دانلود پایان نامه

صلاحیتی خویش آغاز نماید؛
2-توصیه های بانک مرکزی اروپا در معنای سنتی تر آن که اسنادی هستند که بواسطه آن بانک مرکزی اروپا انگیزه برای اقدام بایسته را مقرر می نماید.
2-آرای مشورتی بانک مرکزی اروپا
آرای مشورتی بانک مرکزی در موارد ذیل صادر می شود:
1-هر زمان که بانک مرکزی اروپا بوسیله موسسات جامعه اروپا یا بوسیله دول عضو در تطابق با معاهده جامعه اروپایی یا اساسنامه سیستم اروپایی بانکداری مرکزی مورد مشورت قرار گیرد؛
2-در موارد ابتکاری خود بانک مرکزی اروپا یعنی در هر زمانی که از نظر بانک مرکزی اروپا این ضرورت وجود دارد تا در خصوص موضوعاتی که در صلاحیت آن قرار دارد؛آرای مشورتی صادر نماید.
گفتار سوم: ساختار و نقش یورو سیستم
بند اول: بانک های ملی مرکزی حوزه یورو به عنوان بخش جدایی ناپذیر یوروسیستم
هر کدام از بانک های ملی مرکزی در چهارچوب قانون ملی دولت متبوع خود از یک شخصیت حقوقی برخوردار می باشد. با این حال، تمامی بانک های ملی مرکزی منطقه یورو به موجب ماده 105 معاهده جامعه اروپایی و بند 3 ماده 14 سیستم اروپایی بانک های مرکزی، بخش های جدایی ناپذیر از یورو سیستم هستند. بر اساس بند یک ماده 12 اساسنامه آنها عهده دار اجرای وظایف یوروسیستم که بوسیله بانک مرکزی اروپا بدان ها تفویض شده است در تطابق با اصل تمرکززدایی و عمل بر اساس دستورالعمل ها و راهنمایی های بانک مرکزی اروپا بر اساس بند 3 ماده 14 اساسنامه هستند. در همین حین، روسای بانک های ملی مرکزی یوروسیستم به همراه اعضای هیئت اجرایی آن، به خاطر سمت اعضای شورای ریاست بانک مرکزی اروپا بر اساس ماده 10 اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی نیز هستند.بانک های مرکزی ملی یوروسیستم به عنوان صاحبان سهام بانک مرکزی اروپا سرمایه و دارایی ذخایر خارجی را بر اساس مواد 28،30 و33 اساسنامه در اختیار بانک مرکری اروپا قرار می دهند و در نتایج مالی آن مشارکت می کنند.
برای ادغام بانک های ملی مرکزی در یوروسیستم، قوانین مرتبط داخلی با حقوق جامعه اروپا منطبق گشته، قوانین ملی و اساسنامه های ملی می بایست تضمین نمایند که به ویژه بانک های ملی مرکزی و نهادهای تصمیم ساز انها مستقل از مقامات دولتی دول عضو اتحادیه اروپا عمل می نمایند. این یک التزام محوری برای بانک های ملی مرکزی می باشد.استقلال به واسطه مداخله بانک های ملی مرکزی و روسای آن در عملیاتی نمودن یوروسیستم یک التزام محوری است.
ادغام عملیاتی بانک های ملی مرکزی در یوروسیستم،استقلال نهادی،مالی و اداری موجود آنها را محدود نمی کند.بر اساس اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی،بانک های مرکزی ملی می توانند عملیات غیر مرتبط با یوروسیستم را با مسئولیت خودشان مشروط بر اینکه با وظایف و اهداف یوروسیستم تداخل نداشته باشد،اجرایی نمایند.عملکردهای غیر مرتبط با یوروسیستم بر اساس کشورها متغیر بوده و عمدتا شامل انواع گوناگونی از خدمات مالی و اداری به دولت های کشورهای مورد نظر می باشد.بسیاری از بانک های ملی مرکزی هم چنین در نظارت بر موسسات مالی در کشورهای متبوع خویش دخیل هستند.
بند دوم: بانک های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا غیر مشارکت کننده در یوروسیستم
بانک های ملی مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در یورو سیستم مشارکت ندارند اگرچه اعضای سیستم اروپایی بانک های مرکزی می باشند اما از وضعیت خاصی در این زمینه برخوردار می باشند.آنها مسئول سیاست های پولی ذیربط خویش بوده و بنابراین از مشارکت در فعالیت های محوری یوروسیستم به ویژه اجرای سیاست های واحد پولی مستثنی می باشند.روسای بانک های مرکزی آنها از اعضای شورای ریاست بانک مرکزی اروپا نبوده و در فرآیند تصمیم سازی آن برای فعالیت های اصلی یوروسیستم مداخله نمی نمایند.به همین ترتیب،این بانک های ملی مرکزی در اجرای سیاست واحد پولی اروپایی و عملکردهای مرتبط با آن دخیل نیستند. با این حال،بانک های مرکزی ملی غیرمشارکت کننده در یوروسیستم به هر حال متعهد به اصول سیاست پولی معطوف به ثبات قیمتها می باشند.به علاوه بودن به عنوان اعضای سیستم اروپایی بانکهای مرکزی بدین معناست که آنها نیاز دارند تا در چندین شاخه یوروسیستم با هم همکاری نزدیکی داشته باشند.برای نمونه،آنها از جمع آوری اطلاعات حمایت می کنند.به علاوه،ساز و کار دوم اروپایی نرخ مبادلاتی ،چهارچوبی را برای همکاری در زمینه سیاست پولی و نرخ مبادلاتی ارز با یوروسیستم مقرر می دارد.محمل نهادی برای این چنین همکاری ،شورای عمومی بانک مرکزی اروپا است.
بند سوم: اهداف یوروسیستم
اولین هدف سیستم اروپایی بانک های مرکزی در تطابق با بند یک ماده 105 معاهده جامعه اروپایی حفظ ثبات قیمت ها می باشد.این سیستم بدون لطمه به این هدف بایستی از سیاست عمومی اقتصادی در جامعه اروپایی راجع به همکاری در تحقق اهداف جامعه اروپا که شامل سیاست سطح بالایی از اشتغال و رشد پایدار و غیرتورمی می شود نیز حمایت نماید.به علاوه،سیستم اروپایی بانکداری مرکزی می بایست در تطابق با اصل اقتصاد بازار آزاد با رقابت آزاد باشد. از ان جا که بند یک ماده 105 معاهده جامعه اروپایی نسبت به دول عضو اتحادیه اروپا که یورو را نپذیرفته اند اعمال نمی گردد اصطلاح سیستم اروپایی بانکهای مرکزی می بایتس به عنوان یوروسیستم تعبیر گردد.
بند چهارم: وظایف اساسی یوروسیستم
بند 2 ماده 105 معاهده جامعه اروپایی و بند یک ماده 3 اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی صلاحیت انحصاری برای وظایف اصلی ذیل را به یورو سیستم تفویض می نماید:
1- تعیین و اجرای سیاست پولی برای منطقه یورو؛
2- انجام عملیات مبادلات ارزی؛
3- حفظ و مدیریت ذخایر رسمی خارجی دول عضو منطقه یورو؛
4- ارتقای کارکرد روان سیستم های پرداخت

سایر وظایف مرتبط عبارتند از:
1- انتشار اسکناس یورو بدان دلیل که تنها این اسکناس است که از وضعیت پولی رایج حقوقی در منطقه یورو بر اساس بند یک ماده 106 معاهده جامعه اروپایی و ماده 16 اساسنامه سیستم اروپایی بانکداری مرکزی برخوردار می باشند؛
2- جمع آوری اطلاعات آماری ضروری برای وظایف یوروسیستم بر اساس ماده 5 اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی.
بند پنجم: تصمیم گیری متمرکز و تمرکز زدایی عملیاتی
بر اساس ماده 8 اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی، نهادهای تصمیم ساز بانک مرکزی اروپا یوروسیستم را اداره می کنند. این نهادها در چهارچوب مسئولیت های مورد نظر مشخص شده برای آنها تمامی تصمیمات ضروری برای تواناسازی سیستم اروپایی بانکهای مرکزی و یوروسیستم را به منظور اجرای وظایف مورد نظرشان اتخاذ می کنند.تصمیم گیری متمرکز از طریق نهادهای تصمیم گیر بانک مرکزی اروپا محدود به تنظیم سیاست های پولی و مالی از جمله تغییرات در نرخ های بهره بانک مرکزی اروپا نمی گردد.تصمیم گیری متمرکز به اجرای سیاست ها از طریق بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی ملی بسط پیدا می نماید.

به استثنای وظایف قانونی که به طور انحصاری به عنوان محور و اساس یوروسیستم در صلاحیت بانک مرکزی اروپا تفویض شده است، اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی مشخص نمی کند که سیاست های بانک مرکزی اروپا بایستی تا چه میزان از طریق فعالیت های بانک مرکزی اروپا یا بانک های مرکزی ملی اعمال گردد. برای قسمت اعظم فعالیت های یوروسیستم، تقسیم واقعی وظایف بین سیستمی بوسیله اصل تمرکززدایی انجام می شود بدین معنا که بانک مرکزی اروپا می بایستی به بانک های مرکزی ملی متوسل شود به میزانی که به نظر برای اجرای عملیاتی که بر اساس بند یک ماده 12 اساسنامه سیستم اروپایی بانکهای مرکزی وظایف یوروسیستم را تشکیل می دهد ممکن و متناسب باشد.
ساختار عملیاتی یوروسیستم اصل تمرکززدایی را به صورت کامل مد نظر قرار می دهد. بانک های مرکزی ملی تقریبا تمامی وظایف یوروسیستم را انجام می دهند. به ویژه، بانک های مرکزی ملی عملیات سیاست پولی را انجام داده و به عنوان عوامل بانک مرکزی اروپا عملیاتی را که بیشتر جنبه خارجی دارد اجرا می نمایند و تسهیلات پرداخت و تسویه اوراق بهادار را تامین می نمایند و تدارک و صدور اسکناس های یورو را تضمین می نمایند. آنها هم چنین آمارهایی را برای بانک مرکزی اروپا جمع آوری نموده و با بانک مرکزی اروپا راجع به ترجمه و تولید انتشارات و کمک به ارزیابی و پژوهش های اقتصادی که در چهارچوب شبکه های سازمان یافته اجرایی می گردند همکاری می ورزند. در مقابل، بانک مرکزی اروپا خود فقط چند نوع عملیات را اجرایی می نماید. بانک مرکزی اروپا منابع مالی خود را مدیریت کرده، بر پرداخت های فرامرزی با حجم بالا و بر سیستم های پایاپای و تسویه نظارت می کند. سایر فعالیت های عملیاتی بانک مرکزی اروپا شامل عملیات خارجی می شود اگرچه عملا حجم وسیعی از آن بوسیله بانک های مرکزی ملی اجرایی می گردند. با این حال، این فضای محدود فعالیت های عملیات بانک مرکزی اروپا بدان معنا نمی باشد که این بانک عمدتا با سمت عملیاتی یوروسیستم فاقد ارتباط است. در عوض، بانک مرکزی اروپا به شیوه های گوناگون تضمین می نماید که عملیات یوروسیستم بدون تناقض و یکنواخت بوسیله بانک های مرکزی ملی منطقه یورو اجرایی می گردد.
گفتار چهارم: بانکهای مرکزی ملی کشورهای اروپایی
رابطه بین بانک های مرکزی ملی کشورهای اروپایی با یوروسیستم در قالب دو بخش اعمال حقوقی بین یوروسیستمی و سیستم های مشترک عملیاتی مصداق می یابد که در ذیل توضیح داده خواهد شد.
بند اول: اعمال حقوقی بین یوروسیستمی
سه نوع اعمال حقوقی بین یوروسیستمی وجود دارد:
1-دستورالعمل های بانک مرکزی اروپا؛
2-رهنمودهای بانک مرکزی اروپا؛
3-تصمیمات داخلی.
دستورالعمل های بانک مرکزی اروپا و رهنمودهای آن، انواع خاصی از اسناد الزام آور حقوقی و از نظر قضایی قابل اجراء هستند.آنها برای تضمین این امر که عملیات غیر متمرکز به صورت یکنواخت در تطابق با تقسیم داخلی صلاحیت ها بوسیله بانک های مرکزی ملی اجرایی می شوند، مورد تصویب قرار می گیرند. از آن رو که هم دستورالعمل ها و هم رهنمودهای بانک مرکزی اروپا بخشی از حقوق جامعه اروپایی هستند آنها بر قانون گذاری پیشین و پسین ملی در محدوده قابلیت اعمال خود تفوق دارند(اصل تفوق). این برعهده شورای ریاست بانک مرکزی اروپا خواهد بود تا انطباق با دستور العمل ها و رهنمودهای بانک مرکزی اروپا را تضمین نماید. هیئت اجرایی، شورای ریاست را در اجرای این عملکرد با گزارشات منظم انطباق پشتیبانی خواهد نمود. بانک مرکزی اروپا هم چنین برای پذیرش تصمیمات داخلی راجع به موضوعات نهادی، اداری و مالی یوروسیستم ذی صلاح می باشد.این تصمیمات داخلی هم چنین از نظر حقوقی برای تمامی اعضاء یوروسیستم الزام آور تلقی می شوند. التزامات رسمی برای پذیرش دستورالعمل ها، رهنمودها و تصمیمات داخلی بانک مرکزی اروپا در معاهده جامعه اروپایی یا در اساسنامه سیستم اروپایی بانکهای مرکزی مشخص نشده است بلکه به صورت قواعد شکلی بانک مرکزی اروپا مقرر می شوند و از اصول کلی حقوق جامعه اروپایی تبعیت خواهند نمود. با توجه به اینکه اثر حقوقی این اعمال فقط بین ارکان ذی صلاح یوروسیستم می باشد، بنابراین تعهدی بر اساس حقوق جامعه اروپا برای انتشار دستور العمل ها، رهنمودها و تصمیمات داخلی بانک مرکزی اروپا وجود نخواهد داشت. با این حال، بانک مرکزی اروپا عمدتا بواسطه اصل شفافیت اطلاعات در اتحادیه اروپا اقدام به انتشار دستور العمل ها و تصمیمات داخلی که برای فعالین بازار و عموم مردم دارای اهمیت است می نماید.
بند دوم: سیستم های مشترک عملیاتی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی ملی شماری از سیستم های عملیاتی مشترک را برای تسهیل انجام عملیات غیرمتمرکز ایجاد نموده اند. این سیستم های مشترک عملیاتی پشتیبانی آمادی از درستی کارکردی یوروسیستم را به عمل می آورند. سیستم های مشترک عملیاتی سیستم های اطلاعاتی و کاربردها و رویه ها را تحت پوشش قرار می دهند.اعضای این سیستم ها کمیته های سیستم اروپایی بانکهای مرکزی می باشند در حالی که این سیستم ها بوسیله حوزه فعالیت ذی صلاح بانک مرکزی اروپا مدیریت می شوند.عملیات یوروسیستم از
سیستم های مشترک عملیاتی ذیل استقاده می کند:
1-سیستم هایی برای عملیات پول رایج یورو و مداخله دو جانبه در بازار که انتقال ایمن و سریع دستورالعمل ها برای اجرای عملیات تمرکز زدایی سیاست پولی را تضمین می نمایند؛
2-سیستم مبادله اطلاعات غیرآماری که به عنوان مجاری مبادلاتی برای اطلاعات ترازنامه روزانه بانک مرکزی اروپا با بانک های مرکزی ملی انجام وظیفه نموده و به عملکرد مدیریت نقدینگی بانک مرکزی اروپایی گزارش می دهد و برای ارزیابی روزانه بازار پولی مورد استفاده قرار می دهد؛
3-سیستم اطلاعات ارزی که بر ذخایر اسکناس های بانک های مرکزی ملی دول عضو بدین منظور که کمبود بالقوه و افزونی داشته های ذخایر اسکناس های یورو در مکان های دسترسی مختلف یوروسیتم مورد ارزیابی قرار دهد، نظارت می کند.
مبحث سوم: رابطه بانک مرکزی اروپا با جامعه اروپا
گفتار اول: همکاری با نهادها و ارگانهای جامعه اروپا
اگرچه معاهده جامعه اروپایی به صراحت مسئولیت ها را در چهارچوب اتحاد پولی اروپا تقسیم می نماید، در عین حال این معاهده همکاری و مذاکره بین سیاستمداران مختلف را از طریق شماری از ارتباطات قاعده مند بین بانک مرکزی اروپا و موسسات و نهادهای جامعه اروپا تشویق می کند.ارتباطات بین بانک مرکزی اروپا و سایر موسسات سیاست گذار در چهارچوب اتحادیه اروپا به منظور اجرای مناسب وظایف برای یوروسیستم ضروری و حیاتی می باشد. این امر در تمامی فعالیت هایی که بانک مرکزی اروپا به نوعی به تقسیم صلاحیت های خویش با ارکان جامعه اروپایی می پردازد آشکار است. در این موارد، معاهده جامعه اروپایی خواستار همکاری بین بانک مرکزی اروپا با موسسات یا ارکان ذیربط جامعه اروپایی شده است. با این حال، بانک مرکزی اروپا به واسطه ارتباطات متقابل بین سیاست های واحد پولی و سیاست های اقتصادی در جامعه اروپایی به برقراری روابط ثمربخش با سایر ارکان سیاست گذار از جمله دولت ها علاقه مند است.
بند اول: پارلمان اروپایی
رابطه بین بانک مرکزی اروپا و پارلمان اروپایی عمدتا متمرکز بر ایفای ماموریت ها و وظایف بانک مرکزی اروپا می باشد. پارلمان اروپایی یک نقش محوری در مسئول تلقی نمودن بانک مرکزی اروپا برای عملکرد سیاست پولی و وظایف مورد نظر آن برعهده دارد.
1-بررسی گزارشات سالیانه بانک مرکزی اروپا
رییس بانک مرکزی اروپا ملزم می باشد تا بر مبنای بند 3 ماده 113 معاهده جامعه اروپایی، گزارش سالیانه بانک مرکزی اروپا را در جلسات پارلمان اروپایی به آن ارائه دهد. پس از ارائه، پارلمان اروپا یک قطعنامه تصویب می کند که در آن یک ارزیابی جامع از فعالیت ها و عملکرد سیاستی بانک مرکزی اروپا را ارائه می دهد.
2-شهادت در نزد پارلمان اروپا
هم چنین بر اساس بند 3 ماده 123 معاهده جامعه اروپایی، رییس کل بانک مرکزی اروپا و سایر اعضای هیئت اجرایی آن بانک ممکن است که به درخواست پارلمان اروپا یا به ابتکار خودشان در نزد کمیته های صلاحیت دار پارلمان اروپایی حاضر شوند. رییس بانک مرکزی اروپا در تطابق با این مقرره، چهار مرتبه در سال در کمیته راجع به امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپایی حاضر می شود. این کمیته بر اساس آیین نامه داخلی پارلمان اروپایی به عنوان کمیته مسئول روابط با بانک مرکزی اروپا تعبیه شده است.در طول استماعات، رییس بانک مرکزی اروپا تصمیمات سیاستی بانک مرکزی اروپا را تشریح نموده و به سوالات مطروحه از سوی اعضای کمیته های ذیربط پارلمان اروپایی پاسخ می دهد. هم چنین، سایر اعضای هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا در نزد کمیته امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپایی ممکن است حاضر شوند.در طول سالیان اخیر، این نایب رییس بانک مرکزی اروپا بوده است که عموما برای ارائه


دیدگاهتان را بنویسید