر و یک به صورت زیر بدست می آید.
در عمل پژوهش هایی وجود دارند که در آنها انحراف استاندارد جامعه مورد مطالعه، ناشناخته است. در حقیقت چنانچه پژوهشگر میانگین و انحراف استاندارد را بداند، نیازی به انتخاب نمونه نیست. بنابر این، زمانی که انحراف استاندارد جامعه ناشناخته است، باید آن را به استفاده از انحراف استاندارد نمونه برآرود کرد و از طریق برآورد انحراف استاندارد جامعه، خطای استاندارد برآرود میانگین یعنی S میانگین، را محاسبه کرد.
  بنابر این هنگامی که انحراف استاندارد جامعه معلوم باشد، می توان خطای استاندارد میانگین را برآورد کرد، و تی را به جای زی محاسبه کرد. فرمولی که بر اساس آن تی را محاسبه می کنیم به صورت زیر است:
در فرمول فوق، ایکس بار، میانگین متغیر مورد مطالعه در نمونه و µ، میانگین جامعه است که قصد آزمون فرضیه درباره پارامتر آن را داریم. می توان به جای S ایکس بار، مقدار معادل آن را قرار داد.
در این فرمول، S جذر واریانس است و به صورت زیر محاسبه می شود:
و n-1 در مخرج، نشان دهنده درجه آزادی است.
اهمیت این توزیع در این است که برای نمونه های کوچک ( حد اقل دو نفر) اطلاعاتی درباره جامعه به دست می دهد، از این رو به آن توزیع مربوط به نمونه کوچک می گویند.
آزمون تی یا تی استودنت یک آزمون فرضیه ی آماری است که در آن اگر فرضیه ی صف
ر درست باشد، آماره ی آزمونی دارای توزیع تی خواهد بود. بنابراین، اگر فرضیه ی صفر رد شود، این بدین معنی است که آماره ی آزمونی دارای توزیع تی نمی باشد و تفاوت معنی دار در این زمینه وجود دارد. پس، اگر پژوهشگر بخواهد این مساله را آزمون نماید که آیا میانگین یک جمعیت، دارای توزیع بهنجار (نرمال) مقدار مشخص شده در فرضیه ی صفر هست یا نه، و یا اینکه آیا میانگین های دو جمعیت دارای توزیع بهنجار(نرمال) با هم برابر هستند یا با هم فرق دارند از این آماره استفاده می کند.
‏آزمون تی یکی از روش های آماری پارامتری است که به منظور بررسی معنی دار بودن آماری تفاوت بین دو گروه مورد استفاده قرار می گیرد. پس، برای انجام آزمون تی می بایست پارامترهای حاکم بر آزمون های پارامتری برقرار باشد. 1) متغیرها می بایست دارای مقیاس پیوسته( فاصله ای یا نسبی) باشند، البته با کمی تعدیل می توان از این آزمون برای مقیاس شبه فاصله ای نیز استفاده کرد ٢ ‏) توزیع داده ما می بایست بهنجار یا نرمال باشد. نمونه گیری به صورت تصادفی انجام گیرد، معمولا این شرط برقرار خواهد بود3) برابری واریانس ها می بایست برقرار باشد. به سخن دیگر، مقدار تغییرپذیری در هر کدام از گروه مورد مقایسه می بایست برابر باشد. اگر اندازه ی نمونه به قدر کافی بزرگ باشد این فرض چندان مهم نیست و 4) بسته به فرضیه و نوع نمونه، نمونه ها ممکن است مستقل یا وابسته باشند، بنابراین، بسته به مستقل یا وابسته بودن گروه ها، می توان از دو نوع آزمون تی استفاده کرد (میرزایی، 1388):
١ ‏) آزمون تی مستقل
‏2) ازمون تی وابسته
2.9.3 آزمون فریدمن
هم‌چنین جهت رتبه‌بندی هر یک از عوامل جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف مالیات‌ستانی الکترونیک از آزمون فریدمن استفاده گردیده است. در جدول خروجی این آزمون٬ چنان‌چه سطح معنی‌داری کم‌تر از مقدار خطا باشد٬ چنین استنباط می‌شود که حد‌اقل یک زوج از طبقه‌ها با هم اختلاف دارند. حال برای مشخص‌نمودن این‌که کدام‌یک از این زوج‌ها با هم متفاوتند٬ می‌باید از آزمون‌های ویژه موسوم به آزمون‌های پس از تجربه استفاده نمود به دلیل اهمیت مشخص‌نمودن تفاوت‌ها٬ تعداد این آزمون‌ها نسبتا زیادند و برای انتخاب آزمون صحیح٬ می‌باید به ادبیات پژوهش مراجعه نمود.
این آزمون معادل روش پارامتریک آنالیز واریانس دو عاملی است که در آن k تیمار به صورت تصادفی به n بلوک تخصیص داده شده اند.
آزمون فریدمن جهت اولویت بندی و رتبه بندی متغیر ها بر اساس بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته می باشد. این آزمون برای طرح بلوکی کامل تصادفی شده است که به نام ابداع کننده آن میلتن فریدمن اقتصاددان معروف نامگذاری شده است در واقع آزمون فریدمن تعمیمی از آزمون علامت است یعنی برای 2 تیمار، آزمون فریدمن هم ارز آزمون علامت است. آزمون فریدمن برای مقایسه چند گروه از نظر میانگین رتبه های آنهاست و معلوم می‌کند که آیا این گروه ها می‌توانند از یک جامعه باشند یا نه؟
مقیاس در این آزمون باید حداقل رتبه ای باشد. این آزمون متناظر غیر پارامتری آزمون F است و معمولا در مقیاس های رتبه ای به جای F به کار می‌رود و جانشین آن می‌شود (چون در F باید همگنی واریانس ها وجود داشته باشد که در مقیاسهای رتبه ای کمتر رعایت می‌شود). همچنین آزمون فریدمن برای تجریه واریانس دو طرفه (برای داده های غیر پارامتری) از طریق رتبه بندی به کار می‌رود و نیز برای مقایسه میانگین رتبه بندی گروه های مختلف. تعداد افراد در نمونه ها باید یکسان باشند که این از معایب این آزمون است. نمونه ها باید همگی جور شده باشند. بعبارت دیگر از این آزمون برای آزمون کردن فرضیه هایی استفاده می شود که از یک فرد چندین اندازه گیری بدست آمده است. برای محاسبه آزمون فریدمن، در هر فرد مقادیر متغیرهای وابسته را مرتب می کنید و سپس متوسط رتبه ها را مقایسه می کنید. فرمول مورد استفاده به این صورت است:
در پایان پس از شناسایی چالش‌های پیش‌روی تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی، پیشنهادات و راهکارهایی ارائه شده است (آذر و همکار، 1393).
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته‌ها پژوهش
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته‌ها پژوهش

1.4 مقدمه
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحلهای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می‌رود که به وسیله آن کلیه فعالیت‌های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می‌شود. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل داده‌هایی که به وسیله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوری شده‌اند، پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از فرضیات پاسخ داده می‌شود. در این بخش ابتدا به بررسی امار توصیفی تحقیق پرداخته و سپس با بهره گرفتن از آزمون تک‌نمونه‌ای به بررسی موثر بودن هر یک از متغیرها بر متغیر و ابسته و هم‌چنین با بهره گرفتن از ازمون فریدمن به اولویت‌بندی متغیرها می‌پردازیم.
2.4 آمار توصیفی
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعهای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، لازم است این داده‌ها توصیف شوند. همچنین توصیف آماری داده‌ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن‌ها و پایهای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می‌رود. در تحقیق حاضر در مجموع 278 پرسشنامه تکمیل شده و در اختیار محقق قرار گرفت که در این بخش ویژگی‌های کلی پاسخگویان تحلیل می‌شود:
الف- وض
عیت سنی پاسخگویان
در مجموع 278 نفر پرسشنامه را تکمیل کرده اند که بیشترین پاسخگویان در محدوده سنی 30 تا 40 سال بوده‌اند که 91 نفر و معادل 32.7 درصد پاسخگویان را تشکیل می‌دهند. هم‌چنین افراد بین 40 تا 50 ساله با 65 نفر، 23.4 درصد پاسخگویان را تشکیل داده اند. افراد زیر 30 سال 20.7 درصد و افراد بین 50 تا 60 ساله 11.9 درصد و افراد بالای 60 ساله 9.4 درصد پاسخگویان را تشکیل‌ داده‌اند.
جدول 4-1 فراوانی سن پاسخگویان
متغیر
دامنه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعداد
درصد
سن
زیر 30 سال
63
20.7 %
30-40
91
32.7 %
40-50
65
23.4 %
50-60
33
11.9 %
بالاتر از 60
26
%
جنسیت پاسخگویان
235 نفر از پاسخگویان معادل 84.5 درصد آنان مرد و 43 نفر معادل 15.5 درصد زن بوده‌اند:
جدول 4-2 فراوانی جنسیت پاسخگویان
متغیر
دامنه
تعداد
درصد
جنسیت
مرد
235
84.5 %
زن
43
%
ج- تحصیلات پاسخگویان
116 نفر از پاسخگویان معادل 41.7 درصد دارای تحصیلات دیپلم، 100 نفر معادل 36 درصد لیسانس، 45 نفر معادل 16.2 درصد فوق‌دیپلم و 17 نفر معادل 6.1 درصد دارای مدرک فوق‌لیسانس بوده‌اند.
جدول 4-3 فراوانی تحصیلات پاسخگویان
متغیر
دامنه
تعداد
درصد
تحصیلات

دیپلم
116
41.7 %
فوق دیپلم
45
16.2 %
لیسانس
100
36.0 %
فوق لیسانس
17
6.1 %
دکترا
0
0 %
سابقه پرداخت الکترونیکی پاسخگویان
95 نفر معادل 34.2 درصد از پاسخگویان دارای سابقه پرداخت الکترونیکی بین 5 تا 10 سال، 86 نفر معادل 30.9 درصد کم‌تر از 5 درصد، 44 نفر معادل 15.8 درصد دارای سابقه بین 10 تا 15 سال، 35 نفر معادل 12.6 درصد بین 15 تا 20 سال و 18 نفر معادل 6.5 درصد دارای سابقه پرداخت بیش از 20 سا بوده‌اند.
جدول 4-4 فراوانی سابقه پرداخت الکترونیکی پاسخگویان
متغیر
دامنه
تعداد
درصد
سابقه پرداخت الکترونیک
زیر 5
86
30.9 %
5-10
95
34.2 %
10-15
44
15.8 %
15-20
35
12.6 %
بالاتر از 20
18
6.5 %

میزان آشنایی پاسخگویان با اینترنت
108 نفر از پاسخگویان معادل 38.8 درصد آنان آشنایی متوسطی با اینترنت داشته‌اند و 65 نفر معادل 23.4 درصد دارای آشنایی زیاد، 55 نفر معادل 19.8 درصد


دیدگاهتان را بنویسید