دانلود پایان نامه

از پاسخ دهندگان کمتر از 20 سال (معادل7/4 درصد)، 9 نفر بین 20 تا 40 سال (معادل 9/20درصد)،28نفر بین 40 تا 60 سال (معادل 1/65درصد)و4 نفر ببیشتر از 60 سال (معادل 3/9درصد) می باشند. همچنین371 نفر(معادل 5/64درصد) به این سئوال پاسخ نداده اند.
توصیف متغیر زمان فعالیت شرکت درامر صادرات
جدول 4- 4) توصیف متغیر زمان فعالیت شرکت درامر صادرات
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
کمتر از 5 سال
5
11.6
11.6
11.6
بین 5 تا 10 سال
4
9.3
9.3
20.9
بین 11 تا 15 سال
21
48.8
48.8
69.8
بین 16 تا 20 سال
10
23.3
23.3
93.0
بیشتر از 20سال
3
7.0
7.0
100.0
Total
43
100.0
100.0
نمودار4- 4) میله ای متغیر زمان فعالیت شرکت درامر صادرات
مطابق جدول و نمودار(4- 4) مشاهده می شودکه از نظر 5 نفر از پاسخ دهندگان زمان فعالیت شرکت درامر صادرات کمتر از 5 سال، از نظر4 نفر بین 5 تا 10 سال ، از نظر 21 نفر بین 11 تا 15 سال ، ازنظر10نفر بین 16 تا 20 سال ، از نظر 3 نفر بیشتر از 20سال می باشند.
توصیف متغیر نواحی جغرافیایی فعالیت شرکت
جدول 4- 5) توصیف متغیر نواحی جغرافیایی فعالیت شرکت
اروپا
خاور میانه
آمریکای شمالی
شمال آفریقا
آسیا
آمریکای جنوبی
N
Valid
7
17
5
3
27
4
نمودار4- 5) میله ای متغیر نواحی جغرافیایی فعالیت شرکت
مطابق جدول و نمودار(4- 5) مشاهده می شودکه از نظر7 نفر از پاسخ دهندگان نواحی جغرافیایی فعالیت شرکت ناحیه اروپا، از نظر17 نفر خاور میانه ، از نظر5 نفر آمریکای شمالی، ازنظر 3 نفر شمال آفریقا ، از نظر27 نفر آسیا و از نظر4 نفرناحیه آمریکای جنوبی می باشند.
توصیف متغیر صادرات شرکت به کشورها
جدول 4- 6) توصیف متغیر صادرات شرکت به کشورها
آلمان
آمریکا
چین
افغانستان
عراق
روسیه
سایرکشورها
N
2
2
9
18
13
3
19
نمودار4- 6) میله ای متغیر صادرات شرکت به کشورها
مطابق جدول و نمودار(4- 6) مشاهده می شودکه از نظر2نفر از پاسخ دهندگان صادرات شرکت به کشور آلمان ، از نظر2 نفربه کشور آمریکا، از نظر9 نفربه کشور چین ، از نظر18 نفربه کشور افغانستان ، از نظر13نفربه کشور عراق ، از نظر3 نفربه کشور روسیه ، از نظر19نفربه سایرکشورهای جهان صادرات صورت می گیرد.
توصیف متغیر تغییردر تعداد کشورهای که صادرات شرکت به آن
جدول 4- 7) توصیف متغیر تغییردر تعداد کشورهای که صادرات شرکت به آن
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
بیشتر از 4 سال قبل
17
39.5
39.5
39.5
در حدود 4 سال قبل
10
23.3
23.3
62.8
کمتر از 4 سال قبل
4
9.3
9.3
72.1
اطلاعاتی در دسترس نیست
12
27.9
27.9
100.0
Total
43
100.0
100.0
نمودار4- 7) میله ای متغیر تغییردر تعداد کشورهای که صادرات شرکت به آن
مطابق جدول و نمودار(4- 7) مشاهده می شود که از نظر17 نفر از پاسخ دهندگان تغییردر تعداد کشورهای که صادرات شرکت به آن صورت می گیرد بیشتر از 4 سال قبل ، از نظر10 نفر در حدود 4 سال قبل ، از نظر4 نفر کمتر از 4 سال قبل ، از نظر12 نفر اطلاعاتی در دسترس نیست .
توصیف متغیر تغییر تعداد محصولات صادراتی شرکت
جدول 4- 8 ) توصیف متغیر تغییردر تعداد محصولات صادراتی شرکت
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

Valid
بیشتر از 4 سال قبل
4
9.3
9.3
9.3
در حدود 4 سال قبل
21
48.8
48.8
58.1
کمتر از 4 سال قبل
10
23.3
23.3
81.4
اطلاعاتی در دسترس نیست
8
14.0
14.0
95.3
Total
43
100.0
100.0
نمودار4- 8) میله ای متغیر تغییردر تعداد کشورهای که صادرات شرکت به آن
مطابق جدول و نمودار(4- 8) مشاهده می شود که از نظر4 نفر از پاسخ دهندگان تغییردر تعداد محصولات صادراتی شرکت به کشورها ی وارد کننده محصولات بیشتر از 4 سال قبل ، از نظر21 نفر در حدود 4 سال قبل ، از نظر10 نفر کمتر از 4 سال قبل ، از نظر8 نفر اطلاعاتی در دسترس نیست، می باشند.
توصیف متغیر اصلی ترین انگیزه شرکت
جدول 4- 9 ) توصیف متغیر اشباع بازارهای داخلی
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
انگیزه ای وجود ندارد
16
37.2
37.2
37.2
گاهی اوقات
12
27.9
27.9
65.1
بطور متوسط
9
20.9
20.9
86.0
بسیار زیاد
6
14.0
14.0
100.0
Total
43
100.0
100.0
نمودار4- 9) میله ای متغیر اشباع بازارهای داخلی
مطابق جدول و نمودار(4- 9) مشاهده می شود که 16 نفر از پاسخ دهندگان معتقدندکه شرکت ها انگیزه ای برای ورود به بازارهای داخلی حتی در صورت عدم اشباع بازار وجود ندارد چراکه تمایل به ورود در بازارهاای بین المللی و سود بیشتر می باشند ، 12 نفر معتقدندکه شرکت ها گاهی اوقات اشباع بازارهای داخلی را دلیلی برای خروج ازاین بازار را دارند ، 9 نفر معتقدندکه شرکت ها بطور متوسط اشباع بازارهای داخلی را دلیلی برای خروج ازاین بازار را دارند ، 6 نفر معتقدندکه دلیل عمده بیشتر شرکت ها اشباع بازار های داخلی می باشند.
جدول 4- 10) توصیف متغیر کم شدن ریسک سرمایه گذاری در بازارهای خارجی
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
انگیزه ای وجود ندارد
10
23.3

23.3
23.3
گاهی اوقات
11
25.6
25.6
48.8
بطور متوسط
9
20.9
20.9
69.8
کمی زیاد
10
23.3
23.3
93.0
بسیار زیاد
3
7.0
7.0
100.0
Total
43
100.0
100.0
نمودار4- 10) میله ای متغیر کم شدن ریسک سرمایه گذاری در بازارهای خارجی
مطابق جدول و نمودار(4-10 ) مشاهده می شود که 10 نفر از پاسخ دهندگان معتقدندکه شرکت ها انگیزه ای برای ورود به بازارهای خارجی کم شدن ریسک سرمایه گذاری را دلیلی برای ورود به آن نمی بینند و بازارهای داخلی را ترجیح می دهند ، 11 نفر معتقدندکه شرکت ها گاهی اوقات کم شدن ریسک سرمایه گذاری در بازارهای خارجی دلیلی برای ورود به بازارهای خارجی را دارند ، 9 نفر معتقدندکه شرکت ها بطور متوسط کم شدن ریسک سرمایه گذاری در بازارهای خارجی دلیلی برای ورود به بازارهای خارجی را دارند ، 10 نفر معتقدندکه کمی زیاد تر از حد متوسط کم شدن ریسک سرمایه گذاری در بازارهای خارجی دلیل ورود به این بازار رادارند،3 نفر معتقدندکه دلیل عمده بیشتر شرکت ها برای ورود به بازارهای خارجی کم شدن ریسک سرمایه گذاری را دلیلی برای ورود به آن قائل اند.
جدول 4- 11) توصیف متغیرپیش بینی رشد در بازارهای خارجی
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
گاهی اوقات
17
39.5
39.5
39.5
بطور متوسط
9
20.9
20.9
60.5
کمی زیاد
15
34.9
34.9
95.3
بسیار زیاد
2
4.7
4.7
100.0
Total
43
100.0
100.0
نمودار4- 11) میله ای متغیر توصیف متغیرپیش بینی رشد در بازارهای خارجی
مطابق جدول و نمودار(4-11 ) مشاهده می شود که 10 نفر از پاسخ دهندگان معتقدندکه شرکت ها گاهی اوقات پیش بینی رشد در بازارهای خارجی را دارند ، 9 نفر معتقدندکه شرکت ها بطور متوسط کم شدن ریسک سرمایه گذاری در بازارهای خارجی دلیلی برای ورود به بازارهای خارجی را دارند ، 10 نفر معتقدندکه کمی زیاد تر از حد متوسط کم شدن ریسک سرمایه گذاری در بازارهای خارجی دلیل ورود به این بازار رادارند،3 نفر معتقدندکه عمده بیشتر شرکت ها برای ورود به بازارهای خارجی کم شدن ریسک سرمایه گذاری را دلیلی برای ورود به آن قائل اند.
جدول 4- 12) توصیف متغیردنبال مشتری بیشتر
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
انگیزه ای وجود ندارد
3
7.0
7.0
7.0
بطور متوسط
13
30.2
30.2
37.2
کمی زیاد
12
27.9
27.9
65.1
بسیار زیاد
15
34.9
34.9
100.0
Total
43
100.0
100.0
نمودار4- 12) میله ای متغیر دنبال مشتری بیشتر
مطابق جدول و نمودار(4- 12) مشاهده می شود که 3 نفر از پاسخ دهندگان معتقدندکه شرکت ها جهت یافتن مشتریان بیشتربه بازارهای بین المللی وارد نمی شوند، دارند ، 13 نفر معتقدندکه شرکت ها بطور متوسط برای یافتن مشتریان بیشتر وارد بازارهای خارجی می شوند، 10 نفر معتقدندکه کمی زیاد تر از حد متوسط یافتن مشتریان بیشتر را دلیل ورود شرکت ها به بازارهای خارجی می دانند،15 نفر معتقدندکه علت زیاد، بیشتر شرکت ها برای ورود به بازارهای خارجی یافتن مشتریان بیشتر می دانند.جدول 4- 13) توصیف متغیردنباله روی از رقبا
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
انگیزه ای وجود ندارد
11
25.6
25.6
25.6
گاهی اوقات
13
30.2
30.2
55.8
بطور متوسط
13
30.2
30.2
86.0
کمی زیاد
6
14.0
14.0
100.0
Total
43
100.0
100.0
نمودار4- 13) میله ای متغیر دنباله روی از رقبا
مطابق جدول و نمودار(4- 13) مشاهده می شود که 11 نفر از پاسخ دهندگان معتقدندکه شرکت ها انگیزه ای به دنباله روی از رقبا وارد بازارهای خارجی شوند را ندارد ،13 نفر معتقدندکه گاهی اوقات شرکت ها از رقبا دنباله روی می کنند وارد بازارهای خارجی می شوند،13نفر معتقدندکه بطور متوسط شرکت ها از رقبا دنباله روی می کنند، 6 نفر معتقدندکه کمی زیاد تر از حد متوسط شرکت ها از رقبا دنباله روی می کنند و وارد بازارهای خارجی می شوند.
جدول 4- 14) توصیف متغیرصادرات بخشی از استراتژی شرکت
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
گاهی اوقات
3
7.0
7.0
7.0
بطور متوسط
11
25.6
25.6
32.6
کمی زیاد
15
34.9
34.9
67.4
بسیار زیاد
14
32.6
32.6
100.0
Total
43
100.0
100.0
نمودار4- 14) میله ای متغیر صادرات بخشی از استراتژی شرکت
مطابق جدول و نمودار(4- 14) مشاهده می شود که 3 نفر از پاسخ دهندگان معتقدندکه گاهی اوقات صادرات بخشی از استراتژی شرکت ها می باشند، 11 نفر معتقدندکه بطور متوسط صادرات بخشی از استراتژی شرکت ها می باشند،15 نفر معتقدندکه کمی زیاد تر از حد متوسط شرکت ها صادرات بخشی از استراتژی شرکت ها می باشند ،14 نفر معتقدندکه بخش بسیار زیاد ی از استراتژی شرکت ها صادرات می باشد .
جدول 4- 15) توصیف متغیرترجیح مدیران ارشد شرکت
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
انگیزه ای وجود ندارد
3
7.0
7.3
7.3
گاهی اوقات
6
14.0
14.6
22.0
بطور متوسط
6
14.0
14.6
36.6
کمی زیاد
14
32.6
34.1
70.7
بسیار زیاد
12
27.9
29.3
100.0
Total
41
95.3
100.0
Missing
System
2
4.7
Total
43
100.0
نمودار4- 15) میله ای متغیر ترجیح مدیران ارشد شرکت
مطابق جدول و نمودار(4- 15) مشاهده می شود که 3 نفر از پاسخ دهندگان معتقدندکه در بین مدیران ارشد شرکت ها انگیزه ای جهت صادرات وجود ندارد ، 6 نفر معتقدند که گاهی اوقات مدیران ارشد ترجیح می دهند که وارد بازارهای خارجی شوند ، 6 نفر معتقدند که بطور متوسط مدیران ارشد
ترجیح می دهند که وارد بازارهای خارجی شوند، 14 نفر معتقدندکه بخش کمی زیاد تر از حد متوسط مدیران ارشد تمایل به شرکت در بازارهای خارجی را دارند،12 نفر معتقدندکه بخش بسیار زیاد ی از مدیران ارشد خواهان ورود به بازارهای خارجی هستند. همچنین 2 نفر به این سئوال پاسخ نداده اند.جدول 4- 16 ) توصیف متغیرمشوق های صادراتی دولت
Frequency
Percent
Valid Percent

 
 
Cumulative Percent
Valid
انگیزه ای وجود ندارد
19
44.2
44.2
44.2
گاهی اوقات
7
16.3
16.3
60.5
بطور متوسط
6
14.0
14.0
74.4
کمی زیاد
8
18.6
18.6
93.0
بسیار زیاد
3
7.0
7.0
100.0
Total
43
100.0
100.0
نمودار4- 16) میله ای متغیر مشوق های صادراتی دولت
مطابق جدول و نمودار(4- 16) مشاهده می شود که 19 نفر از پاسخ دهندگان معتقدندکه حتی دادن مشوق های صادراتی دولت ها جهت صادرات هیچ گونه انگیزه ای وجود ندارد ، 7 نفر معتقدند که گاهی اوقات شرکت ها بخاطر مشوق های صادراتی دولت است که وارد بازارهای خارجی می شوند ، 6 نفر معتقدند که بطور متوسط شرکت ها بخاطر مشوق های صادراتی دولت است که وارد بازارهای خارجی می شوند ، 8 نفر معتقدندکه بخش کمی زیاد تر از حد متوسط است که شرکت ها بخاطر مشوق های صادراتی دولت وارد بازارهای خارجی می شوند ،3 نفر معتقدندکه بخش بسیار زیاد ی از شرکت ها بخاطر مشوق های صادراتی دولت وارد بازارهای خارجی می شوند.
جدول 4- 17 ) توصیف متغیربطور تصادفی
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
انگیزه ای وجود ندارد
14
32.6
32.6
32.6
گاهی اوقات
18
41.9
41.9
74.4
بطور متوسط
3
7.0
7.0
81.4
کمی زیاد
8
18.6
18.6
100.0
Total
43
100.0
100.0
نمودار4- 17) میله ای متغیر بطور تصادفی
مطابق جدول و نمودار(4- 17) مشاهده می شود که 14 نفر از پاسخ دهندگان معتقدندکه چنین انگیزه ای وجود ندارد که شرکت ها تابع و قایع تصادفی جهت صادرات به بازارهای جهانی باشند، 18 نفر معتقدند که گاهی اوقات شرکت ها بطور تصادفی اقدام به صادرات می کنند، 6 نفر معتقدند که شرکت ها بطور تصادفی صادرات انجام می دهند ، 8 نفر معتقدندکه بخش کمی زیاد تر از حد متوسط است که شرکت ها بطور تصادفی جهت صادرات وارد بازارهای خارجی می شوند.
توصیف متغیر مهمترین چالش پیش روی صادرات
جدول 4- 18 ) توصیف متغیر مشکلات مالی
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
مشکلات مالی
43
100.0
100.0
100.0
مطابق جدول (4- 18) مشاهده می شود که 43 نفر از پاسخ دهندگان معتقدند که مهمترین چالش پیش روی صادرات مشکلات مالی است.
جدول 4- 19 ) توصیف متغیر فقدان اطلاعات کافی در مورد صادرات
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
فقدان اطلاعات کافی در مورد صادرات
39
90.7


دیدگاهتان را بنویسید