دانلود پایان نامه

work
4.26
.816
98
19
Participation in the labor
4.29
.786
98
20
Participation in the labor
4.26
.841
98
21
Participation in the labor
4.26
.865
98
22
Participation in the labor
4.37
.804
98
23
Participation in the labor
4.37
.878
98
در جدول 4-13 میانگین و انحراف معیار سوالات مشاهده می گردد که بالاترین میانگین متعلق به سوال شماره 8 و 15 که مرتبط با پشتکار در کار و روابط انسانی در کار می باشد و کمترین میانگین متعلق به سوال شماره 6 که مرتبط با علاقه به کار می باشد.
جدول (4-14). توصیف سوالات پرسشنامه تعهد سازمانی
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
شماره سوال
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
28.6
28
43.9
43
15.3
15
7.1
7
5.1
5
1
12.2
12
30.6
30
33.7
33
12.2
12
11.2
11
2
22.4
22
37.8
37
24.5
24
12.2
12
3.1
3
3
8.2
8
19.4
19
38.8
38
18.4
18
15.3
15
4
5.1
5
15.3
15
23.5
23
37.8
37
18.4
18
5
3.1
3
12.2
12
26.5
26
34.7
34
23.5
23
6
14.3
14
38.8
38
32.7
32
8.2
8
6.1
6
7
2
2
12.2
12
31.6
31
38.8
38
15.3
15
8
4.1

4
12.2
12
19.4
19
46.9
46
17.3
17
9
3.1
3
2
2
10.2
10
50
49

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

34.7
34
10
4.1
4
23.5
23
23.5
23
37.8
37
11.2
11
11
20.4
20
35.7
35
29.6
29
10.2
10
4.1
4
12
6.1
6
21.4
21
20.4
20
33.7
33
18.4
18
13
11.2
11
21.4
21
26.5
26
27.6
27
13.3
13
14
9.2
9
29.6
29
28.6
28
21.4
21
11.2
11
15
3.1
3
17.3
17
49
48
21.4
21
9.2
9
16
7.1
7
15.3
15
24.5
24
33.7
33
19.4
19
17
9.2
9
23.5
23
29.6
29
28.6
28
9.2
9
18
7.1
7
9.2
9
31.6
31
34.7
34
17.3
17
19
6.1
6
12.2
12
35.7
35
34.7
34
11.2
11
20
12.2
12
55.1
54
26.5
26
3.1
3
3.1
3
21
8.2
8
24.5
24
33.7
33
21.4
21
12.2
12
22
7.1
7
23.5
23
29.6
29
28.6
28

 
 
11.2
11
23
10.2
10
18.4
18
38.8
38
23.5
23
9.2
9
24
جدول( 4-15). توصیف سوالات پرسشنامه تعهد سازمانی از نظر میانگین، انحراف معیار و حجم نمونه
شماره
سوال
عبارات
میانگین
انحراف معیار
حجم نمونه
1
Affective commitment
3.84
1.081
98
2
Affective commitment
3.20
1.157
98
3
Affective commitment
3.64
1.058
98
4
Affective commitment
2.87
1.145
98
5
Affective commitment
2.51
1.115
98
6
Affective commitment
2.37
1.069
98
7
Affective commitment
3.47
1.037
98
8
Affective commitment
2.47
.965
98
9
Normative commitment
2.39
1.042
98
10
Normative commitment
1.89
.895
98
11
Normative commitment
2.71
1.075
98
12
Normative commitment
3.58
1.054
98
13
Normative commitment
2.63
1.187
98
14
Normative commitment
2.90
1.214
98
15
Normative commitment
3.04
1.157
98
16
Normative commitment
2.84
.927
98
17
commitment to continuous
2.57
1.175
98
18
commitment to continuous
2.95
1.125
98
19
commitment to continuous
2.54
1.105
98
20
commitment to continuous
2.67
1.033
98
21
commitment to continuous
3.70
.840
98
22
commitment to continuous
2.95
1.134
98
23
commitment to continuous
2.87
1.118
98
24
commitment to continuous
2.97
1.098
98
در جدول 4-15 میانگین و انحراف معیار سوالات مشاهده می گردد که بالاترین میانگین متعلق به سوال شماره 1 که مرتبط با تعهد عاطفی می باشد و کمترین میانگین متعلق به سوال شماره 10 که مرتبط با تعهد هنجاری می باشد.
4-3 آمار استنباطی
4-3-1 نرمالیتی پرسشنامه های اخلاق کار و تعهد سازمانی
جدول (4-16). نتایج آزمون کولموگوروف اسمیرنوف برای مولفه های اخلاق کار
مولفه
آمار Z کولموگوروف اسمیرنوف
Sig
علاقه به کار
121/2
050/0
پشتکار در کار
833/2
002/0
روابط انسانی در کار
704/2
006/0
مشارکت در کار
629/2
010/0
جدول (4-17). نتایج آزمون کولموگوروف اسمیرنوف برای مولفه های تعهد سازمانی
مولفه
آمار Z کولموگوروف اسمیرنوف
Sig
تعهد عاطفی
351/2
052/0
تعهد هنجاری
037/2
033/0
تعهد مستمر
304/2
051/0
نظر به اینکه Sig محاسبه شده در جداول شماره (4-16) و (4-17) زیر 5% است لذا متغیرهای مورد بررسی غیرنرمال می باشد و با توجه به غیر نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه از آزمون های ناپارامتریک جهت تجزیه و تحلیل استفاده می شود.
4-3-2 شناسایی وضعیت مولفه های متغیر اخلاق کار و تعهد سازمانی
در این بخش یافته های تحقیق براساس فرضیه های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و هدف از این کار استنباط و نتیجه گیری پیرامون ویژگی های جامعه ای است که نمونه ی مورد مطالعه ی از آن استخراج شده است.
جدول (4-18). توصیف مولفه های متغیر اخلاق کار
تعداد
میانگین
انحراف معیار
کمینه
بیشینه
علاقه به کار
98
3.8844
.92236
1.00
5.00
پشتکار در کار
98
4.3384
.68089
2.17
5.00
روابط انسانی در کار
98
4.3861
.64908
2.17
5.00
مشارکت در کار
98
4.3061
.71115
2.00
5.00
اخلاق کار
98
4.2287
.63486
2.08
5.00
در جدول فوق میانگین و انحراف معیار هر یک از مولفه های اخلاق کار نشان داده شده است که حداکثر میانگین مربوط به روابط انسانی در کار با میانگین 4.38 و حداقل میانگین با عدد 3.88 مربوط به علاقه به کار است.
جدول (4-19). شناسایی وضعیت مولفه های متغیر اخلاق کار
گروه
تعداد
نسبت مشاهده شده
نسبت آزمون
سطح معنی داری
علاقه به کار
Group 1
<= 3
20
.20
.50
.000
Group 2
> 3
78
.80
Total
98
1.00


دیدگاهتان را بنویسید