دانلود پایان نامه

پیرامون رضایت تحصیلی دانشجویان است که از آن به عنوان یک پیامد (آستین، 1993ب) یا ابزار طراحیشده جهت بهبود کیفیت تجارب دانشجویان (هاروی، پلیمر، مونو گیِل، 1997؛ آلدریج و رولی، 1998) یاد میشود. در واقع، دانشگاهها جهت تحقق اهداف و حفظ و بقای معنادار خود در محیط، میبایست به شناخت و درک عمیقی از انتظارات و خواستهی مخاطبان خود به ویژه دانشجویان دست یابد تا از این طریق و با فراهم آوردن امکانات و تسهیلات درخور و شایسته، هم رضایت دانشجویان را تأمین کند و هم بستر مناسب برای بقا و استمرار دوام خود در محیط را فراهم آورند. با این وجود، تأمین رضایت تحصیلی دانشجویان و تضمین بقای دانشگاه به خودی خود محقق نمیشود، بلکه مستلزم وجود بستر و شرایط مناسب و مطلوبی از جمله وجود شبکههایی گسترده از روابط مثبت و مشارکتی بین ذینفعان آموزشی به خصوص اساتید و دانشجویان است که از آن به عنوان سرمایهی اجتماعی یاد میشود.

سرمایهی اجتماعی منبعی اجتماعی است که در روابط بین افراد یافت میشود و مشتمل بر شبکه های اجتماعی، ساختار حمایتی، مشارکت اجتماعی و مدنی و همچنین اعتماد بین افراد و سیستمهای اجتماعی است (اسپیلبرگ، 2001). در واقع سرمایهی اجتماعی یک دارایی یا کالای عمومی استکه هم میتواند منجر به تحقق منافعی برای سیستم و اعضای آن میشود و هم این امکان را به وجود میآورد تا افراد مسائل جمعی را راحتتر حل کنند و با احساس مسئولیت متقابل، وظایف خود را به خوبی انجام دهند (قلیپور و همکاران، 1387).
لازم به ذکر است که هر چند سرمایهی اجتماعی بر میزان رضایتمندی دانشجویان از تحصیل دارای اثر تعیینکنندهای میباشد، اما کیفیت و ماهیت این متغیر و همچنین میزان رضایتمندی دانشجویان از تحصیل، تحت تأثیر عوامل و عناصر دیگری نیز میباشد که از مهمترین آن میتوان به نوع ساختار سازمانی تواناساز و بازدارنده (هوی و میسکل، 2008) اشاره کرد. مطابق با برخی یافتههای پژوهشی، در حالیکه در ساختار سازمانی بازدارنده به مسائل و مشکلات به عنوان تهدیدی علیه سازمان نگریسته میشود و در صورت مشاهدهی کمکاری به تنبیه و مجازات افراد پرداخته میشود، در ساختار سازمانی تواناساز به دلیل تأکید بر مشارکت و همکاری افراد، فراهم آوردن زمینه های خلاقیت و نوآوری و دیدن مسائل به عنوان فرصتی برای رشد (هوی و میسکل، 2008)، هم زمینه برای ارتقاء میزان اعتماد و توسعهی سرمایهی اجتماعی فراهم است و هم بستر مناسب برای جلب و افزایش میزان رضایتمندی دانشجویان و تمایل آنها به ماندن در دانشگاه ایجاد میشود.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با این وصف و با توجه به تأثیر مستقیم و تعاملی هر دو متغیر نوع ساختار سازمانی و سرمایهی اجتماعی در ایجاد بستر مناسب جهت جلب رضایتمندی دانشجویان، در پژوهش حاضر تلاش شد با ارائهی چارچوبی مفهومی (شکل شمارهی 2)، به بررسی رابطه این سه متغیر پرداخته شود. لذا در حالیکه در این پژوهش سرمایهی اجتماعی دارای سه بُعد پنهان شبکهی اجتماعی، هنجار اجتماعی و اعتماد اجتماعی و نوع ساختار سازمانی دارای دو بُعد پنهان تواناساز و بازدارنده میباشد، تلاش شد ضمن بررسی رابطه مستقیم هر یک از این متغیرها با رضایت تحصیلی دانشجویان که دارای شش بُعد رضایت از تحصیل؛ رضایت از استاد؛ رضایت از همکلاسیها؛ رضایت از پیشرفت تحصیلی؛ رضایت از شیوهی ارزیابی آموزشی و رضایت از محیط تحصیل (ترکزاده، 1386) میباشد، به بررسی رابطه تعاملی هر دو متغیر جهت پیش‌بینی میزان رضایت تحصیلی دانشجویان پرداخته شود.
رضایت تحصیلی
نوع ساختار سازمانی
سرمایهی اجتماعی
رضایت تحصیلی
نوع ساخ


پاسخی بگذارید