دانلود پایان نامه

19.8 درصد آشنایی کم، 28 نفر معادل 10.1 درصد آشنایی خیلی کم و 22 نفر معادل 7.9 درصد آشنایی خیلی زیادی با اینترنت داشته‌اند.
جدول 4-5 فراوانی آشنایی با اینترنت پاسخگویان
متغیر
دامنه
تعداد
درصد
آشنایی با اینترنت
خیلی کم
28
10.1 %
کم
55
19.8 %
متوسط
108
38.8 %
زیاد
65
23.4 %
خیلی زیاد
22
7.9 %
3.4 میزان پایایی ابزار اندازه‌گیری تحقیق
برای ارزیابی میزان پایایی پرسشنامه تحقیق از از آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتیجه نرم‌افزار 84.7 درصدی را برای پرسشنامه نشان داد که نشان از پایایی بسیار خوب آن دارد.
جدول 4-6 آزمون پایایی ابزار پرسشنامه
مقدار آلفای کرونباخ
تعداد سوال
0.847
30
4.4 آزمون فرضیات تحقیق
در این بخش به بررسی فرضیه‌های تحقیق می‌پردازیم. فرضیه اول تحقیق در مورد اثرگذاری عوامل شناسایی شده بر پذیرش مالیات‌ستانی الکترونیکی از آزمون تک‌نمونه‌ای استفاده می‌کنیم که آن را به صورت زیر به صورت آماری بیان کرده و سپس به آزمون آن می پردازیم. میانگین اعداد سوالات هر متغیر با عدد 3 که میانگین اعداد 1 و 5 یعنی حد پایین و بالای اعداد پرسشنامه است، مقایسه خواهد شد و اگر بیش از 3 باشد به معنی اثرگذاری این متغیر پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی خواهد بود؛ زیرا از از پاسخگویان پرسیده شده است که کدام عوامل بر موجب اثرگذاری بر پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی خواهد شد.
الف- آزمون تک‌نمونه‌ای برای آرمون فرضیات
فرضیه 1: عوامل مرتبط بر روی « انتظارعملکرد » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
H0: عوامل مرتبط بر روی « انتظارعملکرد » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
H1: عوامل مرتبط بر روی « انتظارعملکرد » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.

با بهره گرفتن از آزمون تک‌نمونه‌ای به بررسی میانگین و واریانس متغیر انتظارعملکرد مورد سنجش قرار گرفته است که در زیر نمایش داده می‌شود:
جدول 4-7 آمار تک نمونه‌ای برای انتظارعملکرد
تعداد پاسخ دهنده
میانگین
انحراف معیار
میانگین انحراف استاندارد
انتظار عملکرد
278
3.3552
0.80887
0.4851
با توجه به خروجی این آزمون میانگین محاسبه شده برای متغیر انتظار عملکرد 3.3552 و انحراف معیار برای 0.80887 است.
جدول 4-8 نتایج ازمون آزمون تک نمونه‌ای برای انتظارعملکرد
درجه اطمینان 95 درصد
t
درجه آزادی
عدد معنی‌داری
میانگین انحراف
پایین
بالا
انتظار عملکرد
69.161
227
0.00
3.35522
3.2597
3.4507
نتایج جدول دوم نشان‌دهد که عدد معنی‌داری حدود 0.000 است و چون این عدد کوچک تر از 0.05 است به است به معنی معنی‌دار بودن محاسبات است. در نتیجه فرضیه صفر یعنی کوچکتر یا مساوی بودن اماره محاسبه شده از عدد 3 رد شده و بدیل آن یعنی بزرگتر بودن اماره از پذیرفته می‌شود. هم‌چنین حدود بالا و پایین هر دو مثبت است که به معنی بالاتر بودن آماره محاسبه از عدد آزمون (3) است.
یعنی میانگین 3.3552 معنی‌دار است و چون این عدد بیش از 3 و معنی‌دار است به این معنی است که انتظارعملکرد بر پذیرش مالیات‌ستانی الکترونیکی اثر گذار است.

 
 
فرضیه 2: عوامل مرتبط بر روی« انتظار تلاش » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
H0: عوامل مرتبط بر روی « انتظار تلاش » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
H1: عوامل مرتبط بر روی « انتظار تلاش » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری ندارند.

با بهره گرفتن از آزمون تک‌نمونه‌ای به بررسی میانگین و واریانس متغیر انتظارعملکرد مورد سنجش قرار گرفته است که در زیر نمایش داده می‌شود:
جدول 4-9 آمار تک نمونه‌ای برای انتظار تلاش
تعداد پاسخ دهنده
میانگین
انحراف معیار
میانگین انحراف استاندارد
انتظار تلاش
278
3.1088
0.95266
0.05714
با توجه به خروجی این آزمون میانگین محاسبه شده برای متغیر انتظار تلاش 3.1088 و انحراف معیار برای 0.95266 است.
جدول 4-10 نتایج ازمون آزمون تک نمونه‌ای برای انتظار تلاش
درجه اطمینان 95 درصد
t
درجه آزادی
عدد معنی‌داری
میانگین انحراف
پایین
بالا
انتظار تلاش
54.410
227
0.000
3.10881
2.9963
3.2213
نتایج جدول دوم نشان‌دهد که عدد معنی‌داری حدود 0.000 است و چون این عدد کوچک تر از 0.05 است به است به معنی معنی‌دار بودن محاسبات است. در نتیجه فرضیه صفر یعنی کوچکتر یا مساوی بودن اماره محاسبه شده از عدد 3 رد شده و بدیل آن یعنی بزرگتر بودن اماره از پذیرفته می‌شود. هم‌چنین حدود بالا و پایین هر دو مثبت است که به معنی بالاتر بودن آماره محاسبه از عدد آزمون (3) است.
یعنی میانگین 3.1088 معنی‌دار است و چون این عدد بیش از 3 و معنی‌دار است به این معنی است که انتظار تلاش بر پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی اثر گذار است.
فرضیه 3: عوامل مرتبط بر روی « نگرش نسبت به استفاده از فناوری » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
H0: عوامل مرتبط بر روی « نگرش نسبت به استفاده از فناوری » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
H1: عوامل مرتبط بر روی « نگرش نسبت به استفاده از فناوری » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری ندارند.
با بهره گرفتن از آزمون تک‌نمونه‌ای به بررسی میانگین و واریانس متغیر انتظارعملکرد مورد سنجش قرار گرفته است که در زیر نمایش داده می‌شود:
جدول 4-11 آمار تک نمونه‌ای برای نگرش نسبت به استفاده از فناوری
تعداد پاسخ دهنده
میانگین
انحراف معیار
میانگین انحراف استاندارد
نگرش نسبت به استفاده از فناوری
278
3.9847
0.66906
0.4013
با توجه به خروجی این آزمون میانگین محاسبه شده برای متغیر نگرش نسبت به استفاده از فناوری 3.9847 و انحراف معیار برای 0.66906 است.
جدول 4-12 نتایج ازمون آزمون تک نمونه‌ای برای نگرش نسبت به استفاده از فناوری
درجه اطمینان 95 درصد
t
درجه آزادی
عدد معنی‌داری
میانگین انحراف
پایین
بالا
نگرش نسبت به استفاده از فناوری

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

99.301
227
0.00
3.98471
3.9057
4.0637
نتایج جدول دوم نشان‌دهد که عدد معنی‌داری حدود 0.000 است و چون این عدد کوچک تر از 0.05 است به است به معنی معنی‌دار بودن محاسبات است. در نتیجه فرضیه صفر یعنی کوچکتر یا مساوی بودن اماره محاسبه شده از عدد 3 رد شده و بدیل آن یعنی بزرگتر بودن اماره از پذیرفته می‌شود. هم‌چنین حدود بالا و پایین هر دو مثبت است که به معنی بالاتر بودن آماره محاسبه از عدد آزمون (3) است.
یعنی میانگین 3.9847 معنی‌دار است و چون این عدد بیش از 3 و معنی‌دار است به این معنی است که نگرش نسبت به استفاده از فناوری بر پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی اثر گذار است.
فرضیه 4: عوامل مرتبط بر روی « اثر اجتماعی » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
H0: عوامل مرتبط بر روی « اثر اجتماعی » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
H1: عوامل مرتبط بر روی « اثر اجتماعی » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری ندارند.
با بهره گرفتن از آزمون تک‌نمونه‌ای به بررسی میانگین و واریانس متغیر انتظارعملکرد مورد سنجش قرار گرفته است که در زیر نمایش داده می‌شود:
جدول 4-13 آمار تک نمونه‌ای برای اثر اجتماعی
تعداد پاسخ دهنده
میانگین
انحراف معیار
میانگین انحراف استاندارد
اثر اجتماعی
278
2.8714
0.72405
0.4343
با توجه به خروجی این آزمون میانگین محاسبه شده برای متغیر اثر اجتماعی 2.8714 و انحراف معیار برای 0.72405 است.
جدول 4-14 نتایج ازمون آزمون تک نمونه‌ای برای اثر اجتماعی
درجه اطمینان 95 درصد
t
درجه آزادی
عدد معنی‌داری
میانگین انحراف
پایین
بالا
اثراجتماعی
66.123
227
0.00
2.87140
2.7859
2.9569
نتایج جدول دوم نشان‌دهد که عدد معنی‌داری حدود 0.000 است و چون این عدد کوچک تر از 0.05 است به است به معنی معنی‌دار بودن محاسبات است. ولی با توجه به اینکه میانگین محاسبه شده از 3 کم‌تر است در نتیجه فرضیه صفر یعنی کوچکتر یا مساوی بودن اماره محاسبه شده از عدد 3 تایید شده و بدیل آن یعنی بزرگتر بودن اماره از رد می‌شود. هم‌چنین حدود بالا و پایین هر دو مثبت است که به معنی بالاتر بودن آماره محاسبه از عدد آزمون (3) است. در نتیجه این فرضیه رد می‌شود.
یعنی میانگین 2.8714 معنی‌دار است و چون این عدد کم‌تر از 3 و معنی‌دار است به این معنی است که اثراجتماعی بر مالیات‌ستانی الکرتونیکی اثر گذار نیست .
فرضیه 5: عوامل مرتبط بر روی « شرایط تسهیل‌کننده » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
H0: عوامل مرتبط بر روی « شرایط تسهیل‌کننده » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
H1: عوامل مرتبط بر روی « شرایط تسهیل‌کننده » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری ندارند.
با بهره گرفتن از آزمون تک‌نمونه‌ای به بررسی میانگین و واریانس متغیر انتظارعملکرد مورد سنجش قرار گرفته است که در زیر نمایش داده می‌شود:
جدول 4-15 آمار تک نمونه‌ای برای شرایط تسهیل‌کننده
تعداد پاسخ دهنده
میانگین
انحراف معیار
میانگین انحراف استاندارد
شرایط تسهیل‌کننده
278
2.7734
0.71434
0.4284
با توجه به خروجی این آزمون میانگین محاسبه شده برای متغیر انتظارعملکرد 2.7734 و انحراف معیار برای 0.71434 است.
جدول 4-16 نتایج ازمون آزمون تک نمونه‌ای برای شرایط تسهیل‌کننده
درجه اطمینان 95 درصد
t
درجه آزادی
عدد معنی‌داری
میانگین انحراف
پایین
بالا
شرایط تسهیل‌کننده
64.733
227
0.00
2.77338
2.6890
2.8577
نتایج جدول دوم نشان‌دهد که عدد معنی‌داری حدود 0.000 است و چون این عدد کوچک تر از 0.05 است به است به معنی معنی‌دار بودن محاسبات است. در نتیجه فرضیه صفر یعنی کوچکتر یا مساوی بودن اماره محاسبه شده از عدد 3 تایید شده و بدیل آن یعنی بزرگتر بودن اماره از رد می‌شود. هم‌چنین حدود بالا و پایین هر دو مثبت است که به معنی بالاتر بودن آماره محاسبه از عدد آزمون (3) است و این فرضیه رد می شود.
یعنی میانگین 2.7734 معنی‌دار است و چون این عدد کوچک‌تر از 3 و معنی‌دار است به این معنی است که شرایط تسهیل کننده بر پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی اثرگذار نیست.
فرضیه 6: عوامل مرتبط بر روی« خودکارآمدی » مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
H0: عوامل مرتبط بر روی « خودکارآمدی » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
H1: عوامل مرتبط بر روی « خودکارآمدی » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری ندارند.
با بهره گرفتن از آزمون تک‌نمونه‌ای به بررسی میانگین و واریانس متغیر انتظارعملکرد مورد سنجش قرار گرفته است که در زیر نمایش داده می‌شود:
جدول4-17 آمار تک نمونه‌ای برای خودکارآمدی
تعداد پاسخ دهنده
میانگین
انحراف معیار
میانگین انحراف استاندارد
خودکارآمدی
278
2.8489
0.97746
0.05862
با توجه به خروجی این آزمون میانگین محاسبه شده برای متغیر خودکارآمدی 2.8489 و انحراف معیار برای 0.97746 است.
جدول 4-18 نتایج ازمون آزمون تک نمونه‌ای برای خودکارآمدی
درجه اطمینان 95 درصد
t
درجه آزادی
عدد معنی‌داری
میانگین انحراف
پایین
بالا
خودکارآمدی
48.596
227
0.00
2.8489
2.7335
2.9643
نتایج جدول دوم نشان‌دهد که عدد معنی‌داری حدود 0.00
0 است و چون این عدد کوچک تر از 0.05 است به است به معنی معنی‌دار بودن محاسبات است. در نتیجه فرضیه صفر یعنی کوچکتر یا مساوی بودن اماره محاسبه شده از عدد 3 پذیرفته شده و بدیل آن یعنی بزرگتر بودن اماره از رد می‌شود. هم‌چنین حدود بالا و پایین هر دو مثبت است که به معنی بالاتر بودن آماره محاسبه از عدد آزمون (3) است و این فرضیه رد می شود.
یعنی میانگین 2.8489 معنی‌دار است و چون این عدد کم‌تر از 3 و معنی‌دار است به این معنی است که خودکارآمدی بر پذیرش الکترونیکی اثرگذار نیست.
فرضیه 7: عوامل مرتبط بر روی « اضطراب » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
H0: عوامل مرتبط بر روی « اضطراب » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
H1: عوامل مرتبط بر روی « اضطراب » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری ندارند.
با بهره گرفتن از آزمون تک‌نمونه‌ای به بررسی میانگین و واریانس متغیر انتظارعملکرد مورد سنجش قرار گرفته است که در زیر نمایش داده می‌شود:
جدول 4-19 آمار تک نمونه‌ای برای اضطراب
تعداد پاسخ دهنده
میانگین
انحراف معیار
میانگین انحراف استاندارد
اضطراب
278
2.9209
0.80887
0.07041
با توجه به خروجی این آزمون میانگین محاسبه شده برای متغیر اضطراب 2.9209 و انحراف معیار برای 0.80887 است.
جدول 4-20 نتایج ازمون آزمون تک نمونه‌ای برای اضطراب
درجه اطمینان 95 درصد
t
درجه آزادی
عدد معنی‌داری
میانگین انحراف
پایین
بالا
اضطراب
41.481
227
0.00
2.92086
2.7822
3.0595
نتایج جدول دوم نشان‌دهد که عدد معنی‌داری حدود 0.000 است و چون این عدد کوچک تر از 0.05 است به است به معنی معنی‌دار بودن محاسبات است. در نتیجه فرضیه صفر یعنی کوچکتر یا مساوی بودن اماره محاسبه شده از عدد 3 پذیرفته شده شده و بدیل آن یعنی بزرگتر بودن اماره از رد می‌شود. هم‌چنین حدود بالا و پایین هر دو مثبت است که به معنی پایین‌تر بودن آماره محاسبه از عدد آزمون (3) است پس این فرضیه رد می‌شود.
یعنی میانگین 2.9209 معنی‌دار است و چون این عدد کم‌تر از 3 و معنی‌دار است به این معنی است که اضطراب هم بر پذیرش مالیات‌ستانی الکترونیکی اثرگذاز نیست.
فرضیه 8: عوامل مرتبط بر روی « نیات رفتاری برای استفاده » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
H0: عوامل مرتبط بر روی « نیات رفتاری برای استفاده » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
H1: عوامل مرتبط بر روی « نیات رفتاری برای استفاده » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری ندارند.
با بهره گرفتن از آزمون تک‌نمونه‌ای به بررسی میانگین و واریانس متغیر انتظارعملکرد مورد سنجش قرار گرفته است که در زیر نمایش داده می‌شود:
جدول 4-21 آمار تک نمونه‌ای برای نیات رفتاری برای استفاده
تعداد پاسخ دهنده
میانگین
انحراف معیار
میانگین انحراف استاندارد
نیات رفتاری برای استفاده
278
3.6355
0.67847
0.4069
با توجه به خروجی این


دیدگاهتان را بنویسید