دانلود پایان نامه

ع.ق.ا جستجو کرد، زیرا طبق بند ع تعقیب و مجازات و اجرای حدود نسبت به مجرمین یکی دیگر از وظایف قوه قضاییه تعیین شده است . اصلاح مجرمین (قسمت دوم بند 5) و کل بند 4 اصل 156 پیشگیری کیفری را تشکیل می دهند، یعنی در هردو حالت دستگاه عدالت کیفری و شعبات آن متولی هستند . در زمینه پیشگیری می توانیم بگوییم که قسمت دوم بند 5 مصداق بارز جرم شناسی بالینی است و کل بند 4 اصل 156 پیشگیری کیفری شکل عام جرم شناسی حقوقی است . قسمت دوم بند 5 ناظر به جرم شناسی پیشگیرانه است. جرم شناسی پیشگیرانه لا اقل در دو شکل قابل تصور است 1. پیشگیری اجتماعی 2. پیشگیری وضعی که خود پیشگیری وضعی به دو شاخه تقسیم می شود:
1.پیشگیری جرم شناختی 2. پیشگیری بزه دیده شناختی
در پیشگیری وضعی جرم شناختی ، هدف مداخله در اوضاع و احوال مشرف به جرم است . به شکلی که معادله مجرم شدن مختل گردد لیکن در پیشگیری وضعی ( بزه دیده شناختی ) هدف مداخله در وضعیت پیش جنایی به شکلی که از بزه دیده واقع شدن هدف ویا موضوع جرم جلوگیری شود .
1-17- لایحه قانونی پیشگیری از جرم
برای عملیاتی کردن وتدوین محدوده بند 5 اصل 156 ق.ا در آذر سال 1381 کمیته پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به تدوین قانون در این زمینه دست زد که در دو مرحله کارشناسی با حضور متخصصان و مسولان عالی قضایی تنظیم شد. این لایحه دارای 8 ماده و 6 تبصره بود و در مواد 1و2 تعریف و انواع پیشگیری از جرم ودر مواد3و4 ساختار و وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و در مواد 5و6 ساختار وظایف شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم و در ماده 7و8 تعیین محل دبیرخانه این شوراها و چگونگی تدوین آئین نامه قانونی مذکور بیان شده است. در ماده 1 این لایحه برای اولین بار واژه پیشگیری از جرم در قانون تعریف شده است به موجب این ماده پیشگیری عبارت است از (( پیش بینی)) شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن ملاحظه میشود که اطلاق عبارت خطر وقوع جرم هم پیشگیری از بزهکاری نخستین و هم پیشگیری از ارتکاب دوباره جرم را در برمی گیرد و معنای عام پیشگیری مورد نظر تدوین کنندگان این لایحه بوده است. بعلاوه ماده 2 لایحه مذکور بر اساس نهادی متولی در این زمینه تقسیم جدیدی از اقسام پیشگیری ارائه کرده است. برابر بندهای الف و ب و ج ماده 2 لایحه گونه های پیشگیری عبارتند از : بند نخست :پیشگیری اجتماعیتدابیر و اقدام های دولت و نهاد ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی در زمینه سالم سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی جرم است.
بند دوم: پیشگیری انتظامی تدابیر و اقدام های انتظامی با هدف حمایت از شهروندان در برابر خطر وقوع جرم افزایش آگاهی های عمومی و ارائه خدمات مشاوره ای پیشگیرانه ، نظارت و مراقبت برای اماکن عمومی و مناطق جرم زا افزایش آگاهی های عمومی و ارائه خدمات مشاوره ای پیشگیرانه ، نظارت و مراقبت برای اماکن عمومی ومناطق جرم زاو افزایش هزینه های ارتکاب جرم است.
1-18- مفهوم پیشگیری و مصادیق آن
چرا بحث پیشگیری در سیاست جنائی خیلی دیر مطرح شده است؟ چرا حقوق جزا سابقه چهار هزار ساله دارد در حالی که پیشگیری اخیرا مطرح شده است ؟ چرا صاحبنظران از این مفهوم استقبال نمی کنند؟
مفهوم پیشگیری برای پاسخ به سوالات فوق ضروری است. در ابتدا مفهوم پیشگیری توضیح داده شود. برای پیشگیری تعاریف متعددی ارائه شده است که مبتنی بر بینش صاحبان تعاریف است در جهت گیری عمده در پیشگیری از قابل توجه است: 1. مفهوم و استنباط موسع 2. مفهوم و استنباط محدود و مضیق.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول : مفهوم موسع پیشگیری
مطابق این مفهوم هر آنچه که علیه جرم بوده و آن را کاهش می دهد، پیشگیری محسوب می شود. لذا مجازات ترمیم خسارت مجنی علیه و فردی کردن مجازات توسط قاضی پیشگیری به شمار می آید و طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری را در بر می گیرد.
بند دوم : مفهوم مضیق پیشگیری
امروزه جرم شناسی پیشگیرانه در چارچوب مفهوم مضیق از پیشگیری قرار می گیرد. پیشگیری در این مفهوم مجموعه وسایل و ابزار هایی است که دولت برای مهار بهتر بزهکاری از دو طریق مورد استفاده قرار می دهد
از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا.
از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی ، فیزیکی و محیط اجتماعی که به نوبه خود فرصت های مناسبی را برای ارتکاب جرم ایجاد می کنند.
در این مفهوم پیشگیری از تکرارجرم مد نظر ما نیست. اقدامات ناظر به قبل از ارتکاب جرم است. بنابراین مجازات صدور حکم کیفری و اجرای مجازات از شمول مفهوم پیشگیری خارج می شود. پیشگیری یکی از وسایل و امکانات سیاست جنائی برای کنترل جرم است. به عبارت دیگر درکنار پیشگیری خارج از نظام کیفری از جرم ( پیشگیری غیر کیفری از بزهکاری) پیشگیری کیفری نیز وجود دارد. اما این پیشگیری کیفری از شمول پیشگیری مورد نظر جرم شناسی خارج است چرا که با اینکه ارعاب ناشی مجازات بی تردید جنبه پیشگیرانه دارد لیکن این امر مد نظر ما نمی باشد. بلکه آن پیشگیری مد نظر ما است که خارج از دستگاه قضائی و پلیس قضائی به اجرا در می آید. به عنوان نتیجه گیری کیفر و رسالت های آن بازپروری مجرم، کیفر زدایی ،اصلاح بزهکاری و جایگزینی های مجازات اساسی آزادی از آنجا که همگی در چارچوب نظام قضائی اعمال می شوند. از شمول مفهوم مضیق خارج می باشند و در چهار چوب مفهوم موسع قرار می گیرند.بحث ما مفهوم مضیق پیشگیری است.پیشگیری یک معنای لغوی و یک معنای علمی و اصطلاحی دارد: معنی لغوی آن دو چیز است: 1.جلوی وقوع چیزی را گرفتن2. هشدار در مورد وقوع چیزی.
در معنای اول یعنی به استقبال چیزی رفتن ممکن است جرم شناسی پیشگیرانه همراه با روش های مختلفی بکار گرفته شود. در این صورت هشدار نسبت به وقوع جرم میتواند به عنوان یک فن پیشگیرانه بکار آید . مثلا هشدار به مردم در حفاظت از اتومبیل ها ، از این رو هشدار یک نوع تدبیر فنی است که در بسیاری از موارد پیشگیری می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. اما آنچه که در اینجا مد نظر ما است، معنای اول آن است از نظر علمی و اصطلاحی مفهوم پیشگیری به مفاهیم مختلفی تعلق دارد، یعنی ترکیبی از تئوری و تجربی است در ابتدا پیشگیری به صورت نظری مطرح می شد. فری پیشنهاد هایی در زمینه دفاع اجتماعی در مقابل بزهکاری کرد در واقع طرح تغییر جامعه است را پیشنهاد می کند، یعنی عرف و عادت باید دگرگون شود پاره ای از این نظریات کم و بیش به اجرا گذاشته و تجربه می شوند به دنبال این تجربه ،ارزیابی این تجربیات مطرح می شود ،به دنبال ارزیابی این تجربیات امکان اصلاح و جرح و تعدیل نظریه قبل فراهم می شود و به این ترتیب مفهوم پیشگیری یک مفهوم منطقی و علمی است .
1-19- اوصاف تدابیر خاص پیشگیرانه ( خصایص تدابیر پیشگیرانه)
بند1. تدبیر یا اقدامی پیشگیری از بزهکاری است که هدف انحصاری آن تضمین جلوگیری از وقوع جرم باشد یعنی این اقدامات بر عوامل یا فرآیند هایی که منجر به وقوع جرم میشوند، تاثیر قاطعی بگذارد.
بند 2.تدابیر باید خطاب به جمعی از مردم باشد، بنابراین اقداماتی پیشگیرانه مصوب می شوند که جمعی باشند ،اقدامات فوری مورد بحث ما نمی باشند .اقدامات فوری در بحث اصلاح و درمان و جرم شناسی بایست مورد توجه قرارمی گیرد1.( تیموری 1387 ،26)
بند3.لازم است قبل از ارتکاب جرم یعنی قبل از اینکه حالتی تبدیل به جرم شود، اعمال گردد.
بند 4.خصیصه چهارماین اقدامات آن است که چون قبل از وقوع جرم مورد استفاده قرار می گیرند، فاقد خصیصه قهرآمیز و الزام آور می باشند .
1-20- تعریف پیشگیری از جرم ومحدوده آن
«باتوجه به معیارهای گفته شده می توان پیشگیری را تعریف نمود .مجموعه اقدامات سیاست جنایی به استثنای اقدام های کیفری که غایت و هدف انحصاری یا لا اقل جزئی از ان اقدامات محدود کرن امکان وقوع جرم مجموعه ای از جرایم می باشد. »
این تعریف دارای چند رکن می باشد:
1.مجموعه اقدامات به استثناءاقدامات کیفری
2.هدف مطلق ونسبی پیشگیرانه جرایم
3.مجموعه ای از جرایم

1-21- انواع پیشگیری
ارائه تعریف از پیشگیری این امکان را به ما می دهد انواع اقداماتی را که برای پیشگیری از جرم لازم است را طبقه بندی کنیم چرا که ماهیت این اقدامات یکسان نیست.بنابراین در چارچوب جرم شناسی پیشگیرانه با عنایت به معیارهای مختلف پیشگیری را به شش دسته تقسیم کرده اند.این تصمیمات گاه بخاطر برداشت مضیق وگا ه برداشت موسع از پیشگیری است که بعضا با یکدیگر تداخل دارند.
بند اول: طبقه بندی اول پیشگیری بر اساس سن
قدیمی ترین و شاید مهم ترین پیشگیری بر اساس سن می باشد. البته اینکه علت این تفکیک به خاطر اهمیتی است که سن مطالعات جرم شناسی دارد سن که یک متغییر ذاتی است که در جرم شناسی به دوره های مختلف تقسیم می شود و تبعات آن مشخص گردیده است از آنجا که اطفال از لحاظ شخصیتی در حال شکل گیری بوده و استعداد جامعه پذیری دارند برای جلوگیری از بروز رفتارهای منحرفانه در آنها لازم است اقدامات خاص صورت بگیرد حال با اینکه سازمان ملل متحد نیز در مجمع عمومی سال 1990 قطعنامه ای تحت عنوان اصول راهبردی ناظر بر پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان تصویب کرد این قطعنامه قواعد ریاض مشهور است1.( عباچی 1379 ،38) قواعد کپن مربوط به آن اطفال است
مساله پیشگیری از جرایم اطفال با توجه به طبیعت خاص آنها مشمول اقدامات خاص می باشد کنواسیون حقوق کودک (1989) که مجلس شورای اسلامی در سال 1372 آن را به تصویب رساند. طفل به کسی گفته میشود که کمتر از 18 سال سن دشته باشد، در همان کنواسیون ذکر شده است، مگر اینکه این سن بر اساس شرایط مقرر توسط دولت ها به طور دیگری تعیین شده باشد.مجلس یک حق از او برای خود قائل شد. با این مضمون که این کنواسیون مادامی که مخالف موازین شرعی نباشد، قابل اجرا است. در قانون آ. د.ک مهر 1378 در فصل مربوط به جرایم اطفال قانون گذار قدمی برداشته است،که افراد زیر 18 سال را مشمول دادرسی خاص قرار داده است،هرچند بلوغ همان بلوغ شرعی است. لیکن افراد زیر 18 سال طبق آ. د. ک در دادگاه های عمومی خاص محاکمه می شوند. در عمل شعبی که به جرایم اطفال اختصاص داده شده این افراد را مشمول اقداماتی قرار می دهند که افراد زیر سن بلوغ را به آن اقدامات می گمارند2.( رایجیان اصلی 1381 ،250)
بند دوم: طبقه بندی دوم : پیشگیری عام و خاص
منظور از پیشگیری عام یک سلسله اقدامات است که علیه عوامل جرم زا بکار می رود .پیشگیری خاص شامل یک سلسله عوامل برای یک جرم خاص است.
بند سوم: طبقه بندی سوم: پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال
پیشگیری انفعالی در واقع نوعی هشدار و اخطار به جامعه برای جلوگیری از قربانی شدن و بزه دیدگی است .هشدار به جامعه برای مصون سازی خود در قبال جرم ، یک فن و روش در جلوگیری از جرم است. بنابراین اخطار در مورد جرم همراه با اقدامات عملی نیست.یعنی از وقوع جرم جلوگیری نمی شود، فقط همین هشدار کفایت می کند. در پیشگیری افعالی جهت جلوگیری از وقوع جرم عملا اقدامات مثبتی انجام می شود.
در سال 1963 در یکی از اجلاس پلیس بین المللی این طبقه بندی مطرح شد. تفاوت دیگری که بین این دو طبقه بندی وجود دارد این است که در پیشگیری از انفعالی به دادن هشدار کفایت می کنند و این هشدار ناظر است به کسانی که بالقوه استعداد قربانی شدن را دارند و در واقع یک نوع اطلاع رسانی به بزه دیدگان جرم است وشاید بتوان گفت این نوع پیشگیری یک نوع پیشگیری از قربانی شدن جرم استدر حالی که پیشگیری فعال اقدامات جامعه عمل می گردد.
بند چهارم: پیشگیری بر اساس الگوی پزشکی ( طبقه چهارم)
بر اساس الگوی معمول در پزشکی که به سطوح سه گانه پزشکی نیز معروف است.
پیشگیری شامل پیشگیری اولیه ثانویه و سوم است.
بند الف: پیشگیری اولیه: شامل اقداماتی می شود که جهت گیری آن برهم زدن اوضاع و احوال جرم در محیط فیزیکی و اجتماعی است.
بند ب: پیشگیری ثانویه یا ( سطح دوم): عبارت است از مداخله در حالت های خطرناک مداخله در حالت هایی که د ر آستانه وقوع جرم قرار دارد . غایت این پیشگیری تشخیص محل و وضعیتی است که در فراهم کردن زمینه جرم نقش دارد. این پیشگیری که در آستانه ارتکاب جرم است، مربوط به حالتی است که جرم در شرف وقوع است.
بند ج: پیشگیری سطح سوم: تدابیری است که برای مهار آثار انفجار، بحران و انفجار حالت خطرناک اعمال می شوند، یعنی زمانی که جرم محقق شده حالت خطرناک به حالت مجرمیت تبدیل شده است .فلذا اقداماتی در مقابل جلوگیری از استمرار حالت مجرمیت به منظور خنثی کردن آثار آن بکار گرفته می شود .
پیشگیری سطح اول و دوم در جرم شناسی پیشگیرانه مطرح می شود، در حالی که پیشگیری سطح سوم مربوط به جرم شناسی بالینی است. این نوع پیشگیری ها در سازمان بهزیستی مورد توجه قرار گرفته و در این سازمان مراکزی به نام مراکز مداخله قبل از بحران و مراکز مداخله بعد از بحران ، بعبارت دیگر در این سطوح سه گانه به نحوی کار میشود.
درقالب سطوح سه گانه ما انواع دیگر پیشگیری را نیز می بینیم-یعنی پیشگیری اولیه و ثانویه نوعی پیشگیری اجتماعی از جرم است.اصلاح نهادهای اجتماعی ،ایجاد ساختارهای جدید اجتماعی ،بهبود شرایط زندگی وزیستی افراد،همه در آنچه که بعدا نام آن را پیشگیری اجتماعی خواهیم گذاشت مورد توجه واقع میشود. پیشگیری سطح سوم،یعنی جلوگیری از تکرار جرم،که به پیشگیری از تکرارجرم بزرگسالان وکودکان تقسیم میشود.
بند پنجم: پیشگیری اجتماعی وپیشگیری وضعی(طبقه پنجم)
رایج ترین پیشگیری ا
ز جرم پیشگیری اجتماعی ووضعی از جرم است.از نظر جرم شناسی،پیشگیری اجتماعی مبتنی بر علت شناسی جرم است .یعنی پیشگیری اجتماعی از جرم ،مستلزم این واقعیت است که عوامل مختلفی در تکوین جرم نقش دارند. عوامل اجتماعی باید این جرم را خنثی کند .عوامل محیط اجتماعی عمومی وشخصی،محیط اجتماعی عمومی مانند محیط های اقتصادی،سیاسی که نسبت به همه مشترک است محیطاجتماعی شخصی مانند محله،خانواده و……در پیشگیری وضعی که مبنای نظری آن در جرمشناسی،وضعیت ماقبل بز هکاری است ،با فرایند گذر از اندیشه به عمل مواجه هستیم ودر صددتغییر وضعیت مشرف بر جرم هستیم .تا معادله جرم به ضرر مجرم شود.به عبارت دیگر ،هدف اتخاذ اقداماتی است که فرایند گذار از اندیشه به عمل را قطع کند .پیشگیری اجتماعی مربوط به عوامل جرم زاست که به دو گونه عمل میشود:اول شناسایی عوامل جرم زا دوم سازماندهی اقداماتی که هدفشان کاتالیزه کردن و هدایت آثار این عوامل از طریق خنثی کردن و کنار گذاشتن آن ها می باشد. در پیشگیری وضعی اندیشه اساسی این است که گذار به عمل مجرمانهنه فقط به انگیزه های مجرم بستگی دارد ،بلکه به خصوصیات وضعی،شرایط موضعی-شرایط موجود در اوضاع واحوال قبل از جرم نیز بستگی دارد .هدف چیره شدن به اوضاع قبل از جرم است که فرد را در آستانه جرمی قرار داده است1.(نجفی ابرندآبادی 1388،20) به عبارت دیگر به هم زدن وضعیت ما قبل بزهکاری انجام تدابیری در آن وضیعت این اقدامات عبارتند از:

الف:تقلیل وضعیت های ما قبل جرم
ب:اعمال اقداماتی که منجر به بالا رفتن هزینه کیفری جرم برای مجرم شود، یعنی مجرم از جرم خود سود نبرد.
در پیشگیری وضعی دو جهت گیری وجود دارد: 1.مداخله در وضعیت ما قبل جرم 2.ایمن سازی اهداف جرم یعنی اقداماتی که از بزه دیدگی افرادجلوگیری می کند در پیشگیری وضعی از بزه دیده شناسی صحبت میشود وبزه دیده در شق دوم این پیشگیری خود عامل


پاسخی بگذارید