دانلود پایان نامه

آماری، حجم نمونه، شیوه نمونه‌گیری، ابزار گردآوری داده ها، روایی و پایایی ابزار اندازهگیری و در نهایت به روش‌های مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق اشاره میشود.
برای آشنایی اجمالی با روش‌شناسی این پژوهش پیاز فرایند پژوهش(دانایی‌فرد و دیگران، 1389) ارائه می‌شود:
جهت گیری این پژوهش کاربردی و رویکرد آن بصورت قیاسی-استقرایی است. نوع این پژوهش ترکیبی(کمی و کیفی) است. محیط بوقوع پیوستن پژوهش بیانگر صبغه‌ی آن است که در این‌جا صبغه‌ی پژوهش میدانی است. استراتژی‌های مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از استراتژی پیمایش و تحلیل محتوای کیفی. شیوه‌ی گردآوری داده‌ها مصاحبه و پرسش‌نامه است. اهداف این پژوهش نیز اکتشافی، توصیفی و آزمون فرضیه می‌باشد.
در این پژوهش در دومرحله گردآوری داده‌ها صورت پذیرفت که در ادامه این دومرحله به همراه روش گردآوری و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها تشریح می‌شود.
3-2. مرحله‌ی اول
رویکرد این مرحله استقرایی است و از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد.
3-2-1. جامعه‌ی پژوهش
جامعه آماری مورد بررسی برای این مرحله دانشجویان غیر پزشکی عضو بنیاد ملی نخبگان استان مازندران در مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد بودند.
3-2-2. تحلیل محتوا
تحلیل محتوا را می‌توان به‌طور شهودی روشی در کندوکاو معنای نمادین پیام‌ها توصیف کرد. احتمالا اکثر تحلیل‌گران محتوا نیز چنین برداشتی دارند؛ چراکه دست کم از دو دلالت گمراه‌کننده عاری است: 1)پیام‌ها معنای واحدی ندارند که مستلزم کشف باشد. همواره می‌توان داده‌ها را خاصّه در جایی که ماهیّتاً نمادین هستند، از دیدگاه‌های مختلفی نگریست. 2)‌معنا لزوما برای همگان یکسان نیست و اجماع یا اشتراک ذهنی در مورد معنای پیام که تحلیل محتوا را فوق‌العاده ساده می‌سازد، فقط در مورد واضح‌ترین وجه پیام یا برای معدودی از مردم، که از دیدگاه فرهنگی و سیاسی اجتماعی یکسانی برخوردارند پیش می‌آید. قطعا ارتباطات جمعی، حوزه سنتی تحلیل محتوا است. محققان، عمدتا در پی خصوصیات ارتباط گیرنده، اثر مخاطبان، توجه عمومی، فضای اجتماعی-سیاسی، فرایندهای روابط ارزش‌ها، پیش‌داوری‌ها، تمایزات فرهنگی، محدودیت‌های نهادی و امثالهم هستند(کریپندورف، 1390: 26تا 31).
تحلیل محتوا در دو نوع کمّی و کیفی انجام می‌شود.
مهمترین شیوه های کمّی عبارتست از: تحلیل ارزشیابی، تحلیل احتمال وقوع. در تحلیل ارزشیابی هدف این است که با تحلیل کمی متن، بتوان به نوع گرایش و ارزش گذاری‌های تولید کننده متن پی برد و روش آن این است: شمارش واحدهای محتوایی، تعیین جهت با ارزش آن‌ها، و تعیین شدت با ارزشی. در تحلیل احتمال وقوع هدف سنجش کمی گرایش بیان شده در یک متن است. به عنوان مثال چند دفعه واژه یا عبارات خاصی به طور متقارن یا هم معنی به کار برده شده است و آیا این از نظر آماری معنا دار است.
در تحلیل محتوای کیفی ابتدا بیشتر به بررسی محتواها می‌پرداختند امروزه با وجود ابداع شیوه‌های کمّی، تحلیل‌های کیفی همچنان مورد استفاده است؛ مخصوصاً وقتی که با ادامه تحلیل کیفی طرحی دیگری با ماهیت کمّی جهت آزمون آن اجرا شود. سید امامی(1386: 461) رویکرد تفسیری در تحلیل محتوای کیفی را بارز می‌داند.
3-2-2-1. ویژگی‌های تحلیل محتوا
الف. عینی و عملی بودن: به این معنا که مباحث کیفی به گونه عینی تبدیل گردد تا اگر پژوهشگر دیگری همان متن را دوباره با روش قبلی تحلیل محتوا نمود، به نتایج محقق اولی دست یابد. این امر در صورتی تحقق می‌یابد که معیارهای به کار رفته در تحلیل محتوا روشن باشد تا دیگران نیز با طبقه بندی و تجزیه و تحلیل متن به همان اندازه توفیق یابند.
ب. نظم بخشیدن به عملیات: تحلیل محتوا در صورتی کامل انجام می‌گیرد که محقق به وارسی همه محتویات مربوط به موضوع مبادرت ورزد و از انتخاب عناصر بر اساس سلایق شخصی خودداری نماید. نباید با پیشداوری و ذهنیت‌های نادرست، به تحلیل متن پرداخت، بلکه باید آنچه واقعاً در متن به کار رفته است، مورد تحلیل قرار گیرد(ساروخانی، 1382: 296تا 298).
3-2-2-2. کدگذاری در تحلیل محتوا
کدگذاری در تحلیل محتوا بر اساس مفاهیم و معانی مورد نظر و عملیاتی نمودن متغیرها صورت می‌گیرد. بنابراین، محقق به پالایش مفاهیم می‌پردازد و ارتباط موجود میان مفاهیم را به دست می‌آورد و از طریـق کدگـذاری یا طبقه بندی مفاهیـم مورد نظـر، به عملیاتی نمودن بررسی محتوا دست می‌یابد(بَبی، 1384: 653تا 659). در داده‌های متنی هدف آن، انتخاب متن یا بخشی از آن به عنوان یک مقوله‌ی مربوط به پرسش پژوهش است. این کدگذاری مورد بحث در اینجا مشابه با کدگذاری باز مورد بحث در کتاب فلیک(1387) است. فلیک(1387: 330) درباره کدگذاری باز می‌نویسد:«کدگذای باز قصد دارد تا داده‌ها و پدید‌ها را در قالب مفاهیم درآورد. به این منظور ابتدا داده‌ها از هم مجزا می‌شوند. عبارت‌ها براساس واحدهای معنایی دسته بندی می‌شوند تا تعلیقات و مفاهیم(کدها) به آن‌ها ضمیمه شوند(1387: 330). … می‌توان کدگذاری باز را با درجات مختلفی از دقت و توجه به جزئیات انجام داد. می‌توان یک متن را جمله به جمله، خط به خط، پاراگراف به پاراگراف کدگذاری کرد و یا آن‌که یک کد را برای تمامی متن در نظر گرفت»(1387: 333). فلیک میزان دقت و توجه به کدگذاری را مدیون پرسش تحقیق و سبک شخصی تحلیل‌گر می‌داند(فلیک، 1387: 330).
به عبارت بهتر در این نوع کدگذاری «مفاهیم» درون مصاحبه‌ه
ا و اسناد و مدارک بر اساس ارتباط با موضوعات مشابه طبقه‌بندی می‌شوند که به این کار مقوله پردازی گفته می‌شود. «مقولات» دارای قدرت مفهومی بالایی هستند زیرا می‌توانند مفاهیم را به دور محور خود جمع کنند. تعداد بسیاری کد دسته‌‌بندی شده از این مرحله بدست می‌آید.
3-2-3. مراحل انجام پژوهش
روش این پژوهش نیز بر اساس کدگذاری باز و با بهره گرفتن از مدل ارائه شده توسط پاندیت(1996) طراحی شده است. مدل پاندیت برای این پژوهش تعدیل شد و روش این پژوهش را نشان می‌دهد(شکل3-2).
خیر
بررسی کفایت نظری
طراحی ابزار گردآوری داده‌های میدانی
نمونه گیری نظری
تحلیل محتوای کیفی برای داده‌ها
پایان پژوهش
بله

شکل3-2: مدل پاندیت، تعدیل شده برای این طرح پژوهش


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر اساس شکل3-2، مراحل انجام این تحقیق به شرح زیر است:
3-2-3-1. انتخاب نمونه
نمونه گیری در این مرحله به روش نظری انجام شده است. نمونه‌گیری نظری توسط گلیسر و استراوس ابداع شد(فلیک، 1387: 138). نمونه گیری نظری عبارت است از: «فرایند گردآوری داده‌ها برای نظریه‌پردازی که از این طریق تحلیل‌گر بطور همزمان داده‌هایش را گردآوری، و کدگذاری و تحلیل می‌کند و تصمیم می‌گیرد چه داده‌هایی را در مرحله‌ی بعد گردآوری و آن‌ها را کجا پیدا کند، تا بدین وسیله نظریه‌اش را در حین شکل‌گیری تدوین کند»(گلیسر و استراوس، 1967 به نقل از فلیک، 1387: 138). به عبارتی تحلیل‌گر دایم در حال کدگذاری است تا به جایی برسد که دیگر مفاهیم جدیدی برای کدگذاری وجود ندارد.
براین اساس و به جهت انجام نمونه‌گیری نظری و جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز ابتدا نام و شماره تماس عده‌ای دانشجو از بنیاد ملی نخبگان استان مازندران اخذ شد. ابتدا با ده نفر از این دانشجویان مصاحبه چهره به چهره صورت گرفت و تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار انجام شد. سپس با ده دانشجوی دیگر مصاحبه و داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به دلیل نرسیدن به کفایت نظری برای بار سوم با شش دانشجوی دیگر مصاحبه و داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از آن‌جایی که باز هم داده‌ها به حد کفایت نظری نرسیده بودند با پنج دانشجوی دیگر مصاحبه شد. این بار داده‌ها حد کفایت نظری را اشباع کردند و مصاحبه‌ها متوقف شدند. درمجموع سی‌ویک مصاحبه صورت گرفت. صدای مصاحبه شوندگان ضبط شد.
3-2-3-2. گردآوری داده‌ها
برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه‌های بدون ساختار بصورت چهره به چهره استفاده شد. واحد اندازه‌گیری هر داده فرد بوده است.
3-2-3-3. ساماندهی و تجزیه و تحلیل اطلاعات
از آن‌جایی که این مرحله از پژوهش با هدف اکتشافی دنبال شد، مصاحبه‌ها بصورت باز و بدون ساختار جهت گردآوری داده‌ها استفاده شد. پتون(1990) بر عدم وجود سرفصل‌های از پیش تعیین شده برای انجام مصاحبه‌ها تأکید می‌کند تا خطاهای کلیشه‌ای به حداقل و گرد‌آوری اطلاعات صحیح حداکثر شود(وایلدن و دیگران، 2010). به همین دلیل سوالات از پیش تعیین نشده بودند. سوالاتی از قبیل: به چه شغلی تمایل دارید و آن چه ویژگی‌هایی دارد؛ سازمان مورد علاقه‌ی شما باید چگونه باشد؛ و… . مصاحبه‌ها بر روی کاغذ آورده شد و کدگذاری انجام شد.
3-2-3-4. مراحل تجزیه و تحلیل داده‌ها
3-2-3-4-1. انجام کدگذاری: کدگذاری(کدگذاری باز) انجام گرفت و براساس آن مفاهیم و مقوله‌ها شناسایی شدند.
3-2-3-4-2. جهت انجام طرح کمّی پژوهش، شاخصی با 46 گزاره متناسب با تمام مقوله‌های شناسایی شده تهیه شد.
3-2-3-5. بررسی کفایت نظری
همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد نمونه‌گیری به طریق نظری انجام گردید که مطابق آن نمونه‌گیری آن‌قدر ادامه می‌یابد تا مفهوم جدیدی، شناسایی نشود؛ بدین معنی که داده‌ها به حد کفایت نظری برسند.
3-2-4. روایی و پایایی

روایی و پایایی، دو مفهوم مهمی هستند که باید حین انجام پژوهش مورد توجه واقع شوند، زیرا عینیت و اعتبار پژوهش از این دو مفهوم نشئت می‌گیرند(سیلورمن،2004: 283).
3-2-4-1. روایی
با وجود این که معیار روایی ریشه در پارادایم اثبات گرایی و کمّی دارد محققان کیفی می‌توانند با تعریف مجدد این معیار بر مبنای هستی شناسی و روش شناسی تفسیری از آن در جهت ارتقاء باور پذیری و قابل دفاع بودن تحقیق خود بکار بگیرند(فقیهی و علیزاده، 1384).
دانایی‌فرد و دیگران(1388: 176) در باب روایی پژوهش‌های کیفی می‌نویسند: «در تحقیقات کیفی مطالعه با بررسی‌ای دارای روایی است که به‌طور واقعی موضوعی که ادعا می‌شود بررسی شده است را بررسی کند. … در تحقیقات کیفی توجه به روایی تفاسیر است یعنی آیا این نتیجه گیری پژوهش‌گر که براساس یافته‌های پژوهش، x عامل اصلی مسأله است یا خیر، و دارای روایی است یا خیر. براساس یافته‌های پژوهش مشارکت و درگیری افراد دیگر همکاران، مصاحبه‌شونده‌ها، قضاوت خبرگان و غیره در مورد روایی تفسیر داده‌های مصاحبه‌های پژوهشی کیفی بسیار اساسی است. ریزن و روان(1981: 243) به این نتیجه رسیدند که تنها معیار صحت یک تفسیر، بین‌الاذهانی بودن آن است؛ یعنی گروهی از افراد که دارای جهان مشابهی شوند»(دانایی‌فرد و دیگران، 1388: 176). در بحث ارزیابی تحقیق کیفی به مسئله‌ی اعتبار بیش از پایایی توجه می‌شود(فیلک،1387: 414)، چون ارزیابی یا سنجش آن سخت‌تر از پایایی است(آری و دیگران، 2002: 267) و همچنین طرح های کیفی بطور عمیق‌تری به بررسی پدیده می‌پردازند که این امر نیاز بیشتری به تعیین روایی مناسب دارد. براین اساس از استراتژی‌های ارائه شده توسط دنزین و لینکلن(2000: 303) جهت تعیین روایی پژوهش استفاده شد(نیکرک، 2009). در زیر استراتژی های قابل استفاده در این طرح پژوهش آورده می‌شود:
ذخیره داده‌ها: صدای مصاحبه‌شوندگان ضبط گردید که امکان پیاده‌سازی دقیق مصاحبه را بصورت متن فراهم آورد.
زبان مورد استفاده در متن مورد تجزیه و تحلیل: گفته‌های مصاحبه شونده بدون تغییر و به زبان فارسی نوشتاری تایپ گردید.
رویه کدگذاری: کدگذاری براساس تحلیل محتوای کیفی به جهت دسته بندی و طبقه بندی مفاهیم انجام شد.
زمینه کاری انجام مصاحبه‌ها: زمینه جمع‌آوری داده‌ها باید طوری باشد که مصاحبه‌شوندگان احساس راحتی کنند. در این پژوهش سعی شد در فضایی دور از حواس پران‌ها مصاحبه‌ها انجام شد.
3-2-4-2. پایایی
کریپندورف(1390: 175) در مورد پایایی پژوهش‌های کیفی می‌نویسد: «پایایی ارزیابی این عمل است که هر طرح تحقیقی، هر بخشی از آن و هر داده‌ای که حاصل آن است تا چه حد معرف تغییرات در پدیده‌های واقعی است تا شرایط بیرونی و اضافی سنجش، ویژگی‌های منحصر به فرد پنهان تحلیل‌گران منفرد و اربی‌های پنهان نحوه‌ی عمل». فلیک(1387: 411و412) به نقل از کرک و میلر(1986) برای پایایی به منزله‌ی معیاری برای تحقیق کیفی به سه معنا اشاره می‌کند: پایایی آرمانی: تلاشی است برای تعیین این‌که یک روش خاص تا چه حد می‌تواند به طور پیوسته به همان اندازه‌گیری‌ها یا نتایج منجر شود؛ پایایی در زمانی: بیان‌گر ثبات اندازه‌گیری یا مشاهده در طول روند زمانی است. پایایی همزمانی: عبارت است از یک نواختی یا همسازی نتایجی که در یک زمان واحد با ابزارهای مختلف به دست آمده‌اند. فیلک(1387) به نقل از کرک و میلر(1986) در مورد این سه معیار معنا برای پایایی می‌نویسد: «نگرش آرمانی به پایایی را امری پیش‌پا افتاده و گمراه‌کننده می‌دانند و به همین دلیل آن‌را کنار می‌گذارند. … پایایی در زمانی نیازمند این پیش‌شرط است که پدیده‌ی مورد مطالعه به خودی خود هیچ تغییری نکند، در چنین حالتی معیار فوق کارآمد خواهد بود. اما مطالعات کیفی به ندرت به موضوعاتی می‌پدازند که هیچ تغییری نمی‌کنند. پایایی همزمانی نیز هنگامی سازنده و مفید است که بطور کامل تحقق نیابد. اما این سؤال مطرح می شود که چرا چنین است، و همچنینی سؤال‌هایی درباره‌ی دیدگاه‌های مختلف به موضوع در نتیجه‌ی روش‌های مختلف بکار گرفته شده توسط محققان گوناگون پیش می‌آید».
با این اوصاف برای تعیین پایایی در پژوهش‌های کیفی باید نتایج با داده‌های گردآوری شده مطابقت داشته باشد. بر اساس این مدعا از استراتژی‌های معرفی‌شده توسط اری و دیگران(2002: 435و436) برای تعیین پایایی نتایج بکار گرفته شد(نیکرک، 2009). در زیر استراتژی های قابل استفاده در این طرح پژوهش آورده می‌شود:
منطق تکرار مصاحبه‌ها: براین اساس تکرار مصاحبه ها باید براساس منطق خاص و قابل قبولی باشد که در این‌جا تکرار مصاحبه‌ها برای رسیدن به حدکفایت نظری داده ها انجام شد.
استراتژی کد گذاری مجدد: بدلیل احتمال دایم‌الوجود خطاهای انسانی کدگذاری‌ها باید مرور شوند. در این‌جا کدگذاری‌ها بعد از انجام هر سری نمونه‌گیری انجام می‌شد و همزمان با کدگذاری‌های جدید کدگذاری‌های پیشین نیز مجدداً مورد بررسی قرار می‌گرفت تا سازگاری کدگذاری در طول پژوهش حفظ شود.

 
 
مشاهده توسط شخص دیگر: براین اساس شخصی از غیر از محقق باید نحوه کدگذاری را ببیند. انجام چنین پژوهش‌های دانشگاهی، در گرو هماهنگی و درارتباط بودن با استاد مشاور و خصوصاً استاد راهنماست که این مهم را پوشش می‌دهد.
موقعیت محقق: براین اساس محقق باید موقعیت و نقش خود را برای مصاحبه شوندگان روشن کند. اولاً محقق مجوز مصاحبه با نخبگان دانشجویی از بنیاد ملی نخبگان استان مازندران را در دست داشت، دوماً سعی شد به مصاحبه شوندگان درک مناسبی نسبت به موضوع پژوهش القا شود، و سوماً هیچ نام و نشانی دقیقی از مصاحبه‌شونده حین مصاحبه‌ها نگه‌داری نشد تا این امر موجب آسودگی خاطر مصاحبه شوندگان گردد.
ممیزی: براین اساس باید رویه های انجام پژوهش روشن گردد که در پژوهش حاضر، مراحل و رویه‌های گردآوری داده‌ها در این طرح پژوهش توضیح داده شد.
3-3. مرحله‌ی دوم
رویکرد این مرحله قیاسی است که به متعاقب مرحله اول انجام پذیرفت.
3-3-1. جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد، اشیاء و یا چیزهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند و محقق میخواهد به تحقیق درباره آن‌ها بپردازد. معمولاً در هر پژوهشی، جامعه آماری مورد بررسی، جامعه‌ای است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفات متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد(مقیمی، 1386: 36).
جامعه‌ی آماری پژوهش شامل دانشجویان غیرپزشکی عضو بنیاد ملی نخبگان استان مازندران در مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد، بودند. تعداد اعضای جامعه


دیدگاهتان را بنویسید