دانلود پایان نامه

که امنیت بیشتر تنها از ترکیب و اتحاد عالمانهی پیشگیری، ضمانتاجرا و بازپذیری بزهکار به وجود خواهد آمد.
منظور از سیاست جنایی جامعوی آن است که مردم و جامعه مدنی نیز در مقابله با جرم بی تفاوت نیست. بلکه جامعه هم با اتخاذ یک سیاست معقول در مبارزه با جرم سهم میگیرد. جامعه مدنی با تشکیل کارگروههای مشورتی و تبادل نظر، در قالب سازمانهای غیر دولتی، در نهایت راجع به اعمال مضر به اجتماع موضعگیری میکند و از دولت میخواهد که آن اعمال را جرمانگاری نماید. از اینرو آن را سیاست جنایی مشارکتی نامیدهاند. به این معنا که دولت و جامعه در مقابله با جرم با یکدیگر مشارکت مینمایند.
به هر میزان که در دولت روحیه مردمسالاری وجود داشته باشد و به هر مقدار که دولت به ارزشهای دموکراسی پایبند باشد، در یک کشور سیاست جنایی مشارکتی وجود دارد. اما به هر میزان که دولت روحیه استبدادی داشته باشد، به همان میزان در آن کشور دیگر از سیاست جنایی جامعوی یا مشارکتی خبری نخواهد بود. دولت در مقابله با جرم دیگر با مردمش مشورت نمیکند. حکومت در نبرد با جرم به گفتمان تکگویی روی میآورد و در نهایت در برابر جرم تنها میماند و در این نبرد شکست میخورد.
بنابراین، نقش جامعه مدنی در مقابله با جرم و پیشنهاد لوایح تقنینی مورد نیاز به دولت و در نهایت به پارلمان، بسیار ضروری و برجسته است که میتواند به مردمی شدن قوانین کمک نماید (علامه، 1388).

وقتیکه مشارکت جامعهی مدنی در فرآیندهای تصمیمگیری وجود داشته باشد، سیاستها به صورتی شفاف در میآیند و حمایت وسیعی صورت میگیرد. همهی ما توسط ارزشهای معنوی است که انگیزه داریم و از این لحاظ، ایجاد مشارکت در میان ما به منزلهی مسئلهای از هدف مشترک و ایجاد اعتماد است (عبداللهی،1388،مقدمه) .
بند اول: N G Oها

تشکلها از آنجا که الزام قهری در به کار گیری فعالت خود ندارند و به نوعی در کنار افراد جامعه هستند تا روبروی آنها، تاثیر عمیقتری بر نهادینه کردن امور در افراد جامعه دارند. یکی از این تشکلها انجمن علمی زنبورعسل میباشد که این انجمن از جمله تشکلهایی است که با ارائهی اطلاعات و آگاهیهای لازم در اختیار شاغلان در این زمینه، به پیشرفت صنعت زنبورداری کمک شایانی کردهاند؛ در واقع جهت پیشرفت یک حرفه، توجه به اطلاعات علمی و گسترش تحقیقات در زمینههای مختلف صنعت زنبورداری، تاثیر به سزایی دارد. انجمن علمی زنبورعسل از معدود انجمنهایی است که با این هدف به انتشار مقالات متعدد و آگاهی رسانی به زنبورداران و همچنین مسولین مربوطه جهت حمایت زنبورداران، کمک شایانی کرده است. چاپ مقالات متعدد در هر ماه در مجلهای با همین نام، گویای فعالیتهای پیگیر ایشان میباشد.
بند دوم: مشارکت مردمی
اصلیترین نقطهای که سیاست جنایی (در مدل دولت- جامعهی مردم سالار) در پی رسیدن به آن است، مشارکت مردمی و حضور فعال و داوطلبانهی آنها در برقراری نظم و جلوگیری از ارتکاب تخلفات و ناهنجاری در یک جامعه است. در این مورد میتوان به مشارکتت افراد در مقابله با عارضه CCD (الف)، همچنین گزارشهایی که یا توسط خود زنبوردار (ب) و یا افراد دیگر در مورد وقوع تخلف و یا واقعهای (پ)، داده میشود، میتوان اشاره کرد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) مقابله با عارضه CCD
زمانیکه زنبور احساس کند اتفاق غیر طبیعی افتاده کندو را ترک میکند.از عوامل مهم در بروز این عارضه امواج موبایل مسمومیتها و سمپاشی است. در مورد سموم، با توجه به سه دسته از سموم (مضر، متوسط و بیضرر)، دو دستهی اول را فقط باید هنگام غروب سمپاشی کرد و دستهی سوم را هر زمان که باشد ممنوعیتی ندارد، پس جلوگیری از وقوع سمپاشیهای خطرناک، یک پاسخ کنشی به تولید عسلهای غیرارگانیک و همچنین جلوگیری از ضرر مالی زنبورداران میباشد.
اختیار وزارت کشاورزی در پیشگیری یا ریشهکن کردن یا درمان بیماری های زنبورعسل، به تنهایی یا به کمک انجمن کشاورزان. همچنین کمک از برخی از کشورهای تعیین شده در جهت اجرای اقدامات مذکور (MICHAEL, 1980, page 161.).
ب) اطلاع دادن به بازرس توسط خودِ زنبوردار به وجود هرگونه بیماری در زنبورستان:
مشارکتِ خودِ زنبوردار در ارتکاب تخلفات و یا اتفاقات ناهنجار در پرورش زنبورعسل، بسیار از اهمیت بالایی برخوردار است و این بدان معناست که زنبوردار در جهت پیشرفت این صنعت خود را دخیل میداند و نقش مقررات و حاکمیت قانون را پذیرفته است.
ماده 131.025، وظیفهای را تعیین کرده؛ در باب گزارش بیماری زنبوران، برای زنبورداری که از بیماری زنبورانِ خود اطلاع دارد. زنبوردار باید تمام حقایقی را که از آن آگاهی دارد به بازرس انتقال دهد. (Burger, 2003)
پ) گزارشهای مردمی از وقوع تخلفات (نظارت جامعه)
همکاری افراد جامعه در تایید سلامت محصولات خوراکی که در سطح بازار به فروش میرسد، میتواند عامل بازدارندهی مناسبی باشد. در اختیار قرار دادن اطلاعات لازم به افراد جامعه که هنگام برخورد با یک مسئله تقلب یا محیط غیر بهداشتی، چه وظایفی را به عنوان شهروند بر عهده دارند، به تدریج باعث میشود که ضمیر هر شهروندی نهادینه گردد که با عدم اطلاعرسانی به دستگاه مربوطه، درواقع سلامتی چندین هموطن را به خطر انداختهام.
به عنوان مثال نصب شماره تماس مرجع


دیدگاهتان را بنویسید